Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Starejwsi powiat Węgrów

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - [1781-1810] 1826-1917
- brak danych - 1781 - 1810
1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 87 j.a. T. 9
spis zdawczo-odbiorczy Yes 17 j.a. nab.2916, 3117, 3262, 3449, 3608, 3764, 3880, 4063, 4275 i 4403/11, 4470/12, 4721/13, 5111/15, 5235/16, 5316/17, 5431/18
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA p.w. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA, siedziba -STARAWIEŚ, dekanat węgrowski (ob.. Diecezja drohiczyńska), Obecny murowany kościół został zbudowany w latach 1866-1869 kosztem kolejnych dziedziców starowiejskich (1839-1878) księcia Sergiusza Golicyna h. Golicyn (1803-1868) i jego żony Marii z hr Jezierskich (1819-1882), staraniem ks. Franciszka Konstantego Jabłońskiego (1800-1876), administratora starowiejskiego (1846-1876). Poświęcenia kamienia węgielnego dokonał 7 października 1866 roku ks. kan. Wiktoryn Ignacy Joachim Jemielitty. Do parafii należą: Błotki, Borzychy, Gruszczyno, Grygrów, Huta Gruszczyno, Janówki, Kalaty, Kalinowiec, Kałęczyn, Kazimierzów, Maciejów, Ludwinów, Majdan, Osowiec, Paplin, Syberia, Stara Wieś, Tończa, Wólka Paplińska, Zabrudnie, Zuzułka, Żulin. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr. i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (Dz. P KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym, ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestępstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX -lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz. U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzających to prawo (Dz. U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujące w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz.1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1827-1865 sygn. 1-39, Sprostowania metryk 1837,1858,1861 sygn.40, 51, 52, Protokóły sprawdzenia akt 1840-1843, 1845-1850 sygn. 41-49, Spis metryk 1781-1810 sygn. 50, Cz.2 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1866-1879 sygn. 53-66, Cz.3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1880-1900 sygn. 67-87, Akta urodzin, małżeństw, zgonów (duplikaty) 1901-1917 sygn. 88-104 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1827-1865 nr mikr. 319506-319544. Z lat 1781-1810 tylko spis metryk

Amount of archival material

104

87

0

1.60

1.24

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -