Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta gminy Stanin powiat Łuków

Archiwum Państwowe w Siedlcach
- brak danych - 1838-1954
- brak danych - 1838 - 1954
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
niemiecki
rosyjski
inwentarz książkowy Yes 379 j.a T.61
Gmina Stanin z siedzibą w Staninie obejmowała miejscowści (gromady): Gąska, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Kopina, Kosuty, Kujawy, Ogniwo, Ruda- Balskich, Stanin,Wróbliny (Słownik Geograficzny KP Warszawa 1890 t. XI s. 185), Gąska, Jarczówek, Jeleniec, Jonnik, Kopina, Kosuty, Ogniwo, Ruda, Stanin, Stanin Nowy, Wesołówka, Wróblina Nowa, Wróblina Stara (Wykaz gromad PRL stan 1.07. 1952 s. 145) Gmina należała do Sądu Gminnego II Okręgu z siedzibą w Tuchowiczu. Podstawą podziału administracyjnego na ziemiach polskich od 1809r do 1954r była gmina, której organizację określały: w Księstwie Warszawskim dekrety z dnia 23 lutego, 17 marca 1809r, 18 stycznia i 26 lipca 1810r, w Królestwie Polskim: Postanowienia Namiestnika z 3.02.1816 i 30.05.1818r, Ukaz z dnia 3/15 marca 1859 r. w miejsce dawnych małych gmin wprowadzający wieksze, liczące co najmniej 50 domów. Samorząd gmin wiejskich wprowadził ukaz z 2.03.1864r (DzPr. KP t.62 str.37), zmiany te zostały skodyfikowane w t.II Zbioru Praw z 1892r i 1912r. Organami gminy były: zebranie gminne składające się z pełnoletnich posesjonatów co najmniej 3 morgów ziemi, wójt jako organ wykonawczy uchwał zebrania, sołtysi (zebranie gromadzkie), sąd gminny z ławnikami.Wójt podlegał bezpośrednio Naczelnikowi Powiatowemu. Zebranie gminne wybierało: wójta gminy, ławników, pisarza i t.p, podejmowało uchwały w sprawach gospodarczych i innych dotyczących całej gminy, zakładania szkółek gminnych, ustanawiania i rozkładu składek i innych ciężarów odnoszących się do całej gminy. Ponadto miało nadzór nad działalnością urzędników gminnych i zarządzało majątkiem nieruchomym gminy. Uchwały zapadać miały jednomyślnie lub większością głosów. Wójt był odpowiedzialny za całokształt pracy w obrębie gminy. Obowiązki wójta w zakresie policyjnym: 1.ogłaszanie wszystkich rozporządzeń rządu 2.czuwanie nad spokojem i utrzymaniem porządku w gminie i przedsiębranie wszelkich środków, gdyby taki został naruszony.3. zapobieganie żebractwu, włóczęgostwu, wychwytywanie dezerterów i różnych zbiegów 4. informowanie władz o popełnionych przestępstwach 5. zapobieganie wszelkim klęskom żywiołowym 6. wykonywanie i egzekwowanie wyroków Sądu Gminnego, w zakresie administracyjnym: 1. zwoływanie zebrania gminnego 2. przedkładanie zebraniu projektów uchwał 3. realizowanie uchwał zapadłych na zebraniach gminnych, 4. utrzymanie w dobrym stanie dróg, mostów i t.p. 5. kontrola i nadzór nad urzędnikami gminnymi i sołtysami 6. wyznaczanie kwater dla wojska oraz dostarczanie podwód 7. zarządzanie funduszami gminy 8. wydawanie mieszkańcom gminy paszportów i zaświadczeń o zmianie miejsca zamieszkania 9. nadzór nad szkołami, szpitalami, karczmami. Za całokształt prac organizacyjno - kancelaryjnych w gminie odpowiedzialny był pisarz gminy. Dekret Naczelnika z 27.11.1918r (DzP 18 poz. 78) wprowadził rady gminne składające się z 12 członków z wójtem na czele, wybierane na okres 3 lat w tajnym głosowaniu. Obowiązki rady gminnej: współpraca z wójtem, kontrola nad jego czynnościami w sprawach samorządowych, zarząd majątkiem gminy, budowa i utrzymanie dróg, czuwanie nad bezpieczeństwem osób i ich mienia, nad rozwojem rolnictwa, hodowlą, handlem i rzemiosłem, nad zdrowotnością publiczną oraz rozwojem oświaty. Władzą nadzorczą dla Rady Gminnej był Wydział Powiatowy. Administracja gminna: w latach 1918-1933: zgromadzenie gminne, jako władza uchwałodawcza w sprawach samorządowych, zbierające się cztery razy do roku. 2. rada gminna, jako reprezentacja ogółu ludności, zwoływana przynajmniej raz w miesiącu. 3. wójt gminy, z którym Rada współpracowała i którego działalność w zakresie spraw samorządowych - kontrolowała. 4. sołtysi, jako organ pomocniczy wójta na terenie gromady, podległy mu służbowo, wykonujący jego polecenia w sprawach administracji gminnej i rządowej, a równocześnie jako organ wykonawczy gromady, przez nią wybrany, od 1933r (Ustawa o częściowej zmianie samorządu terytorialnego z dnia 23 II 1933 r. Dz.U. Nr 35 poz. 294): 1.wybierana przez Kolegium Wyborcze (rady gromadzkie, sołtysi) w wyborach pośrednich na 5 lat rada gminna jako organ stanowiący i kontrolujący składająca się z wójta jako przewodniczącego, podwójciego, ławników, radnych (12-20 w zależności od liczby mieszk.) 2. Zarząd gminny - organ zarządzający i wykonawczy - złożony z wójta, podwójciego, 2-3 ławników. Zarząd wybierała rada, obowiązywał cenzus wieku- 30 lat, wybór zatwierdzał Starosta po zasięgnięciu opinii Wydziału Powiatowego. Do obsługi kancelaryjno-biurowej wójt mianował sekretarza gmminnego, zatwierdzał go Starosta. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo. Do kolegialnego działania zarządu zastrzeżone były: przygotowanie sprawy, które miały być rozpatrywane przez radę, sprawy budżetu, własnego regulaminu pracy, opiniowanie innych regulaminów, decyzje związane z zaciąganiem pożyczek, umarzanie należności z tytułów publicznoprawnych i t.p. Uchwały były podstawą do działania wójta, który reprezentował gminę na zewnątrz. Wójt załatwiał jednoosobowo i pod osobistą odpowiedzialnością wszelkie czynności zlecone przez organa ustrojowe gminy, działając jako ciało wykonawcze władz rządowych i władz administracji ogólnej tzw. czynności poruczone. Organem pomocniczym rady były Komisje. Zarząd gminy składał się z następujących działów: 1. ogólno - organizacyjny 2. finansowo - budżetowy 3. gospodarki gminnej 4. administracji społecznej 5. administracyjny /sprawy poruczone/ . Obszar gminy wiejskiej, o ile nie składała się z jednej miejscowości, dzielił się na gromady, na której czele stał sołtys i zebranie gromadzkie. W okresie okupacji hitlerowskiej rozporządzeniem generalnego gubernatora z dnia 29 listopada 1939 r. o zarządzie gmin polskich, samorząd został zawieszony. Wójt był powoływany na drodze nominacji przez władze okupacyjne. Jako organ opiniodawczy przewidziana była, pochodząca z nominacji, rada przyboczna wójta. Ustawa z 11 IX 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U. Nr 5 poz.22) oraz dekret o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego z dnia 23 XI 1944 r (Dz.U. Nr 14 poz.74) nawiązywały do ustawodawstwa przedwojennego, zespalając jednak organy samorządu terytorialnego z radami narodowymi, czyniąc je organem wykonawczym rady. Odmienny był sposób powoływania Gminnych Rad Narodowych, które składały się: 1. z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze, zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie gminy, 2. z dokooptowanych przez GRN, na wniosek jej prezydium, przedstawicieli wojskowości, nauki, literatury i t.p. /1/6 ogółu rady/. Na czele rady stało Prezydium (przewodniczący, zastępca, członkowie). Organem wykonawczym GRN był zarząd gminy, który składał się z wójta, podwójciego i 3-ch członków zarządu, wszystkich wybieranych przez GRN. Kompetencje GRN dość wąskie: uchwalanie planu i budżetu terenowego, wydawanie przepisów prawnych w dziedzinach określonych ustawą, wybór własnych organów, kontrola podległych instytucji i zakładów. Rady podporządkowane były hierarchicznie; gminna rada powiatowej, ta zaś wojewódzkiej, WRN zaś Krajowej Radzie Narodowej (od 1947r Radzie Państwa). Na mocy ustawy z dnia 20 III 1950 r. terenowe organa jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14 poz. 130) dotychczasowe funkcje Zarządu Gminnego przejęło Prezydium Gminnej Rady Narodowej, które istniało do likwidacji gmin t. j. do 1954 r. Organami pomocniczymi były komisje. Rady obradowały na sesjach. Prezydium GRN dzieliło się na następujące referaty: 1. ogólno - administracyjny 2,budżetowo - finansowy 3.socjalno - kulturalny 4. gospodarki komunalnej 5. rolnictwa 6. akta stanu cywilnego. Ustawa z dnia 25 IX 1954 r.o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U nr 43 poz. 191) zniosła gminy, najniższą jednostką podziału administracyjnego czyniąc gromady, jednak pewne kompetencje dawnych gmin (np.. Podatki) powierzono powiatowym radom narodowym. akta w układzie chronologicznym do 1915 roku 1838-1915 sygn. 1-86, akta z lat 1916-1932 w układzie chronologicznym 1916-1932 sygn. 87-252, rejestry podatkowe, rejestry ludności [1895] 1931-1939 sygn. 253-312, dzienniki korespondencyjne 1918-1928 sygn.313-315, Akta Gminnej Rady Narodowej (protokóły posiedzeń rady i komisji, samorządu) 1945-1954 sygn.316-341, budżety , ksiązki kasowe 1951-1954 sygn. 342-355, rejestry podatkowe 1945-1954 sygn. 356-369, sprawy tajne 1951-1954 sygn. 370-374, akta dotyczące spraw oświatowo-kulturalnych, porządkowych 1953-1954 sygn. 375-377, spisy wyborców, rejestry mieszkańców, ewidencja 1947-1954 sygn. 378-390, akta dopisane po skontrum 1961r 1886-1951 sygn. 391-399. Wykreślone sygn.: 346-355, 383-384, 388-389, 398, część akt do konserwacji
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
62/672/0/-/1 Akta zbioru Repertoriów od Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Stanin dla gminy Stanin zaślubionych, urodzonych i zmarłych do konfrontowania ksiąg ludności 1838-1940 0
62/672/0/-/2 Wykaz dymów znajdujących się w gminie Stanin do opłaty szarwarkowej podanych w roku 1840 1840 0
62/672/0/-/3 Akta dotyczące odbywania szarwarków 1858-1859 0
62/672/0/-/4 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się korespondencji z Naczelnikiem Wojennym Powiatowym i Ucząstkowym 1865 0
62/672/0/-/5 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się korespondencji z wójtami gmin i burmistrzami miast 1865 0
62/672/0/-/6 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się kontrybucji czyli sztrafów 1860 0
62/672/0/-/7 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się ogólnej korespondencji z Naczelnikiem Powiatu 1865 0
62/672/0/-/8 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się korespondencji z różnymi władzami 1865 0
62/672/0/-/9 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się opłaty podatków skarbowych i innych składek 1865 0
62/672/0/-/10 Akta Urzędu Wójta Gminy Stanin tyczące się świadectw z kupna bydła 1865 0
62/672/0/-/11 Akta metryk urodzenia wsi Gąska i Borowina 1865 0
62/672/0/-/12 Akta metryk urodzenia wsi Jonnik gminy Stanin 1865 0
62/672/0/-/13 Akta metryk urodzenia [wsi Kujawy i Kosuty] 1865 0
62/672/0/-/14 Akta metryk urodzenia wsi Ogniwo gminy Stanin 1865 0
62/672/0/-/15 Akta metryk ślubów wsi Jeleniec, Gąska, Wróblina, Jonnik i Ruda 1865 0
1 2 3 4 ... 11 12 13 14 15 ... 24 25 26 27

Amount of archival material

379

379

0

2.70

2.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.