Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej w Wiżajnach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1808-1921
- brak danych - 1808 - 1921
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Zadanie to przekazano duchownym wyznania rzymskokatolickiego. Prawo udzielania ślubów cywilnych i rozwodów powierzono prezydentom i burmistrzom. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. Na skutek tego od 1826 r. akta stanu cywilnego mają charakter wyznaniowy (rejestrują fakty stanu cywilnego określonych wyznań).
Nadzór nad księgami stanu cywilnego prowadzonymi przez proboszcza sprawował dziekan danego dekanatu, a jednocześnie księgi te podlegały kontroli władz sądowych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Ze względu na zasady ustrojowe zespół obejmuje dwie odrębne części z cezurą przypadającą na rok 1826:
akta stanu cywilnego świeckie (wszystkich wyznań) z lat 1808-1826, z podziałem na osobne serie ksiąg: urodzeń, małżeństw, zgonów.
akta stanu cywilnego wyznania rzymskokatolickiego z lat 1826-1903, każda księga obejmowała trzy rodzaje aktów: urodzenia, małżeństwa, zgony, zapisywane w wyodrębnionych częściach księgi.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (duplikaty, unikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów z lat: 1808-1921 (z licznymi lukami obejmującymi rok luk kilka lat), sygn. 1/1/-1/125.
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw z lat: 1812, 1820, 1824, 1866-1869, 1872, 1875, 1876, 1878, 1890, 1891, 1902, 1905, 1910, 1912, sygn. 2/1-2/17.
Zespół zmikrofilmowany
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/169/0/1/1 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 77
63/169/0/1/2 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 43
63/169/0/1/3 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1808-1809 22
63/169/0/1/4 Księga do opisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 97
63/169/0/1/5 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 44
63/169/0/1/6 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1809-1810 25
63/169/0/1/7 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 108
63/169/0/1/8 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 74
63/169/0/1/9 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1810-1811 41
63/169/0/1/10 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 51
63/169/0/1/11 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 33
63/169/0/1/12 Księga do zapisywania aktów cywilnych zejścia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1811-1811 27
63/169/0/1/13 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1812-1812 66
63/169/0/1/14 Księga do zapisywania aktów cywilnych małżeństwa gminy wiżajńskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1812-1812 33
63/169/0/1/15 Księga do zapisywania aktów cywilnych urodzenia gminy wiżańskiey, departamentu łomżyńskiego, powiatu kalwaryjskiego 1813-1813 56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Amount of archival material

141

127

0

2.86

2.56

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -