Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1809-1889.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/155/0/1/1 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od R.1808 Maia. 1808-1809 26
63/155/0/1/2 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Departamencie Łomżyńskim od Maia R.1808. 1808-1809 12
63/155/0/1/3 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego od R.1808 Maia. 1808-1809 15
63/155/0/1/4 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1809 1-go Maja do 1810 1-go Maja. 1809-1810 23
63/155/0/1/5 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey od R.1809 1-go Maia do 1810 1-go Maia. 1809-1810 20
63/155/0/1/6 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey od R. 1809 1-go Maja do 1810 1-go Maja. 1809-1810 14
63/155/0/1/7 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1 Maja do Roku 1811 1 Maja. 1810-1811 33
63/155/0/1/8 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1-go Maja do R. 1811 1-go Maja. 1810-1811 22
63/155/0/1/9 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey od R.1810 1-go Maja do R. 1811 Maja 1-go. 1810-1811 19
63/155/0/1/10 Akta Suplementowe Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey od R.1811 1-go Maja do R. 1812 1-go Stycznia. 1811-1811 20
63/155/0/1/11 Akta Suplementowe Krasnopolskie Cywilne Małżeństw. 1811-1811 17
63/155/0/1/12 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812. Sformowane. 1812-1812 26
63/155/0/1/13 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812. Sporządzone. 1812-1812 19
63/155/0/1/14 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey. Od Roku 1812 1-go Stycznia. Sporządzone. 1812-1812 22
63/155/0/1/15 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Depptu Łomżyńskiego 1813 R. 1813-1813 28
63/155/0/1/16 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Deptu Łomżyńskiego 1813 R. 1813-1813 21
63/155/0/1/17 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńs. Dttu Łomżyńskiego Roku 1813. Sporządzone. 1813-1813 23
63/155/0/1/18 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego od Ru 1814. 1814-1814 32
63/155/0/1/19 Akta Cywilne Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego Roku 1814. Małżeństwa. 1814-1814 39
63/155/0/1/20 Akta Cywilne Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Depptu Łomżyńskiego Roku 1814. Od 1-go Stycznia do 31 Grudnia. Umarłych. 1814-1814 17
63/155/0/1/21 Akta Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Depptu Łomżyńskiego 1815. Urodzonych. 1815-1815 28
63/155/0/1/22 Akta Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyn. Depptu Łomżyńskiego 1815. Małżeństwa. 1815-1815 31
63/155/0/1/23 Akta Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Depptu Łomżyńskiego 1815 r. Umarłych. 1815-1815 14
63/155/0/1/24 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Województwa Augstowskiego Roku 1816. 1816-1816 26
63/155/0/1/25 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Województwa Augstowskiego Roku 1816. 1816-1816 21
63/155/0/1/26 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Województwa Augstowskiego Roku 1816. 1816-1816 17
63/155/0/1/27 Akta Cywilne Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego Województwa Augstowskiego Roku 1817. 1817-1817 23
63/155/0/1/28 Akta Cywilne Małżeństwa Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego Województwa augstowskiego Roku 1817. 1817-1817 22
63/155/0/1/29 Akta Cywilne Umarłych Gminy Krasnopolskiey Pttu Seyneńskiego, Województwa Augstowskiego Roku 1817. 1817-1817 16
63/155/0/1/30 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Województwie Augstowskim Roku 1818 od 1 Stycznia. 1818-1818 92
63/155/0/1/31 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Województwie Augstowskim Roku 1818 od 1 Stycznia. 1818-1818 53
63/155/0/1/32 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Województwie Augstowskim Roku 1818 od 1 Stycznia. 1818-1818 46
63/155/0/1/33 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey w Powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim od 1-go Stycznia 1819. 1819-1819 84
63/155/0/1/34 Akta Suplementowe Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego w Województwie Augstowskim Roku 1819 dnia 1-go Stycznia. 1819-1819 20
63/155/0/1/35 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey w Powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim Roku od 1-go Stycznia1819 R. 1819-1819 123
63/155/0/1/36 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey w Powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim Roku od 1-go Stycznia1819 R. 1819-1819 0
63/155/0/1/37 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey w powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim Roku od 1-go Stycznia1820 R. 1820-1820 146
63/155/0/1/38 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey w powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim Roku od 1-go Stycznia1820 R. 1820-1820 0
63/155/0/1/39 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey - w powiecie Seyneńskim w Województwie Augstowskim Roku od 1-go Stycznia 1820 R. 1820-1820 45
63/155/0/1/40 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey R. 1821. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1821-1821 90
63/155/0/1/41 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1821. Powiat Seyneński. Województwa Augstowskiego. 1821-1821 65
63/155/0/1/42 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1821. Powiat Seyneński Województwa Augstowskiego. 1821-1821 35
63/155/0/1/43 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1822. Powiat Seyneński Województwa Augstowskiego. 1822-1822 87
63/155/0/1/44 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1822. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1822-1822 41
63/155/0/1/45 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1822. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1822-1822 45
63/155/0/1/46 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1823. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1823-1823 82
63/155/0/1/47 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1823. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1823-1823 45
63/155/0/1/48 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey R-ku 1823. Powiat Seyneński. Województwo Augstowskie. 1823-1823 143
63/155/0/1/49 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego R-ku 1824 dnia 1 Stycznia .Województwo Augstowskie. 1824-1824 81
63/155/0/1/50 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego R-ku 1824 dnia 1 Stycznia .Województwo Augstowskie. 1824-1824 60
63/155/0/1/51 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego R-ku 1824 d. 1 Stycznia .Województwo Augstowskie. 1824-1824 60
63/155/0/1/52 Akta Urodzonych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego od 1-go Stycznia 1825. Województwo Augstowskie. 1825-1825 77
63/155/0/1/53 Akta Zaślubionych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego od 1-go Stycznia 1825. Województwo Augstowskie. 1825-1825 57
63/155/0/1/54 Akta Zeszłych Gminy Krasnopolskiey Powiatu Seyneńskiego od 1-go Stycznia 1825. Województwo Augstowskie. 1825-1825 33
63/155/0/1/55 Księga Duplikat Parafii Krasnopolskiey od 1 Stycznia 1826 Roku. 1826-1826 157
63/155/0/1/56 Księga Duplikat Parafii Krasnopolskiey od 1 Stycznia 1827 Roku. 1827-1827 128
63/155/0/1/57 Księga Duplikat Parafii Krasnopolskiey od 1 Stycznia 1828 Roku. 1828-1828 135
63/155/0/1/58 [Duplikat akt urodzeń, ślubów i zgonów w Parafii Krasnopolskiej z roku 1829.] 1829-1829 132
63/155/0/1/59 Duplikat Aktów Parafii Krasnopolskiey z 1830 Roku. 1830-1830 92
63/155/0/1/60 Duplikat Aktów Parafii Krasnopolskiey z 1831 Roku. 1831-1831 112
63/155/0/1/61 Akta Urzdnika z Parafii Krasnopolskiey 1832 Roku. 1832-1832 166
63/155/0/1/62 Akta Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafii Krasnopolskiey z 1833 Roku. 1833-1833 69
63/155/0/1/63 Księga Duplikat Parafii Krasnopolskiey z Roku 1834 Narodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Osób. 1834-1834 149
63/155/0/1/64 Księga Duplikat Parafii Krasnopolskiey z Roku 1835. Osób Narodzonych, Zaślubionych i Zeszłych. 1835-1835 65
63/155/0/1/65 Duplikat Narodzonych, Zaślubionych i Zeszłych w Parafii Krasnopolskiey z Roku 1836. 1836-1836 66
63/155/0/1/66 Księga Duplikat zwana Parafii Krasnopolskiey, Osób Narodzonych, Zaślubionych i Zeszłych Roku 1837. 1837-1837 70
63/155/0/1/67 Duplikat Akt Urodzenia, Zaślubienia i Zeyscia Parafii Krasnopolskiey z Roku 1838. 1838-1838 81
63/155/0/1/68 [Księga Duplikat Urodzeń, Małżeństw i Zejsć Parafii Krasnopolskiey z Roku 1839.] 1839-1839 59
63/155/0/1/69 Duplikat Akt Urodzenia, Zaślubienia i Zeyscia Parafii Krasnopolskiey na Rok 1840. 1840-1840 58
63/155/0/1/70 Duplikat Akt Urodzenia, Zaślubienia i Zeyscia Parafii Krasnopolskiey na Rok 1841. 1841-1841 67
63/155/0/1/71 Duplikat Akt Urodzonych, Umarłych i Zaślubionych Parafii Krasnopol z Roku 1842. 1842-1842 129
63/155/0/1/72 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych wyznania Katolickiego Parafii Krasnopol z Roku 1843. 1843-1843 159
63/155/0/1/73 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiey z Roku 1844. 1844-1844 129
63/155/0/1/74 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiey Poczynająca się, od dnia 1-go Stycznia 1845 Roku. 1845-1845 110
63/155/0/1/75 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiey 1846. 1846-1846 64
63/155/0/1/76 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej Roku 1847. 1847-1847 69
63/155/0/1/77 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej Roku 1848. 1848-1848 72
63/155/0/1/78 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1849 roku. 1849-1849 74
63/155/0/1/79 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej z Roku 1850. 1850-1850 62
63/155/0/1/80 Duplikat Akt Rodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopol 1851. 1851-1851 68
63/155/0/1/81 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1852. 1852-1852 74
63/155/0/1/82 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopol 1853. 1853-1853 77
63/155/0/1/83 Duplikat akt urodzonych, Zaślubionych i umarłych Parafii Krasnopolskiej w roku 1854. 1854-1854 60
63/155/0/1/84 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zmarłych Parafii Krasnopolskiej z roku 1855. 1855-1855 44
63/155/0/1/85 Dupplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1856. 1856-1856 47
63/155/0/1/86 Dupplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1857 roku. 1857-1857 36
63/155/0/1/87 Duplikat Akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych Parafii Krasnopolskiej w roku 1858. 1858-1858 51
63/155/0/1/88 Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Parafii Krasnopolskiej za rok 1859. 1859-1859 45
63/155/0/1/89 Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1860 roku. 1860-1860 46
63/155/0/1/90 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej 1861. 1861-1861 52
63/155/0/1/91 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Krasnopolskiej za rok 1862. 1862-1862 41
63/155/0/1/92 Księga Duplikat Aktów Urodzenia, Zaślubienia i Zejścia Parafii Krasnopol za rok 1863. 1863-1863 43
63/155/0/1/93 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych Parafii Rzymsko-Katolickiej Krasnopol 1864 rok. 1864-1864 50
63/155/0/1/94 Duplikat Akta Urodzonych, zaślubionych i umarłych w Parafii Rzymsko-Katolickiej Krasnopol w roku 1865. 1865-1865 51
63/155/0/1/95 Duplikat Akt Urodzonych, Zaślubionych i Umarłych z Parafii Rzymsko-Katolickiej Krasnopolskiej z roku 1866. 1866-1866 0
63/155/0/1/96 Duplikat akt urodzonych, zaślubionych i zmarłych z Parafii Rzymako-Katolickiej Krasnopolskiej z Roku 1867 1867-1867 0
63/155/0/1/97 Duplikat akt Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych z Parafii Rzymsko-Katolickiej Krasnopolskiej z Roku 1868 1868-1868 0
63/155/0/1/98 Duplikat akt roždenîja, brakosočetanija i pogreba Krasnopolskago Pimsko-katoličeskago Prichoda v 1869 godu 1869-1869 0
63/155/0/1/99 Duplikat aktov roždenija, brakosočetanija i pogreba Krasnopolskago Prichoda za 1870 god 1870-1870 0
63/155/0/1/100 Duplikat aktov roždenija, brakosočetanija i pogreba Krasnopolskago Prichoda za 1871 god 1871-1871 0
1 2

Amount of archival material

176

160

0

2.99

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -