Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Konsystorz Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
Konsystorz Szczeciński [1527-1543] 1556-1939
Konsistorium der Provinz Pommern in Stettin 1527 - 1543
1556 - 1939
- brak danych - tak
instytucje wyznaniowe - - łaciński
niemiecki
francuski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
W 1534 r. na sejmie w Trzebiatowie książęta pomorscy postanowili przyjąć za religię panującą luteranizm. Ordynacja kościelna (Kirchenordnung) z 1535 r. stała się podstawą do stworzenia na Pomorzu nowej organizacji Kościoła ewangelickiego. Ordynacja ta została uzupełniona tzw. agendą kościelną (Kirchenagende) z 1542 r. i dodatkowymi rozporządzeniami z lat 1556, 1569 i 1591. Głową nowego Kościoła był panujący. Kraj podzielono na trzy superintendentury (w Szczecinie, Słupsku i Wołogoszczy). Na przełomie XVI i XVII w. superintendentury powstały jeszcze w kilku innych miastach pomorskich. Organem ustawodawczym były coroczne synody. W 1545 r., na synodzie w Szczecinie postanowiono utworzyć konsystorze (Konsistoria) jako kolegia dla spraw szkolnictwa i sądownictwa kościelnego. Na ich siedziby wytypowano Greifswald i Szczecin. W XVIII w. utworzono również konsystorz w Koszalinie. Po upadku księstwa pomorskiego władze szwedzkie na uzyskanym terytorium mocno ingerowały w sprawy religii, chcąc dostosować miejscową organizację Kościoła do ortodoksyjnych wzorów szwedzkiego Kościoła luterańskiego. Natomiast w części brandenbursko-pruskiej kalwińska dynastia Hohenzollernów skupiła się na administracyjnej kontroli Kościoła. Po przejęciu Szczecina przez Prusy, w mieście umieszczono w 1738 r. przeniesioną ze Stargardu, siedzibę kościelnych i szkolnych władz administracyjnych: generalnego superintendenta i konsystorza egzaminującego i zatwierdzającego kandydatów na pastorów i nauczycieli. Ten ostatni był również sądem w sprawach kościelnych i małżeńskich. W skład konsystorza wchodził prezes rejencji jako jego dyrektor, dwóch świeckich i trzech duchownych radców, w tym generalny superintendent. W 1808 r. kierownictwo sprawami religijnymi zostało przekazane nowo utworzonej Rejencji w Stargardzie. Rozporządzeniem z dnia 30 IV 1815 r., dla każdej prowincji utworzono odrębne konsystorze, działające pod zarządem nadprezydenta prowincji. Konsystorzowi podlegało, oprócz wewnętrznych spraw kościelnych, szkolnictwo podstawowe i średnie. Rozporządzeniem z 23 X 1817 r. z konsystorza wydzielono administrację szkolną, pozostawiając tylko sprawy wyznaniowe. Niemniej wpływ konsystorza na programy szkolne utrzymał się nadal, bowiem gimnazja i seminaria nauczycielskie pozostawały pod nadzorem radców konsystorza. W 1845 r. nadprezydenci prowincji przestali być z urzędu przewodniczącymi konsystorza, jednak na to stanowisko powoływano z reguły osobę świecką. W skład konsystorza oprócz przewodniczącego wchodzili: supeintendent i siedmiu członków świeckich i duchownych. W marcu 1872 r. rozgraniczono ostatecznie kompetencje państwa i konsystorza w kwestiach szkolnictwa. Konsystorz w strukturze kościelnej stał się organem koordynującym działalność z jednej strony struktur Generalnego Superintendenta, Superintendenta i proboszcza (Pfarrer), z drugiej zaś organów kolegialnych: Synodu Prowincjonalnego (Provinzialsynode), Synodu Powiatowego (Kreissynode) i Gminnej Rady Kościelnej (Gemeinde Kirchenrat). Od 1877 r. konsystorz podlegał władzy nadrzędnej w postaci powołanej w 1850 r. Wyższej Ewangelickiej Rady Kościelnej (Evangelischer Oberkirchenrat) w Berlinie. W okresie nazistowskim nastąpiła zmiana ustroju kościoła protestanckiego, połączona z poważnym ograniczeniem władzy konsystorzy. Na podstawie konstytucji kościelnej (Kirchenverfassung) z 11 VII 1933 r. w poszczególnych prowincjach powstały Kościoły krajowe (Landeskirche) zależne od biskupa Rzeszy (Reichsbischof) mianowanego na wniosek ministra spraw wewnętrznych. Najwyższą władzą ustawodawczą był Synod Narodowy (Nationalsynode), a administracyjną Kancelaria Niemieckiego Ewangelickiego Kościoła (Kirchenkanzlei der Deutschen Evangelischen Kirche). Struktury te przetrwały bez większych zmian do 1945 r.
W 1881 r. na synodzie prowincjonalnym w Greifswaldzie, na wniosek ówczesnego dyrektora AP w Szczecinie, dr. Gottfrieda von Bülowa, postanowiono deponować w archiwum akta kościelne (superintendenta, parafialne i konsystorza), niepotrzebne do bieżącej administracji. Pierwszy dopływ akt Konsystorza Szczecińskiego do AP w Szczecinie nastąpił w 1891 r., a następny w 1901 r. W latach 1936–1937 scalono akcesy i zespół uporządkowano. W okresie wojny, w marcu, czerwcu i listopadzie 1943 r., akta konsystorza ewakuowano do zamku hr. Schlieffena w Sulechówku, w powiecie sławieńskim. Po zakończeniu II wojny światowej archiwalia te powróciły do Archiwum Państwowego w Szczecinie.
1.SPRAWY OGÓLNE (GENERALIA) 1556-1939; 851 j.a.
1.1. Prawa ogólne - rozporządzenia królewski i kościelne 1569-1809; 66 j.a. - rozporządzenia kościelne i konsystorza, edykty i reskrypty, rozporządzenia dotyczące spraw gospodarczych.
1.2. Ustrój konsystorza, budżet, dochody kościelne 1569-1810; 71 j.a. - statut i organizacja, mianowania superintendentów, radców konsystorza, ich zarobki, podróże służbowe supeintendentów, przeniesienie konsystorza ze Stargardu (Stargard i/P.) do Szczecina.
1.3. Niższe urzędy kościelne, egzaminy teologiczne, powoływanie proboszczów i parafii 1598-1876; 59 j.a. - spisy duchownych, spisy pastorów i kościołów Pomorza Przedniego, wybory proboszczów, koszty wizytacji, ustanowienia parafii we wsiach kolonizacyjnych, podania o zezwolenia na prowadzenia opieki duszpasterskiej, komisje egzaminacyjne, egzaminy teologiczne kandydatów na kaznodziejów.
1.4. Inne wyznania 1669-1850; 16 j.a. - dysydenci i katolicy w Polsce, stosunki między Kościołem luterańskim a gminą francuskiego Kościoła reformowanego, Bracia Czescy, przechodzenie Żydów, kalwinów i katolików na wyznanie luterańskie, msze katolickie w luterańskich kościołach, księża katoliccy wobec rejencji i konsystorza, edykty dotyczące mennonitów.
1.5. Nadzór kościelny, synody generalne, wizytacje kościołów i szkół, spisy majątków kościelnych 1556-1865; 73 j.a. - wizytacje parafii i fundacji, protokoły synodów generalnych, kontrole matrykuł kościelnych, zarządzenia dotyczące prawidłowego prowadzenia ksiąg metrykalnych, opinie o proboszczach i innych urzędnikach parafialnych.
1.6. Duszpasterstwo 1566-1876; 143 j.a. - agendy kościelne, zarządzenia w sprawie wprowadzenia nowych modlitw, dni świątecznych, pieśni kościelnych, regulacje dotyczące terminów chrztu, ślubów i pochówków w kościołach.
1.7. Szkolnictwo i wychowanie 1699-1914; 153 j.a. - zarządzenia szkolne, powołanie seminarium teologicznego, lista stypendystów na uniwersytetach, studium luterańskie we Frankfurcie nad Odrą, uposażenia nauczycieli, wakaty etatów nauczycielskich, budowa szkół, szkoły dla dzieci żołnierzy, szkoły żydowskie.
1.8. Opieka społeczna 1714-1876; 22 j.a. - zakłady opieki społecznej, odprowadzanie kar pieniężnych do kasy opieki społecznej, opieka nad wdowami i dziećmi pastorów.
1.9. Sprawy prawno-gospodarcze instytucji kościelnych 1565-1859; 106 j.a. - zwolnienie od ceł, akcyz i kwaterunku, hodowla jedwabników, zakłady jedwabnicze, ubezpieczenia przeciwpożarowe, zarządzenia w sprawach cenzury druków kościelnych.
1.10. Prawa i obowiązki duchownych 1590-1845; 64 j.a. - matrykuła kościelna i sprawozdania z wizytacji, awanse kandydatów na duchownych, zobowiązania pastorów wobec spadkobierców, deputaty i należności dla proboszczów, przenoszenie praw patronatu na gminy, dostawy parafii na rzecz wojsk francuskich.
1.11. Dobra kościelne i ich zarządzanie 1735-1939; 85 j.a. - zarządzanie, budowa budynków kościelnych i ich remonty, dobra parafialne na Pomorzu Przednim i Tylnym, fundacje.
2. SYNODY (SYNODALIA) 1611-1846; 889 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie nazwy miast pomorskich, w których znajdowały się siedziby synodów. Znajdujące się tu materiały to wizytacje, informacje o dobrach kościelnych, oceny pastorów i personelu parafialnego. Jest ich 31 i są to synody w miejscowości: Anklam, Bahn (Banie), Belgrad (Białogard), Bublitz (Bobolice), Daber (Dobra Nowogardzka), Demmin, Freienwalde (Chociwel), Gartz a/O., Gollnow (Goleniów), Greifenberg (Gryfice), Greifenhagen (Gryfino), Greifswald, Gülzow (Golczewo), Jakobshagen (Dobrzany), Cammin i/P. (Kamień), Kolbatz (Kołbacz), Labes (Łobez), Massow (Maszewo), Naugard (Nowogard), Pasewalk, Penkun, Pyritz (Pyrzyce), Regenwalde (Resko), Stargard i/P. (Stargard), Stettin (Szczecin), Treptow an der Rega (Trzebiatów), Treptow an der Tollense (Altentreptow), Ückermünde, Usedom, Werben (Wierzbno), Wollin (Wolin).
3. PARAFIE I KOŚCIOŁY FILIALNE 1531-1931; 7301 j.a. - jest tu usystematyzowanych alfabetycznie 974 miejscowości, w których znajdowały się siedziby poszczególnych parafii. Są tu materiały dotyczące organizacji parafii, ich wizytacje, kościołów, fundacji, przytułków, szpitali, szkolnictwa.
4. SPRAWY SĄDOWE 1527-1881; 4400 j.a. - są tu usystematyzowane alfabetycznie wg nazwisk lub miejscowości akta spraw sądowych. Sprawy dotyczą najczęściej sporów między pastorem kierującym parafią a patronem, między pastorem a kościelnym, między pastorem, przejmującym parafię, a wdową po jego poprzedniku. Chodziło tu najczęściej o wynagrodzenie pieniężne i mieszkanie. Sprawy dotyczą też sporów o prawo patronatu między członkami rodziny szlacheckiej posiadającej daną parafię. Wynikały one najczęściej z braku wspólnej zgody na kandydata na stanowisko proboszcza czy tzw. spór ławkowy w kościele. Również dokumentowane są spory między miastem a gminą wiejską o granice, jak też sprawy o zaległe podatki.
W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 33, Konsistorium Stettin, 70 j.a., 0,8 m.b., z lat 1590–1816.
Decyzją Komisji Metodycznej z dnia 17.12.2013 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólne (Generalia) 0 0
1.1 Prawa ogólne- rozporządzenia królewskie i kościelne 66 1713-1809 0
1.2 Ustrój konsystorza szczecińskiego, budżet, dochody kościelne, wynagrodzenia duchownych 71 1569-1810 0
1.3 Niższe urzędy kościelne, egzaminy teologiczne, powoływanie proboszczów i parafii 52 1598-1876 0
1.4 Inne wyznania 16 1669-1850 0
1.5 Nadzór kościelny,synody generalne, wizytacje kościołów i szkół, spisy majątków kościelnych, zasady prowadzenia ksiąg kościelnych 73 1556-1865 0
1.6 Duszpasterstwo 143 1566-1876 0
1.7 Szkolnictwo i wychowanie 153 1699-1914 0
1.8 Opieka społeczna 22 1716-1876 0
1.9 Sprawy prawno-gospodarcze instytucji kościelnych 106 1565-1881 0
1.10 Prawa i obowiązki duchownych 64 1590-1845 0
1.11 Dobra kościelne i ich zarządzanie 85 1660-1939 0
2 Synody prowincjonalne (Synodalia) 0 0
2.1 Synod Anklam 37 1581-1809 0
2.2 Arnhausen 0 0
2.3 Synod Bahn 21 1621-1846 0
2.4 Synod Belgard 1 1743-1743 0
2.5 Synod Bublitz 5 1737-1743 0
2.6 Synod Daber 38 1722-1809 0
2.7 Synod Demmin 27 1668-1809 0
2.8 Synod Freienwalde 33 1739-1809 0
2.9 Synod Gartz 11 1682-1809 0
2.10 Synod Gollnow 20 1739-1809 0
2.11 Synod Greifenberg 37 1739-1808 0
2.12 Synod Greifenhagen 27 1611-1809 0
2.13 Synod Greifswald 1 1815-1815 0
2.14 Synod Gülzow 42 1734-1809 0
2.15 Synod Jakobshagen 48 1611-1809 0
2.16 Synod Kammin 31 1738-1809 0
2.17 Synod Kolbatz 28 1739-1809 0
2.18 Synod Labes 37 1739-1809 0
2.19 Synod Massow 37 1709-1809 0
2.20 Synod Naugard 35 1738-1809 0
2.21 Synod Pasewalk 13 1761-1809 0
2.22 Synod Penkun 31 1687-1834 0
2.23 Synod Pyritz 39 1739-1809 0
2.24 Synod Regenwalde 40 1669-1809 0
2.25 Synod Stargard in Pommern 37 1736-1809 0
2.26 Synod Stettin 24 1744-1809 0
2.27 Synod Treptow an der Rega 40 1739-1809 0
2.28 Synod Treptow an der Tollense 38 1737-1809 0
2.29 Synod Ückermünde 24 1616-1834 0
2.30 Synod Usedom 27 1631-1809 0
2.31 Synod Werben 41 1732-1809 0
2.32 Synod Wollin 19 1658-1832 0
3 Parafie i kościoły filialne 0 0
3.1 Abtshagen 6 1583-1787 0
3.2 Ahlbeck (Ueckermünde) 9 1708-1809 0
3.3 Ahlbeck (Usedom) 2 1793-1808 0
3.4 Albrechtsdorf 1 1722-1722 0
3.5 Altdamm 53 1682-1828 0
3.6 Altenhagen 2 1616-1806 0
3.7 Altenwalde 3 1658-1804 0
3.8 Altenwedel 2 1734-1809 0
3.9 Altwarp 11 1682-1809 0
3.10 Altwigshagen 5 1613-1809 0
3.11 Amalienhof 2 1770-1809 0
3.12 Anklam 127 1595-1809 0
3.13 Armenheide 1 1759-1777 0
3.14 Arnimswalde 1 1789-1804 0
3.15 Arnhausen 1 1778-1787 0
3.16 Arnsberg 2 1799-1809 0
3.17 Arnshagen 1 1655-1738 0
3.18 Arnswalde (Stargard i. P.) 1 1784-1806 0
3.19 Auerose 1 1774-1774 0
3.20 Augustwalde 9 1756-1809 0
3.21 Babbin 14 1643-1809 0
3.22 Bahn 109 1618-1809 0
3.23 Ball 4 1734-1809 0
3.24 Bandekow 6 1646-1806 0
3.25 Barckow 2 1615-1687 0
3.26 Bahrenbruch 1 1784-1801 0
3.27 Barfußdorf 7 1733-1809 0
3.28 Bargischow 22 1733-1803 0
3.29 Barnimskunow 11 1590-1804 0
3.30 Barnimslow 14 1694-1809 0
3.31 Barskewitz 2 1697-1808 0
3.32 Bartikow 6 1608-1809 0
3.33 Bartow 6 1743-1809 0
3.34 Bartin 1 1775-1776 0
3.35 Bärnwalde 5 1669-1805 0
3.36 Barzwitz 4 1737-1806 0
3.37 Bast 1 1759-1772 0
3.38 Basenthin 5 1669-1809 0
3.39 Batzwitz 3 1620-1809 0
3.40 Baumgarten (Gülzow) 5 1643-1803 0
3.41 Baumgarten (Neumark) 1 1772-1772 0
3.42 Beelitz 4 1755-1809 0
3.43 Beggerow 4 1623-1809 0
3.44 Behlkow 6 1726-1808 0
3.45 Belgard 13 1731-1809 0
3.46 Belkow 14 1704-1809 0
3.47 Belling 47 1718-1807 0
3.48 Alt Belz 2 1721-1765 0
3.49 Groß i Klein Benz 4 1721-1809 0
3.50 Benz (Kammin) 1 1689-1805 0
3.51 Benz (Usedom) 11 1682-1809 0
3.52 Bentzin 2 1798-1800 0
3.53 Bergland 1 1680-1680 0
3.54 Bernhagen 1 1737-1796 0
3.55 Bernsdorf 1 1802-1802 0
3.56 Beweringen 1 1737-1737 0
3.57 Beyersdorf 13 1703-1809 0
3.58 Billerbeck 3 1697-1802 0
3.59 Binow 8 1642-1809 0
3.60 Blankenfelde 1 1783-1792 0
3.61 Blankensee (Pasewalk) 5 1731-1809 0
3.62 Blankensee (Werben) 6 1724-1798 0
3.63 Blesewitz 9 1690-1808 0
3.64 Blumberg (Penkun) 3 1665-1803 0
3.65 Blumenthal 2 1763-1800 0
3.66 Bobbin (Rügen) 1 1664-1666 0
3.67 Boblin 2 1720-1809 0
3.68 Böck (Gülzow) 2 1646-1800 0
3.69 Böck (Pasewalk) 7 1720-1809 0
3.70 Boldekow (Anklam) 7 1618-1808 0
3.71 Bockstedt 1 1805-1814 0
3.72 Boock 6 1753-1804 0
3.73 Groß Borckenhagen 4 1707-1798 0
3.74 Borin 14 1607-1808 0
3.75 Groß Born 1 1712-1712 0
3.76 Brallentin 2 1703-1799 0
3.77 Braunsberg 2 1775-1793 0
3.78 Braunsforth 2 1723-1805 0
3.79 Brederlow 1 1720-1720 0
3.80 Bredow 1 1785-1799 0
3.81 Breest 1 1790-1809 0
3.82 Breitenfelde 1 1697-1809 0
3.83 Brenkenhofswalde 2 1780-1781 0
3.84 Brendemühl 1 1796-1796 0
3.85 Brenkenhof 1 1805-1805 0
3.86 Bresin 2 1783-1800 0
3.87 Briesen 1 1661-1792 0
3.88 Brietzig 6 1711-1809 0
3.89 Broitz 2 1698-1796 0
3.90 Brotzen 1 1678-1679 0
3.91 Bruchhausen 8 1752-1783 0
3.92 Brünken 5 1763-1806 0
3.93 Brüsewitz 11 1729-1809 0
3.94 Brunn 2 1725-1809 0
3.95 Brusenfelde 10 1664-1805 0
3.96 Brüskow 3 1723-1780 0
3.97 Bublitz 8 1742-1804 0
3.98 Buchar 6 1722-1809 0
3.99 Buchholz (Kolbatz) 10 1607-1809 0
3.100 Buchholz (Massow) 1 1789-1798 0
3.101 Buckow 2 1611-1781 0
3.102 Buddenbrock 1 1782-1802 0
3.103 Buddendorf 2 1694-1790 0
3.104 Büche 10 1682-1809 0
3.105 Budow 2 1590-1800 0
3.106 Bugewitz 3 1618-1797 0
3.107 Bulgrin 2 1761-1807 0
3.108 Groß Bünzow 1 1618-1618 0
3.109 Burow (Treptow a/T.) 1 1786-1796 0
3.110 Burow (Gollnow) 1 1791-1792 0
3.111 Buschmüllen 1 1800-1800 0
3.112 Buslar 4 1600-1800 0
3.113 Busow 1 1717-1717 0
3.114 Caeseke (Kaeseke, Lindenhof) 1 1794-1796 0
3.115 Kagendorf (Anklam) 9 1666-1809 0
3.116 Kahlen 1 1697-1697 0
3.117 Kallies 1 1795-1796 0
3.118 Kalstein (Anklam) 1 1799-1800 0
3.119 Camelsberg, Kamelsberg (Naugard) 1 1784-1808 0
3.120 Cammin (Kammin) 100 1574-1809 0
3.121 Kaminke 1 1765-1801 0
3.122 Kamp (Anklam) 1 1800-1800 0
3.123 Kankelfitz 5 1667-1809 0
3.124 Kannenberg 3 1737-1809 0
3.125 Kantreck 2 1717-1811 0
3.126 Karkow 1 1662-1805 0
3.127 Karlsbach 3 1770-1809 0
3.128 Karlsruhe (Demmin) 1 1809-1809 0
3.129 Karnitz (Treptow a. R.) 3 1688-1808 0
3.130 Karolinenhorst (Kolbatz) 1 1782-1809 0
3.131 Karow (Regenwalde) 7 1690-1803 0
3.132 Karow (Stettin) 2 1741-1790 0
3.133 Kartlow 6 1587-1808 0
3.134 Groß Cartzenburg, Kartzenburg 3 1741-1795 0
3.135 Kartzig (Naugard) 13 1723-1810 0
3.136 Kaseburg (Usedom) 15 1628-1809 0
3.137 Kasekow (Penkun) 3 1700-1805 0
3.138 Kasimirshof (Bublitz) 2 1716-1772 0
3.139 Kaslin (Demmin) 1 1766-1767 0
3.140 Kasimirshof 1 1646-1894 0
3.141 Kaltenhof (Gollnow) 1 1779-1779 0
3.142 Keesow (Gartz) 1 1752-1803 0
3.143 Kehrberg (Greifenhagen) 5 1768-1806 0
3.144 Kempendorf 4 1740-1809 0
3.145 Kentzlin 3 1726-1809 0
3.146 Kerstin 3 1743-1798 0
3.147 Kessin 2 1766-1808 0
3.148 Kicker 6 1708-1808 0
3.149 Kietzig 12 1637-1809 0
3.150 Kiowsthal 1 1799-1799 0
3.151 Kitzerow 2 1695-1809 0
3.152 Kladow 8 1623-1805 0
3.153 Klannin 3 1746-1805 0
3.154 Klaptow 3 1750-1782 0
3.155 Klatzow 12 1575-1809 0
3.156 Klaushagen 10 1616-1809 0
3.157 Klebow 14 1717-1809 0
3.158 Klemmen (Gültzow) 1 1781-1781 0
3.159 Klemmem (Werben) 2 1590-1803 0
3.160 Klempenow 3 1732-1809 0
3.161 Klempin 14 1634-1809 0
3.162 Kletzin 1 1786-1804 0
3.163 Klotikow 2 1735-1809 0
3.164 Kloxin 2 1700-1809 0
3.165 Klötzin 1 1802-1805 0
3.166 Klücken 1 1695-1804 0
3.167 Klützkow 1 1760-1760 0
3.168 Klütz 4 1753-1809 0
3.169 Klützow 7 1726-1809 0
3.170 Koblentz (Pasewalk) 6 1610-1804 0
3.171 Kölln (Treptow a. T.) 4 1744-1809 0
3.172 Königsfelde 6 1768-1809 0
3.173 Köpitz 11 1699-1809 0
3.174 Körlin 12 1710-1806 0
3.175 Köselitz (Kammin) 23 1684-1811 0
3.176 Köselitz (Pyritz) 18 1698-1809 0
3.177 Köslin 15 1694-1806 0
3.178 Kösternitz 5 1611-1809 0
3.179 Kodram 1 1775-1775 0
3.180 Kolbatz 18 1708-1809 0
3.181 Kolberg 38 1663-1808 0
3.182 Kolbitzow 3 1726-1809 0
3.183 Koldemanz 1 1594-1784 0
3.184 Kollin 19 1689-1808 0
3.185 Kollatz 1 1769-1808 0
3.186 Kolpin 1 1754-1769 0
3.187 Kolow 2 1764-1808 0
3.188 Kolziglow 2 1696-1798 0
3.189 Kolzow 11 1696-1809 0
3.190 Konikow 4 1700-1808 0
3.191 Koprieben 1 1735-1764 0
3.192 Kordeshagen 2 1742-1789 0
3.193 Korkenhagen (Gollnow) 7 1687-1809 0
3.194 Kortenhagen (Kolbatz) 2 1765-1809 0
3.195 Kosenow 6 1769-1809 0
3.196 Koserow 10 1581-1809 0
3.197 Kossin 4 1648-1798 0
3.198 Krackow (Penkun) 2 1804-1809 0
3.199 Krakow 6 1717-1800 0
3.200 Kramonsdorf , Crammonsdorf 12 1721-1809 0
3.201 Krangen 2 1782-1803 0
3.202 Kratzig (Köslin) 2 1751-1792 0
3.203 Kratzig 1 1805-1806 0
3.204 Krauseiche 2 1724-1773 0
3.205 Kreckow 4 1737-1800 0
3.206 Kremmin 12 1704-1809 0
3.207 Kremzow 3 1600-1809 0
3.208 Krien 8 1618-1809 0
3.209 Kriewitz 2 1772-1800 0
3.210 Groß Christinenberg 2 1779-1809 0
3.211 Krockow 1 1765-1797 0
3.212 Groß Krössin 3 1738-1809 0
3.213 Krüssow 2 1737-1809 0
3.214 Krummin 13 1687-1809 0
3.215 Kublank 5 1707-1809 0
3.216 Küdde 3 1744-1809 0
3.217 Kuddezow 3 1768-1803 0
3.218 Küssow 6 1705-1808 0
3.219 Kummerow (Demmin) 4 1692-1802 0
3.220 Kummerow (Penkun) 5 1757-1804 0
3.221 Kummerow (Regenwalde) 3 1713-1795 0
3.222 Kunow (Penkun) 1 1780-1808 0
3.223 Kunow (Pyritz) 5 1723-1806 0
3.224 Kunow an der Strasse 12 1757-1808 0
3.225 Kunow (Wollin) 6 1713-1809 0
3.226 Kurow (Bublitz) 4 1612-1807 0
3.227 Kurow (Gartz) 3 1738-1809 0
3.228 Daber 32 1683-1814 0
3.229 Daber (Pasewalk) 1 1717-1728 0
3.230 Daberkow (Daber) 1 1792-1797 0
3.231 Daberkow (Treptow a. T.) 8 1582-1809 0
3.232 Dahlow (Jacobshagen) 1 1802-1809 0
3.233 Dahlow (Freienwalde) 2 1735-1808 0
3.234 Damerow (Naugard) 1 1802-1809 0
3.235 Alt Damerow 5 1742-1809 0
3.236 Damerow (Rügenwalde) 2 1719-1797 0
3.237 Damitzow 1 1780-1808 0
3.238 Dammen 2 1796-1797 0
3.239 Damnitz (Werben) 4 1713-1820 0
3.240 Dargen 1 1781-1781 0
3.241 Damnitz (Stolp) 1 1763-1790 0
3.242 Dargislaff 8 1679-1808 0
3.243 Dargitz 9 1623-1809 0
3.244 Dargsow 1 1795-1796 0
3.245 Dartz, Daarz 3 1710-1809 0
3.246 Deetz 1 1781-1781 0
3.247 Degow 2 1771-1780 0
3.248 Demmin 104 1662-1892 0
3.249 Dennin 6 1771-1809 0
3.250 Diedrichsdorf 3 1757-1809 0
3.251 Dobberphul (Jakobshagen) 4 1666-1809 0
3.252 Dobberphul (Kammin) 7 1609-1809 0
3.253 Dobberphul (Kolbatz) 5 1757-1809 0
3.254 Döberitz 1 1789-1808 0
3.255 Dölitz 71 1670-1809 0
3.256 Döringshagen 8 1704-1810 0
3.257 Dorow 1 1770-1770 0
3.258 Dorphagen 8 1718-1809 0
3.259 Draheim 4 1714-1806 0
3.260 Dramburg 1 1761-1800 0
3.261 Dravehn 1 1733-1768 0
3.262 Drenow 1 1731-1741 0
3.263 Dresow 1 1805-1805 0
3.264 Drewelow 2 1787-1805 0
3.265 Drewitz 1 1784-1784 0
3.266 Drosedow 4 1738-1807 0
3.267 Ducherow 8 1697-1809 0
3.268 Duckow 1 1779-1806 0
3.269 Dübzow 2 1716-1789 0
3.270 Dünnow 4 1743-1815 0
3.271 Düsterbeck 1 1775-1776 0
3.272 Eggesin 11 1664-1809 0
3.273 Eichelshagen 2 1779-1804 0
3.274 Eichwerder 1 1800-1809 0
3.275 Elvershagen 2 1765-1803 0
3.276 Eventin 4 1738-1806 0
3.277 Falkenberg (Kolbatz) 11 1679-1808 0
3.278 Falkenberg (Freienwalde) 15 1724-1809 0
3.279 Falkenberg (Werben) 3 1590-1805 0
3.280 Falkenburg 1 1777-1779 0
3.281 Falkenhagen 3 1652-1795 0
3.282 Falkenwalde (Jacobshagen) 3 1763-1807 0
3.283 Falkenwalde (Ueckermünde) 12 1625-1809 0
3.284 Fanger 1 1803-1803 0
3.285 Farbezin 3 1701-1807 0
3.286 Ferdinandshof 7 1746-1809 0
3.287 Ferdinandstein 4 1762-1809 0
3.288 Fiddichow 8 1695-1809 0
3.289 Finkenwalde 1 1791-1798 0
3.290 Flederborn 1 1784-1800 0
3.291 Franzhausen 3 1783-1802 0
3.292 Frauendorf 16 1662-1867 0
3.293 Freienwalde 37 1604-1822 0
3.294 Freiheide 2 1701-1806 0
3.295 Freist 3 1636-1788 0
3.296 Friedrichschuld 1 1784-1804 0
3.297 Friedrichsdorf 1 1782-1809 0
3.298 Friedrichsthal (Gartz) 2 1753-1808 0
3.299 Friedrichtsthal (Kolbatz) 5 1776-1809 0
3.300 Friedrichswalde 11 1652-1809 0
3.301 Fritzow (Kammin) 3 1655-1808 0
3.302 Fritzow (Körlin) 2 1743-1785 0
3.303 Fürstenflagge 1 1792-1809 0
3.304 Fürstensee 2 1718-1802 0
3.305 Ganschendorf 1 1766-1801 0
3.306 Ganserin 2 1800-1809 0
3.307 Ganzkow 1 1785-1809 0
3.308 Garchen 1 1788-1790 0
3.309 Garden 2 1764-1811 0
3.310 Garrin 3 1737-1803 0
3.311 Gartz a./Oder 80 1619-1818 0
3.312 Gartz (Pyritz) 1 1784-1784 0
3.313 Gartz (Usedom) 3 1777-1809 0
3.314 Groß Garde 2 1707-1808 0
3.315 Geesow 7 1749-1802 0
3.316 Gellen 3 1755-1803 0
3.317 Gellendin 4 1770-1781 0
3.318 Gellin 1 1786-1809 0
3.319 Gerbersdorf 1 1783-1789 0
3.320 Gerdshagen 1 1777-1809 0
3.321 Geritz 5 1615-1809 0
3.322 Gervin 7 1714-1808 0
3.323 Glasow 4 1662-1798 0
3.324 Glendelin 1 1802-1802 0
3.325 Glewitz 1 1763-1788 0
3.326 Glowitz 2 1590-1807 0
3.327 Gnevezin 3 1770-1780 0
3.328 Gnevkow 4 1733-1809 0
3.329 Gnevzow 2 1756-1808 0
3.330 Görke (Anklam) 2 1793-1809 0
3.331 Görke (Greifenberg) 3 1594-1794 0
3.332 Görke (Kammin) 1 1676-1804 0
3.333 Golchen 16 1616-1809 0
3.334 Goldbeck (Bublitz) 6 1610-1809 0
3.335 Goldbeck (Jakobshagen) 4 1698-1809 0
3.336 Gollin 2 1766-1807 0
3.337 Gollnow 110 1610-1892 0
3.338 Gornow 1 1773-1792 0
3.339 Gottberg 3 1706-1799 0
3.340 Grabow (Labes) 1 1725-1783 0
3.341 Gräbnitzfelde 2 1780-1807 0
3.342 Grambow 2 1720-1808 0
3.343 Grammentin 1 1785-1804 0
3.344 Gramenz 2 1749-1785 0
3.345 Gramzow 3 1629-1797 0
3.346 Alt Grape 4 1677-1809 0
3.347 Grapzow 10 1610-1809 0
3.348 Greifenberg 158 1618-1834 0
3.349 Greifenhagen 181 1658-1812 0
3.350 Grentzdorf 1 1771-1772 0
3.351 Grimmen 3 1747-1783 0
3.352 Grischow 7 1743-1809 0
3.353 Großenhagen 2 1650-1808 0
3.354 Grupenhagen 1 1744-1798 0
3.355 Grünz 1 1779-1797 0
3.356 Gültz 3 1616-1809 0
3.357 Gülzow 19 1693-1808 0
3.358 Güntersberg 7 1687-1809 0
3.359 Gutzdorf 1 1758-1784 0
3.360 Güstow 4 1609-1804 0
3.361 Gützlaffshagen 8 1695-1809 0
3.362 Hackenwalde 1 1749-1753 0
3.363 Hagen (Ückermünde) 4 1741-1809 0
3.364 Hagen (Wollin) 1 1707-1806 0
3.365 Hagenow 4 1753-1808 0
3.366 Hammelstall 1 1782-1805 0
3.367 Hammer (Treptow a. T.) 1 1790-1804 0
3.368 Hammer (Ückermünde) 1 1768-1804 0
3.369 Hansfelde 9 1668-1809 0
3.370 Haseleu 1 1694-1804 0
3.371 Hasenfier 1 1773-1774 0
3.372 Heinrichsdorf 5 1705-1809 0
3.373 Heinrichshagen 1 1779-1809 0
3.374 Heinrichswalde 3 1765-1807 0
3.375 Henkenhagen 3 1726-1809 0
3.376 Hermannsdorf 1 1733-1805 0
3.377 Hermelsdorf 3 1724-1809 0
3.378 Groß Hertzberg 1 1768-1768 0
3.379 Heydebreck 4 1594-1796 0
3.380 Hindenburg 7 1718-1809 0
3.381 Hinzendorf 1 1782-1802 0
3.382 Höckenberg 1 1809-1809 0
3.383 Hökendorf 5 1734-1809 0
3.384 Hoff 5 1666-1809 0
3.385 Hohenbollentin 9 1692-1809 0
3.386 Hohenbüssow 1 1787-1801 0
3.387 Hohengrape 1 1721-1721 0
3.388 Hohenholz 1 1720-1761 0
3.389 Hohenmocker 13 1595-1809 0
3.390 Hohenreinkendorf 7 1699-1808 0
3.391 Hohenselchow 3 1593-1808 0
3.392 Hohenwalde 3 1671-1804 0
3.393 Hohenzahden 6 1698-1802 0
3.394 Hölkenwiese 2 1728-1747 0
3.395 Horst (Freienwalde) 1 1719-1807 0
3.396 Horst (Kolbatz) 4 1718-1809 0
3.397 Hütten 6 1714-1808 0
3.398 Jagerbrück 1 1782-1782 0
3.399 Järshagen 4 1714-1786 0
3.400 Jagow 1 1714-1808 0
3.401 Jakobsdorf 3 1654-1806 0
3.402 Jakobshagen 30 1653-1809 0
3.403 Jamund 4 1739-1791 0
3.404 Groß Janewitz 1 1782-1783 0
3.405 Japenzin 2 1766-1809 0
3.406 Jarchlin 2 1737-1808 0
3.407 Jarmen 27 1577-1809 0
3.408 Jasenitz 21 1673-1809 0
3.409 Jassow 7 1656-1796 0
3.410 Jatznick 2 1775-1809 0
3.411 Jeseritz 3 1771-1809 0
3.412 Groß Jestin 2 1749-1800 0
3.413 Isinger 8 1669-1809 0
3.414 Juchow 1 1782-1782 0
3.415 Justemin 3 1775-1804 0
3.416 Groß Justin 4 1721-1799 0
3.417 Iven 6 1620-1805 0
3.418 Laatzig 3 1733-1809 0
3.419 Labes 43 1617-1809 0
3.420 Labuhn (Regenwalde) 5 1662-1809 0
3.421 Labuhn (Lauenburg) 1 1791-1796 0
3.422 Ladenthin 3 1684-1802 0
3.423 Langenberg 3 1769-1809 0
3.424 Langenhagen (Greifenhagen) 2 1737-1772 0
3.425 Langenhagen (Treptow) 9 1715-1808 0
3.426 Langkafel 4 1737-1809 0
3.427 Lanzig 3 1720-1798 0
3.428 Lasbeck 4 1706-1809 0
3.429 Lassan 4 1630-1755 0
3.430 Lassehne 1 1769-1770 0
3.431 Groß Latzkow 6 1596-1805 0
3.432 Lauenburg 5 1742-1821 0
3.433 Lebbin (Greifenberg) 2 1752-1780 0
3.434 Lebbin (Treptow a. T.) 3 1763-1809 0
3.435 Lebbin (Wollin) 10 1717-1809 0
3.436 Leistenow 1 1756-1809 0
3.437 Groß Leistikow 1 1692-1805 0
3.438 Lenz 5 1617-1806 0
3.439 Lenzen 2 1733-1773 0
3.440 Leopoldshagen 6 1761-1794 0
3.441 Lettnin 3 1707-1806 0
3.442 Letzin 2 1786-1809 0
3.443 Levenhagen 2 1748-1931 0
3.444 Libbehne 2 1667-1801 0
3.445 Liebenow 4 1737-1805 0
3.446 Liepe (Pasewalk) 3 1775-1809 0
3.447 Liepe (Usedom) 12 1625-1809 0
3.448 Liepen 10 1686-1809 0
3.449 Liepgarten 2 1774-1809 0
3.450 Lietzow 1 1808-1808 0
3.451 Linde (Bahn) 4 1765-1805 0
3.452 Linde (Werben) 1 1714-1777 0
3.453 Lindenberg 5 1725-1809 0
3.454 Lindow 7 1603-1807 0
3.455 Löcknitz 4 1661-1806 0
3.456 Alt Lobitz 1 1624-1689 0
3.457 Loickenzin 4 1728-1809 0
3.458 Loist 1 1702-1801 0
3.459 Loitz 1 1803-1805 0
3.460 Loppnow 2 1738-1812 0
3.461 Lottin 2 1725-1803 0
3.462 Lübow 2 1753-1753 0
3.463 Lübzow 1 1713-1713 0
3.464 Luckow (Penkun) 2 1772-1809 0
3.465 Luckow (Ückermünde) 8 1707-1809 0
3.466 Lübow 2 1706-1807 0
3.467 Lübtow 3 1707-1809 0
3.468 Lübzin 3 1712-1809 0
3.469 Lüskow 1 1753-1798 0
3.470 Lüttkenhagen 2 1670-1790 0
3.471 Lupow 4 1725-1809 0
3.472 Klein Machmin 1 1787-1787 0
3.473 Malchow 3 1713-1807 0
3.474 Maldewin 5 1655-1809 0
3.475 Mandelkow 8 1596-1809 0
3.476 Manow 2 1785-1786 0
3.477 Marienfließ 12 1688-1809 0
3.478 Marienhagen 1 1798-1809 0
3.479 Marrin 2 1732-1786 0
3.480 Marsow 1 1775-1775 0
3.481 Marwitz 5 1776-1789 0
3.482 Massow 55 1666-1812 0
3.483 Matzdorf 1 1769-1769 0
3.484 Medow 14 1611-1808 0
3.485 Meesiger 4 1732-1809 0
3.486 Meesow 1 1721-1803 0
3.487 Megow 1 1737-1809 0
3.488 Mellen 3 1737-1804 0
3.489 Mellenthin 3 1716-1803 0
3.490 Mescherin 9 1741-1808 0
3.491 Messenthin 1 1761-1806 0
3.492 Mickrow 6 1711-1788 0
3.493 Miltitzwalde 1 1808-1809 0
3.494 Minten 1 1782-1809 0
3.495 Moderow 3 1745-1809 0
3.496 Groß Möllen 9 1708-1807 0
3.497 Klein Möllen 2 1744-1809 0
3.498 Möhringen 12 1669-1809 0
3.499 Möllendorf 1 1782-1792 0
3.500 Mönchow 3 1662-1808 0
3.501 Moltzahn 3 1755-1809 0
3.502 Moratz 1 1782-1798 0
3.503 Morgenitz 14 1688-1809 0
3.504 Moritzfelde 2 1747-1799 0
3.505 Muddelmow 1 1777-1781 0
3.506 Müggenburg 1 1771-1798 0
3.507 Müggenhall 5 1703-1809 0
3.508 Mühlenbeck 3 1765-1808 0
3.509 Mühlendorf 1 1806-1809 0
3.510 Münchendorf 7 1771-1809 0
3.511 Mützenow 3 1706-1784 0
3.512 Mulkenthin 4 1648-1803 0
3.513 Muscherin 1 1590-1793 0
3.514 Muttrin 3 1667-1809 0
3.515 Nadrensee 4 1619-1804 0
3.516 Naseband 2 1765-1800 0
3.517 Natelfitz 3 1697-1793 0
3.518 Naugard 49 1675-1809 0
3.519 Naulin 1 1738-1809 0
3.520 Nehmer 2 1606-1780 0
3.521 Nemitz (Kammin)) 11 1679-1809 0
3.522 Nemitz (Rügenwalde) 3 1737-1792 0
3.523 Neppermin 1 1794-1809 0
3.524 Nerdin 1 1752-1803 0
3.525 Nessin 1 1737-1737 0
3.526 Netzelkow 5 1618-1809 0
3.527 Neu Buckow 3 1745-1802 0
3.528 Neuendorf (Anklam) 1 1740-1793 0
3.529 Neuendorf (Bahn) 5 1705-1809 0
3.530 Neuendorf (Gülzow) 3 1715-1809 0
3.531 Neuendorf (Stettin) 5 1696-1806 0
3.532 Neuenkirchen (Anklam) 1 1724-1726 0
3.533 Neuenkirchen (Stettin) 7 1696-1809 0
3.534 Neugrape 2 1692-1809 0
3.535 Neukirchen (Labes) 5 1626-1809 0
3.536 Neumark 7 1652-1809 0
3.537 Neustettin 28 1651-1809 0
3.538 Neuwarp 66 1569-1819 0
3.539 Nossin 2 1706-1809 0
3.540 Obernhagen 2 1786-1809 0
3.541 Oldenkercke 1 1531-1531 0
3.542 Ornshagen 3 1783-1808 0
3.543 Ossecken 1 1783-1783 0
3.544 Pagenkopf 8 1714-1806 0
3.545 Pakulent 3 1716-1808 0
3.546 Pampow 1 1793-1793 0
3.547 Pansin 4 1714-1809 0
3.548 Pargow 6 1671-1807 0
3.549 Parlin 13 1669-1806 0
3.550 Parlow 1 1794-1794 0
3.551 Parsow 1 1623-1623 0
3.552 Pasewalk 90 1557-1809 0
3.553 Paulsdorf 1 1732-1809 0
3.554 Peeselin 1 1784-1784 0
3.555 Peest 2 1747-1792 0
3.556 Pegelow 5 1722-1809 0
3.557 Pelsin 5 1772-1782 0
3.558 Penkun 17 1580-1826 0
3.559 Pensin 3 1778-1809 0
3.560 Persanzig 1 1750-1799 0
3.561 Petershagen (Körlin) 3 1737-1794 0
3.562 Petershagen (Penkun) 2 1754-1772 0
3.563 Petershagen (Rügenwalde) 2 1688-1805 0
3.564 Petznick 5 1690-1809 0
3.565 Pflugrade 7 1679-1809 0
3.566 Pielburg 2 1753-1807 0
3.567 Pinnow (Gartz-Stettin) 6 1737-1810 0
3.568 Pinnow (Greifenberg) 1 1594-1792 0
3.569 Plantikow 4 1598-1806 0
3.570 Plathe 12 1594-1810 0
3.571 Plietnitz 1 1729-1784 0
3.572 Plönzig 3 1670-1809 0
3.573 Plötz 1 1763-1799 0
3.574 Podejuch 4 1728-1809 0
3.575 Pöhlen 3 1805-1808 0
3.576 Polchow (Stettin) 4 1747-1809 0
3.577 Polchow (Labes) 1 1796-1799 0
3.578 Pölitz 7 1692-1809 0
3.579 Pollnow 2 1763-1809 0
3.580 Polzin 7 1591-1802 0
3.581 Pomellen 2 1775-1807 0
3.582 Pommerensdorf 4 1596-1803 0
3.583 Groß Poplow 1 1806-1808 0
3.584 Porst 1 1784-1799 0
3.585 Poseritz 3 1746-1774 0
3.586 Preetzen 1 1725-1805 0
3.587 Pribbernow 9 1704-1809 0
3.588 Priemhausen 7 1596-1805 0
3.589 Prilipp 9 1700-1809 0
3.590 Prillwitz 1 1707-1805 0
3.591 Pripsleben 1 1808-1808 0
3.592 Pritter 11 1694-1809 0
3.593 Pritzig 2 1752-1795 0
3.594 Pritzlow 1 1785-1802 0
3.595 Prochnow 1 1763-1763 0
3.596 Prust 1 1594-1717 0
3.597 Puddenzig 1 1595-1802 0
3.598 Pumptow 1 1595-1803 0
3.599 Pustamin 2 1742-1791 0
3.600 Pützerlin 6 1696-1809 0
3.601 Pyritz 110 1590-1809 0
3.602 Quackenburg 2 1676-1734 0
3.603 Quatzow 1 1739-1789 0
3.604 Rackitt 3 1700-1804 0
3.605 Rackow 1 1791-1806 0
3.606 Groß Raddow 3 1688-1803 0
3.607 Klein Raddow 1 1789-1793 0
3.608 Radduhn 3 1607-1806 0
3.609 Radekow 1 1744-1803 0
3.610 Ramelow 2 1753-1809 0
3.611 Ramin 1 1735-1772 0
3.612 Rappin 2 1626-1681 0
3.613 Rarfin 1 1724-1789 0
3.614 Rathebur 3 1616-1809 0
3.615 Ratzebuhr 5 1730-1808 0
3.616 Raumersaue 6 1781-1804 0
3.617 Ravenstein 7 1720-1809 0
3.618 Rebelow 1 1751-1806 0
3.619 Reckow (Kammin) 1 1705-1801 0
3.620 Reckow (Kolbatz) 3 1749-1809 0
3.621 Reckow (Labes) 2 1714-1807 0
3.622 Regenwalde 40 1666-1809 0
3.623 Rehwinkel 9 1707-1809 0
3.624 Reichenbach 1 1695-1809 0
3.625 Reinberg 1 1748-1806 0
3.626 Reinfeld 4 1750-1809 0
3.627 Klein Reinkendorf 2 1708-1800 0
3.628 Rensekow 5 1701-1796 0
3.629 Repenow 1 1682-1805 0
3.630 Repplin 3 1740-1809 0
3.631 Resehl 4 1698-1809 0
3.632 Reselkow 2 1694-1803 0
3.633 Retzin 1 1740-1741 0
3.634 Retzowsfelde 3 1770-1808 0
3.635 Retztow 8 1707-1809 0
3.636 Ribbekardt 3 1723-1800 0
3.637 Rienow 3 1753-1786 0
3.638 Rieth 1 1740-1805 0
3.639 Groß Rischow 6 1689-1809 0
3.640 Klein Rischow 5 1717-1809 0
3.641 Rissnow 1 1701-1805 0
3.642 Ristow 2 1773-1775 0
3.643 Robe 6 1701-1808 0
3.644 Roderbeck 1 1789-1805 0
3.645 Rörchen 3 1668-1809 0
3.646 Roggow (Daber) 4 1672-1797 0
3.647 Roggow (Massow) 2 1720-1809 0
3.648 Roggow (Regenwalde) 1 1780-1782 0
3.649 Rogzow 1 1760-1773 0
3.650 Rohr 1 1784-1804 0
3.651 Rohrsdorf 1 1769-1788 0
3.652 Roman 1 1594-1788 0
3.653 Rosenfelde (Greifenhagen) 2 1609-1800 0
3.654 Rosenfelde (Labes)) 3 1690-1809 0
3.655 Rosenfelde (Pyritz) 1 1698-1756 0
3.656 Rosenhagen 1 1761-1791 0
3.657 Rosenow 6 1595-1809 0
3.658 Rosow 8 1683-1809 0
3.659 Rossin 1 1747-1747 0
3.660 Rossow 3 1696-1808 0
3.661 Rothemühl 2 1775-1809 0
3.662 Rothenburg 2 1752-1769 0
3.663 Rothenfier 1 1755-1803 0
3.664 Rothenklempenow 1 1716-1717 0
3.665 Rowe 2 1735-1800 0
3.666 Rügenwalde 29 1600-1809 0
3.667 Rützenfelde 1 1781-1785 0
3.668 Rützenhagen 3 1738-1794 0
3.669 Rützow 3 1561-1801 0
3.670 Rufen 1 1780-1795 0
3.671 Ruhnow 2 1718-1809 0
3.672 Rummelsburg 5 1730-1800 0
3.673 Saarow 7 1717-1808 0
3.674 Saatzig 3 1723-1809 0
3.675 Sabes 4 1664-1809 0
3.676 Sabessow 1 1802-1804 0
3.677 Groß Sabow 12 1607-1809 0
3.678 Klein Sabow 1 1790-1800 0
3.679 Sabow 1 1791-1808 0
3.680 Sageritz 4 1590-1809 0
3.681 Sallentin 2 1699-1801 0
3.682 Sallmow 1 1802-1804 0
3.683 Sandow 3 1622-1806 0
3.684 Sanzkow 3 1615-1809 0
3.685 Sarnow 7 1691-1809 0
3.686 Sarow 1 1572-1572 0
3.687 Sassenburg 1 1703-1745 0
3.688 Sassenhagen 2 1713-1808 0
3.689 Schellin 2 1668-1805 0
3.690 Scheune 4 1739-1809 0
3.691 Schillersdorf 6 1609-1809 0
3.692 Schivelbein 4 1581-1792 0
3.693 Alt Schlage 1 1611-1726 0
3.694 Groß Schlatikow 3 1706-1809 0
3.695 Klein Schlatikow 3 1742-1809 0
3.696 Schlawe 20 1658-1805 0
3.697 Schlawin 3 1733-1798 0
3.698 Groß Schlönwitz 5 1590-1808 0
3.699 Schlötenitz 3 1590-1793 0
3.700 Schloissin 1 1772-1809 0
3.701 Schmarsow (Demmin) 5 1581-1808 0
3.702 Schmarsow (Schlawe) 1 1715-1715 0
3.703 Schmellenthin 4 1596-1808 0
3.704 Schmolsin 3 1733-1814 0
3.705 Schmorow 1 1765-1765 0
3.706 Schmuggerow 1 1790-1807 0
3.707 Schnatow 1 1641-1792 0
3.708 Schnittriege 1 1788-1803 0
3.709 Hohen Schönau (Massow) 11 1704-1809 0
3.710 Schönau (Neustettin) 1 1790-1791 0
3.711 Schönebeck 2 1605-1802 0
3.712 Schöneberg 5 1670-1807 0
3.713 Schönenwalde 1 1770-1786 0
3.714 Groß Schönfeld (Bahn) 2 1700-1804 0
3.715 Groß Schönfeld (Kolbatz) 4 1681-1800 0
3.716 Schönfeld (Demmin) 2 1718-1809 0
3.717 Schönfeld (Penkun) 3 1680-1805 0
3.718 Klein Schönfeld 5 1706-1809 0
3.719 Schönhagen 3 1595-1809 0
3.720 Schöningen (Kolbatz) 2 1780-1799 0
3.721 Schöningen (Stettin) 2 1777-1790 0
3.722 Schönow 4 1695-1799 0
3.723 Schönwalde (Daber) 3 1598-1802 0
3.724 Schönwalde (Labes) 6 1700-1805 0
3.725 Schönwerder 2 1697-1808 0
3.726 Scholwin 2 1597-1807 0
3.727 Schützenaue 1 1786-1809 0
3.728 Schützendorf 2 1790-1803 0
3.729 Schulzenhagen 2 1670-1791 0
3.730 Schurow 4 1677-1809 0
3.731 Schwanenbeck 7 1696-1809 0
3.732 Schwantefitz 2 1800-1809 0
3.733 Schwanteshagen 2 1666-1809 0
3.734 Schwantow 1 1630-1630 0
3.735 Klein Schwarzsee 1 1784-1809 0
3.736 Schwarzow 3 1596-1772 0
3.737 Schwellin 3 1734-1801 0
3.738 Schwemmin 1 1784-1809 0
3.739 Schwendt 6 1758-1804 0
3.740 Schwennenz 5 1596-1795 0
3.741 Schwerin 1 1613-1738 0
3.742 Schwessin 3 1752-1787 0
3.743 Schwessow 5 1665-1782 0
3.744 Schwetzkow 1 1778-1800 0
3.745 Schwichtenberg 7 1696-1809 0
3.746 Schwirsen (Kammin) 3 1735-1809 0
3.747 Schwirsen (Rummelsburg) 2 1747-1780 0
3.748 Schwochow 1 1711-1809 0
3.749 Seefeld 8 1715-1806 0
3.750 Seeger 1 1727-1798 0
3.751 Selchow 4 1703-1808 0
3.752 Sellin 5 1594-1808 0
3.753 Selow 1 1766-1807 0
3.754 Seltz 2 1804-1809 0
3.755 Siedenbollentin 9 1612-1809 0
3.756 Siedenbrünzow 24 1771-1809 0
3.757 Siedkow 1 1762-1797 0
3.758 Silligsdorf 3 1613-1800 0
3.759 Simötzel 3 1562-1804 0
3.760 Sinzlow 5 1707-1806 0
3.761 Soltnitz 3 1730-1805 0
3.762 Sommersdorf 4 1613-1809 0
3.763 Sonnenberg 3 1742-1809 0
3.764 Sophienhof 12 1623-1809 0
3.765 Klein Sophienthal 2 1784-1808 0
3.766 Sorenbohm 4 1707-1805 0
3.767 Spantekow 4 1672-1805 0
3.768 Sparrenfelde 3 1747-1809 0
3.769 Speck 2 1595-1808 0
3.770 Groß Spiegel 1 1760-1808 0
3.771 Staffelde 3 1752-1793 0
3.772 Standemin 5 1727-1806 0
3.773 Stargard/P 689 1596-1907 0
3.774 Stargord 3 1678-1804 0
3.775 Stecklin 3 1616-1809 0
3.776 Steinhagen 1 1705-1705 0
3.777 Steinmocker 1 1777-1808 0
3.778 Steinwehr 2 1572-1807 0
3.779 Stepen 2 1600-1719 0
3.780 Groß Stepenitz 14 1670-1809 0
3.781 Klein Stepenitz 1 1746-1809 0
3.782 Sternin 1 1594-1658 0
3.783 Stettin 761 1543-1831 0
3.784 Stevenhagen 2 1777-1806 0
3.785 Stöven 7 1669-1809 0
3.786 Stojentin 5 1590-1791 0
3.787 Stolp 30 1609-1809 0
3.788 Stolpe (Anklam) 2 1616-1800 0
3.789 Stolpe (Usedom) 4 1575-1804 0
3.790 Stoltenhagen 1 1705-1705 0
3.791 Stolzenburg (Randow) 4 1627-1805 0
3.792 Stolzenburg (Ückermünde) 3 1577-1825 0
3.793 Stolzenhagen (Jakobshagen) 1 1728-1809 0
3.794 Stolzenhagen (Stettin) 10 1665-1807 0
3.795 Storkow 4 1742-1797 0
3.796 Stralsund 2 1668-1822 0
3.797 Stramehl 7 1601-1809 0
3.798 Strebelow 2 1674-1809 0
3.799 Streesen 1 1770-1803 0
3.800 Stregow 2 1781-1807 0
3.801 Streitz 2 1730-1809 0
3.802 Strelowhagen 8 1614-1803 0
3.803 Stresow 7 1613-1806 0
3.804 Strippow (Anklam) 1 1799-1801 0
3.805 Strippow (Köslin) 2 1738-1807 0
3.806 Strohsdorf 3 1705-1806 0
3.807 Stuchow 1 1724-1724 0
3.808 Suckow a. d. Ihna 6 1676-1809 0
3.809 Suckow (Schlawe) 3 1759-1807 0
3.810 Suckow a. d. Plöne 2 1585-1809 0
3.811 Swinemünde 19 1661-1809 0
3.812 Sydow 3 1667-1800 0
3.813 Symbow 2 1758-1800 0
3.814 Tantow 1 1816-1816 0
3.815 Groß Teetzleben 6 1617-1809 0
3.816 Temnick 4 1793-1809 0
3.817 Tempelburg 21 1715-1809 0
3.818 Teschendorf 3 1697-1809 0
3.819 Tessin 2 1740-1783 0
3.820 Teterin 4 1618-1801 0
3.821 Thänsdorf 1 1785-1802 0
3.822 Törpin 1 1752-1806 0
3.823 Groß Toitin 3 1754-1800 0
3.824 Tolz 1 1737-1801 0
3.825 Tonnin 9 1694-1809 0
3.826 Torgelow 12 1577-1809 0
3.827 Tornow 3 1740-1809 0
3.828 Trantow 1 1735-1735 0
3.829 Trechel 2 1713-1803 0
3.830 Treptow 3 1600-1808 0
3.831 Treptow an der Rega 80 1668-1809 0
3.832 Treptow an der Tollense 82 1594-1809 0
3.833 Treten 3 1735-1809 0
3.834 Tribsow 8 1677-1809 0
3.835 Triebs 8 1727-1809 0
3.836 Trieglaff 3 1664-1808 0
3.837 Trutzlatz 1 1764-1783 0
3.838 Thurow 1 1804-1804 0
3.839 Tutow 1 1760-1805 0
3.840 Groß Tychow 2 1720-1800 0
3.841 Uchtdorf 3 1740-1806 0
3.842 Uchtenhagen 2 1605-1808 0
3.843 Ückermünde 51 1683-1809 0
3.844 Unheim 2 1726-1796 0
3.845 Usedom 71 1657-1817 0
3.846 Utzedel 1 1802-1806 0
3.847 Varchmin 3 1737-1796 0
3.848 Vehlingsdorf 1 1758-1802 0
3.849 Velgast 1 1674-1674 0
3.850 Vellin 3 1744-1800 0
3.851 Verchen 11 1607-1809 0
3.852 Verchland 2 1590-1801 0
3.853 Versin 1 1787-1805 0
3.854 Vessin 2 1759-1790 0
3.855 Viartlum 1 1787-1804 0
3.856 Vilmnitz 1 1667-1667 0
3.857 Völschendorf 7 1680-1808 0
3.858 Völschow 6 1685-1791 0
3.859 Voigtshagen 2 1744-1787 0
3.860 Klein Voldekow 1 1801-1809 0
3.861 Vorland 1 1691-1691 0
3.862 Vorwerck 1 1800-1800 0
3.863 Wachholzhagen-Kirchhagen 6 1728-1809 0
3.864 Groß, Klein Wachlin 6 1654-1808 0
3.865 Wahrlang 2 1788-1809 0
3.866 Waldow 2 1635-1800 0
3.867 Wallachsee 5 1709-1809 0
3.868 Walsleben 1 1768-1809 0
3.869 Wamlitz 2 1739-1805 0
3.870 Wangerin 6 1648-1809 0
3.871 Wangeritz 2 1677-1799 0
3.872 Warnitz 7 1700-1804 0
3.873 Warsin (Ückermünde) 1 1772-1772 0
3.874 Warsin (Werben) 2 1590-1809 0
3.875 Warsow 5 1743-1867 0
3.876 Wartenberg 8 1727-1808 0
3.877 Wartin 2 1716-1793 0
3.878 Groß Weckow 2 1774-1808 0
3.879 Wegezin 4 1749-1809 0
3.880 Weichmühl-Königsmühl 4 1696-1809 0
3.881 Weitenhagen 4 1689-1806 0
3.882 Weltzin 3 1757-1809 0
3.883 Wendisch Tychow 2 1774-1803 0
3.884 Werben 9 1607-1809 0
3.885 Werder 3 1577-1805 0
3.886 Wierow 2 1710-1806 0
3.887 Wildberg 7 1727-1809 0
3.888 Wildenbruch 6 1739-1796 0
3.889 Wildenhagen 1 1710-1723 0
3.890 Wilhelmsburg 1 1795-1795 0
3.891 Wilhelmsdorf 1 1782-1785 0
3.892 Wintersfelde 1 1764-1802 0
3.893 Wintershagen 2 1726-1795 0
3.894 Wisbu 1 1652-1657 0
3.895 Wisbuhr 1 1742-1763 0
3.896 Wischow 3 1737-1807 0
3.897 Wißmar 2 1750-1809 0
3.898 Wittenfelde (Greifenberg) 5 1594-1809 0
3.899 Wittenfelde (Massow) 4 1703-1806 0
3.900 Wittenwerder 1 1733-1737 0
3.901 Wittichow 5 1704-1806 0
3.902 Witzmitz 1 1721-1800 0
3.903 Wodarg 2 1782-1784 0
3.904 Wobbermin 8 1590-1808 0
3.905 Woistenthin 4 1720-1809 0
3.906 Woitzel 1 1698-1806 0
3.907 Wolde 1 1777-1778 0
3.908 Woldenburg 5 1594-1809 0
3.909 Woldisch Tychow 2 1772-1809 0
3.910 Wolgast 3 1686-1806 0
3.911 Wolkow 3 1786-1807 0
3.912 Wolkwitz 8 1703-1809 0
3.913 Wollin (Penkun) 5 1739-1807 0
3.914 Wollin 194 1687-1809 0
3.915 Woltersdorf (Freienwalde) 1 1740-1809 0
3.916 Woltersdorf (Kolbatz) 11 1709-1809 0
3.917 Woltersdorf (Penkun) 5 1667-1800 0
3.918 Woltin 12 1727-1809 0
3.919 Wotenick 1 1706-1706 0
3.920 Wudarge 9 1661-1809 0
3.921 Wulfflatzke 1 1740-1776 0
3.922 Wulkow 1 1737-1809 0
3.923 Wurchow 2 1774-1779 0
3.924 Wurow 3 1721-1805 0
3.925 Wusseken (Anklam) 4 1660-1809 0
3.926 Wusseken (Köslin) 4 1622-1806 0
3.927 Wusseken (Stolp) 1 1795-1795 0
3.928 Wussow (Schlawe) 2 1738-1794 0
3.929 Wusterbath 1 1741-1784 0
3.930 Wusterhanse 3 1590-1807 0
3.931 Wustermitz 1 1772-1772 0
3.932 Wusterwitz 2 1688-1781 0
3.933 Zachan 13 1714-1809 0
3.934 Zadelow 4 1715-1809 0
3.935 Nieder Zahden 1 1802-1803 0
3.936 Zamborst 2 1733-1788 0
3.937 Zampelhagen 1 1705-1806 0
3.938 Zanow 4 1604-1798 0
3.939 Zarben 14 1710-1801 0
3.940 Zarnefanz 1 1806-1808 0
3.941 Zarnikow 4 1601-1808 0
3.942 Groß Zarnow 6 1709-1805 0
3.943 Klein Zarnow 1 1772-1809 0
3.944 Zartzig 2 1639-1808 0
3.945 Zebbin 3 1666-1809 0
3.946 Zecherin 6 1709-1809 0
3.947 Zedlin 4 1730-1809 0
3.948 Zeitlitz 1 1651-1809 0
3.949 Zemlin 1 1712-1797 0
3.950 Zemmin 2 1770-1808 0
3.951 Zernin 2 1737-1773 0
3.952 Zettemin 3 1743-1808 0
3.953 Zettin 4 1657-1795 0
3.954 Zetthun 1 1712-1712 0
3.955 Zezenow 3 1680-1808 0
3.956 Zicker 1 1785-1805 0
3.957 Zickerke 2 1770-1799 0
3.958 Ziegenhagen 4 1669-1808 0
3.959 Groß Ziegenort 11 1630-1809 0
3.960 Zietlow 1 1754-1754 0
3.961 Ziezeneff 3 1717-1798 0
3.962 Zimmerhausen 1 1594-1797 0
3.963 Zirchow (Stolp) 3 1701-1797 0
3.964 Zirchow (Usedom) 12 1612-1809 0
3.965 Zirkow (Rügen) 1 1707-1707 0
3.966 Zirkwitz 6 1683-1806 0
3.967 Zitzmar 2 1772-1782 0
3.968 Zizow 3 1742-1798 0
3.969 Zopfenbeck 1 1740-1740 0
3.970 Zozenow 1 1772-1786 0
3.971 Züllchow 1 1745-1809 0
3.972 Zülzefitz 2 1693-1809 0
3.973 Zudar 1 1721-1721 0
3.974 Zwilipp 4 1612-1788 0
4 Sprawy sądowe 0 0
4.1 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę A 40 1624-1799 0
4.2 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę B 395 1575-1819 0
4.3 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę C (K) 476 1575-1809 0
4.4 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę D 176 1596-1881 0
4.5 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę E 66 1653-1786 0
4.6 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę F 132 1599-1797 0
4.7 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę G 204 1596-1838 0
4.8 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę H 259 1610-1785 0
4.9 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę I, J 45 1651-1808 0
4.10 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę L 120 1591-1792 0
4.11 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę M 248 1591-1806 0
4.12 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę N 123 1603-1824 0
4.13 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę O 29 1608-1789 0
4.14 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę P 238 1590-1805 0
4.15 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę Q 15 1590-1773 0
4.16 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę R 197 1590-1808 0
4.17 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę S 955 1527-1815 0
4.18 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę T 120 1595-1811 0
4.19 Nazwiska lub nazwy miejscowości na litery U-V 114 1609-1807 0
4.20 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę W 350 1642-1787 0
4.21 Nazwiska lub nazwy miejscowości na literę Z 98 1615-1809 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/36/0/1.1/1 Generalia und Sammlung der Edikte und Rescripte usw. bei dem Königliche Konsistorium zu Stettin 1713-1731 0
65/36/0/1.1/2 Generalia und Sammlung der Edikte und Rescripte usw. bei dem Königliche Konsistorium zu Stettin. 1740-1750 0
65/36/0/1.1/3 Generalia und Sammlung der Edikte und Rescripte usw. bei dem Königliche Konsistorium zu Stettin. 1746-1753 0
65/36/0/1.1/4 Generalia und Sammlung der Edickte und Rescripte usw. bei dem Königlichen Konsistorium zu Stettin. 1753-1768 0
65/36/0/1.1/5 Consistorial-Rescriptenbücher. Vol I 1769-1775 0
65/36/0/1.1/6 Consistorial-Rescriptenbücher. Vol. II 1780-1789 0
65/36/0/1.1/7 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1747-1551 0
65/36/0/1.1/8 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1752-1756 0
65/36/0/1.1/9 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1756-1763 0
65/36/0/1.1/10 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1762-1764 0
65/36/0/1.1/11 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1765-1768 0
65/36/0/1.1/12 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1768-1769 0
65/36/0/1.1/13 Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1770-1772 0
65/36/0/1.1/14 Die Generalia und Sammlung derer Edictorum und Rescriptorum bei dem Königlichen Konsistorium zu Köslin, wobey auch die gesuchten Dispensationen derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1773-1775 0
65/36/0/1.1/15 Die Generalia und die Sammlungen derer Edicte , Rescripte und andere Verordnungen, wobey auch die gesuchten Dispensationes derer Ehen in zweifelhaften Fällen 1776-1776 0
1 2 3 4 ... 446 447 448 449 450 ... 894 895 896 897

Amount of archival material

13441

13441

0

226.00

226.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.