Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Państwowe w Suwałkach

Archiwum Państwowe w Suwałkach
Previous archive Next archive
1974.0 3030.0
543.0 15
7236 1541

W Archiwum obowiązuje struktura organizacyjna określona w § 9 Statutu Archiwum, w skład której wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:
1) Oddział Ewidencji, Informacji, Opracowania, Zabezpieczania i Udostępniania Zasobu;
w skład Oddziału wchodzą:
- Stanowisko ds. Ewidencji i Informacji,
- Stanowisko ds. Opracowania Zasobu,
- Stanowisko do Spraw Kwerend,
- Pracownia Naukowa,
- Pracownia Reprografii i Konserwacji;
- w ramach Oddziału funkcjonuje Biblioteka,
2) Stanowisko ds. Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym,
3) Stanowisko ds. Przechowywania Dokumentacji,
4) Archiwum zakładowe,
5) Dział Księgowości i Administracji.
2. Ponadto w skład Archiwum wchodzi oddział zamiejscowy w Ełku noszący nazwę: Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział w Ełku.

Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli. Po wstępnym uporządkowaniu i selekcji zasób jego został w całości w 1926 r. przewieziony do Archiwum Państwowego w Grodnie, natomiast archiwum suwalskie przestało istnieć. Nie wszystkie archiwalia byłej guberni suwalskiej znalazły się w archiwum grodzieńskim.
W Suwałkach pozostał zasób Sądu Okręgowego (akta sądowe, hipoteczne, notarialne, stanu cywilnego). Część akt administracyjnych została ewakuowana przed i w trakcie I wojny światowej w głąb Rosji. Do dalszego rozproszenia przyczyniła się II wojna światowa: część materiałów archiwalnych Suwalszczyzny została wywieziona przez Niemców do Staatsarchiv Königsberg, a po zakończeniu wojny znalazły się w różnych archiwach ZSRR, m. in. w Grodnie, Moskwie, Leningradzie (Petersburgu), Gorkim, Kownie, Wilnie. Archiwalia XIX-wieczne skupione zostały w większości w ówczesnym Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym [Republiki] Litewskiej ZSRR (Centralnyj Gosudarstviennyj Istoričeskij archiv Litovskoj SSSR, obecnie Lietuvos valstybes istorijos archyvas). Stosunkowo niewielka ich część została przekazana w ramach tzw. "rewindykacji" Polsce. Miały dokąd wrócić, bowiem w 1954 roku zostało powołane, a od 1955 r. faktycznie rozpoczęło działalność, Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach, podlegające Wojewódzkiemu Archiwum Państwowemu w Białymstoku. Organizatorem i początkowo jedynym pracownikiem merytorycznym, a następnie długoletnim kierownikiem i dyrektorem była Irena Filipowicz. Mimo trudności lokalowych i finansowych, archiwum gromadziło, opracowywało i udostępniało zasób, podejmowało działania popularyzacyjne, uczestniczyło w życiu naukowym. W 1965 r. Powiatowe Archiwum Państwowe w Suwałkach zostało przemianowane na Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach.
Duże zmiany zaszły w 1976 r. W związku z reformą administracyjną i utworzeniem województwa suwalskiego zostało przekształcone w Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Suwałkach. Podporządkowano jemu Archiwum w Ełku jako oddział. W 1983 roku uległa zmianie nazwa na obecną - Archiwum Państwowe w Suwałkach. Od 1990 r. funkcję dyrektora Archiwum Państwowego w Suwałkach sprawuje Tadeusz Radziwonowicz.

List of archive's collections

Liczba zespołów na stronie:
Number Name Dates Number of scans
63/1/0 Dokumenty z XVII i XVIII w. - zbiór 1601-1738 0
63/1/1 Wyciągi z przywilejów i lustracji dóbr wigierskich 1667, 1679 0
63/1/2 Zbiór pokwitowań za opłaty kwarciane starosty augustowskiego - Stanisława Szaniawskiego 1734, 1738 0
63/1/3 Wyrok Sądu Zamkowego w Tykocinie 1666 0
63/2/0 Zarząd Powiatowy Augustowski 1913-1915 0
63/3/0 Zarząd Powiatowy Sejneński 1867-1917 0
63/4/0 Zarząd Powiatowy Suwalski 1867-1918 0
63/5/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Sejneńskiego 1864-1913 0
63/6/0 Komisarz do Spraw Włościańskich Powiatu Suwalskiego 1864-1914 0
63/7/0 Naczelnik Wojskowy Powiatu Augustowskiego 1904-1917 0
63/8/0 Naczelnik Wojskowy Powiatu Suwalskiego 1889-1892 0
63/9/0 Urząd Powiatowy Augustowski do Spraw Powinności Wojskowych 1915-1916 0
63/10/0 Urząd Powiatowy Sejneński do Spraw Powinności Wojskowych 1914-1917 0
63/11/0 Urząd Powiatowy Suwalski do Spraw Powinności Wojskowych 1883-1918 0
63/12/0 Akta miasta Augustowa 1807-1913 0
63/13/0 Akta miasta Sejn 1867, 1878-1910 0
63/14/0 Akta miasta Suwałk 1807-1914 0
63/15/0 Zarząd Suwalskiego Policmajstra 1871-1909 0
63/16/0 Naczelnik Straży Ziemskiej Powiatu Sejneńskiego 1902-1916 0
63/17/0 Starszy Strażnik Rewiru Sejneńskiego 1912-1914 0
63/18/0 Augustowska Komisja Szacunkowa 1905-1915 0
63/19/0 IV Okręg Zarządu Akcyzowego Łomżyńskiego 1899-1918 0
63/20/0 V Okręg Zarządu Akcyzowego Łomżyńskiego 1894-1909 0
63/21/0 Inspektor Podatkowy Rewiru Suwalskiego 1893-1915 0
63/22/0 Kasa Obwodowa Sejneńska 1832 0
63/23/0 Kasa Powiatowa Augustowska 1912-1918 0
63/24/0 Kasa Powiatowa Suwalska 1912-1918 0
63/25/0 Komisja Powiatowa Suwalska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906 0
63/26/0 Rada Opieki Społecznej Powiatu Augustowskiego 1913-1918 0
63/27/0 Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Suwalskiego 1854-1870 0
63/28/0 Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego i Zarząd Rady Ludowej Okręgu Suwalskiego 1918-1920 0
63/28/1 Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego 1918-1919 0
63/28/2 Zarząd Rady Ludowej Okręgu Suwalskiego 1920 0
63/29/0 Starostwo Powiatowe Sejneńskie 1919 0
63/30/0 Wydział Powiatowy w Sejnach 1920-1925 0
63/31/0 Starostwo Powiatowe Suwalskie 1919-1939 0
63/32/0 Wydział Powiatowy w Suwałkach 1919-1939 0
63/33/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Augustowie [1870-1913] 1919-1933 [1933-1939] 0
63/34/0 Policja Państwowa Powiatu Suwalskiego 1919-1939 0
63/34/1 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Suwałkach 1919-1939 0
63/34/2 Komisariat Policji Państwowej w Suwałkach 1928-1939 0
63/34/3 Posterunek Policji Państwowej w Bakaniuku 1929-1930 0
63/34/4 Posterunek Policji Państwowej w Bakałarzewie 1928-1939 0
63/34/5 Posterunek Policji Państwowej w Filipowie 1921-1939 0
63/34/6 Posterunek Policji Państwowej w Sejnach 1931-1932 0
63/34/7 Posterunek Policji Kolejowej w Suwałkach 1922-1926 0
63/35/0 Urzędy administracyjne i gospodarcze władz okupacyjnych niemieckich w Suwałkach 1940-1944 0
63/35/1 Starostwo Powiatowe Suwalskie 1940 0
63/35/2 Ekspozytura Niemieckiej Listy Narodowej w Suwałkach 1940-1944 0
63/35/3 Urząd Katastralny w Suwałkach 1940, 1943 0
63/35/4 Urząd Finansowy w Suwałkach 1943 0
63/35/5 Urząd Pocztowy w Suwałkach 1942 0
63/35/6 Szpital Św. Piotra i Pawła w Suwałkach 1940-1944 0
63/36/0 Starostwo Powiatowe Augustowskie 1944-1950 [-1954] 0
63/37/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Augustowie [1944] 1945-1950 [1951] 0
63/38/0 Starostwo Powiatowe Suwalskie 1944-1950 [1951-1967] 0
63/39/0 Wydział Powiatowy w Suwałkach 1944-1950 [1951] 0
63/40/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Augustowie 1945-1947 [1948] 0
63/41/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Suwałkach [1943] 1945-1949 0
63/42/0 Inspektorat Szkolny w Augustowie 1944-1950 0
63/44/0 Zarząd Miejski w Sejnach 1944-1950 0
63/45/0 Zarząd Miejski w Suwałkach 1944-1950 0
63/47/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1954 0
63/48/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1958 0
63/49/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1961 0
63/50/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1965 0
63/51/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Augustowie 1969 0
63/53/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1958 0
63/54/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1961 0
63/55/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1965 0
63/56/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Sejnach 1969 0
63/57/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1954 0
63/58/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1958 0
63/59/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1961 0
63/60/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1965 0
63/61/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Suwałkach 1969 0
63/62/0 Akta gmin guberni suwalskiej - zbiór szczątków zespołów 1867-1915 0
63/62/1 Akta gminy Berżniki powiatu sejneńskiego 1867-1909 0
63/62/2 Akta gminy Podawinia powiatu kalwaryjskiego 1914-1915 0
63/62/3 Akta gminy Kuków powiatu suwalskiego 1890-1891 0
63/63/0 Gminna Rada Narodowa w Bargłowie 1945-1954 0
63/64/0 Gminna Rada Narodowa Dębowo w Jaminach [1939-1940] 1945-1954 0
63/65/0 Gminna Rada Narodowa Dowspuda w Raczkach 1945-1954 0
63/66/0 Gminna Rada Narodowa Kolnica w Białobrzegach 1945-1954 0
63/67/0 Gminna Rada Narodowa Szczebro-Olszanka w Nowince 1945-1954 0
63/68/0 Gminna Rada Narodowa w Lipsku 1945-1954 0
63/69/0 Gminna Rada Narodowa w Sztabinie 1944-1954 0
63/70/0 Gminna Rada Narodowa Wólka w Bakałarzewie 1945-1954 0
63/71/0 Gminna Rada Narodowa w Berżnikach 1944-1954 0
63/72/0 Gminna Rada Narodowa w Filipowie 1945-1953 0
63/73/0 Gminna Rada Narodowa w Gibach 1945-1954 0
63/74/0 Gminna Rada Narodowa Huta w Starym Folwarku [1936-1937] 1944-1955 0
63/75/0 Gminna Rada Narodowa w Jeleniewie 1945-1954 0
63/76/0 Gminna Rada Narodowa Kadaryszki w Rutce Tartak 1945-1954 0
63/77/0 Gminna Rada Narodowa w Koniecborze 1944-1954 0
63/78/0 Gminna Rada Narodowa w Krasnopolu 1944-1954 0
63/79/0 Gminna Rada Narodowa w Krasnowie 1945-1954 0
63/80/0 Gminna Rada Narodowa Kuków w Wychodnem 1945-1954 0
63/81/0 Gminna Rada Narodowa w Pawłówce [1932] 1945-1953 0
63/82/0 Gminna Rada Narodowa w Przerośli 1945-1954 0
1 2 3 ... 8 9