Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Święto Jeziorach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1912
- brak danych - 1808 - 1912
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1912, 138 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1810-1912, 37 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/166/0/1/1 Akta urodzenia gminy święto jeziorskiey, powiatu syneńskiego, departamentu łomżyńskiego od dnia pierwszego maia roku tysiąc osiemsetnego ósmego 1808-1809 52
63/166/0/1/2 Akta małżeństwa gminy święto jeziorskiey, powiatu seyneńskiego, departamentu łomżyńskiego od dnia pierwszego maia roku tysiąc osiemset ósmego 1808-1809 19
63/166/0/1/3 Akta zejścia gminy święto jeziorskiey, powiatu seyneńskiego, w departamencie łomżyńskim od dnia pierwszego maia roku tysiąc osiemset ósmego 1808-1809 17
63/166/0/1/4 Akta urodzonych gminy święto jeziorskiey 1 maij 1809 1809-1810 38
63/166/0/1/5 Akta zaślubionych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1809 roku 1809-1810 28
63/166/0/1/6 Akta zeszłych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1809 roku 1809-1810 20
63/166/0/1/7 Akta urodzonych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1810 roku do dnia ostatniego grudnia 1811 1810-1811 73
63/166/0/1/8 Akta zaślubionych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1810 roku do dnia ostatniego grudnia 1811 1810-1811 40
63/166/0/1/9 Akta zeszłych gminy święto-jeziorskiey od 1 maja 1810 roku do dnia ostatniego grudnia 1811 1810-1811 36
63/166/0/1/10 Akta urodzonych gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1812 1812-1812 47
63/166/0/1/11 Akta zaślubionych gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1812 1812-1812 29
63/166/0/1/12 Akta zeszły gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1812 1812-1812 30
63/166/0/1/13 Akta urodzonych gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1813 roku aż do ostatniego grudnia 1813-1813 49
63/166/0/1/14 Akta zaślubionych gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1813 roku az do ostatniego grudnia 1813-1813 49
63/166/0/1/15 Akta zeszłych gminy święto-jeziorskiey od 1-go stycznia 1813 roku az do ostatniego grudnia 1813-1813 42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

175

175

0

3.00

3.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.