Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Krasnopolu

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1917
- brak danych - 1808 - 1917
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz kartkowy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1809-1889.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do akt małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/155/0/2/1 Aneksa do ksiąg zaślubionych Gminy Krasnopolskiey na rok 1809/10 1809-1810 24
63/155/0/2/2 [Aneksy z parafii Krasnopol] 1810-1811 119
63/155/0/2/3 Aneksy do Akt Cywilnych małżeństwa Gminy Krasnopolskiej za rok 1812 1812-1812 50
63/155/0/2/4 Anexa Gminy Krasnopolskiej do ksiąg ślubnych za rok 1813 1813-1814 69
63/155/0/2/5 Annexa do Aktów Ślubnych Gminy Krasnopolskiej Powiatu Sejneńskiego w województwie Augustowskim. 1822-1822 59
63/155/0/2/6 [Aneksy Krasnopol]. 1832-1832 15
63/155/0/2/7 [Wypisy do akt małżeństw parafii Krasnopol]. 1834-1860 315
63/155/0/2/8 Aneksa do Akt Zaślubionych z Parafii Krasnopolskiej z Roku 1866. 1866-1866 30
63/155/0/2/9 Aneksa do Aktów Małżeństw z Parafii Krasnopolskiej z Roku 1867 1867-1867 26
63/155/0/2/10 Aneksa do Akt Zaślubionych z parafii Krasnopolskiej z Roku 1868. 1868-1868 22
63/155/0/2/11 [Aneksy Krasnopol 1869 rok] 1869-1869 36
63/155/0/2/12 Dokumenty k aktam graždanskago sostojanîja Krasnopolskago Rimsko-Katoličeskago Prichoda za 1870 god 1870-1870 52
63/155/0/2/13 [Dokumenty o sostojavšichsja aktach o brokosočestanij Krasnopolskago Prichoda za 1871 god 1871-1871 54
63/155/0/2/14 Dokumenty k aktam o brokosočestavšichsja Krasnopolskago Rimsko -Katoličeskago Prichoda za 1872 god 1872-1872 44
63/155/0/2/15 Dokumenty k Aktam brakosočestavšich Krasnopolskago Prichoda za 1873 god. 1873-1873 33
1 2

Amount of archival material

176

160

0

2.99

2.72

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.