Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Przerośli

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1813-1911
- brak danych - 1813 - 1911
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1813-1914.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1813-1824, 1866-1897, 1905, 1909, 1911-1913.
Mikrofilmy ksiąg stanu cywilnego sygn. 1/1-1/94 (do 1884 r.), mikrofilmy alegatów sygn. 2/1-2/7 (do 1824 r.)
Show all units in the collection:
Units in series:: 2 Dowody do aktów małżeństw
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/161/0/2/1 Anekx Urodzonych i Umarłych tyczące do akt ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy przeroślskiej na rok 1813 1813-1813 42
63/161/0/2/2 Anekxa Urzędnika Urodzonych i Umarłych w Gminie przeroślskiej służące do akt ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego na rok 1814 1814-1814 46
63/161/0/2/3 Anekxa Urodzonych i Umarłych słuśące do akt ślubnych Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Przeroślskiej na rok 1815 1815-1815 24
63/161/0/2/4 [Dokumenty do aktów małżeństw Przerośl 1817 r.] 1817-1817 90
63/161/0/2/5 Anexy w[do akt ślubu] wyznanie rzymsko- katolickiego Przerośl 1819 rok 1819-1819 121
63/161/0/2/6 Anexy Przerośl 1821 rok wyznanie rzymsko-katolickie 1821-1821 76
63/161/0/2/7 Anexy wyznanie rzymsko-katolickie Przerośl 1824 rok 1824-1824 105
63/161/0/2/8 Dowody do Akt Zaślubień Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko- Katolickiej Przerośl za r. 1866 składający się z folio 14 1866-1866 21
63/161/0/2/9 Aneksa posługujące do usprawiedliwienia Akt Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Rzymsko- Katolickiej Przerośl zaślubionych za rok 1867 1867-1867 22
63/161/0/2/10 Dokumenty k Aktam Brakosočetanija Pržerosl'skago Prichoda za 1868 god 1868-1868 15
63/161/0/2/11 Dokumenty k Aktam brakosočestavšichsja Pržerosl'skago Rimsko- katoličeskago Prichoda za 1869 1869-1869 17
63/161/0/2/12 Dokumenty k Aktam brakosočetanija Pržerosl'skago Prichoda za 1870 god 1870-1870 26
63/161/0/2/13 Dokumenty k Aktam brakosočetavšichsja Pržerosl'skago Prichoda za 1872 god 1872-1872 27
63/161/0/2/14 Dokumenty k Aktam Brakosočetavšichsja Pržerosl'skago Prichoda za 1873 god 1873-1873 41
63/161/0/2/15 Dokumenty k Aktam Brakosočetanija Pržerosl'skago Prichoda za 1874 god 1874-1874 39
1 2 3

Amount of archival material

162

146

0

3.15

2.85

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.