Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Łoździejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1912, 131 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1808-1909, 19 j.a.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/160/0/1/1 Księga Akttów Urodzenia w Gminie Łozdziejskiey Pttu Seyneńskiego w Deppartamentcie Łomżyńskim 1808 Maja 1 go dnia sporządzona 1808-1809 76
63/160/0/1/2 Księga Actów Małżeństwa w Gminie Łozdziejskiey Pttu Seyneńskiego w Deppartamentcie Łomżyńskim 1808 Maja 1 go dnia sporządzona 1808-1809 43
63/160/0/1/3 Księga Actów Zeyścia w Gminie Łozdziejskiey Pttu Seyneńskiego w Deppartamentcie Łomżyńskim- 1808 Maja 1 go dnia- sporządzona 1808-1809 63
63/160/0/1/4 Acta Urodzonych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1809 R-u 1809-1810 97
63/160/0/1/5 Akta Zaślubionych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1809 R-u 1809-1810 75
63/160/0/1/6 Akta Zeszłych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1809 R-u 1809-1810 50
63/160/0/1/7 Akta Urodzonych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1810 Roku 1810-1811 55
63/160/0/1/8 Akta Zaślubionych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1810 Ru 1810-1811 157
63/160/0/1/9 Akta Zeszłych Gminy Łozdzieyskiey od 1 Maja 1810 Ru 1810-1811 155
63/160/0/1/10 Actta Urodzonych Gminy Lozdzieyskiey od 1 go Stycznia 1812 1812-1812 111
63/160/0/1/11 Akta Zaślubionych Gminy Loździeyskiey od 1 go Stycznia 1812 1812-1812 56
63/160/0/1/12 Actta Zeszłych Gminy Łoździeyskiey od 1 go Stycznia 1812 1812-1812 89
63/160/0/1/13 Actta Zeszłych Gminy Łoździeyskiey od 1 go Stycznia 1812 1812-1812 0
63/160/0/1/14 Actta Urodzonych Gminy Łoździeyskiey od 1 go Stycznia 1813 1813-1813 39
63/160/0/1/15 Actta Zaślubionych Gminy Łoździeyskiey od 1 go Stycznia 1813 1813-1813 97
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

149

149

0

3.50

3.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.