Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kaletniku

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1935
- brak danych - 1808 - 1935
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1916, 108 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1866-1906, 28 j.a.
zespół częściowo zmikrofilmowany i częściowo zdigitalizowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/153/0/1/1 Akta Urodzenia Roku 1808 od Dnia pierwszego Maia Gminy Kaletnickiey 1808-1809 0
63/153/0/1/2 Akta Małżeństwa Gminy Kaletnickiey z Roku 1808 1808-1809 31
63/153/0/1/3 Akta Zeyscya Roku 1808 od Dnia pierwszego Maja Gminy Kaletnickiey 1808-1809 0
63/153/0/1/4 Akta Urodzenia Stanu Cywilnego od pierwszego Maja Roku 1809 Gminy Kaletnickiey 1809-1810 0
63/153/0/1/5 Akta Małżeństwa Stanu Cywilnego od Pierwszego dnia Maja Roku 1809 Gminy Kaletnickiey 1809-1810 0
63/153/0/1/6 Akta Zeyscia Stanu Cywilnego od Pierwszego dnia Maja Roku 1809 Gminy Kaletnickiey. 1809-1810 0
63/153/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Kaletnickiey od 1-go Maja 1810 Roku 1810-1811 0
63/153/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Kaletnickiey od 1-go Maja 1810 Roku 1810-1811 0
63/153/0/1/9 Akta Zeszłych Gminy Kaletnickiey od 1- go Maja 1810 R-u 1810-1811 0
63/153/0/1/10 Akta Urodzenia Stanu Cywilnego od Pierwszego Stycznia Roku 1812, do Ostatniego Grudnia tegoż Roku Gminy Kaletnickiey 1812-1812 0
63/153/0/1/11 Akta Zaślubionych stanu Cywilnego od pierwszego Stycznia do Ostatniego Grudnia 1812 Roku Gminy Kaletnickiey 1812-1812 0
63/153/0/1/12 Akta Umarłych Stanu Cywilnego od pierwszego Stycznia 1812 Roku do Ostatniego Grudnia tegoż Roku Gminy Kaletnickiey 1812-1812 0
63/153/0/1/13 Akta Urodzonych Stanu Cywilnego od pierwszego Stycznia Roku 1813 do ostatniego Grudnia tegoż Roku Gminy Kaletnickeiy 1813-1813 0
63/153/0/1/14 Akta Zaślubienia Stanu Cywilnego od pierwszego Stycznia do ostatniego Grudnia 1813 Roku Gminy Kaletnickiey 1813-1813 0
63/153/0/1/15 Akta Umarłych Stanu Cywilnego od pierwszego Stycznia 1813 do ostatniego Grudnia tegoż Roku Gminy Kaletnickiey 1813-1813 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

136

124

0

2.32

2.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -