Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Akta stanu cywilnego okręgu bożniczego w Filipowie

Archiwum Państwowe w Suwałkach
- brak danych - 1829-1936
- brak danych - 1829 - 1936
- brak danych - tak
urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne - urzędy stanu cywilnego polski
rosyjski
inwentarz kartkowy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
Zasady prowadzenia akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim określał dekret Fryderyka Augusta z 27 I 1808 r., (obowiązujący od 1 V 1808 r., oparty na art. 69 konstytucji z 1807 r. wprowadzającym Kodeks Napoleona. Akta stanu cywilnego obejmowały wówczas wszelkie wyznania. 23 II i 18 III 1809 r. wprowadzono pewne zmiany proceduralne.
13 VI 1825 r. art. 71-142 I księgi Kodeksu Cywilnego dla Królestwa Polskiego wprowadził zasadę połączenia akt stanu cywilnego z metrykami kościelnymi. Postanowieniem księcia namiestnika z 3 XI 1825 r. do spisywania aktów stanu cywilnego dla wyznań niechrześcijańskich (żydów i mahometan) wyznaczeni zostali burmistrzowie lub zastępujący ich urzędnicy. W ten sposób ustanowiono akta stanu cywilnego wyznaniowe. 7 IX 1830 r. postanowieniem Rady Administracyjnej , na rabinów nałożono obowiązek wpisywania, po odbyciu obrządku religijnego, właściwych informacje do akt stanu cywilnego. Kontrolę nad tymi aktami pozostawiono nadal w gestii urzędników cywilnych.
Zapisy w księgach stanu cywilnego początkowo prowadzono w języku polskim, a od 1 I 1868 r. - w języku rosyjskim.
Zespół jest otwarty.
Struktura zespołu (serie akt) i zawartość:
1. Księgi (wtóropisy, duplikaty) urodzeń, małżeństw, zgonów - sygn. 1/1-1/69
2. Alegata (aneksy, dowody) do akt małżeństw - sygn. 2/1-2/25
mikrofilmy:
duplikatów sygn. 1/1-1/67 (do 1903 r.)
aneksów sygn. 2/1-2/22 (do 1901 r.)
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
63/198/0/1/1 Księga Duplikat Urodzonych, Zaślubionych i Zmarłych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1829 1829-1829 28
63/198/0/1/2 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Gminy Filipowskiej to jest Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych pro 1830 1830-1830 16
63/198/0/1/3 Duplikat Akt Stanu Cywilnego Wyznania Mojżeszowego Gminy Filipowskiey to jest Urodzonych, Zaślubionych i Zeszłych pro 1831 1831-1831 31
63/198/0/1/4 Księga Duplikatów akt Urodzenia, Zeyścia y Małżeństw z R.1832 Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowo 1832-1832 30
63/198/0/1/5 Księga Duplikat Urodzonych, Zeszłych y Zaślubionych Starozakonnych z Gminy Miasta Filipowa pro 1833 1833-1833 20
63/198/0/1/6 Księga Urodzonych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834 Duplikat 1834-1834 10
63/198/0/1/7 Księga Zaślubionych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834. Duplikat. 1834-1834 8
63/198/0/1/8 Księga Umarłych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey w Roku 1834 Duplikat 1834-1834 11
63/198/0/1/9 Akta Urodzonych Starozakonnych Okręgu Filipowskiego z Roku 1835 1835-1835 13
63/198/0/1/10 Duplikaty. Akta Zaślubionych Starozakonnych Okręgu Filipowskiego w Roku 1835 1835-1835 10
63/198/0/1/11 Duplikaty. Akta Zeszłych Starozakonnych z Okręgu Filipowskiego z Roku 1835 1835-1835 7
63/198/0/1/12 Ksiega Duplikat Urodzonych Starozakonnych w Parafii Filipowskiey za Rok 1836. 1836-1836 16
63/198/0/1/13 [Duplikat akt małżeństw Starozakonnych z Filipowa]. 1836-1836 9
63/198/0/1/14 Duplikat. Akta Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowskiego. Na Rok 1836 1836-1836 8
63/198/0/1/15 Duplikat Aktów Urodzonych, Zaślubionych y Zmarłych Wyznania Mojżeszowego Okręgu Filipowskiego Na Rok 1837 1837-1837 24
1 2 3 4 5 6 7 8

Amount of archival material

106

89

0

0.87

0.81

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -