Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiejsiejach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1913
- brak danych - 1808 - 1913
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1913, 129 j.a.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw 1808-1913, 47 j.a.
- brak danych -
Show all units in the collection:
Units in series:: 1 Akta Stanu Cywilnego
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/168/0/1/1 Księga aktów cywilnych urodzenia, stosowanie do prawa W. Napoleona od dnia 1 miesiąca maja 1808 roku parafii wieysieyskiey przez urzędnika tychże aktów niżej podpisanego zaczęta i kontynuowana 1808-1809 32
63/168/0/1/2 Księga zapowiedzi aktów małżeńskich parafij i gminy wisieyskiey urzędnika gminy stanu cywilnego... Opisanego stosowanie do działu III tytułu V. Kodeksu Napoleona od 1-go maja 1808 roku zaczęta i konynuowana 1808-1809 24
63/168/0/1/3 Księga aktów cywilnych umarłych stosownie do prawa W. Napoleona od dnia 1-go miesiąca maja 1808 roku w parafii wiejsiejskiej urzędnika tychże aktów niżej podpisanego zaczęta i kontynuowana 1808-1809 24
63/168/0/1/4 Akta urodzonych stanu cywilnego gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 36
63/168/0/1/5 Akta zaślubionych stanu cywilnego gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 30
63/168/0/1/6 Akta zeszłych stanu cywilnego gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1809 1809-1810 17
63/168/0/1/7 Akta urodzonych gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1810 1810-1811 64
63/168/0/1/8 Akta zaślubionych gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1810 1810-1811 51
63/168/0/1/9 Akta zeszłych gminy wieysieyskiey od 1-go maja 1810 1810-1811 37
63/168/0/1/10 Akta urodzonych gminy wieysieyskiey od 1-go stycznia 1812 roku 1812-1812 34
63/168/0/1/11 Akta zaślubionych gminy wieysieyskiey od 1-go stycznia 1812 roku 1812-1812 18
63/168/0/1/12 Akta zeszłych gminy wieysieyskiey od 1-go stycznia 1812 roku 1812-1812 23
63/168/0/1/13 Akta urodzonych gminy wieysieyskiey, powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim od 1-go stycznia 1813 roku 1813-1813 27
63/168/0/1/14 Akta zaślubionych gminy wieysieyskiey, powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim od 1-go stycznia 1813 roku 1813-1813 37
63/168/0/1/15 Akta zeszłych gminy wieysieyskiey, powiatu seyneńskiego w departamencie łomżyńskim od 1-go stycznia 1813 roku 1813-1813 39
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Amount of archival material

176

175

0

2.91

2.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.