Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Kopciowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1809-1913
- brak danych - 1809 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1809-1913, 113 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1809-1913, 30 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/154/0/1/1 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 56
63/154/0/1/2 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 62
63/154/0/1/3 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1809 R. 1809-1810 23
63/154/0/1/4 Akta Urodzonychych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 68
63/154/0/1/5 Akta Zaślubinych Gminy Kopciowskiey od 1 Maia 1810 R. 1810-1811 55
63/154/0/1/6 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1810 R. 1810-1811 43
63/154/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 68
63/154/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 34
63/154/0/1/9 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1811 R. 1811-1812 49
63/154/0/1/10 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1812 R do ostatniego dnia miesiąca Grudnia 1813 1812-1813 64
63/154/0/1/11 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do dnia ostatniego Grudnia 1813 1812-1813 68
63/154/0/1/12 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maja 1812 R do 1-go Maja 1813 1812-1813 52
63/154/0/1/13 Akta Urodzonych Gminy Kopciowskiey od dnia 1-go Stycznia 1814 R. do ostatniego Grudnia 1814 R. 1814-1814 66
63/154/0/1/14 Akta Zaślubionych Gminy Kopciowskiey od 1-go Stycznia 1814 R do ostatniego Grudnia tegoż Roku 1814-1814 54
63/154/0/1/15 Akta Zeszłych Gminy Kopciowskiey od 1-go Maia 1813 Roku i 1814 do 1-go Stycznia 1815 1813-1814 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

144

144

0

2.00

2.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -