Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Jeruzalu powiat Mińsk Mazowiecki

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1826-1917
- brak danych - 1826 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - akta metrykalne polski
łaciński
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 75 j.a. T.7
spis zdawczo-odbiorczy Yes 47 j.a. (nab. 2947/02, 3488/06, 3623/07, 3820/08, 3946/09, 4109/10, 4268/11, 4339/11, 4478/12, 4693/13, 5298/17, 5466/18
Parafia Rzymskokatolicka w Jeruzalu, 1818-1868 dekanat siennicki, 1868- nowo-miński, Parafia w Żeliszewie (dawna nazwa Jeruzala) erygowana w 1532 r. Na miejsce starego zniszczonego kościoła, w latach 1757-1758 wzniesiono nowy kościół p.w. śś. Wojciecha i Mikołaja, który z małymi zmianami w trakcie przebudowy w XIX w., przetrwał do dnia dzisiejszego. Wpisany do Rejestru Zabytków 9 czerwca 1958. Jego fundatorem był ówczesny wojewoda mazowiecki - Kazimierz Rudziński. W połowie XVIII w. Żeliszew zmienił nazwę na Jeruzalem, skróconej później do Jeruzal. Miejscowości należące do parafii: Borki w i folw., Dębowce, Jeruzal, Jeziorek, Kołacz, Zdrójki, Lipiny, Łukówiec, Nagody, Płomieniec, Porzewnica, Rudka-folw, Teklina- folw., Topór, Suj- os. Młyńska Dzielnik, Piaseczno, Posiadały, Skupie. Na mocy art.. 69 konstytucji z 1807r wprowadzony został w Księstwie Warszawskim Kodeks Napoleona, a wraz z nim urzędy i księgi stanu cywilnego. Dekret Króla Saskiego Fryderyka Augusta z 23.02. 1809r. regulował sposób prowadzenia akt stanu cywilnego (Dz PKW nr 9/10 art.. 1-12). W zasadzie księgi mieli prowadzić świeccy urzędnicy, w praktyce obowiązki te powierzono duchownym. Na mocy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego (Postanowienie Rady Administracyjnej z 3.11. 1825 Dodatek do rozdz. IV Dz. P. KP T.10) w 1825r akta stanu cywilnego złączono z księgami kościelnymi. Proboszcz parafii był jednocześnie urzędnikiem stanu cywilnego. Przepisy szczegółowo regulowały sposób prowadzenia ksiąg, ich kontroli (2 egz. protokółu sprawdzenia akt). Księgi prowadzono w formie duplikatów służących do zapisywania urodzeń, małżeństw, zgonów z jednego roku lub unikatów, gdzie zapisywano jeden rodzaj zdarzeń (tylko urodzenia, tylko małżeństwa, tylko zgonu) w jednej księdze z kilku lat aż do wyczerpania kart. Duplikaty przechowywały archiwa hipoteczne sądu pokoju, drugi w miejscu tworzenia. Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu oraz władze sądowe. Poza dziekanami siennickim, nowomińskim, w latach 1859-1866 akta parafii Jeruzal kontrolował dziekan garwoliński, w 1855 dziekan warszawski mający siedzibę w Ostrówku. Rada Państwa 04.06.1901r zwolniła sędziów pokoju z tego obowiązku (Zb. Pr i Rozp. Nr 67 poz.1346). Postanowieniem księcia namiestnika z 3.11. 1825r do spisywania aktów stanu cywilnego wyznań niechrześcijańskich wyznaczeni zostali burmistrzowie lub ich zastępcy. 24.06.1836 ukazało się prawo o małżeństwie (DzP KP T.18), które skutki cywilne zawarcia aktu oddawało sądom cywilnym,ograniczało swobodę wyznania dzieci z małżeństw mieszanych - katolików z prawosławnymi (musiały przyjąć prawosławie). (od 1847r odstępstwo od prawosławia karano jako przestepstwo.) Początkowo księgi prowadzono w języku polskim, od 1.01. 1868r na mocy rozporządzenia Komitetu Urządzającego w języku rosyjskim. W okresie XX-lecia Kościół Rzymskokatolicki opierał się na Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917r. Dekretem z 25.09.1945r wprowadzona została od 1.01. 1946r świecka rejestracja stanu cywilnego wykonywana przez świeckie urzędy stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48 poz. 272 Prawo o aktach stanu cywilnego i 273 Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego). Rozporzadzenie Ministra Administracji Publicznej i Sprawiedliwości z 24.11. 1945r w sprawie wykonywania prawa o aktach stanu cywilnego oraz przepisów wprowadzajacych to prawo (Dz.U. Nr 54 poz. 304) regulowało sposób funkcjonowania USC.
Bibliografia: Prawo cywilne obowiązujace w guberniach Królestwa Polskiego T. I Petersburg 1875. Zbiór przepisów prawnych w sprawach rejestracji stanu cywilnego wydanych po odzyskaniu niepodległości państwowej Warszawa 1931opr. J. Litwin, A. Rżewski
Cz. 1 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1826-1830, 1832-1849, 1851-1865 sygn. 1-38, cz. 2 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1879 sygn. 39-52 (14 j.a.), akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850 sygn. 53, Cz. 3 [21 j.a. 0,30 mb] Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1880-1900 sygn. 54-74, Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1901-1911 sygn. 75-85, dokumenty do akt małżeństw 1875, 1887-1908 sygn. 86-108, akta zbiorowe 1908 [1970] sygn. 109, dokumenty do akt małżeństw 1910-1911 sygn.110-111, akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1912-1915 sygn. 112, 114-116, 121-122, dokumenty do akt małżeństw 1912-1914, 1916-1917 sygn. 113, 117-120 Zmikrofilmowane księgi UMZ z lat 1826-1857, nr mikr. 303700-303729

Amount of archival material

122

74

0

1.58

1.02

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.