Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Archiwum Książąt Szczecińskich

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1209] 1354-1831
Herzoglich Stettiner Archiv 1209 - 1353
1354 - 1831
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze centralne, ministerstwa, komitety polski
łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes 4 tomy,
przewodnik po zespole Yes - brak danych -
Procesy kształtowania się państwa pomorskiego sięgają końca XI w. Za pierwszego historycznego władcę Pomorza uznaje się Warcisława I, założyciela dynastii Gryfitów. Stał się on w latach 20-tych XII w. lennikiem Polski. Ukształtowało się wówczas państwo posiadające własną administrację wzorowaną na polskiej. Od 1181 r. Księstwo Pomorskie stało się lennem cesarstwa niemieckiego, chociaż w latach 1184-1221 było przejściowo lennem duńskim.
W XIII w. zaszły na Pomorzu zmiany ustrojowe. Powstała wówczas sieć miast lokacyjnych zakładanych na prawie magdeburskim i lubeckim. Stopniowej przebudowie ulegała także wieś, poddana procesom kolonizacyjnym. Przemiany gospodarcze spowodowały wykształcenie się na Pomorzu społeczeństwa stanowego. Księstwem zarządzał książę, który w XII i w I połowie XIII w. skupiał w swych rękach władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. W późniejszym okresie jego prawa uległy ograniczeniu na rzecz stanów, które współdecydowały w najważniejszych sprawach dot. polityki zagranicznej oraz w kwestiach podatkowych.
Od lat 30-tych XIII w. rozpoczął się proces kształtowania pomorskiej kancelarii książęcej.
W 1295 r. państwo Gryfitów podzielono na dwa księstwa: Wołogoskie i Szczecińskie. Równocześnie biskupi kamieńscy próbowali utworzyć z części ziem pomorskich osobne terytorialnie biskupstwo. Okres rozdrobienia feudalnego trwał na Pomorzu do 1478 r., kiedy to Bogusław X zjednoczył Pomorze. Za jego czasów wykształciły się centralne organy zarządu państwem. Pierwszym z nich była kancelaria ogólnopomorska z kanclerzem na czele, wspierająca działania księcia w polityce zewnętrznej i wewnętrznej. Utworzono też urząd marszałka nadzorujący radców dworu, straż książęcą, dwór i służbę. Dbał on również o bezpieczeństwo osoby książęcej oraz przestrzeganie ceremoniału dworskiego. Trzecim urzędem centralnym był rentmistrz krajowy, który zajmował się poborem podatków. Dodatkowo Bogusław X utworzył Sąd Nadworny, związany od 1575 r. z kancelarią, jako najwyższą instancję sądową w państwie. Natomiast domeny książęce podzielono na zarządy z zarządacmi (Amtmann) na czele.
Pod koniec panowania Bogusława X na Pomorzu coraz więcej zwolenników zaczął uzyskiwać protestantyzm, który po 1534 r. stał się religią panującą. W 1532 r. kraj został ponownie podzielony na księstwa: wołogoskie - Filipa I i szczecińskie - Barnima XI. Osobną enklawę stanowiło protestanckie księstwo biskupie, będące od 1566 r. sekundogeniturą dynastii Gryfitów.
Od XVII w. rozpoczął się proces wymierania dynastii Gryfitów. W 1625 r. całym Księstwem Pomorskim władał ostatni książe - Bogusław XIV. Po jego śmierci w 1637 r. i zakończeniu wojny trzydziestoletniej w 1648 r. państwo Gryfitów zostało podzielone między Szwecję i Brandenburgię. Ostatecznie na mocy szczecińskiego recesu granicznego z 1653 r. terytoria leżące na zachód od Odry wraz z ziemiami ciągnącymi się wzdłuż Odry, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego, Dziwny z Gryfinem, Dąbiem, Goleniowem i Kamieniem Pomorskim przypadły królowi szwedzkiemu, natomiast pozostałe obszary elektorowi brandenburskiemu.
Podział księstwa w 1532 r. pomiędzy Barnima XI i Filipa I zakładał również rozdzielenie archiwum. Uzgodniono wówczas, że na zamku w Wołogoszczy zostanie złożona dokumentacja dotycząca całego państwa Gryfitów, natomiast w Szczecinie miały pozostać tylko archiwalia dotyczące księstwa szczecińskiego oraz odpisy ważniejszych dokumentów ogólnokrajowych. Jednakże wbrew układowi Wołogoszcz nie stała się głównym archiwum państwa. Obie instytucje były równorzędne, ale z czasem ta znajdująca się w Szczecinie stała się dominująca.
W 1642 r. sporządzono repertoria dla akt archiwum książąt szczecińskich. Był to wówczas zespół zamknięty i składał się z dwóch części (Pars I i II). Część pierwsza liczyła 133 grupy rzeczowe dotyczące dynastii Gryfitów oraz kontaktów z podmiotami zagranicznymi, natomiast druga to 54 grupy dotyczące spraw wewnętrznych księstwa. Ponadto w 1653 r. do zespołu jako część trzecią (Pars III) dołączono Archiwum Księstwa Kamieńskiego.
Materiały te przejęła administracja szwedzka. Po pokoju sztokholmskim w 1720 r. wraz z zrzeczeniem się Szczecina, Szwedzi przekazali władzom pruskim archiwalia b. państwa pomorskiego. Przejęła je powstała w 1723 r. Kamera Wojenno-Skarbowa w Szczecinie, by następnie przekazać opiekę nad nimi Rejencji Pomorskiej. Archiwalia złożono na zamku w Szczecinie, a przeprowadzone skontrum ujawniło wiele braków dawnej registraturze. W 1767 r. zespół został uporządkowany przez radcę Stiege według zachowanego repertorium z 1642 r.
Kolejne prace porządkowe archiwum książęcego podjęto w 1811 r. w związku z podziałem akt pomiędzy zreformowane urzędy administracji pruskiej. W ich wyniku archiwalia podzielono pomiędzy Rejencję Szczecińską i Wyższy Sąd Krajowy w Szczecinie.
W 1819 r. ponownie zainteresowano się archiwaliami złożonymi na strychu zamku szczecińskiego. Przekazano je wówczas do utworzonego w Szczecinie Archiwum Prowincjonalnego. Przy przekazywaniu archiwiści uznali, iż jednostki wytworzone przez Rejencję Pomorską w latach 1653-1808 stanowią integralną część registratury archiwum książąt szczecińskich. Ponadto dołączono tuteż materiały wytworzone w Rejencji Szwedzkiej i w Pomorskiej Kamerze Wojenno-Skarbowej. W 1933 r. zespół AKS oznaczony został repozyturą 4 (Rep. 4 Herzoglich Stettiner Archiv).
W czasie II wojny światowe AKS w wyniku rozśrodkowania zostało podzielone - część zespołu znalazła się w Spantekow na Rugii, część w Pęzinie. Z tego ostatniego miejsca archiwalia w maju 1947 r. zostały sprowadzone do Szczecina. Natomiast akta ze Stantekow niemieccy archiwiści zgromadzili w Greifswaldzie. W 1961 r. w ramach rewindykacji, archiwum w Greifswaldzie przekazało część akt książęcych do archiwum szczecińskiego.
I. Część I [1241] 1458 - 1831; 6517 j.a.
1. Sprawy kościelne (Tit. 1) 1440-1809; sygn. I/1-I/94; 94 j.a. - wprowadzenie reformacji, organizacja kościoła, ceremonie i dysputy religijne, sprawy innych religii (Żydzi, katolicy), sprawozdania z obrad sejmów księstwa i Rzeszy, korespondencja z cesarzem odnośnie religii i szkolnictwa.
2. Stosunek do cesarstwa, sąd i sejm Rzeszy (Tit. 2) 1507-1784; sygn. I/95-I/247; 153 j.a. - korespondencja z cesarzem, mandaty cesarskie, sejmy Rzeszy, sojusze polityczne, utrzymanie pokoju powszechnego, liga szmalkaldzka, podatek na wojnę w Turkami, kontyngenty wojenne księstwa.
3. Świadczenia finansowe na rzecz skarbu Rzeszy (Tit. 3) 1521-1703; sygn. I/248-I/275; 28 j.a. - ustalanie wysokości świadczeń, uchwały sejmów księstwa odnośnie spraw finansowych.
4. Sejmy księstw Rzeszy (Tit. 4) 1552-1721; sygn. I/276-I/359; 84 j.a. - protokoły posiedzeń, debaty, uchwały końcowe. Są także akta Sądu Kameralnego Rzeszy.
5. Sprawy monetarne (Tit. 5) 1549-1662; sygn. I/360-I/417; 58 j.a. - bicie monety, parytety walut, przepisy monetarne.
6. Zależność lenna książąt pomorskich od cesarzy (Tit. 6) 1417-1696; sygn. I/418-I/443; sygn. 26 j.a. - formuły przysięgi lennej, listy lenne, pretensje elektorów brandenburskich wobec książąt, zobowiązania księstwa.
7. Układy sukcesyjne między Księstwem Pomorskim a Brandenburgią (Tit. 7) 1558-1680; sygn. I/444-I/464; 21 j.a. - układy dotyczące sukcesji, rokowania między Brandenburgią a Szwecją o podział Pomorza.
8. Stosunki polityczne, kontakty handlowe Księstwa z Polską oraz inne sprawy pomorsko-polskie (Tit. 8-12) [1325] 1510-1787; sygn. I/465-I/656; 192 j.a. - układy i sojusze z Polską, elekcje w Polsce, lenno lęborsko-bytowskie, sprawy i zatargi graniczne, wojny prowadzone przez Polskę, udział przedstawicieli Gryfitów w sejmach w Warszawie, kontakty handlowe, sprawozdania poselstw, instrukcje dla posłów, pożyczka udzielona Zygmuntowi Augustowi, powołanie komisji ds. granic, odpisy polskich uchwał sejmowych i konstytucji, porozumienia dotyczące handlu i żeglugi na Warcie, Noteci i Odrze, sprawy ceł, opisy granic, granica polsko-nowomarchijska, stosunki handlowe z Wrocławiem, Gdańskiem, spotkanie księcia Barnima z Zygmuntem Augustem w Gdańsku w 1552 r., tumult w Gdańsku, korespondencja dotycząca długów, rozbojów, złodziejstwa, rabunków, ścigania przestępców, pomoc dla Polski w wojnie z Turcją, polsko-pruskie układy graniczne, traktat warszawski między Polską a Prusami.
9. Stosunki z Parmą i Księstwem Sardynii (Tit. 12) 1551-1751; sygn.I/657-I/659; 3 j.a. - sprawy handlowe i wojskowe.
10. Stosunki z Hiszpanią i Portugalią (Tit. 13) 1558-1719; sygn. I/660-I/667; 8 j.a. - wojny francusko-hiszpańskie, angielsko-hiszpańskie, Niderlandy, sprawy handlowe.
11. Stosunki z Anglią (Tit. 14) 1539-1801; sygn. I/668-I/677; 10 j.a. - wojny religijne, żegluga, handel.
12. Stosunki z Francją (Tit. 15) 1584-1804; sygn. I/678-I/685; 8 j.a. - wojny we Francji, podróże możnych do Francji, emigracja francuska w tym hugenoci w Szczecinie i na Pomorzu, handel z Francją.
13. Stosunki z Niderlandami (Tit. 16) 1557-1815; sygn. I/686-I/703; sygn. 18 j.a. - wojny, żegluga, sprawy celne, handel, ściganie przestępców.
14. Stosunki ze Szwecją, Danią, Lubeką i Hamburgiem (Tit. 17) 1507-1805; sygn. I/704-I/863; 154 j.a. - układy i pakty z Danią i Szwecją, żegluga i handel, kongres pokojowy w Szczecinie w 1570 r., przemarsze i kwaterunek wojsk szwedzkich na Pomorzu, wojna trzydziestoletnia, cła sundzkie, działalność administracyjna i prawo sukcesji Szwecji do Pomorza brandenburskiego.
15. Stosunki z Rusią moskiewską i Rosją; sprawy Inflant i Kurlandii (Tit. 18) 1557-1806; sygn. I/864-I/906; 43 j.a. - poselstwa do Moskwy, sprawa Inflant i roszczenia do nich Polski, korespondencja z książętami Kurlandii (mariaże), stosunki Kurlandii z Polską, przejazd przez Szczecin poselstwa rosyjskiego, przemarsze przez Pomorze wojsk rosyjskich (wojna siedmioletnia).
16. Stosunki z księstwami Rzeszy: Palatynat, Nassau, Bawaria, Hesja, Austria, Saksonia, Mansfeld, Brunszwik, Frankonia, Badenia, Anhalt (Tit. 19a, 19b, 20-26) 1504-1776; sygn. I/907-I/1042; 136 j.a. - korespondencja książąt pomorskich z rodami książęcymi Rzeszy, układy z księstwem Palatynatu, początek wojny trzydziestoletniej, korespondencja z domami panującymi, podróże do księstw, koligacje rodzinne, sprawy handlowe, cła.
17. Stosunki z Brandenburgią (Tit. 27-30) 1421-1803; sygn. I/1043-I/1267; 225 j.a. - sprawy sukcesji, sprawy żeglugi i ceł, spory celne i graniczne, wytyczanie granic, ugody graniczne, podróże książąt pomorskich do Brandenburgii, ściganie przestępców, windykacja długów.
18. Stosunki z księstwami Brunszwik i Lüneburg (Tit. 31) 1519-1749; sygn. I/1268-I/1309; 42 j.a. - personalia rodu panującego w Brunszwiku, podróże książęce, sprawy Litwy, Inflant, przemarsz wojsk brunszwickich na wojnę do Prus w 1563 r., spory pomiędzy oboma dworami, saliny lüneburskie, handel solą.
19. Stosunki z Meklemburgią (Tit. 32-35) 1478-1801; sygn. I/1310-I/1382; 73 j.a. - układy dziedziczne, korespondencja w sprawach poddanych, sprawy celne, spory graniczne, koligacje rodzin panujących, porozumienia, sprawy handlowe, roszczenia spadkowe, stosunki wewnętrzne w Meklemburgii.
20. Stosunki z Prusami Książęcymi (Tit. 36) 1556-1773; sygn. I/1383-I/1402; 20 j.a. - wojna w Inflantach, stosunki wewnętrzne w Prusach, przemianowanie Prus Królewskich na Prusy Zachodnie.
21. Stosunki z Holsztynem (Tit. 37) 1556-1774; sygn. I/1403-I/1415; 13 j.a. - koligacje rodzinne, ściganie przestępców.
22. Stosunki z księstwami śląskimi (Tit. 38) 1566-1786; sygn. I/1416-I/1429; 14 j.a. - personalia książąt śląskich, wojna siedmioletnia, przywileje Wrocławia, fortyfikacje Świdnicy, długi książąt śląskich, sprawy spadkowe.
23. Kontakty z różnymi dworami i państwami (Tit. 39) 1573-1811; sygn. I/1430-I/1452; 23 j.a. - personalia rodzin panujących, przyczyny wybuchu wojny trzydziestoletniej, konsulaty honorowe: amerykański i angielski, dysputy religijne, informacje dotyczące komety, traktat o jeździectwie.
24. Kontakty Księstwa Pomorskiego z biskupstwem w Strasburgu (Tit. 40) 1589-1634; sygn. I/1453-I/1457; 5 j.a. - sprawy wewnętrzne miasta i biskupstwa, personalia biskupów.
25. Sejm stanowy Księstwa Pomorskiego (Tit. 41) 1535-1637; sygn. I/1458-I/1493; 36 j.a. - pisma konwokacyjne, przebieg posiedzeń sejmowych i uchwały końcowe.
26. Wojna 30-letnia (Tit. 42, 43, 44) 1609-1715; sygn. I/1494-I/1623; 129 j.a. - ustawodawstwo obronne Rzeszy, informacje o poszczególnych fazach wojny, korespondencja miast z władzami wojskowymi, lądowanie wojsk szwedzkich na Pomorzu, wtargnięcie lisowczyków na Pomorze, blokada portów, wejście wojsk cesarskich na Pomorze, obronność Szczecina, grabieże i rabunki wojsk, ustanowienie tymczasowego zarządu szwedzkiego nad Pomorzem, porozumienia szwedzko-brandenburskie, śmierć Gustawa Adolfa, poselstwo perskie w Szczecinie, układy księcia Bogusława z dowódcami wojsk szwedzkich i cesarskich.
27. Zależność lenna rodów pomorskich od panującego (Tit. 45) 1460-1806; sygn. I/1624-I/1813; 190 j.a. - rejestry złożonych hołdów księciu przez miasta i szlachtę, dane o rodach szlacheckich, odnowienia przywilejów lennych
28. Genealogia książąt pomorskich i innych domów panujących (Tit. 46) 1499-1706; sygn. I/1814-I/1883; 68 j.a. - drzewa genealogiczne rodu Gryfitów, informacje o poszczególnych członkach rodziny książęcej, sprawy majątkowe, spadkowe, wykazy kosztowności, koligacje rodzinne, herb Pomorza, biblioteka książęca, mapa Pomorza Lubinusa.
29. Akta związane z panowaniem księcia Barnima XI (Tit. 47, 48) 1532-1604; sygn. I/1884-I/1907; 24 j.a. - spory ze szlachtą, korespondencja księcia, horoskop.
30. Dom panujący (Tit. 49) 1402-1654; sygn. I/1908-I/2007; 100 j.a. - układy o dziedziczenie, podziały Księstwa, uposażenia członków rodziny książęcej, spadki, ceremonie pogrzebowe, rejestry długów.
31. Księstwo Wołogoskie (Tit. 50, 51, 52, 53) 1536-1617; sygn. I/2008-I/2100; 93 j.a. - śmierć i testament Filipa I i jego żony, spadkobiercy księcia Filipa I, sprawy sporne pomiędzy częścią szczecińską a wołogoską, stosunki z księciem Kurlandii, uniwersytet w Greifswaldzie, dobra książęce, przywileje miast, sprawy lenne, bractwa kurkowe, wspólne sejmy, Kosmografia Münstera.
32. Cła (Tit. 54) 1424-1795; sygn. I/2101-I/2108; 8 j.a. - przywileje celne, spory celne, sprawy handlowe.
33. Rybołówstwo (Tit. 55) 1535-1626; sygn. I/2109-I/2122; 14 j.a. - ordynki dotyczące rybołówstwa, handel rybami, spory i skargi.
34. Dom panujący w Wołogoszczy (Tit. 56) 1592-1629; sygn. I/2123-I/2139; 17 j.a. - studia książąt, testamenty, zgony, zaopatrzenie wdów.
35. Ród von Wussow (Tit. 57) [1267] 1507-1764; sygn. I/2140-I/2153; 14 j.a. - dobra lenne, członkowie rodu.
36. Spory graniczne (Tit. 58) 1589-1817; sygn. I/2154-I/2180; 27 j.a. - spory pomiędzy częściami Księstwa oraz pomiędzy Księstwem a innymi jednostkami administracyjnymi.
37. Ród von der Schulenburg (Tit. 59) 1508-1666; sygn. I/2181-I/2200; 20 j.a. - spory z książętami, kościołem i gminami
38. Ród von Eickstedt (Tit. 61) 1579-1764; sygn. I/2201; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne.
39. Ród Polchow (Tit. 62) 1600-1612; sygn. I/2202; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne.
40. Ród von Ramin (Tit. 63) 1574-1618; sygn.I/2203; 1 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne.
41. Rody: von Trampe i von Steinwehr (Tit. 64a, 64b) 1519-1738; sygn. I/2204-I/2206; 3 j.a. - stosunki majątkowe i rodzinne.
42. Miasto Gryfino (Tit. 65) [1241] 1528-1804; sygn. I/2207-I/2212; 6 j.a. - przywileje, granice, cechy, ciężary wojenne.
43. Dobra Swobnica i Schwedt (Tit. 66) 1547-1787; sygn. I/2213-I/2216; 4 j.a. - granice, spory o puszczę, kamera celna w Schwedt, dzierżawy.
44. Handel zbożem prowadzony przez miasta (Tit. 67) 1595; sygn. I/2217; 1 j.a.
45. Miasto Stralsund (Tit. 68) 1543-1684; sygn. I/2218-I/2237; 20 j.a. - spory graniczne, jurysdykcja, spory mieszczan, handel, cechy, wizytacje kościelne.
46. Dobra lenne (Tit. 70) 1559-1638; sygn. I/2238-I/2253a; 17 j.a. - dobra lenne szlachty i miast, młyny, sprzedaż dóbr, spory, podatki, sołectwa, długi Filipa Juliusza.
47. Supliki i skargi (Tit. 71) 1571-1679; sygn. I/2254-I/2271; 18 j.a. - skargi i zażalenia do książąt i ich urzędników.
48. Dobra Barth i Franzburg (Tit. 72) 1503-1612; sygn. I/2272-I/2297; 26 j.a. - zarząd dóbr książęcych, sprawy lenne, spory, budownictwo, zamek książęcy w Barth, choroby i pogrzeby członków rodziny książęcej.
49. Dobra Bytów i Darłowo (Tit. 73) 1508-1679; sygn. I/2298-I/2328; 31 j.a. - traktat dot. Lęborka i Bytowa, śmierć księcia Kazimierza IX, klasztor w Bukowie Morskim, objęcie stanowiska sędziego w Spirze przez Barnima XII, wizytacje zarządów, podatki, dochody, hodowla koni.
50. Studia, pielgrzymki i podróże książąt (Tit. 74) 1497-1629; sygn. I/2329-I/2344; 16 j.a.
51. Małżeństwa i zgony członków rodziny książęcej (Tit. 75) 1508-1695; sygn. I/2345-I/2463; 118 j.a. - korespondencja dotycząca ślubów, projekty małżeństw, śluby księżniczek, uposażenia, wykazy dóbr i klejnotów, uposażenia wdów, pogrzeby książąt.
52. Uposażenie żeńskich członków rodziny książęcej (Tit. 76) 1533-1797; sygn. I/2464-I/2470; 7 j.a.
53. Hołdy stanów pomorskich (Tit. 77) 1500-1632; sygn. I/2471-I/2509; 38 j.a. - plany, terminy i wykazy złożonych hołdów, listy hołdownicze i przysięgi lenne.
54. Wasale książęcy (Tit. 77 appenedix) 1558-1831; sygn. I/2510-I/3020; 511 j.a. - przysięgi i hołdu szlachty, sprawy lenne, prawo kaduka, podatki i daniny, alienacje lenne, przywileje, obowiązki lenników, pomoc finansowa dla szlachty, księgi hipoteczne, kupno-sprzedaż dóbr, pożyczki, testamenty, alimentacja wdów i sierot, licytacje dóbr lennych, dobra kościelne, fundacje dobroczynne, opłaty za usługi kancelaryjne.
55. Sprawy monetarne (Tit. 78) 1560-1769; sygn. I/3021-I/3072; 52 j.a. - mennica w Szczecinie, prawo mennicze, taksy walut, parytet, ściganie fałszerstw, zakazy wywozu kruszców, edykty mennicze.
56. Organizacja dworu książęcego i władz Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 79) 1531-1814; sygn. I/3073-I/3347a; 275 j.a. - organizacja dworu, urzędów i służb, mianowanie urzędników, ich uposażenia i deputaty, organizacja regencji po śmierci Bogusława XIV, organizacja Rejencji Pomorskiej, nominacje urzędników, alimentacja wdów po urzędnikach.
57. Sądownictwo (Tit. 80) 1544-1811; sygn. I/3348-I/3815; 467 j.a. - przywileje de non apellando, organizacja sądu nadwornego, przepisy dotyczące postępowania sądowego, mianowanie urzędników sądowych, archiwa sądowe, wykazy szlachty, diariusze rejencji, edykty i reskrypty, cenzura, podróże elektorów brandenburskich i królów pruskich, statystyki chrztów, ślubów i zgonów z lat 1723-1749, kalendarze adresowe, tabele wasali, biblioteka książęca i rejencji, księgi posiedzeń rejencji, zbiór prawa i przepisów.
58. Biskupstwo kamieńskie (Tit. 81, 82, 83, 84) 1356; 1513-1810; sygn. I/3816-I/3907; 92 j.a. - statuty biskupstwa, odpisy dokumentów, układy dot. biskupstwa, sekularyzacja, wybór książąt na urząd biskupa, hołdy lenne, stanowiska w biskupstwie, klasztory, kościoły i przytułki, granice biskupstwa.
59. Miasto Kołobrzeg (Tit. 85) 1530-1814; sygn. I/3908-I/3982; 76 j.a. - stosunek prawny do biskupstwa, dobra miejskie, sądy, spory miasta, granice, handel, podatki, kościoły.
60. Kapituła kamieńska (Tit. 86) 1490-1784; sygn. I/3983-I/4016; 34 j.a. - statuty i organizacja kapituły, majątki, podatki, wybory kapitularzy i ich niminacje, wizytacje kościołów.
61. Posiadłości zakonów rycerskich (Tit. 87) 1464-1787; sygn. I/4017-I/4099; 83 j.a. - Joannici i ich dobra, spory z księciem.
62. Organizacja kościoła pomorskiego (Tit. 88, 89) 1550-1806; sygn. I/4100-I/4444; 345 j.a. - organizacja kościoła na Pomorzu, konsystorz, obsada stanowisk, wizytacje kościelne, szkolnictwo, szpitale, budownictwo
63. Kościół mariacki w Szczecinie (Tit. 90) 1516-1722; sygn. I/4445-I/4495; 51 j.a. - organizacja kościoła NMP i św. Ottona , obasda stanowisk, dobra, biblioteka, spory i daniny.
64. Uniwersytet w Greifswaldzie (Tit. 91) 1565-1633; sygn. I/4496-I/4498; 3 j.a. - promocje doktorów, uposażanie profesorów, spory z miastem.
65. Pedagogium (Tit. 92) 1579-1682; sygn. I/4499-I/4503; 5 j.a. - organizacja i statuty, prawa studentów i uczniów Pedagogium i Gimnazjum Carolinum.
66. Sprawy karne (m.in. rozbój, czary) i fiskalne (Tit. 93) 1522-1679; sygn. I/4504-I/4569; 66 j.a. - postępowania sądowe w sprawach rozbojów, zakłócenia spokoju, wykonywanie kar (np. ścięcie).
67. Sejm Księstwa Pomorskiego (Tit. 94) 1425-1705; sygn. I/4570-I/4728; 159 j.a. - przygotowania do sejmów pomorskich, przebieg obrad, uchwały końcowe, obsada urzędów landrata, księgi rozporządzeń, mandatów i ordynków w sprawach podatkowych i kwaterunku wojsk, przywileje stanów.
68. Podatek turecki (Tit. 95) 1523-1615; sygn. I/4729-I/4734; 6 j.a. - uchwały i podział podatku.
69. Obronność Księstwa (Tit. 96) 1523-1747; sygn. I/4735-I/4822; 87 j.a. - mobilizacje, przegląd sprzętu wojennego, mianowanie oficerów i komisarzy wojennych, podatki na cele obronne i spory o nie.
70. Skarbowość Księstwa i Pomorza brandenbursko-pruskiego (Tit. 97) 1574-1770; sygn. I/4823-I/5168; 346 j.a. - podział i wymiar podatków, ulgi i zadłużenia podatkowe, matrykuły łanów, obasda stnowisk poborców, szacowanie szkód w skutek pożarów, zarazy, wykazy domów w miastach, kontrybucje, pomiary ziemi, zakładanie nowych wsi, szkody w trakcie wojny siedmioletniej.
71. Rodzina Loitz i inne rody (Tit. 98) 1515-1678; sygn. I/5169-I/5180; 12 j.a. - informacje o rodzinie, spory i roszczenia szlachty, kabała dot. wojny prowadzonej przez cesarza Maksymiliana II.
72. Edykty i reskrypty (Tit. 99) 1524-1812 sygn. I/5181-I/5743; 559 j.a. - mandaty i zarządzenia dot. polityki wewnętrznej i zewnętrznej.
73. Sprawy opieku
Zespół zmikrofilmowany R 986-1183, 1337-2009, 16336-26164, 171997-172178 - cały zespół
W Landesarchiv w Greifswaldzie 2600 j.a. 37,9 m.b. akt lat 1564-1812 (Rep. 4). W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie-Dalhem są 2 j.a. z 1630 r.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Pars I 0 0
1.1 1. Religia [Tit. 1 Religionsachen] 95 1440-1809 0
1.2 2. Stosunek prawno-polityczny księstwa do cesarstwa [Tit. 2 Beziehungen mit Kaiser und Reich] 154 1507-1792 0
1.3 3. Świadczenia finansowe księstwa na rzecz skarbu Rzeszy [Tit. 3 Reichs-Anschläge] 28 1521-1703 0
1.4 4. Sejmy księstwa [Tit. 4 Kreis- und Deputations-Tage] 84 1539-1721 0
1.5 5. Problemy monetarne [Tit. 5 Münzwesen] 58 1500-1662 0
1.6 6. Zależność lenna Księstwa Pomorskiego od cesarza 26 1417-1696 0
1.7 7. Wzajemna sukcesja między Brandenburgią i Pomorzem 21 1558-1700 0
1.8 8. Polonica 34 1500-1749 0
1.9 9. Poselstwa pomorskie do Polski 25 1513-1787 0
1.10 10. Żegluga na Warcie, Noteci i Odrze 18 1300-1750 0
1.11 11. Granica pomorsko-polska 33 1251-1773 0
1.12 12. Inne polonica 82 1497-1773 0
1.13 Tit. 12a Stosunki z Parmą i królestwem Sardyni 3 1551-1751 0
1.14 13 Hiszpania i Portugalia 8 1558-1719 0
1.15 14. Anglia i Szkocja 10 1539-1801 0
1.16 15. Francja i Nawarra 8 1584-1804 0
1.17 16. Niderlandy 18 1557-1815 0
1.18 17. Szwecja, Dania, Lubeka i Hamburg 160 1501-1805 0
1.19 18. Inflanty, Moskwa, Kurlandia 43 1557-1806 0
1.20 19a Austria, Czechy, Bawaria, Palatynat i Saksonia 16 1504-1635 0
1.21 19b Palatynat 28 1576-1776 0
1.22 20. Saksonia 43 1515-1762 0
1.23 21. Mansfeld 20 1500-1774 0
1.24 22. Hesja 6 1538-1763 0
1.25 23. Jülich 10 1538-1771 0
1.26 24. Frankonia 3 1564-1766 0
1.27 25. Badenia 4 1573-1774 0
1.28 26. Anhalt 6 1549-1765 0
1.29 27. Układy z Brandenburgią 28 1421-1626 0
1.30 28. Cła odrzańskie 43 1518-1632 0
1.31 29. Granica z Marchią 69 1510-1803 0
1.32 30. Brandenburgia 85 1500-1782 0
1.33 31. Brunszwik, Lüneburg 42 1519-1749 0
1.34 32. Meklemburgia 6 1498-1764 0
1.35 33. Cła meklemburskie 3 1560-1636 0
1.36 34. Granica meklemburska 9 1530-1801 0
1.37 35. Polityka meklemburska 55 1478-1784 0
1.38 36. Prusy 20 1556-1773 0
1.39 37. Holsztyn 13 1556-1774 0
1.40 38. Śląsk 14 1566-1786 0
1.41 39. Kontakty z różnymi dworami 23 1573-1811 0
1.42 40. Biskupstwo w Strasburgu 5 1589-1634 0
1.43 41. Landtagi 36 1535-1637 0
1.44 42. Wojna trzydziestoletnia 85 1609-1678 0
1.45 43. Poselstwa i układy 40 1628-1715 0
1.46 44. Militaria 5 1627-1636 0
1.47 45. Hołdy lenne 190 1454-1798 0
1.48 46. Genealogia książąt pomorskich 71 1499-1706 0
1.49 47. Książę Barnim XI 15 1532-1602 0
1.50 48. Spadek i dziedzictwo po księciu Barnimie XI 9 1510-1604 0
1.51 49. Podział Księstwa Pomorskiego między członków domu panującego 100 1402-1654 0
1.52 50. Księstwo Wołogoskie 10 1536-1617 0
1.53 51. Układy dziedziczne między książętami szczecińskimi i wołogoskimi 3 1563-1631 0
1.54 52. Administracja księstwa wołogoskiego 58 1538-1765 0
1.55 53. Zjazdy doradców i urzędników książąt szczecińskich i wołogoskich 22 1537-1606 0
1.56 54. Cła 8 1424-1795 0
1.57 55. Opłaty z rybołówstwa 14 1535-1628 0
1.58 56. Książęta wołogoscy 17 1529-1629 0
1.59 57. Ród von Wussow 14 1507-1764 0
1.60 58. Problemy graniczne 27 1529-1817 0
1.61 59. Ród von Schulenburg 20 1508-1666 0
1.62 61. Ród von Eickstedt 1 1579-1764 0
1.63 62. Ród von Polchow (Neuhaus) 1 1600-1612 0
1.64 63. Ród von Ramin 1 1574-1618 0
1.65 64. Ród Trampe i Steiwehr 3 1519-1738 0
1.66 65. Gryfino 6 1241-1804 0
1.67 66. Swobnica i Schwedt 4 1547-1787 0
1.68 67. Handel zbożem w miastach 1 1595-1595 0
1.69 68. Stralsund 20 1543-1648 0
1.70 70. Lenna 17 1559-1638 0
1.71 71. Skargi i zażalenia 18 1556-1679 0
1.72 72. Barth i Franzburg 26 1562-1612 0
1.73 73. Zarząd dóbr książęcych w Bytowie i Darłowie 32 1500-1679 0
1.74 74. Podróże książąt 16 1497-1629 0
1.75 75. Małżeństwa książąt i księżniczek 119 1397-1695 0
1.76 76. Daniny na uposażenie księżniczek 7 1533-1797 0
1.77 77. Hołdy stanów pomorskich 551 1500-1831 0
1.78 78. Wasale książęcy 52 1522-1769 0
1.79 79. Mennictwo 276 1531-1814 0
1.80 80. Ordynki dworskie 467 1544-1861 0
1.81 81. Organizacja sądownictwa 43 1100-1810 0
1.82 82. Biskupstwo Kamieńskie 3 1548-1633 0
1.83 83. Świadczenia Biskupstwa Kamieńskiego na rzecz Rzeszy 14 1513-1669 0
1.84 84. Granica biskupstwa 32 1514-1806 0
1.85 85Biskupie miasto Kołobrzeg 76 1505-1814 0
1.86 86. Kapituła Kamieńska 34 1490-1784 0
1.87 87. Zakony rycerskie 83 1464-1787 0
1.88 88. Konsystorz 271 1560-1806 0
1.89 89. Superintendenci 74 1550-1775 0
1.90 90. Kościół NMP i Pedagogium w Szczecinie 51 1516-1722 0
1.91 91. Uniwersytet w Greifswaldzie 3 1565-1633 0
1.92 92. Pedagogium 5 1547-1682 0
1.93 93. Procesy karne i fiskalne 66 1511-1679 0
1.94 94. Landtagi 159 1425-1705 0
1.95 95. Podatek turecki 6 1523-1615 0
1.96 96. Obrona kraju 88 1523-1747 0
1.97 97. Skarb krajowy 346 1574-1770 0
1.98 98. Loitzowie, sprawy spadkowe, procesowe 12 1515-1678 0
1.99 99. Edykty i reskrypty 563 1524-1812 0
1.100 100. Opiekuństwo 35 1481-1756 0
1.101 102. Miasteczka prywatne 42 1592-1812 0
1.102 102. Darowizny i zapisy książęce 20 1541-1767 0
1.103 103. Kościoły w Szczecinie 34 1521-1741 0
1.104 104. Kościoły w Stargardzie Szczecińskim 69 1539-1786 0
1.105 105. Kościoły w Pyrzycach 47 1536-1784 0
1.106 105a. Kościoły w Massow 5 1740-1774 0
1.107 106. Kościoły w Gryficach 23 1510-1753 0
1.108 107. Kościoły w Goleniowie 7 1537-1760 0
1.109 108. Kościoły w Gartz a/O. 5 1532-1747 0
1.110 109. Kościoły w Dąbiu 4 1586-1745 0
1.111 110. Kościoły w Wolinie 10 1547-1784 0
1.112 110a Kościoły w Golczewie 4 1592-1747 0
1.113 111. Kościoły w Kamieniu Pomorskim 11 1534-1686 0
1.114 112. Kościoły w Dobrzanach, Kołbaczu, Marianowie, Szadzku 27 1554-1757 0
1.115 113. Kościoły w Trzebiatowie 12 1594-1879 0
1.116 114. Kościoły w Szczecinku 33 1537-1778 0
1.117 115. Kościoły w Białogardzie 20 1540-1812 0
1.118 116. Kościoły w Sławnie 14 1581-1699 0
1.119 117. Kościoły w Darłowie 27 1611-1783 0
1.120 118. Kościoły w Słupsku 58 1465-1808 0
1.121 119. Kościoły w Lęborku 7 1590-1800 0
1.122 120. Kościoły w Dobrej Nowogardzkiej, Łobzie, Maszewie, Resku, Strzmielu 33 1567-1789 0
1.123 121. Kościoły w Chociwlu 14 1567-1812 0
1.124 122. Szczecin - rzemioslo i handel 14 1506-1608 0
1.125 123. Szczecin - drogi, mosty, polowania 7 1552-1636 0
1.126 124. Szczecin - młyny, mury, spory ze Stargardem 6 1458-1623 0
1.127 125. Szczecin - rzeki, jeziora, sprawy graniczne 9 1491-1757 0
1.128 126. Szczecin - prawo składu, handel, kupiectwo 19 1571-1641 0
1.129 127. Szczecin - sądownictwo 26 1503-1722 0
1.130 128. Szczecin - ordynki policyjne 22 1535-1648 0
1.131 129. Szczecin - skarbowość 20 1556-1635 0
1.132 130. Szczecin - przywileje 3 1535-1602 0
1.133 131. Szczecin - rozruchy, zatargi, sprawy bezpieczeństwa 20 1507-1678 0
1.134 132. Szczecin - cechy i rzemiosło 46 1525-1797 0
1.135 133. Szczecin - sprawy cechów i rzemiosła 23 1538-1734 0
1.136 134. Szczecin - sprawy zdrady małżeńskiej, długów, spadków, bractwo kurkowe 6 1551-1672 0
1.137 135. Uzupełnienie 16 1540-1802 0
2 Pars II 0 0
2.1 1. Sprawy graniczne wsi 14 1528-1674 0
2.2 2. Inspekcje majątku książęcego 47 1529-1698 0
2.3 2a. Obwody kościelne. Wymiar sprawiedliwości 12 1736-1805 0
2.4 2b. Rzemieślnicy 8 1570-1610 0
2.5 3. Wykroczenia. Testamenty i dziedziczenie. Zamieszki. Dobra książece, Szczecin 20 1557-1637 0
2.6 4. Białogard - Przewozy. Cła. Zatargi. Finanse. Handel 120 1532-1744 0
2.7 5. Białogard - Przysięgi lenne. Podatki, przywileje, lasy, nieruchomości miejskie. Cechy. Spuścizny. Kontrybucje 84 1565-1777 0
2.8 6. Szczecinek - Rybołówstwo. Granice. Spory 196 1528-1827 0
2.9 7. Szczecinek - Daniny. Jarmarki. Cechy rzemieślnicze. Zamieszki. Sprawy wojskowe 59 1517-1757 0
2.10 8. Sławno - Granice. Jurysdykcje. Daniny. Jarmarki. Hołdy. Spuścizny. Podatki. Szkolnictwo 53 1533-1713 0
2.11 9. Marianowo - Granice. Jurysdykcje. Rybołówstwo. Dzierżawy. Jarmarki. Cechy 151 1511-1753 0
2.12 9a. Banie - jurysdykcja 1 1787-1787 0
2.13 10. Kamień - Sądownictwo. Umocnienia. Cechy rzemieślnicze 36 1555-1718 0
2.14 11a. Zarząd Wolin 48 1540-1720 0
2.15 11b. Zarząd Stepnica 16 1719-1789 0
2.16 12. Wolin - Przywileje. Cechy rzemieślnicze. Żegluga i handel 17 1526-1637 0
2.17 13. Gryfice - Cechy. Drogi. Własność miejska. Handel 47 1488-1810 0
2.18 14. Trzebiatów nad Regą - Klasztory. Młyny. Handel solą 54 1467-1725 0
2.19 15. Trzebiatów - Granice. Skarbowość. Port. Sądownictwo. Podatki. Handel 63 1289-1705 0
2.20 16. Goleniów - Przywileje. Jarmarki. Żegluga. Zamieszki. Sądownictwo 36 1314-1698 0
2.21 16a. - Jurysdykcja. Remont ratusza 9 1749-1810 0
2.22 17. Podlesie - Łowiectwo. Inwentarze. Warzelnie soli 30 1491-1748 0
2.23 18. Kołbacz - Granice. Sądownictwo. Łowiectwo. Klasztory. Podatki. Handel 98 1209-1795 0
2.24 19. Stargard - Cechy rzemieślnicze. Cła. Młyny. Handel. Klasztory 62 1374-1790 0
2.25 20. Stargard - Jurysdykcja. Zamieszki. Gildie. Własność miejska. Przywileje 152 1280-1779 0
2.26 21. Pyrzyce - Pożary. Procesy. Wizytacje. Majątki. Podatki. Spory 46 1500-1696 0
2.27 22. Pyrzyce - Statuty cechowe. Granice. Młyny. Rybołówstwo. Jurysdykcja 53 1533-1802 0
2.28 23. Gartz - Przywileje. Cła. Młyny. Przestępstwa 34 1262-1758 0
2.29 24. Dąbie - Sądownictwo. Granice. Cechy i zawody. Żegluga. Przestępstwa 33 1540-1678 0
2.30 25. Lębork - odwołania od orzeczeń sądowych 2 1590-1751 0
2.31 26a. Słupsk - Zarządcy domen. Wizytacje. Jurysdykcja. Zatargi. Rybołówstwo 17 1557-1699 0
2.32 26b. Słupsk - Dobra książęce. Sprawy spadkowe. Rybołówstwo. Polowania 20 1496-1664 0
2.33 26c. Słupsk - Granice. Jarmarki. Cła. Młyny. Sądownictwo. Klasztory 56 1548-1798 0
2.34 27d. Słupsk - Rybołówstwo. Piwowarstwo. Spory z księciem 8 1542-1772 0
2.35 27a. Miasto Słupsk - statuty miejskie i cechowe. Ordynki. Sądownictwo. Handel 26 1551-1688 0
2.36 27b. Słupsk - Podatki. Jurysdykcja. Sądownictwo. Cechy. Podatki. Młyny 62 1538-1777 0
2.37 28. Lębork - Sprawy graniczne, kościelne. Handel. Sądownictwo. Spory 15 1625-1782 0
2.38 29. Zarząd Lębork - Młyny. Łąki. Rybołówstwo. Polowania 4 1557-1635 0
2.39 31. Miasto Lębork - sprawy miasta 1 1579-1772 0
2.40 33. Zarząd Bytów - Archiwum. Budowa kaplicy 2 1611-1697 0
2.41 35. Zarząd Darłowo - Granice i zarząd domen. Spory. Mosty. Pożary 34 1346-1793 0
2.42 36. Darłowo - Spory. Pożary. Cechy rzemieslnicze. Cło. Port 49 1568-1770 0
2.43 38. Ciężary wojny 30-letniej. Armia szwedzka 8 1630-1638 0
2.44 39. Ciężary wojny 30-letniej. Armia cesarska 5 1627-1632 0
2.45 40. Ciężary wojny 30-letniej. Kołobrzeg 4 1630-1636 0
2.46 41. Ciężary wojny 30-letniej. Daniny i podatki 11 1616-1687 0
2.47 42. Ciężary wojny 30-letniej. Zakwaterowanie. Fortyfikacje. Handel. Magazyny 6 1621-1637 0
2.48 43. Ciężary wojny 30-letniej. Kwaterunek wojsk cesarskich 59 1626-1635 0
2.49 44. Ciężary wojny 30-letniej. Zakwaterowanie armii szwedzkiej 5 1628-1636 0
2.50 46. Ciężary wojny 30-letniej. Zniszczenia, zakwaterowanie Stargard, Pyrzyce 14 1627-1676 0
2.51 47. Ciężary wojny 30-letniej. Kwaterunki: Dobra Now., Gryfice, Maszewo, Płoty, Nowogard, Chociwel, Węgorzyno, Recz 16 1630-1637 0
2.52 48. Ciężary wojny 30-letniej. Kwaterunki: Trzebiatów n/Regą, Kamień, Wolin, Goleniów 18 1627-1641 0
2.53 49. Ciężary wojny 30-letniej. Kwaterunek wojsk cesarskich i szwedzkich: Bialogard, Resko, Łobez, Połczyn, Szczecinek, Węgorzyno 20 1628-1645 0
2.54 50. Ciężary wojny 30-letniej. Kwaterunek wojsk szwedzkich: Słupsk, Sławno, Darłowo, Ustka 12 1628-1637 0
2.55 52. Ciężary wojny 30-letniej. Kontrybucje i kwaterunki 3 1631-1634 0
2.56 53. Gryfino miasto - Magistrat. Wymiar sprawiedliwości. Sprawy budowlane 16 1742-1809 0
2.57 54. Widuchowa miasto - zmiana na stanowisku burmistrza 2 1770-1785 0
2.58 55. Czaplinek miasto - Przywileje. Sprawy cechów rzemieślniczych 4 1699-1743 0
3 Pars III 0 0
3.1 1. Kołobrzeg - kościelne 45 1428-1799 0
3.2 2. Obwód kościelny Kołobrzeg 28 1501-1696 0
3.3 3. Obwód kościelny Chociwel 16 1552-1661 0
3.4 4. Obwód kościelny Koszalin 32 1416-1794 0
3.5 5. Procesy o czary. Synod w Szczecinie 1583 4 1501-1668 0
3.6 6. Dochodzenia, spory o dobra ziemskie, sprawy graniczne 25 1500-1651 0
3.7 7. Sprawy graniczne w księstwie kamieńskim 61 1512-1754 0
3.8 8. Sejmiki w księstwie kamieńskim 101 1547-1685 0
3.9 9. Biskupi kamieńscy 15 1545-1636 0
3.10 11. Przywileje stanów, powinności w stosunku do biskupa 1 1563-1563 0
3.11 12. Stosunek prawny do cesarstwa 22 1531-1626 0
3.12 13. Probostwo w Kołobrzegu 5 1562-1653 0
3.13 14. Miasto Karlino 22 1560-1802 0
3.14 15. Kołobrzeg - cechy rzemieslnicze 21 1554-1751 0
3.15 16. Stosunki księstwa kamieńskiego z Sądem Najwyższym Rzeszy 2 1521-1629 0
3.16 17. Miasto Bobolice 21 1564-1765 0
3.17 18. Zarząd Koszalin. Spory 1 1643-1655 0
3.18 19. Uzupełnienia 11 1472-1878 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/2/0/1.1/I/1 König Ferdinand an die Herzoge Barnim u.[nd] Philipp. Protest gegen die Einführung der Reformation u[nd] Einziehung der Klöster, veranlasst ins besondere durch den Abt von Altenkamp. Wien, 9. April 1535. Kaiserliches Mandat gegen Einführung der Reformation u[nd] Einziehung der Klöster infolge des Treptower Landtags, Speir, 8. Mai 1535. [1400] 1535 0
65/2/0/1.1/I/2 Der Kayserliche Fiscal D. Wolffgang Wedener gegen Herzog Barnim und Herzog Philipp. Das I.[hren] F.[ürstliche] G.[nedegie] sollten in ihrer Kirche die Ceremonien gee[ä]ndert haben. Item der Schmalkaldische Vertragk wie ehr von M.[eine] G.[nedige] F.[ürsten] und Herzog Philipsen besiegelt. 1535 0
65/2/0/1.1/I/3 Die Herzoge Georg und Barnim erklären den Reichstag wegen in ihrem Lande un[…] religiösen Wiessen [Wirren] verlassen zu müssen. 1530 0
65/2/0/1.1/I/4 Die Wiedertäufer in Münster - 1535. 1535 0
65/2/0/1.1/I/5 Tractaten zwischen chur- und fürstlichen Potentaten wegen Vereinigung in Religionssachen. 1531-1538 0
65/2/0/1.1/I/6 Pommersche Kirchenordnung in Platdeutscher Sprache. Verausgehend Bestimmungen betreffe den Bischof und Dom Kapitel 1535 0
65/2/0/1.1/I/7 Der Religionsverwandten-Tractaten wegen des Türgkischen Krieges 1538-1539 0
65/2/0/1.1/I/8 Der Frieden zu Frankfurt a/M 1539 0
65/2/0/1.1/I/9 Christliches Verständnis 1541 0
65/2/0/1.1/I/10 Der christlichen Einungsverwandten Abschied zu Schweinfurth 1542 0
65/2/0/1.1/I/11 Der Religionsverwandten-Stände Protestation zu Nürnberg 1543 übergeben 1543 0
65/2/0/1.1/I/12 Abschrift der Artikel des Landgrafen von Hessen zu Leipzig 1547 0
65/2/0/1.1/I/13 Interim 1548 1548 0
65/2/0/1.1/I/14 Annehmung des Interims 1548 0
65/2/0/1.1/I/15 Concilium zu Trient 1552 1551-1552 0
1 2 3 4 ... 301 302 303 304 305 ... 603 604 605 606

Amount of archival material

9075

9075

0

213.00

213.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.