Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Zbuczynie powiat Siedlce

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1701-1800, 1826-1917 [1942]
- brak danych - 1701 - 1749
1765 - 1800
1826 - 1917
1918 - 1942
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 190 j.a. T. 6 IZA (brak 45, 53)
spis zdawczo-odbiorczy Yes 13 j..a nab. 2701/2000, 3815/08, 3959/09, 4135/10, 4386/2011, 4435/2012, 4676/13, 4851/14, 5146/16, 5295/17, 5427/18
16 Yes 203 j.a.
Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława BM i Aniołów Stróżów w Zbuczynie, siedziba- Zbuczyn, dekanat siedlecki Miejscowości należące do parafii: Zbuczyn, Bzów, Choja, Chromna, Cielemęc, Czuryły, Golizna, Gołacze, Grodzisk, Helenów, Jasionka, Januszówka, Karcze, Kosiorki, Kosy, Kwasy, Lipiny, Łęcznowola, Ługi, Modrzew, Oczki, Okniny, Olędy, Paduchy, Pióry Wielkie, Pytki, Plewki, Pogonów, Radomyśl (ob. samodzielna parafia), Radzików, Rętki, Rówce, Rzążew, Sołdy, Świercze, Tarcze, Tchórzew, Wólka Kamienna, Wyrki, Zawady v. Stary Krzesk, Zabłocie, Zdany, Dziewule (ob. samodzielna parafia), Smolanka, Zaolszynie. Pierwotny kościół z 1418 r., fundacji króla Władysława Jagiełły. Następne kościoły budowane były w 1689 r. i w 1738 r. Obecny murowany, wybudowany w l. 1880-1899, staraniem ks. Nikodema Małachowskiego, konsekrowany w 1906 r. przez Bpa Franciszka Jaczewskiego. Z parafii powstała parafia Wiśniew (1920), Krzesk (1920). Księgi metrykalne w parafii od 1650 r. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC. Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski akta UMZ 1826-1865, 1866-1879, 1880-1900, 1901-1905 sygn.1-40, 84-97, 110-130, 186-190, akta ur. 1701-1714, 1714-1729, 1729-1749, 1765-1772, 1773-1781, 1781-1800 sygn.151, 152, 153, 154, 155, 156, akta zgonów 1838-1840, sygn.157, wykaz imienny zmarłych 1899-1914, sygn.158, alegata z lat 1828, 1831, 1834, 1837-1844, 1846-1854,1856-1863, 1865-1870, 1872-1874, 1876-1879, 1880-1892, 1894-1897, 1899-1907, 1909-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, sygn.41, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66-68, 70, 72-75, 77, 79-83, 98-109, 131-150, 159-185, sprostowania metryk, odpisy, protokóły sprawdzenia akt z lat 1832, 1837 [1900], 1838 [1909], 1839 [1840], 1841, 1843 [1902], 1847 [1993], 1847 [1993], 1849 [1893], 1852 [1873],1866 [1899],1862 [1899], 1859 [1870], sygn. 43, 47, 49, 51, 55, 58, 62, 65, 69, 71, 76, 78, po skontrum brak sygn. 45 i 53, W 2008r. doinwentaryzowano 31 ja. 0,37 mb (26ja. 0,22mb. Alegaty, 5 j. a. 0,15 mb. księgi UMZ), Sygn.159-184 alegaty z lat 1901-1907, 1910-1916, 1918-1924, 1936, 1939-1942, Sygn.185-186, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 186-196, korespondencja z konsystorza i reskrypty biskupie 1863-1894 sygn. 197, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1917 sygn. 198-203 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1865 nr mikr.318682-318721. zdigitalizowane księgi z lat 1866-1908. W skontrum w 1996 r. stwierdzono brak sygn. 45 i 53, inwentarz elektroniczny do sygn. 203
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta stanu cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/241/0/1/1 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1826 124
62/241/0/1/2 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1827 148
62/241/0/1/3 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1828 136
62/241/0/1/4 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1829 123
62/241/0/1/5 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1830 133
62/241/0/1/6 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1831 124
62/241/0/1/7 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1832 130
62/241/0/1/8 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1833 140
62/241/0/1/9 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1834 131
62/241/0/1/10 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1835 116
62/241/0/1/11 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1836 107
62/241/0/1/12 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1837 139
62/241/0/1/13 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1838 115
62/241/0/1/14 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1839 143
62/241/0/1/15 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1840 118
62/241/0/1/16 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1841 161
62/241/0/1/17 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1842 139
62/241/0/1/18 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1843 143
62/241/0/1/19 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1844 148
62/241/0/1/20 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1845 158
62/241/0/1/21 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1846 118
62/241/0/1/22 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1847 126
62/241/0/1/23 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1848 126
62/241/0/1/24 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1849 115
62/241/0/1/25 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1850 106
62/241/0/1/26 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1851 92
62/241/0/1/27 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1852 103
62/241/0/1/28 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1853 111
62/241/0/1/29 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1854 111
62/241/0/1/30 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1855 108
62/241/0/1/31 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1856 94
62/241/0/1/32 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1857 102
62/241/0/1/33 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1858 101
62/241/0/1/34 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1859 108
62/241/0/1/35 [Akta urodzin, małżeństw, zgonów] 1860 112
62/241/0/1/36 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1861 108
62/241/0/1/37 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1862 108
62/241/0/1/38 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1863 108
62/241/0/1/39 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1864 160
62/241/0/1/40 Akta urodzin, małżeństw, zgonów 1865 170
62/241/0/1/84 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866 141
62/241/0/1/85 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1867 130
62/241/0/1/86 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1868 192
62/241/0/1/87 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1869 130
62/241/0/1/88 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1870 129
62/241/0/1/89 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1871 152
62/241/0/1/90 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1872 126
62/241/0/1/91 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 160
62/241/0/1/92 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1874 144
62/241/0/1/93 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1875 132
62/241/0/1/94 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1876 130
62/241/0/1/95 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1877 130
62/241/0/1/96 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1878 145
62/241/0/1/97 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1879 165
62/241/0/1/110 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1880-1880 155
62/241/0/1/111 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1881-1881 145
62/241/0/1/112 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1882-1882 139
62/241/0/1/113 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1883-1883 136
62/241/0/1/114 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1884-1884 144
62/241/0/1/115 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1885-1885 125
62/241/0/1/116 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1886-1886 141
62/241/0/1/117 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1887-1887 144
62/241/0/1/118 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1888-1888 146
62/241/0/1/119 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1889-1889 143
62/241/0/1/120 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1890-1890 140
62/241/0/1/121 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1891-1891 141
62/241/0/1/122 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1892-1892 150
62/241/0/1/123 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1893-1893 157
62/241/0/1/124 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1894-1894 150
62/241/0/1/125 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1895-1895 147
62/241/0/1/126 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1896-1896 151
62/241/0/1/127 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1897-1897 147
62/241/0/1/128 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1898-1898 141
62/241/0/1/129 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1899-1899 149
62/241/0/1/130 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów] 1900-1900 149
62/241/0/1/151 Akta urodzonych od roku 1701 do 1714 1701-1714 0
62/241/0/1/152 Akta urodzonych od roku 1714 do 1729 1714-1729 0
62/241/0/1/153 Akta urodzonych od roku 1729 do 1749 parafii zbuczyńskiej 1729-1749 0
62/241/0/1/154 Akta urodzonych od roku 1765 do 1772 w parafii Zbuczyn 1765-1772 0
62/241/0/1/155 Akta urodzenia od roku 1773 do 1781 w parafii Zbuczyn 1773-1781 0
62/241/0/1/156 Akta urodzenia od roku 1781 do 1800 w parafii Zbuczyn 1781-1800 0
62/241/0/1/157 [Księga zgonów] 1838-1840 20
62/241/0/1/186 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901 rok] 1901 147
62/241/0/1/187 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1902 rok] 1902 145
62/241/0/1/188 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1903 rok] 1903 137
62/241/0/1/189 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1904 rok] 1904 214
62/241/0/1/190 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1905 rok] 1905 164
62/241/0/1/191 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1906 169
62/241/0/1/192 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1907 161
62/241/0/1/193 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1908 151
62/241/0/1/194 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1909 155
62/241/0/1/195 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1910 141
62/241/0/1/196 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1911 154
62/241/0/1/198 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1912-1912 152
62/241/0/1/199 [Akta urodzeń, małżeństw, zgonów ] 1913-1913 122
62/241/0/1/200 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie] 1914 0
62/241/0/1/201 [Księga aktów urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej w Zbuczynie] 1915 0
62/241/0/1/202 Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej Zbuczyn 1916 [2015] 0
62/241/0/1/203 [Akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw, zgonów Parafii Rzymskokatolickiej Zbuczyn] 1917 0

Amount of archival material

201

188

0

3.75

3.40

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.