Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum rodu Dewitz-Wussow

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - 1416-1933
Familienarchiv von Dewitz-Wussow 1564 - 1933
- brak danych - tak
archiwa rodzinno-majątkowe - - niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Pierwsza wzmianka o rodzinie Dewitzów na Pomorzu pochodzi z 1319 r., kiedy to Ekharda Dewitz wymieniano jako świadka w dokumencie księcia pomorskiego Warcisława IV. W 1353 r. Ulricha Dewitz wzmiankowano jako pana miasta Dobra Nowogardzka i okolicznych wsi. W 1568 r. nastąpił podział majątków pomiędzy członków rodu. Osłabienie znaczenia Dewitzów nastąpiło w drugiej połowie XVI w., m.in. w skutek upadku banku Loitzów (utrata 40 tys. talarów). Dopiero na przełomie XVII i XVIII w. Dewitzowie odzyskali swoje znaczenie. W XVIII w. posiadali już około 40 majątków w okolicach Nowogardu i Dobrej Nowogardzkiej. Na początku XIX w. główne dobra rodowe zaczęły przechodzić w obce ręce na wskutek sprzedaży i podziałów. Pozostały jednak majątki w Mieszewie, Osowie, Mołdawinie i w kilku innych pobliskich wsiach. W ten sposób od nazw posiadanych dóbr powstały gałęzie rodu Dewitz: von Meesow, von Wussow, von Maldewin. W 1853 r. wyodrębniła się rodzina Dewitz-Krebs, kiedy Werner von Dewitz, właściciel majątków w Grzęźnie i Wojtaszycach, dołączył do swego nazwiska, nazwisko panieńskie żony.
Archiwum rodu Dewitzów znajdowało się początkowo w Dobrej Nowogardzkiej, lecz w drugiej połowie XVIII w. zostało przewiezione do majątku w Dargomyślu. W 1794 r. na mocy zarządzenia Fryderyka Wilhelma II akta te zostały uporządkowane i podzielono na 12 grup rzeczowych (Titulusów). W połowie XIX w. zasób podzielono na cztery części, tym samym dając później początek czterem zespołom archiwalnym: 1. Dewitz-Meesow, 2. Dewitz-Wussow, 3. Dewitz-Krebs i 4. Dewitz-Maldewin. W latach 1906–1912 prof. Dawid Gantzer opracował dzieje rodu Dewitz, wydane drukiem w latach 1912–1913. W 1919 r. z rękopisów Gantzera utworzono zbiór: Dewitz-Gantzer.
W 1908 r. Anna von Dewitz z Osowa przekazała w depozyt archiwum rodzinne, AP w Szczecinie. Materiały te uporządkowano, dzieląc je na dwie części: I. Archiwum Rodzinne, II Sąd Grodzki, nadając nazwę zespołowi: Archiwum rodu Dewitz-Wussow (Familienarchiv von Dewitz-Wussow). W 1943 r. zespół ewakuowano do Pęzina. W 1946 r. wrócił on do archiwum szczecińskiego
I Archiwum rodzinne
1. Personalia 1564-1933; sygn. 1-80; 80 j.a. - kontrakty ślubne, zezwolenia władz kościelnych na zawarcie małżeństw, umowy i ugody dotyczące podziału dóbr, alimenty dla wdów i sierot, dane biograficzne, korespondencja rodzinna, opracowania historyczne i genealogiczne rodu Dewitzów, spuścizny poszczególnych członków rodu, testamenty, zjazdy rodzinne, rodzina Dewitz w Polsce.
2. Prywatna korespondencja Dewitzów 1700-1799; sygn. 81-86; 6 j.a. - listy do rodziny i innych osób.
3. Dobra i lenna 1611-1824; sygn. 87-198; 112 j.a. - przywileje, tytuły własności, dobra lenne, zobowiązania i ciężary z tego wynikające, spory rodzinne o podział majątków, dobra alodialne, sprawy kupna, sprzedaży, zastawów poszczególnych dóbr.
4. Aktywa i pasywa 1604-1807; sygn. 199-207; 9 j.a. - wystąpienia o zwrot długów, weksle kredytowe, zobowiązania pieniężne, długi hipoteczne, zastawy i kaucje.
5. Procesy cywilne i karne 1574-1800; sygn. 208-232; 25 j.a. - procesy o długi, kontrybucje, podatki, polowania na zające w czasie zaka-zanym oraz inne wykroczenia i przestępstwa.
6. Sądownictwo w Dobrej Nowogardzkiej (Daber) 1727-1814; sygn. 233-234; 2 j.a. - spory o jurysdykcję w mieście.
7. Miasto Dobra Nowogardzka 1416-1832; sygn. 235-244; 10 j.a. - organizacja samorządu, hołdy lenne miasta, przywileje (odpisy z lat 1416–1737), młyny, sprawy przeciwpożarowe.
8. Kościoły, szkoły, szpitale i archiwum w Dobrej Nowogardzkiej 1598-1824; sygn. 245-277; 33 j.a. - własność Kościoła i szpitali (matrykuły kościelne, wizytacje, dobra ziemskie należące do kościołów i szpitali), budowa i remonty kościołów oraz założenie szkoły, uposażenie i obsada stanowisk kościelnych, dochodzenia przez duchownych swoich należności, oskarżenia o zniewagi osób duchownych, rachunki kościelne, obsada stanowisk szkolnych, zgony osób duchownych i ich pogrzeby, inwentarz archiwum rodowego, porządkowanie archiwum w Dargomyślu (Hoffelde) na polecenie króla.
9. Dwór książęcy 1684, 1787; sygn. 278-279; 2 j.a. - testament Bogusława von Croy, przywilej Fryderyka II dla szlachty pomorskiej.
10. Meklemburgia 1722-1833; sygn. 280-284, 291; 6 j.a. - stosunki rodziny Dewitzów z książętami Meklemburgii, sprawy sądowe o długi.
II. Sąd Grodzki (Burggericht)
11. Administracja ogólna 1717-1827; sygn. 285-290, 292; 7 j.a. - założenie i organizacja sądu grodzkiego, opłaty sądowe, wykazy procesów sądowych, spisy akt sądowych.
12. Personalia 1746-1816; sygn. 293-295; 3 j.a. - burmistrz i urzędnicy sądu.
13. Procesy cywilne 1642-1811; sygn. 296-327; 32 j.a. - sprawy sądowe miasta Dobra Nowogardzka z Dewitzami o młyny, o dobra miej-skie, w sprawie rozruchów, o składanie hołdu, o opłaty, spory i procesy cywilne obywateli miasta o nieruchomości, o powinności, o długi, o spadki.
14. Procesy karne 1726-1812; sygn. 328-334; 7 j.a. - sprawy o morderstwa, wyroki, więzienia i więźniowie.
15. Sądownictwo dobrowolne 1645-1818; sygn. 335-354; 20 j.a. - testamenty ich publikacja, hipoteki, tabele dziedziców, oświadczenia kupna-sprzedaży.
16. Kościoły, szkoły, szpitale 1598-1838; sygn. 355-435; 81 j.a. - matrykuły i wizytacje kościelne, spory i dochodzenia administracji kościelnej, szkolnej i szpitalnej o długi, ziemię, dzierżawy, zniszczenia zabudowań i drewno opałowe, roszczenia administracji kościelnej pod adresem patronów i miasta o prowadzenie budowy i remontów zabudowań kościelnych, szkolnych i szpitalnych, utrzymywanie kościołów, szkół i szpitali, obsada stanowisk w kościołach, szkołach i szpitalach, pensje personelu, spory o należności (wypłatę pensji i deputatu), dochodzenia w sprawie spadków, spuścizn i alimentów, kradzieże w kościołach.
17. Nadzór policyjny w Dobrej Nowogardzkiej 1745-1813; sygn. 436-441; 6 j.a. - egzekucje orzeczeń i nakazów sądu odnośnie podatków, dziesięciny, furażu, danin dla dworu.
18. Handel, rzemiosło 1681-1774; 5 j.a. - przywileje dla rzemiosła, rozporządzenia dotyczące handlu zakazanymi towarami.
19. Sądownictwo patrymonialne 1772-1847; sygn. 447-454; 8 j.a. - wykazy procesów, tabele rozwodów, otwarcia testamentów, dochodzenia w sprawie gwałtów, zniesławienia i alimentów.
20. Adwokaci 1679-1900; sygn. 455-481; 27 j.a. - procesy i sprawy opiekuńcze prowadzone przez adwokatów i komisarzy sądowych.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Familienarchiv Wussow. Personalia 0 0
1.1 Eigentliche Personalia, Ehesachen etc. 56 1564-1839 0
1.2 Familienarchiv 22 1605-1857 0
1.3 Familie Dewitz in Polen 2 1757-1933 0
2 Familienarchiv Wussow. Von dewitzschen Privatkorrespondenzen 6 1700-1799 0
3 Familienarchiv Wussow. Güter und Lehnssachen 0 0
3.1 Allgemeines 56 1629-1804 0
3.2 Einzelne Güter (alphabethisch) 56 1611-1824 0
4 Familienarchiv Wussow. Aktiv und Passivschulden 9 1604-1807 0
5 Familienarchiv Wussow. Zivil und Strafprozesse 25 1574-1800 0
6 Familienarchiv Wussow. Gerichtsbarkeit in Daber 2 1727-1814 0
7 Familienarchiv Wussow. Verhältnis zu der Stadt Daber 10 1416-1832 0
8 Familienarchiv Wussow. Kirchen, Schulen und Hospitäler, Archiv 0 0
8.1 Besitzverhältnisse 8 1598-1806 0
8.2 Bauten und Einrichtungen 5 1716-1798 0
8.3 Personalia 13 1618-1824 0
8.4 Rechnungen 2 1723-1775 0
8.5 Patronatswesen 1 1663-1664 0
8.6 Varia 2 1744-1809 0
8.7 Archiv 2 1724-1794 0
9 Familienarchiv Wussow. Pommersches Herzogshaus 2 1684-1787 0
10 Familienarchiv Wussow. Mecklenburgische Angelegenheit 6 1722-1833 0
11 Burggerichtsakten. Generalia 7 1717-1827 0
12 Burggerichtsakten. Personalia 3 1746-1816 0
13 Burggerichtsakten. Zivilprozesse 0 0
13.1 Die Familie von Dewitz 11 1642-1783 0
13.2 Andere Parteien 21 1696-1811 0
14 Burggerichtsakten. Kriminalia 0 0
14.1 Strafsachen 3 1726-1810 0
14.2 Gefängnisse 4 1727-1812 0
15 Burggerichtsakten. Freiwillige Gerichtsbarkeit 0 0
15.1 Generalia 6 1728-1818 0
15.2 Specialia 14 1645-1810 0
16 Burggerichtsakten. Kirchen, Schulen, Hospitäler 0 0
16.1 Besitzverhältnisse 23 1598-1826 0
16.2 Bauten 5 1749-1790 0
16.3 Einrichtungen der Kirchen, Schulen und Hospitäler 12 1665-1809 0
16.4 Personalia 40 1696-1838 0
16.5 Varia 1 1794-1795 0
17 Burggerichtsakten. Beziehungen zu der Stadt Daber [Polizeisachen] 6 1745-1813 0
18 Burggerichtsakten. Handel und Gewerbe 5 1681-1774 0
19 Burggerichtsakten. Patrimonial und Hospitalgerichtsakten 8 1772-1847 0
20 Burggerichtsakten. Anwaltsakten und andere Manualakten 27 1679-1900 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/17/0/1.1/1 Die Ehe zwischen Franz von Dewitz und Anna von Hahn (Vertrag). 1564-1564 0
65/17/0/1.1/2 Vergleich zwischen der Witwe des Henning von Dewitz und ihrem Sohn Franz wegen Witums. 1566-1566 0
65/17/0/1.1/3 Ehevertrag zwischen Kurt von Dewitz und Ida von Blankenburg. 1593-1593 0
65/17/0/1.1/4 Ehevertrag zwischen Brendt von Dewitz und Margarete von Manteuffel. 1617-1617 0
65/17/0/1.1/5 Ehevertrag zwischen Kunigunde von Dewitz und Andreas v.d. Osten. 1644-1644 0
65/17/0/1.1/6 Verträge zwischen den Brüdern Heinrich, Georg und Berndt von Dewitz. Lebenslauf des Georg von Dewitz. 1611-1658 0
65/17/0/1.1/7 Brendt von Dewitz (aus Elzows Adelsspiegel). [po 1648] 0
65/17/0/1.1/8 Ehevertrag zwischen Martin von Wedel und Maria Elisabeth von Dewitz. 1650-1650 0
65/17/0/1.1/9 Ehevertrag zwischen Jobst Ludwig v. Dewitz und Anna Gertrud von Steinwehr. 1653-1653 0
65/17/0/1.1/10 Vergleich zwischen Stephan von Dewitz und seinen Schwager Gerd von Manteuffel wegen der Aussteuer für Gerds Frau, Stephans Schwester. 1653-1653 0
65/17/0/1.1/11 Leichenpredigt auf Margarete von Phul geb. von Flemming, die Schwiegermutter des Stephan von Dewitz. 1656-1656 0
65/17/0/1.1/12 Ehevertrag zwischen Ewald v.d. Goltz und Anna Margarete von Dewitz. 1660-1660 0
65/17/0/1.1/13 Die Heirat des J.B. von Dewitz mit A.H. von Mörner. 1665-1665 0
65/17/0/1.1/14 Leibgedingsbrief des Stephan von Dewitz für seine Frau Eva Barbara von Puhl. 1667-1667 0
65/17/0/1.1/15 Ehevertrag zwischen Johann von Schönebeck und Maria Elisabeth von Dewitz. 1669-1669 0
1 2 3 4 ... 14 15 16 17 18 ... 30 31 32 33

Amount of archival material

481

481

0

3.30

3.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.