Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Naczelne Prezydium Prowincji Pomorskiej w Szczecinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1632] 1808-1945
Oberpräsidium von Pommern in Stettin 1632 - 1807
1808 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Reformy państwa pruskiego z początku XIX w., zwane w historiografii reformami Steina i Hardenberga, objęły również administrację prowincjonalną. W myśl rozporządzeń z grudnia 1808 r. najwyższym urzędem na terenie każdej prowincji miał być nadprezydent. Kompetencje nowego urzędu określały go, po pierwsze, jako reprezentanta władz centralnych, kontrolującego całą administrację prowincjonalną, po drugie, jako władzę wykonawczą zleceń centralnych oraz swoich zgodnych z kompetencjami wreszcie, po trzecie, jako organ doradczy (konsultatywny) rejencji. Na Pomorzu, podobnie jak w innych pruskich prowincjach, rzeczywista organizacja urzędu nadprezydenta oraz dokładne określenie jego terytorialnego zasięgu nastąpiły w 1815 r. na podstawie rozporządzenia z 30 kwietnia. W początkowym okresie istnienia był on zarówno reprezentantem władz centralnych, nadzorował pracę administracji, jak i wspierał rejencję. W związku z oszczędnościami urząd nadprezydenta połączono personalnie ze stanowiskiem prezesa rejencji szczecińskiej. Kompetencje nadprezydentów zdecydowanie umocniła instrukcja z 23 X 1817 r. Odtąd mieli oni prawo, nie ingerując bezpośrednio w sprawy rozstrzygane przez rejencje, nadzorować i kontrolować pracę jej urzędników. Wzmacniało to uprawnienia kontrolne nadprezydentów nad całą administracją prowincjonalną. Jednocześnie każdy z nich stawał się bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich instytucji ogólnoprowincjonalnych. Mimo ewidentnego wzmocnienia wspomniany urząd miał być w swym charakterze organem koordynującym, kontrolującym i reprezentującym, nie stanowiąc jeszcze szczebla w ścisłej hierarchii administracyjnej landrat–rejencja–władze centralne. Wyraźna zmiana nastąpiła dopiero w 1825 r. (instrukcja z 31 grudnia). Od tego momentu nadprezydent reprezentował króla na terytorium prowincji, był przedstawicielem państwa w sprawach stanowych (na sejmie prowincjonalnym), reprezentował interesy prowincji wobec króla i władz centralnych, kierował wszystkimi sprawami wspólnymi dla prowincji, nadzorował administrację państwową i działalność samorządu, rozstrzygał skargi i zażalenia na niższe organy administracyjne, wykonywał polecenia władz centralnych, był instancją w konfliktach kompetencyjnych, wreszcie podlegały mu wszystkie urzędy o charakterze prowincjonalnym. Instrukcja z 1825 r. spowodowała, że urząd nadprezydenta stał się oficjalnie instancją administracyjną pośredniczącą między ministrem spraw wewnętrznych a rejencjami. Odtąd uzyskał on zakres władzy podobny do departamentu rządowego do spraw prowincji (istniejące do początku XIX w.). Ponadto nadprezydent uczestniczył w obradach Rady Państwa, a jako mąż zaufania rządu stawał się narzędziem centralizmu biurokratycznego o szerokich kompetencjach. W następnych latach administracja na szczeblu prowincji nie uległa większym przekształceniom, zachowując podstawowe kompetencje ustalone w połowie lat dwudziestych XIX w. Wyraźne zmiany nastąpiły dopiero w latach siedemdziesiątych XIX w. Nastąpiło wówczas rozgraniczenie kompetencji państwa i konsystorza w prowincjonalnym kolegium szkolnym. Z wydziału konsystorza kolegium to przekształciło się w osobny urząd działający pod przewodnictwem nadprezydenta. Ponadto w tym czasie w ramach interesującej nas instytucji zaczął działać referat inspekcji fabrycznej, którego sprawozdawczość obejmowała stosunki w większych firmach na Pomorzu. Wreszcie ustawy z lat 1880 i 1883 oddzieliły stanowisko nadprezydenta od stanowiska prezesa rejencji, rezydującego w stolicy prowincji. Postanowienia te ostatecznie usankcjonowały istnienie dwóch urzędów administracji szczebla pośredniego. Z drugiej strony już w latach osiemdziesiątych XIX w. liberalni politycy postulowali, aby dla polepszenia sprawności biurokracji, dokonać wyboru pomiędzy zachowaniem drugiej instancji administracji bądź na szczeblu prowincji, bądź okręgu rejencyjnego. Mimo to urząd nadprezydenta pozostał nie zmieniony i pod koniec XIX w. sprawował nadal kontrolę nad całą administracją prowincjonalną (władza administracyjna) oraz dzierżył władzę polityczną i sądowniczą (sądownictwo administracyjne). W wypadku zagrożenia wojennego lub klęsk żywiołowych omawiany urząd stawał się najwyższą władzą cywilną na obszarze swego działania. W sprawach sądownictwa administracyjnego nadrezydent pełnił rolę drugiej instancji w przypadku sporów pomiędzy rejencjami, rejencjami a władzami policyjnymi, wreszcie władzami policyjnymi a landratami. Natomiast w przypadku szczebli powiatowego, miejskiego czy gminnego decyzje urzędu były ostateczne. Naczelne prezydium na swoim terenie sprawowało także władzę zwierzchnią nad Kościołem protestanckim i katolickim, gminami żydowskimi, różnego rodzaju związkami i instytucjami prowincjonalnymi oraz kolegium szkolnym i całym szkolnictwem. Dopiero w dobie republiki weimarskiej podjęto próby reform m.in. Naczelnego Prezydium Prowincji, które jednak nie powiodły się z przyczyn finansowych. Na szczeblu prowincjonalnym zamierzano wówczas utworzyć z połączonych urzędów nadprezydenta i rejencji jedną instancję znajdującą się pomiędzy władzami powiatowymi a ministerstwami. W tej sytuacji istotne zmiany w organizacji interesującego nas urzędu zaszły w latach trzydziestych XX w. W myśl zarządzenia z 3 IX 1932 r. nadprezydent stawał się stałym przedstawicielem rządu na prowincji. Czuwał nad całokształtem spraw politycznych, gospodarczych, socjalnych i kulturalnych. Wszystkie urzędy prowincjonalne były zobowiązane do składania mu informacji na interesujące go tematy. Nadprezydent pod nadzorem ministra oraz przy współpracy z radą prowincjonalną nadzorował także administrację samorządową i wszystkie urzędy, których zakres działalności wykraczał poza granicę jednej rejencji. W okresie nazistowskim, w związku z łączeniem stanowisk państwowych z funkcjami partyjnymi, urząd nadprezydenta był pełniony przez gauleitera.
Akta Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej trafiły do archiwum szczecińskiego w kilku dopływach. Pierwszy z nich znalazł się w magazynach archiwalnych w 1871 r. Następne przekazywano sukcesywnie w latach 1883, 1925, 1931, 1939 (dwa akcesy) 1942 i w 1944 (Landeskulturabteilung). Jednocześnie w obawie przed nalotami alianckimi od 1942 r. rozpoczęto rozśrodkowanie szczecińskiego zasobu archiwalnego. Akta Naczelnego Prezydium Prowincji Pomorskiej wywieziono w latach 1943–1944 w większości do Niepoględzia i Endingen. Po 1945 r. archiwalia, znajdujące się w Niepoględziu, sprowadzono do Szczecina, porządkując je ostatecznie w 1971 r. Natomiast archiwalia z Endingen trafiły do Greifswaldu, gdzie są przechowywane do dnia dzisiejszego.
W inwentarzu opracowanym w 1971 r. pominięte są sygnatury: 368, 1789, 2094 i 2692. Ponadto występują sygnatury oznaczone literami "a".
1. Administracja ogólna [1802] 1806-1934; sygn. 1-189; 189 j.a. - dwór królewski, podróże i śluby członków rodziny królewskiej, hołdy, wybory do sejmu i sejmików, kontakty z różnymi ministerstwami, polityka zagraniczna, kontakty z Francją, Szwecją, Anglią i Danią i Rosją, urzędy pracy, ubezpieczenia, bezrobotni, roboty publiczne, programy walki z bezrobociem w poszczególnych powiatach.
2. Samorząd i gospodarka komunalna [1793] 1806-1934; sygn. 190-1189 (brak poz. 368); 999 j.a. - samorząd prowincji, sejmy krajowe, wybory posłów, otwieranie i zamykanie sesji sejmów pomorskich, sejmy w innych prowincjach Rzeszy: Prusach Wschodnich, Prusach Zachodnich, Westfalii, Brandenburgii, Prowincji Poznańskiej, Hanowerze, Nadrenii, Hesji, Szlezwiku-Holsztynie, na Śląsku, sejmiki powiatowe według powiatów, organizacja urzędów prowincjonalnych, urzędnicy pomorscy wszystkich szczebli, wybory, uposażenia, obowiązki, koszty działalności, akta personalne, organizacja i działalność urzędów powiatowych i gminnych, sprawy komunalne, odznaczenia.
3. Jurysdykcja 1818-1932; sygn. 1190-1222; 33 j.a. - organizacja i działalność administracji sądowniczej, przepisy prawne, zarządzenia, sprawy procesowe.
4. Finanse [1780] 1806-1934; sygn. 1223-1594; 372 j.a. - urzędy skarbowe i ich personel, system monetarny, papiery wartościowe, kredyty i instytucje je udzielające, pożyczki, zadłużenia, dotacje, cła i podatki, kontrole graniczne, nowy system podatkowy, podatki gruntowe i budynkowe, od rzemiosła, wyrobów tytoniowych, konsumpcji, importu, komunalne, reformy podatkowe, banki i urzędnicy bankowi, banki rolne i miejskie, Bank Rycerski, kasy oszczędnościowe i ich obsada personalna, Prowincjonalna Kasa Samopomocy, rewizje i kontrole kas oszczędnościowych, organizacja i działalność powiatowych, gminnych i miejskich kas oszczędnościowych.
5. Budownictwo 1816-1934; sygn. 1595-1676; 82 j.a. - przepisy i zarządzenia, nadzór budowlany i jego urzędnicy, budowa szkół i domów dla nauczycieli w Szczecinie (Stettin) i Policach (Pölitz), portów w Kamieniu (Kammin i/P.), Jasmund, Łebie (Leba), Stepnicy (Stepenitz), Szczecinie i Świnoujściu (Swinemünde), kościołów, pomników, teatru w Szczecinie, odbudowa i konserwacja zamku szczecińskiego.
6. Rzemiosło i przemysł 1816-1934; sygn. 1677-1803 (brak poz. 1789); 126 j.a. - zarządzenia i przepisy, rzemieślnicy, nadzór nad rzemiosłem, sprawy cechów, czeladnicy, kredyty dla rzemiosła i przemysłu, fabryki na terenie prowincji, przemysł wydobywczy i hutniczy, pokłady węgla brunatnego i torfu, młyny, browary, gorzelnie, cukrownie, wyrób sukna, saliny, przemysł tytoniowy, wsparcie przemysłu okrętowego, ceny czarnorynkowe.
7. Handel 1816-1934; sygn. 1804-1929; 126 j.a. - towarzystwa ekonomiczne, giełda, żegluga rzeczna i morska, frachty, handel Szczecina, taryfy, koszty transportu, handel wewnętrzny: siemieniem lnianym, winem, drewnem, wełną, węglem, targi i jarmarki, restauracje, hotelarstwo, korporacje kupieckie, wymiana drogą morską, porty, cła sundzkie, opłaty portowe i ich regulacje, handel i żegluga do różnych krajów Europy i świata.
8. Komunikacja 1816-1939; sygn. 1930-2215 (brak poz. 2094); 285 j.a. - poczta, telegraf, budowa oraz remonty szos i dróg, finansowanie poszczególnych inwestycji, autostrada, budowa, eksploatacja i remonty linii kolejowych, koleje wąskotorowe, mosty i groble ich budowa i utrzymanie, promy, komunikacja samochodowa i lotnicza, poczta i jej organizacja, opłaty pocztowe, telegraf, budowa linii telegraficznych, Instytut Meteorologiczny.
9. Żegluga morska i przybrzeżna 1815-1934; sygn. 2216-2260; 45 j.a. - port w Kołobrzegu, droga wodna Szczecin–Świnoujście, urzędy morskie, ubezpieczenia żeglugowe, żegluga parowa, ubezpieczenia szyprów i sterników, latarnie morskie, oznakowanie nawigacyjne szlaków wodnych, parowe kompanie i towarzystwa żeglugowe, wypadki na morzu, ratownictwo morskie.
10. Medycyna , weterynaria, sprawy sanitarne 1816-1934; sygn. 2261-2641; 381 - zarządzenia i przepisy, służba zdrowia, lekarze, izby lekarskie, kolegium medyczne, położne, ich szkolenie i egzaminy, weterynarze, zrzeszenia weterynarzy, wypadki, ubezpieczenia chorobowe, pogotowie ratunkowe, opieka zdrowotna, szpitale, zakłady lecznicze, domy wypoczynkowe, kąpieliska, kultura fizyczna, sport, kluby sportowe, apteki, towarzystwa aptekarskie, założenie i działalność aptek w różnych miejscowościach pomorskich, choroby zakaźne i ich zwalczanie, epidemie, kwarantanny, choroby zwierząt, nadzór sanitarno–weterynaryjny.
11. Opieka społeczna, fundacje[1780] 1806-1937; sygn. 2642-2997 (brak poz. 2692); 355 j.a. - urzędy opieki społecznej w poszczególnych miejscowościach i ich działalność, opieka nad ubogimi, rodziną i młodzieżą, zapomogi, wsparcie dla wdów, sieroty, dary dla ubogich i kalek, sierocińce i zakłady wychowawcze w różnych miejscowościach, fundacje i legaty.
12. Prasa, wydawnictwa, archiwum, biblioteki, instytucje kulturalne [1769] 1806-1934; sygn. 2998-3223 (sygn. 3168a); 227 j.a. -dzienniki urzędowe, handel książką i prasą, tytuły prasowe, druki zakazane, podręczniki, księgi adresowe, instytucje kulturalne, kartografia, mapy hydrograficzne, dróg wodnych, powiatów i całej prowincji, archiwum szczecińskie, opracowanie dziejów Pomorza, teatry, kina, towarzystwa muzyczne, naukowe i kulturalne, ochrona zabytków w tym i przyrody, muzea.
13. Statystyka 1832-1931; sygn. 3224-3248; 25 j.a. - biuro statystyczne, spisy ludności, urzędy stanu cywilnego, statystyki: szkolna, rolnicza, ekonomiczna i ruchu na drogach wodnych, pomiary w terenie.
14. Ubezpieczenia [1782] 1806-1945; sygn. 3249-3530a (sygn. 3530a); 283 j.a. - chorobowe, wypadkowe i emerytalne, instytucje ubezpieczające, urzędnicy, kasy wdowie i sierot, kasy zapomogowe oraz pogrzebowe w różnych miejscowościach ich organizacja i działalność, statuty, ubezpieczenia od ognia, towarzystwa ubezpieczeniowe, szkody pożarowe, ubezpieczenia statków.
15. Policja i bezpieczeństwo 1812-1944; sygn. 3531-3786 (sygn. 3774a); 257 j.a. - przepisy i zarządzenia, urzędy i funkcjonariusze policji na terenie prowincji, szkoła policyjna w Trzebiatowie (Treptow a/R.) i jej finanse, nadzór nad obcokrajowcami, konsulaty w Szczecinie, wicekonsulaty w Stralsundzie, emigracja z Pomorza, przestępcy polityczni i kryminalni, nadzór nad różnymi organizacjami społecznymi i politycznymi, propaganda, cenzura, zakazane druki, kontrola widowisk, loterie, przepisy policyjne, dochodzenia, rozruchy i niepokoje, więzienia, domy poprawcze, obozy pracy.
16. Militaria [1788] 1806-1936; sygn. 3787-4018; 232 j.a. - urzędy i szkoły wojskowe, kwatery, place ćwiczeń, mobilizacje, aprowizacja armii, dostawy żywności i furażu dla wojsk napoleońskich, magazyny żywności, odszkodowania i długi wojenne oraz ich likwidacja, lazarety i szpitale, opieka nad rannymi, inwalidzi wojenni, opieka nad zdemobilizowanymi żołnierzami, Czerwony Krzyż i inne organizacje zajmujące się rannymi i okaleczonymi w wyniku wojny, jeńcy, zbiórki pieniężne na rzecz wojska, obchody rocznicowe i parady wojskowe według powiatów.
17. Szkolnictwo 1815-1944; sygn. 4019-4234; (sygn. 4046a, 4084a i 4084b) 219 j.a. - przepisy i rozporządzenia, administracja szkolna, komisje egzaminacyjne, sprawy finansowe, nadzór nad szkołami różnych typów, pomorskie kolegium szkolne, nauczyciele ich nominacje i uposażenie, gimnazja i progimnazja, zakłady kształcenia dla nauczycieli, kursy podnoszące kwalifikację, Fundacja Mariacka, szkoły zawodowe, szkolnictwo specjalne, stypendia, biblioteki szkolne i ludowe.
18. Religie i wyznania 1811-1941; sygn. 4235-4525a (sygn. 4525a); 292 j.a. - zarządzenia, spisy synodów, fundacje kościelne, nowa liturgia, seminaria, wizytacje, budowa i remonty kościołów, duchowni protestanccy i urzędnicy kościelni, parafie i duchowni katoliccy, majątek kościelny, podatki, kolekty, cmentarze, stowarzyszenia religijne, gminy żydowskie w poszczególnych miastach pomorskich.
19. Rolnictwo i własność ziemska [1773] 1806-1944; sygn. 4526-5120; 595 j.a. - przepisy i zarządzenia, instytucje nadrzędne, komisje generalne, urzędnicy, stosunki własnościowe, parcelacja, ustalanie granic, domeny, pomiary, tworzenie nowych osad, podatki, zadłużenia, oddłużanie, kredyty dla rolnictwa, towarzystwa kredytowe, dotacje dla poszczególnych majątków, nieurodzaje, klęski żywiołowe, ceny żywności, kultura rolna, wystawy rolnicze, szkoły i kursy dla rolników, choroby ziemniaków, sadzonki, ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla koni, bydła i nierogacizny, towarzystwa rolnicze.
20. Melioracje i powodzie 1818-1942; sygn. 5121-5286 (sygn. 5161a); 167 j.a. - fundusz melioracyjny, kredyty, koszty prac melioracyjnych, melioracje poszczególnych majątków, zarząd nad gospodarką wodną, przepisy i zarządzenia, spółki wodne ich organizacja i działalność, regulacje rzek, fundusze przeznaczone na regulacje rzek, powodzie, szkody sztormowe.
21. Leśnictwo i łowiectwo 1813-1933; sygn. 5287-5314; 28 j.a. - przepisy i zarządzenia, administracja lasów, dostawy drewna, łowiectwo, terminy polowań, budowa leśniczówek, ochrona ptaków.
22. Rybołówstwo 1816-1935; sygn. 5315-5366; 52 j.a. - zarządzenia i przepisy, rybołówstwo na wodach śródlądowych i morskich, urzędnicy, porty i przystanie rybackie, połowy śledzi, zarybianie, rybacy i ich organizacje, kontrole.
23. Wydział Kultury Rolnej 1907-1945; sygn. 5367-6873 (sygn. 6241a); 1508 j.a. - administracja i jej kompetencje, kontakty z ministerstwami, spory kompetencyjne, urzędnicy, lokale na potrzeby urzędów, osadnictwo w różnych częściach i miejscowościach Pomorza, dzierżawy, plany nowych osiedli, program umacniania gospodarstw chłopskich, kupno i sprzedaż ziemi, dobra rentowe, granice i pomiary majątków, majątki żydowskie i ich wywłaszczenie, fundusze na rozwój rolnictwa, kasy oszczędnościowe, regulacje poszczególnych rzek, melioracje, powodzie, spółki wodne, kredyty na osadnictwo według powiatów, renta gruntowa, fundusze państwowe na podniesienie kultury rolnej, sprawy sporne pomiędzy rolnikami a urzędami, oddłużenie rolnictwa, akta personalne urzędników.
24. Varia 1806-1945; sygn. 6874-7281; 408 j.a. - zarządzenia i przepisy, sejmiki prowincjonalne, reglamentacja i dystrybucja żywności podczas I wojny światowej, szkolnictwo i biblioteki, internaty, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, zapomogi, rachunki i sprawy kasowe, kasy pogrzebowe, urzędnicy urzędu nadprezydenta ich obowiązki i uposażenie, koszty działalności administracji, akta personalne urzędników, budowa i utrzymanie dróg, szpitale, administracja i posiadłości szpitalne, dochody szpitali i ich kontrola, kształcenie położnych, fundacje.
W Landesarchiv w Greifswaldzie, Rep. 60 Oberpräsident von Pommern, z lat 1815–1934, 3130 j.a., 76 m.b. W Geheimes Staatsarchiv w Berlinie Dahlem, HA XV Pommern, Rep. 60 Oberpräsident der Provinz Pommern, 31 j.a. z lat 1817–1944.
Zespół zmikrofilmowany
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Sprawy ogólnopaństwowe 0 0
1.1 Sprawy dworu królewskiego (podróże, śluby, hołdy, manewry królewskie) 72 1802-1933 11290
1.2 Wybory do Sejmu i Sejmiku 42 1848-1918 10724
1.3 Ministerstwa 15 1817-1934 1510
1.4 Polityka zagraniczna 12 1815-1902 1499
1.5 Praca 48 1829-1934 7496
2 Samorząd i gospodarka komunalna 0 0
2.1 Samorząd Prowincji 6 1823-1934 1448
2.2 Sejmy krajowe - ogólne 80 1823-1917 22839
2.3 Sejmy krajowe 100 1824-1918 23710
2.4 Otwarcie i zamknięcie Sejmów Krajowych 47 1826-1877 6181
2.5 Sejmy Krajowe innych prowincjii Rzeszy (poza Pomorzem) 13 1812-1918 2021
2.6 Sejmiki powiatowe 15 1824-1869 2116
2.7 Naczelne Prezydium, nadprezydent 114 1810-1934 25565
2.8 Organizacja innych urzędów 13 1830-1934 1866
2.9 Urzędnicy 170 1810-1934 31564
2.10 Organizacja urzędów powiatowych - sprawy poszczególnych powiatów 275 1817-1928 83058
2.11 Sprawy komunalne 80 1793-1934 18938
2.12 Organizacja gmin - sprawy poszczególnych gmin wiejskich 66 1826-1934 17216
2.13 Organizacja gmin - odznaczenia 20 1823-1934 3430
3 Jurysdykcja (administracja sądownicza, przepisy prawne, sprawy procesowe) 33 1818-1932 4122
4 Finanse 0 0
4.1 Urzędy skarbowe, system monetarny, papiery wartościowe 21 1816-1934 2501
4.2 Kredyty, pozyczki, zadłużenia 20 1780-1934 4077
4.3 Cła i podatki 112 1816-1934 15906
4.4 Banki i Kasy Oszczędności - ogólne 86 1818-1934 2540
4.5 Miejskie Kasy Oszczędności 133 1823-1937 16414
5 Budownictwo 0 0
5.1 Nadzór budowlany 19 1798-1934 3811
5.2 Budowa szkół i domów nauczycieli 6 1798-1922 1113
5.3 Budowa portów 8 1821-1933 1072
5.4 Budowa kościołów, pomników, teatru w Szczecinie 9 1819-1926 494
5.5 Odbudowa i konserwacja zamku szczecińskiego 40 1808-1932 7545
6 Przemysł i rzemiosło 126 1816-1934 27299
7 Handel 0 0
7.1 Zagadnienia ogólne 28 1817-1934 3443
7.2 Handel wewnętrzny, targi, jarmarki 37 1822-1935 8492
7.3 Restauracje, hotelarstwo 9 1832-1934 1283
7.4 Korporacje kupieckie 4 1861-1912 797
7.5 Handel morski, porty 14 1818-1914 1768
7.6 Handel zagraniczny 34 1815-1915 4656
8 Komunikacja, poczta, telegraf 0 0
8.1 Budowa dróg 114 1816-1934 9321
8.2 Koleje 102 1830-1934 10304
8.3 Mosty, groble i promy 13 1818-1934 169
8.4 Komunikacja samochodowa 18 1830-1939 4092
8.5 Komunikacja lotnicza 11 1925-1933 4355
8.6 Poczta, telegraf 24 1818-1933 5006
8.7 Instytut Meteorolgiczny 3 1851-1932 379
9 Żegluga morska, przybrzeżna i ratownictwo morskie 45 1815-1934 7172
10 Medycyna, weterynaria, sprawy sanitarne 0 0
10.1 Lekarze, położne, weterynarze, kolegia lekarskie 93 1816-1934 20403
10.2 Ubezpieczenia chorobowe, pogotowie ratunkowe, opieka zdrowotna 15 1818-1933 4999
10.3 Zakłady lecznicze, domy wypoczynkowe, kąpieliska 39 1818-1934 5010
10.4 Kultura fizyczna, sport 9 1888-1934 1098
10.5 Apteki 125 1817-1934 12388
10.6 Zwalczanie chorób zakaźnych, epidemie 79 1817-1934 17422
10.7 Choroby zwierzęce, nadzór sanitarno - weterynaryjny 21 1840-1934 4473
11 Opieka społeczna, fundacje 0 0
11.1 Urzędy opieki społecznej, opieka nad młodzieżą, rodzinami i inne 104 1814-1934 20312
11.2 Zapomogi 146 1809-1937 18517
11.3 Dary dla ubogich i kalek, sierocińce i zakłady wychowawcze 57 1817-1934 2025
11.4 Fundacje, legaty 48 1780-1934 1224
12 Prasa, archiwum, biblioteki, instytucje kulturalne, wydawnictwa 0 0
12.1 Prasa, dzienniki urzędowe 78 1755-1934 1953
12.2 Kartografia 16 1817-1933 1583
12.3 Archiwum szczecińskie 36 1818-1933 3855
12.4 Opracowanie historii Pomorza 15 1813-1934 170
12.5 Teatry, kina, towarzystwa muzyczne 20 1817-1934 1272
12.6 Towarzystwa naukowe i kulturalne 25 1820-1934 1646
12.7 Ochrona zabytków (również zabytków przyrody), muzea 37 1816-1934 4463
13 Statystyka 25 1821-1931 1396
14 Ubezpieczenia 0 0
14.1 Ubezpieczenia chorobowe, wypadkowe i emerytalne, kasy wdowie, zapomogowe 84 1810-1934 4470
14.2 Kasy pogrzebowe 109 1834-1915 1314
14.3 Ubezpieczenia od ognia 81 1782-1934 17191
14.4 Ubezpieczenia statków 9 1822-1945 1057
15 Policja i bezpieczeństwo 0 0
15.1 Urzędy i funkcjonariusze policji 30 1818-1934 6670
15.2 Szkoła policyjna w Trzebiatowie 6 1922-1933 1833
15.3 Obcokrajowcy 13 1817-1938 2074
15.4 Konsulaty w Szczecinie 12 1908-1944 606
Emigracja z Pomorza 13 1817-1920 2406
15.6 Przestępcy polityczni i inni 48 1817-1934 10365
15.7 Organizacje społeczne i polityczne 47 1807-1934 9126
15.8 Cenzura, kontrola nad widowiskami 47 1812-1934 6914
15.9 Przepisy policyjne, dochodzenia 17 1841-1934 3223
15.10 Rozruchy 15 1821-1934 4216
15.11 Więzienia, domy poprawcze, obozy pracy 9 1817-1932 951
16 Sprawy wojskowe 0 0
16.1 Urzędy wojskowe, szkoły wojskowe, kwatery, place ćwiczeń, mobilizacja 69 1818-1937 24147
16.2 Aprowizacja armii (dostawy żywnościowe dla armii francuskiej) 22 1805-1894 4244
16.3 Odszkodowania i długi wojenne 16 1788-1844 1845
16.4 Szpitale wojskowe, inwalidzi wojenni, opieka nad zdemobilizowanymi żołnierzami i jeńcami, zbiórki pieniężne 72 1815-1934 16398
16.5 Obchody ku czci uczestników I wojny światowej 39 1915-1933 4446
16.6 Różne 14 1816-1934 2501
17 Szkolnictwo 0 0
17.1 Sprawy szkolnictwa - kolegium szkolne dla Prowincji Pomorze 69 1816-1944 13938
17.2 Nauczyciele 32 1825-1932 4143
17.3 Gimnazja i progimnazja, zakłady kształcenia nauczycieli, Marienstift 50 1815-1933 8900
17.4 Szkoły zawodowe 19 1817-1934 2343
17.5 Szkoły dla dzieci upośledzonych 26 1823-1934 6461
17.6 Stypendia 12 1818-1934 1116
17.7 Biblioteki szkolne i ludowe 11 1895-1934 3228
18 Sprawy wyznaniowe 0 0
18.1 Ogólne 63 1811-1934 11843
18.2 Budowa i remonty kościołów 14 1820-1926 1616
18.3 Duchowni protestanccy, urzędnicy kościelni 38 1821-1934 1587
18.4 Parafie i duchowni katoliccy 65 1810-1934 10342
18.5 Majątek kościelny, podatki, kolekty 21 1817-1934 2183
18.6 Różne 11 1817-1915 744
18.7 Stowarzyszenia religijne 10 1844-1934 886
18.8 Gminy żydowskie 70 1815-1941 7036
19 Rolnictwo i własność ziemska 0 0
19.1 Ogólne, instytucje nadrzędne 45 1824-1938 9111
19.2 Stosunki własnościowe, parcelacja, tworzenie nowych osad i ich zagospodarowywanie 220 1773-1944 16303
19.3 System podatkowy, zadłużenia 52 1777-1936 11346
19.4 Kredyty dla rolnictwa 54 1811-1934 13786
19.5 Kredyty i dotacje dla poszczególnych majątków 16 1819-1894 1667
19.6 Kryzysy ekonomiczne, nieurodzaje, klęski żywiołowe 21 1818-1934 3775
19.7 Kultura rolna, wystawy rolnicze, oświata rolnicza 56 1819-1936 11216
19.8 Ogrodnictwo, sadownictwo, hodowla 96 1818-1934 21501
19.9 Towarzystwa rolnicze 35 1817-1912 5429
20 Melioracje i powodzie 0 0
20.1 Fundusz melioracyjny 42 1826-1942 5908
20.2 Melioracje poszczególnych majątków 71 1820-1934 6711
20.3 Zarząd gospodarki wodnej, spółki wodne 21 1879-1934 0
20.4 Regulacja rzek 17 1818-1935 0
20.5 Powodzie 16 1825-1914 0
21 Leśnictwo, łowiectwo 28 1813-1933 1284
22 Rybołóstwo 0 0
22.1 Rybołóstwo lądowe i morskie, połowy śledzi 43 1816-1935 1945
22.2 Zarybianie 5 1829-1886 0
22.3 Rybacy 4 1823-1905 0
23 Wydział kultury rolnej 0 0
23.1 Sprawy administracyjne (finansowe, lokalowe, kompetencyjne) 29 1929-1944 0
23.2 Osadnictwo, dzierżawa, dobra rentowe 769 1907-1945 0
23.3 Majątki żydowskie 14 1938-1945 0
23.4 Fundusze na rozwój rolnictwa (regulacja rzek, melioracja, spółki wodne i ziemskie) 338 1927-1945 0
23.5 Kredyt na osadnictwo 152 1926-1945 0
23.6 Renta gruntowa 91 1936-1945 0
23.7 Fundusze państwowe na podniesienie kultury rolnej 7 1933-1945 0
23.8 Spory między rolnikami i urzędami 8 1934-1945 0
23.9 Oddłużenie rolnictwa 4 1934-1942 0
23.10 Personalia urzędników 96 1894-1945 0
24 Varia 408 1632-1944 0

Amount of archival material

7286

7286

0

165.50

165.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.