Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1809-1889.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/155/0/1/1 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od R.1808 Maia. 1808-1809 26
63/155/0/1/2 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Departamencie Łomżyńskim od Maia R.1808. 1808-1809 12
63/155/0/1/3 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego od R.1808 Maia. 1808-1809 15
63/155/0/1/4 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1809 1-go Maja do 1810 1-go Maja. 1809-1810 23
63/155/0/1/5 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey od R.1809 1-go Maia do 1810 1-go Maia. 1809-1810 20
63/155/0/1/6 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey od R. 1809 1-go Maja do 1810 1-go Maja. 1809-1810 14
63/155/0/1/7 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1 Maja do Roku 1811 1 Maja. 1810-1811 33
63/155/0/1/8 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1-go Maja do R. 1811 1-go Maja. 1810-1811 22
63/155/0/1/9 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1-go Maja do R. 1811 Maja 1-go. 1810-1811 19
63/155/0/1/10 Akta Suplementowe Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1811 1-go Maja do R. 1812 1-go Stycznia. 1811-1811 20
63/155/0/1/11 Akta Suplementowe Krasnopolskie Cywilne Małżeństw. 1811-1811 17
63/155/0/1/12 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812. Sformowane. 1812-1812 26
63/155/0/1/13 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812. Sporządzone. 1812-1812 19
63/155/0/1/14 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812 1-go Stycznia. Sporządzone. 1812-1812 22
63/155/0/1/15 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Depptu Łomżyńskiego 1813 R. 1813-1813 28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

176

160

0

2.99

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.