Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Metelach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1912, 131 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1822-1912, 47 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/156/0/1/1 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego, od 1- go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 32
63/156/0/1/2 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 25
63/156/0/1/3 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Maia Tysiąc osimnastego osmego Roku 1808 1808-1809 33
63/156/0/1/4 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey, Powiatu Seyneńskiego, Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Maia Tysiąc osiemnastego dziewiątego Roku 1809 1809-1810 27
63/156/0/1/5 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maja Tysiąc Osiemnastego Dziewiątego Roku 1809 1809-1810 24
63/156/0/1/6 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maja Tysiąc osiemnastego dziewiątego Roku 1809 1809-1810 19
63/156/0/1/7 Akta Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwunastego 1810-1811 71
63/156/0/1/8 Akta Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwónastego 1810-1811 63
63/156/0/1/9 Akta Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Maia Tysiąc osiemnastego dziesiątego Roku aż do 1-go Stycznia Roku Tysiąc osimset dwónastego 1810-1811 48
63/156/0/1/10 Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812-1812 29
63/156/0/1/11 Księgo Aktów Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812 1812-1812 22
63/156/0/1/12 Księgo Aktów Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset dwónastego Roku 1812 1812-1812 27
63/156/0/1/13 Księgo Aktów Urodzenia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 24
63/156/0/1/14 Księgo Aktów Małżeństw Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1- go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 34
63/156/0/1/15 Księgo Aktów Zeyscia Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Metelskiey Powiatu Seyneńskiego Departamentu Łomżyńskiego od 1-go Stycznia Tysiąc Osimset Trzynastego Roku 1813 1813-1813 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Amount of archival material

178

178

0

2.50

2.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -