Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Filipowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1936
- brak danych - 1808 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1909, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty oraz unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat 1808-1912, sygn. 1/1-1/127.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat 1809-1912, sygn. 2/1-2/54.
zespół zmikrofimowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/151/0/1/1 Księgi Aktów Stanu Cywilnego Urodzonych Gminy i Parafij Filipowskiey Powiatu Seynenskiego Departamentu Łomżyńskiego od dnia pierwszego Maja Roku Tysięcznego Osiemsetnego Osmego do ostatniego dnia kwietnia Roku Tysięcznego osiemsetnego dziewiątego. 1808-1809 54
63/151/0/1/2 Księgi Aktów Stanu Cywilnego Zaślubionych Gminy i Parafij Filipowskiey Powiatu Seynenskiego Departamentu Łomżyńskiego od dnia pierwszego Maja Roku Tysięcznego Osiemsetnego Osmego do ostatniego dnia Maja Roku Tysięcznego osiemsetnego dziewiątego 1808-1809 21
63/151/0/1/3 Księgi Aktów Stanu Cywilnego Umarłych Gminy i Parafij Filipowskiey Powiatu Seynenskiego Departamentu Łomżyńskiego od dnia pierwszego Maja Roku Tysięcznego Osiemsetnego Osmego do ostatniego dnia kwietnia Roku Tysięcznego osiemsetnego dziewiątego 1808-1809 38
63/151/0/1/4 Akta Urodzonych Gminy Filipowskiey od 1 Maja 1809 Ru- 1809-1810 49
63/151/0/1/5 Akta Zeszłych Gminy Filipowskiey od 1 Maja 1809 Ru 1809-1810 35
63/151/0/1/6 Akta Urodzonych Gminy Filipowskiey od 1 Maja 1810 Ru 1810-1811 78
63/151/0/1/7 Akta Zaślubionych Gminy Filipowskiey od 1go Maja 1810 Ru aż do ostatnich dni Grudnia 1811 r. 1810-1811 49
63/151/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Filipowskiey od 1go Maja 1810 Ru aż do ostatnich dni Grudnia 1811 r. 1810-1811 0
63/151/0/1/9 Akta Zaślubionych Gminy Filipowskiey od 1go Maja 1810 Ru aż do ostatnich dni Grudnia 1811 r. 1810-1811 0
63/151/0/1/10 Akta Zeszłych Gminy Filipowskiey od 1go Maja 1810 Ru aż do ostatnich dni Grudnia 1811 r. 1810-1811 46
63/151/0/1/11 Akta Urodzonych Gminy Filipowskiey od 1Maja 1812 Ru aż do 31 Grudnia 1812-1812 39
63/151/0/1/12 Akta Zaślubionych Gminy Filipowskiey od 1Maja 1812 Ru aż do 31 Grudnia 1812-1812 25
63/151/0/1/13 Akta Zeszłych Gminy Filipowskiey od 1Maja 1812 Ru aż do 31 Grudnia 1812-1812 47
63/151/0/1/14 Akta Urodzonych Gminy Filipowskiey od 1wszego Stycznia 1813 R-u 1813-1813 41
63/151/0/1/15 Akta Zaślubionych Gminy Filipowskiey od 1wszego Stycznia 1813 R-u 1813-1813 28
1 2 3 4 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 14

Amount of archival material

203

163

0

3.72

3.22

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -