Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Rejencja Szczecińska

Archiwum Państwowe w Szczecinie
- brak danych - [1684] 1801-1945
Regierung Stettin 1684 - 1800
1801 - 1945
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze wojewódzkie, prowincjonalne, gubernialne niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Klęska Prus w wojnie z Francją w 1806 r. ukazała słabość wewnętrzną państwa Hohenzollernów. Część elity rządzącej uznała wówczas, iż jedyną drogą ratunku dla Królestwa Pruskiego są głębokie reformy. W ramach wspomnianych reform przebudowano również administrację terytorialną. Zgodnie z zarządzeniem z 26 XII 1808 r. dotychczasowe Kamery Wojenno-Skarbowe zastąpiono nowymi urzędami, tzw. rejencjami oraz sprecyzowano ich organizację, kompetencje i zakres działania. Powołana w Szczecinie rejencja obejmowała początkowo nadzorem całość ziem pomorskich, a jej siedzibą od lutego 1809 r. stał się Stargard Szczeciński, ze względu na rezydujący w Szczecinie garnizon francuski. Właściwą pracę urzędnicy rejencyjni rozpoczęli w marcu 1809 r. Do kompetencji nowego urzędu należało m.in.: administrowanie powierzonym obszarem, nadzór nad szkołami, kościołem, pocztą, przemysłem, rzemiosłem i handlem. Wewnętrznie rejencja została podzielona na pięć deputacji (wydziałów): spraw policyjnych (Polizei-Deputation), wojskowych (Militair-Deputation), szkolnych i kościelnych (Geistliche und Unterrichts-Deputation), finansowych (Finanz-Deputation) oraz podatkowych (Abgaben-Deputation). Każda z deputacji liczyła od trzech do dziesięciu członków i obradowała kolegialnie. Pracami całej rejencji kierował Prezes Rejencji (Regierungs-Präsident). Po wyparciu wojsk francuskich z Pomorza siedzibą rejencji (od lipca 1814 r.) stał się zamek książęcy w Szczecinie. Podział wewnętrzny Prus (ustawa z dnia 30 IV 1815 r.) na prowincje i rejencje ostatecznie ustabilizował byt Rejencji Szczecińskiej. Jednocześnie wspomniana ustawa znosiła podział urzędu na pięć deputacji, wprowadzając wewnątrz organizację dwuwydziałową. Na czele każdego z wydziałów stał dyrektor. Wydział I zajmował się sprawami administracji państwowej, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, medycyną i ochroną zdrowia, zagadnieniami kultury rolnej, sprawami komunalnymi, kościelnymi i szkolnymi, wreszcie wojskowymi, statystyką, cenzurą oraz budownictwem. Z kolei Wydziałowi II podlegały wszystkie dochody państwa (podatki, opłaty, cła itp.), przemysł, myślistwo i leśnictwo, sprawy budżetowo-kasowo-rachunkowe i nadzór nad Kasą Główną. Podział rejencji na dwa wydziały miał ułatwić załatwianie napływających spraw. Wspomniane wydziały nie tworzyły odrębnych urzędów w ramach rejencji, chociaż mogły podejmować niektóre decyzje we własnym zakresie. Ważniejsze sprawy rozstrzygano na wspólnych posiedzeniach odbywanych pod przewodnictwem prezesa. Gdy w 1815 r. w każdej prowincji powołano urząd nadprezydenta, rejencja stała się urzędem administracji państwowej średniego stopnia, którego zakres kompetencji uregulowano ostatecznie instrukcją z 23 X 1817 r. Od 1817 r. rejencja utraciła nadzór nad szkolnictwem wyższym i sprawami duchowieństwa (zagadnienia te przeszły do Konsystorza i Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego), a od lat 1823 i 1826 zarząd nad podatkami pośrednimi (kompetencje Prowincjonalnej Dyrekcji Podatkowej). W 1825 r. ukazały się dwa rozporządzenia zmieniające po raz kolejny zakres kompetencji i strukturę wewnętrzna Rejencji Szczecińskiej. Została ona podzielona na trzy wydziały: Wydział Spraw Wewnętrznych (Abteilung des Innern), Wydział Administracji Kościelnej i Szkolnej (Abteilung für die Kirchenverwaltung und Schulwesen) oraz Wydział Administracji Podatków Bezpośrednich, Domen i Lasów (Abteilung für die direkten Steuern und die Domainen und Forsten). Wydział Spraw Wewnętrznych zajmował się m.in. sprawami administracji, bezpieczeństwem publicznym, medycyną i ochroną zdrowia, przemysłem, problemami komunalnymi, wojskowymi, budowlanymi, cenzurą oraz statystyką. Wydział kościelno-szkolny nadzorował szkolnictwo, kościoły i zakłady wychowawcze, a także gminy różnych wyznań. Do kompetencji wydziału podatków, domen i lasów należał: pobór podatków bezpośrednich, sprawy administracji finansowej, a także nadzór nad państwowymi domenami i lasami. W 1825 r. w rejencjach, w których funkcje prezesa pełnił Naczelny Prezydent Prowincji, powołano urząd wiceprezesa, zastępującego prezesa w czasie jego nieobecności lub choroby. W 1850 r. uszczuplono kompetencje wydziału szkolno-kościelnego, przekazując niektóre jego uprawnienia Konsystorzowi Ewangelickiemu. W 1880 r. rozdzielono stanowisko Naczelnego Prezydenta Prowincji od Prezesa Rejencji. W 1883 r. zlikwidowano ustrój kolegialny w Wydziale Spraw Wewnętrznych, przenosząc wszystkie uprawnienia kolegium na osobę prezesa. Od tego czasu wydział ten zaczęto nazywać prezydialnym (Präsidialabteilung). W pozostałych dwóch wydziałach sprawy rozstrzygano nadal kolegialnie. W nowym kształcie Wydział I (prezydialny) zajmował się administracją państwową, bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, medycyną i ochroną zdrowia, przemysłem, rzemiosłem, handlem i komunikacją, sprawami wojskowymi, komunalnymi, nadzorem nad wyznaniami, cenzurą, budownictwem oraz statystyką; Wydział II (kościelno-szkolny) załatwiał sprawy patronackie, budowę kościołów, wytyczanie cmentarzy, nadzorował majątek kościelny, szkolnictwo państwowe i prywatne; Wydział III (domen i lasów) nadzorował dochody państwowe oparte na podatkach gruntowych, zarządzał domenami i lasami państwowymi, a także budownictwem w domenach. W 1919 r. z kompetencji Wydziału III wyłączono podatki bezpośrednie. W 1924 r. Wydział III pozbawiono kontroli nad sprawami katastralnymi, które przeszły do wydziału prezydialnego. Jednocześnie w tymże 1924 r. na czele wydziałów II i III postawiono dyrektorów, pozostawiając jednak nadal kolegialny sposób rozstrzygania spraw. Istotne zmiany w organizacji rejencji zaszły w latach 1932–1933. W październiku 1932 r. zniesiono kolegialność wydziałów II i III, wzmacniając poważnie prezesa rejencji. Jednocześnie powiększono liczbę wydziałów do czterech: Wydziału Ogólnego (Allgemeine Abteilung), Wydziału Kościołów i Szkół (Abteilung für das Kirchen- und Schulwesen), Wydziału Rolnictwa (Landwirtschaftliche Abteilung) oraz Wydziału Leśnictwa (Forstabteilung). Odtąd Wydział Ogólny zajmował się m.in. sprawami personalnymi, rachunkowo-finansowymi, policji i żandarmerii, komunikacji, dróg i mostów, rzemiosła i handlu oraz problemami samorządowymi, osadnictwem, budową mieszkań, opieką socjalną, zdrowiem publicznym, medycyną, weterynarią, statystyką wreszcie sprawami katastralnymi i Kasy Głównej. Do kompetencji Wydziału Kościołów i Szkół należał m.in. nadzór nad Kościołem ewangelickim i katolickim, szkolnictwem podstawowym, dokształcającym i zawodowym wreszcie samą młodzieżą. Wydział Rolnictwa administrował domenami państwowymi oraz nadzorował ogólnie całą produkcję i kulturę rolną. Ostatni z wydziałów – Wydział Leśnictwa – zajmował się lasami państwowymi, komunalnymi i prywatnymi. Od 1933 r. urząd prezesa rejencji był obsadzany przez premiera Prus. W tym kształcie szczeciński urząd rejencyjny przetrwał do 1945 r.
Przekazywanie akt przez Rejencję Szczecińską do archiwum prowincjonalnego rozpoczęto w 1860 r., przy okazji brakowania akt w urzędzie. Następne dopływy nastąpiły w latach 1872–1875. Od 1882 r. prezes rejencji ustalał regularne terminy brakowania akt, w czasie których archiwiści wyłączali część jednostek, a następnie kierowali je do archiwum państwowego. Po 1900 r. przejmowanie akt rejencyjnych przez archiwum odbywało się już na nowych zasadach. W urzędzie rejencyjnym wytworzyła się wówczas ostatecznie duża registratura przechowująca akta nie przeznaczone do brakowania, a mające dla urzędu jeszcze wartość użytkową. Odtąd archiwalia bezpośrednio z owej registratury trafiały do archiwum szczecińskiego. Dopływy takie (zgodne z nowymi zasadami) miały miejsce w latach 1901, 1911, 1929–1930, 1936, 1938 i 1940. Od 1942 r. w obawie przed nalotami alianckimi zaczęto ewakuować akta rejencyjne poza Szczecin. Największa ich część trafiła do Pęzina, Spantekow, Tychowa i Niepoględzia. Po zakończeniu działań wojennych polska służba archiwalna rozpoczęła akcję (lata 1946–1948) scalania rozproszonego zasobu. Do magazynów archiwalnych w kilku partiach dotarły również akta rejencyjne. W 1946 r. w Szczecinie znalazły się akta z Pęzina i Tychowa, natomiast archiwalia z Niepoględzia trafiły do archiwum w Bydgoszczy, skąd w latach 1948–1950 przewieziono je do Szczecina. Poszyty ze Spantekow zostały przeniesione do Greifswaldu i włączone do zasobu tamtejszego archiwum. W 1948 r. przejęto także akta rejencyjne znajdujące się jeszcze w gmachu byłej Rejencji Szczecińskiej. W 1950 r. przeprowadzono skontrum zespołu, a następnie zinwentaryzowano część pozyskaną z budynku rejencyjnego.
I. Wydział Prezydialny 13477 j.a.:
1. Ustawodawstwo1809-1921; sygn. 1-61; 61 j.a. - zarządzenia władz państwowych, odpisy ustaw i pism okólnych, zarządzenia policyjne i finansowe.
2. Admnistracja państwem 1803-1921; sygn. 62-171a(sygn. 110a, 110b, 110c, 110d, 110e,171a); 116 j.a. - kontakty z innymi państwami, granice, zwierzchnie urzędy państwowe.
3. Organizacja rejencji 1808-1895; sygn. 172-516(sygn. 325a ); 345 j.a. - rozporządzenia i przepisy, zatrudnianie urzędników, sprawy finansowe, akta personalne, nadzór nad administracją powiatową i urzędami policyjnymi, sprawy dyscyplinarne.
4. Dwór królewski 1810-1917; sygn. 517-581; 65 j.a. - podróże, zgony i śluby członków rodziny królewskiej, odznaczenia, jubileusze, nadawanie szlachectwa.
5. Administracja regaliami 1809-1875; sygn. 582-675; 94 j.a. - eksploatacja solanek, poczta, loterie, opłaty skarbowe, podatki, informacje o produkcji przemysłowej.
6. Nadzór nad korporacjami 1810-1902; sygn. 676-737; 62 j.a. - zadłużenia majątków, bezpieczeństwo we wsiach, młynarze, dotacje państwowe, związki samorządowe, stowarzyszenia kombatanckie, gospodarstwa rolne.
7. Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami [1762] 1801-1943; sygn. 738-1105b(sygn. 777a, 951a, 1105a, 1105b); 372 j.a. - szpitale powiatowe, fundacje, szkoły, sierocińce, kontrole rachunków, stypendia, rejestracja stowarzyszeń.
8. Statystyka 1809-1938; sygn. 1106-1731; 626 j.a. - mapy, zmiany nazw miejscowości, tabele statystyczne według powiatów, ludność, mapy rejencji ich sporządzanie i przechowywanie.
9. Samorząd prowincji 1809-1928; sygn. 1732-1742; 11 j.a. - spisy stanów, podziały majątków ziemskich, wykazy urzędników, administracja samorządowa.
10. Sejmy krajowe 1806-1935; sygn. 1742a-1870a(1742b, 1742c, 1742d, 1870a); 133 j.a. -, zarządzenia i przepisy, wybory do sejmików komunalnych i prowincjonalnych, sejmu pruskiego i Reichstagu, wybory prezydenckie.
11. Ustawodawstwo samorządowe 1814-1944; sygn. 1871-1951; 81 j.a. - zarządzenia i ustawy dotyczące prowincji i powiatów, granice powiatów i gmin, regulacje granic na wodach.
12. Nadzór nad samorządem w domenach państwowych (amtach) 1811-1877; sygn. 1952-2102(sygn. 2041a, 2041b, 2041c); 154 j.a. - sądy, sołtysi, nowe podatki, policja, sprawy komunalne.
13. Nadzór nad samorządem w powiatach 1810-1943; sygn. 2103-2479(sygn. 2346a, 2346b, 2346c, 2346d, 2349a, 2349b, 2349c, 2349d, 2392a); 386 j.a. - sejmiki powiatowe, posiedzenia i uchwały wydziałów powiatowych, sprawozdania, urzędnicy administracji powiatowej i gminnej, sprawy kasowo–budżetowe, zadłużenia, kredyty, podatki, cła.
14. Nadzór nad samorządem wiejskim [1786] 1801-1892; sygn. 2479a-2542 (sygn. 2512a, 2534a); 66 j.a. - uchwała o samorządzie wiejskim, sołtysi, sądy wiejskie, dobra rycerskie, uchwały gmin.
15. Nadzór nad samorządem miejskim [1763] 1801-1944; sygn. 2543-3739 (sygn. 2678a, 3151a, 3151b, 3277a, 3420a); 1202 j.a. - ordynacje miejskie, zarządzenia, wybory władz samorządowych, radni, gospodarka, cechy, prawa obywatelskie, archiwa i biblioteki, finanse miast, kasy, dotacje, plany finansowe, podatki, nadzór nad samorządem w poszczególnych miastach.
16. Żegluga 1801-1935; sygn. 3740-4233 (sygn. 3753a, 3808a, 3968a, 3968b, 4027a); 499 j.a. - budownictwo wodne, porty, pilotaż, ruch statków, administracja morska, żegluga rzeczna, pogłębianie dróg wodnych, stany wód, opieka lekarska, opłaty administracyjne, policja wodna, żegluga pasażerska, żeglarstwo, wraki, ratownictwo morskie, szkolnictwo, budowa portu w Świnoujściu, budowa statków, szkody sztormowe i wojenne.
17. Handel 1823-1944; sygn. 4234-4299; 66 j.a. - jarmarki, kontrola cen, zrzeszenia, jarmarki w poszczególnych powiatach, wymiana z zagranicą, przewozy towarów drogą morską.
18. Rzemiosło [1794] 1801-1944; sygn. 4300-4965(sygn. 4300a, 4746a); 668 j.a. - zarządzenia i przepisy, szkolnictwo zawodowe, szkolenie inwalidów, dokształcanie rzemieślników, dotacje do szkół zawodowych, nauczyciele, plany nauczania, komisje egzaminacyjne, uczniowie, czeladnicy, karty rzemieślnicze, Izba Rzemieślnicza, rzemiosło w poszczególnych miastach i powiatach.
19. Komunikacja [1752] 1801-1944; sygn. 4966-6375 (sygn. 5871a, 5916a, 5951a, 5993a, 6018a, 6018b, 6018c, 6031a); 1418 j.a. - koleje szerokotorowe, taryfy, pracownicy, administracja kolejowa, rozkłady jazdy, budowa linii kolejowych między poszczególnymi miejscowościami, koleje wąskotorowe, pożyczki państwowe, dotacje, wypadki, transporty wojska, koleje prywatne, budowa, naprawa oraz utrzymanie dróg i mostów w poszczególnych powiatach i miastach, zarządzenia, finanse, ruch drogowy, oświetlanie ulic, służby drogowe, plany autostrady, nadzór policyjny nad drogami, drogi tranzytowe, komunikacja autobusowa, nauka jazdy, spółki przewozowe, linie tramwajowe, komunikacja lotnicza.
20. Poczta 1809-1880; sygn. 6376-6380; 5 j.a. - zarządzenia i przepisy, opłaty pocztowe.
21. Telegraf 1845-1942; sygn. 6381-6390; 10 j.a. - budowa i wykorzystanie państwowych linii telegraficznych.
22. Rolnictwo [1784] 1801-1931; sygn. 6391-6784(sygn. 6440a, 6440b, 6441a, 6447a, 6467a, 6467b, 6542a, 6779a, 6779b); 403 j.a. - zarządzenia, parcelacja, ceny zbóż, uprawy i plony, zapomogi, uprawy doświadczalne, sprzedaż gruntów, organizacje i towarzystwa rolnicze, Akademia Rolnicza, Izby Rolnicze, kolonizacja i osadnictwo, Bank Rolny, kasy rolnicze, regulacja stosunków własnościowych, regulacja powinności, wywłaszczenia, ogrodnictwo, sadownictwo, szkolnictwo rolne, jeńcy wojenni zatrudniani w rolnictwie, pszczelarstwo, hodowla, choroby zwierząt, rzemiosło wiejskie.
23. Leśnictwo 1809-1920; sygn. 6785-6813; 29 j.a. - myślistwo, wywóz drewna, zalesiania, dotacje, Towarzystwo Ochrony Lasów, zezwolenia na odstrzał zwierzyny leśnej, szkody wyrządzane przez dziki.
24. Melioracje [1779] 1801-1928; sygn. 6814-7193a(sygn. 6892a, 6949a, 6988a, 6993a, 7171a, 7193a); 386 j.a. - fundusz melioracyjny, zagospodarowanie nieużytków, torfowiska, kanały melioracyjne, regulacje rzek i strumieni, finanse, spółki wodne, melioracje na terenie poszczególnych powiatów, utrzymywanie rowów melioracyjnych, melioracja Iny, Płoni, Rzędowy, skargi.
25. Gospodarka wodna 1806-1908; sygn. 7194-7241; 48 j.a. - stany wód, zanieczyszczenia, umacnianie brzegów Odry.
26. Kanalizacja 1895-1932; sygn. 7242-7255; 14 j.a. - budowa kanalizacji, wodociągi.
27. Komunikacja wodna 1863-1943; sygn. 7256-7264; 9 j.a. - dotacje na utrzymanie dróg wodnych, żegluga śródlądowa i morska, tor wodny Szczecin–Świnoujście, utrzymanie nabrzeży, ruch statków.
28. Budownictwo [1736] 1801-1942; sygn. 7265-7791(sygn. 7413a, 7415a, 7489a, 7658a); 531 j.a. - zarządzenia, nadzór budowlany, urzędnicy, sprawozdania, kontrola prac budowlanych, projekty, kosztorysy, zażalenia, budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe, wiejskie, budowa ratuszów, gmachów publicznych, szkół i sądów, zabytki, pomniki, Zamek Książąt Pomorskich.
29. Przemysł 1808-1944; sygn. 7792-7874(sygn. 7813a, 7813b); 85 j.a. - fabryki, manufaktury, hodowla jedwabników, drzewa morwowe, ceny wełny, tytoń, cukrownie, huty, młyny, wystawa wyrobów krajowych, nadzór nad fabrykami, wypadki przy pracy.
30. Elektrownie 1886-1942; sygn. 7876-7901 (sygn. 7875-opuszczony numer); 26 j.a. - zakładanie sieci elektrycznej, sieć wysokiego napięcia, podstacje.
31. Medycyna i weterynaria [1742] 1801-1945; sygn. 7902-8259(sygn. 7925a, 7946a, 7957a, 7957b, 7970a, 7975a, 7975b, 7975c, 7975d, 7975e, 7976a, 8073a, 8231a, 8231b); 372 j.a. - organizacja urzędów zdrowia, finanse, sprawozdania, lekarze, aptekarze, sterylizacje, zapomogi, choroby dziedziczne, sprawy sanitarne w portach, organizacja służby zdrowia, szpitale i zakłady lecznicze, lecznictwo prywatne, apteki i drogerie, uzdrowiska nadmorskie, akuszerki, opieka nad niemowlętami, stan sanitarny, walka z alkoholizmem, weterynaria.
32. Nadzór nad środkami spożywczymi 1802-1935; sygn. 8260-8346; 87 j.a. - transport, zaopatrzenie, ceny, magazyny, produkcja piwa, wina, handel rybami, mięsem i mlekiem, sprzedaż i ceny chleba.
33. Opieka społeczna 1802-1944; sygn. 8347-8559(sygn. 8347a, 8347b, 8360a); 215 j.a. - zarządzenia, utrzymanie domów dla ubogich, zapomogi, zbiórki pieniędzy, opieka nad chorymi umysłowo, sierocińce, stypendia, opieka nad młodzieżą i dziećmi, domy poprawcze, młodociani przestępcy, ubezpieczenia, kasy zapomogowe, nadzór nad moralnością i dobrymi obyczajami.
34. Prasa 1806-1933; sygn. 8560-8603(sygn. 8565a, 8565b, 8593a); 47 j.a. - cenzura, kultura, zakazane druki, cenzura pism, wydawnictwa, teatr, cyrk, lokale rozrywkowe, ochrona zebrań, nadzór nad widowiskami i koncertami, zabytki, muzea, pomniki.
35. Sądownictwo 1842-1943; sygn. 8604-8640; 37 j.a. - spory, sprawy spadkowe.
36. Rybołówstwo 1813-1931; sygn. 8641-8843; 203 j.a. - ustawy, zarządzenia, połowy ryb na wodach śródlądowych i morskich, sprzęt rybacki, stowarzyszenia rybaków, statki rybackie, handel rybami, ceny, ubezpieczenia, zarybianie, targ rybny w Szczecinie, przetwórstwo ryb.
37. Policja 1811-1943; sygn. 8844-10013(sygn. 9386a, 9537a, 9537b, 9537c, 9537d, 9537e, 9655a, 9655b, 9823a); 1179 j.a. - zarządzenia, godło państwowe, flagi, podróże dostojników państwowych, zdrady państwa, podział na okręgi policyjne, mianowania urzędników, odznaczenia, kontrola broni, zamieszki, urzędy policyjne, organizacja i reorganizacje policji, administracja policyjna w powiatach, miastach i miejscowościach wypoczynkowych, kąpieliska, zieleńce, bezdomni, urzędnicy policji, zażalenia, wydawanie dowodów osobistych, nabywanie obywatelstwa pruskiego, wydalanie z Rzeszy, obcokrajowcy, nadzór nad cudzoziemcami, zezwolenia na pracę cudzoziemców, emigracja do poszczególnych państw, paszporty, włóczęgostwo, więzienia, zakłady poprawcze, domy opieki nad dziećmi.
38. Ochrona przeciw pożarowa 1805-1814; sygn. 10014-10096(sygn. 10018a, 10018b); 85 j.a. - zakazy palenia tytoniu, zabezpieczanie kominów, odszkodowania, straż pożarna, ubezpieczenia, statystyka.
39. Urzędy stanu cywilnego 1813-1945; sygn. 10097-10131(sygn. 10097a); 36 j.a. - ewidencja ludności, statystyka, adopcje dzieci, zmiana nazwisk.
40. Opieka nad robotnikami 1901-1932; sygn. 10132-10408 (sygn. 10171a); 278 j.a. - ustawodawstwo, bezrobotni, ubezpieczenia, wypadki, renty, roboty interwencyjne przy melioracji, roboty publiczne przy budowie dróg, kolei, lotniska, obiektów sportowych, kanalizacji.
41. Policja bezpieczeństwa 1806-1944; sygn. 10409-10696(sygn. 10437a, 10455a, 10457a, 10460a, 10463a); 293 j.a. - handel bronią, rejestry kar, rozruchy polityczne, transport jeńców, zjazdy organizacji politycznych, policja wewnętrzna, szpiegostwo, azyle, ulotki, organizacja służby bezpieczeństwa, tłumienie rozruchów, strajki, socjaldemokraci, anarchiści, komuniści, partie polityczne, nadzór policyjny w miastach.
42. Instytucje komunalne 1917-1941; sygn. 10697-10702; 6 j.a. - kontrola wodociągów, opieka społeczna, banki, pożyczki.
43. Bractwa kurkowe 1810-1930; sygn. 10703-10715; 13 j.a. - organizacja i działalność bractw kurkowych w Dąbiu (Altdamm), Anklamie, Baniach (Bahn), Dobrej Nowogardzkiej (Daber), Demminie, Widuchowej (Fiddichow), Chociwlu (Freienwalde), Goleniowie (Gollnow), Kamieniu Pomorskim (Kammin i/P.) i Pasewalku.
44. Konkubinaty 1810-1928; sygn. 10716-10718; 3 j.a. - nadzór policyjny.
45. Mennictwo 1810-1867; sygn. 10719-10730; 12 j.a. - listy zastawne, fałszerstwa, wycofywanie uszkodzonych pieniędzy z obiegu.
46. Gminy żydowskie 1808-1938; sygn. 10731-10773 (sygn. 10771a, 10771b, 10771c); 46 j.a. - ludność żydowska na Pomorzu, spisy, budowa synagog, obrzędy, małżeństwa, udział w handlu i rzemiośle.
47. Gmina żydowska w Szczecinie 1933-1941; sygn. 10774-10777; 4 j.a. - likwidacja, sprzedaż nieruchomości.
48. Służba 1882-1906; sygn. 10778-10780; 3 j.a. - sprawy służby domowej.
49. Finanse 1805-1939; sygn. 10781-11359 (sygn. 10854a); 580 j.a. - podatki, banki, depozyty, pożyczki, spadki, konfiskaty majątku, likwidacja podatku od mąki, podatek dochodowy, obrotowy, dotacje, Główna Kasa Rejencyjna, kasy oszczędnościowe, sprawy katastralne.
50. Koncesje [1792] 1801-1871; sygn. 11360-11955; 596 j.a. - sprawy przemysłowe, sprawozdania, spisy młynów, handel drzewem, koncesje dla domokrążców, fabryki, tartaki, browary, winiarnie, drukarnie, olejarnie, cegielnie, koncesje na prowadzenie różnej działalności gospodarczej.
51. Policja polityczna 1924-1943; sygn. 11956-12211; 256 j.a. - zebrania polityczne, spory między partiami, szpiegostwo, działalność Polonii, zezwolenia na broń.
52. Żandarmeria 1849-1945; sygn. 12212-12235; 24 j.a. - gestapo, akta personalne oficerów żandarmerii, szkolenia, obsada personalna, przebieg służby, zarządzenia gestapo, poszukiwania, aresztowanie komunistów w Szczecinie.
53. Militaria [1692] 1801-1945; sygn. 12236-13351 (sygn. 12307a, 12377a, 12377b, 12377c, 12393a, 12782a, 12845a, 12845b, 12890a, 12890b, 12890c, 13117a, 13117b, 13316a, 13316b); 1131 j.a. - ustawodawstwo, przepisy dotyczące służby wojskowej, akta zgonów żołnierzy, demobilizacja, kadry oficerskie, odznaczenia, dyscyplina, kary za szpiegostwo i zbrodnie, inwalidzi, zapomogi, odszkodowania wojenne, kantony, listy dezerterów, opieka lekarska nad żołnierzami, zwolnienia z wojska, pobory, spisy oficerów, kwaterunki, umocnienia i fortyfikacje, aprowizacja i zaopatrzenie wojsk, przemarsze i podwody, ćwiczenia wojskowe, finanse i rachunki, pierwsza wojna światowa, towarzystwa kombatanckie.
II. Wydział Szkół i Kościołów 7584 j.a.
1. Administracja ogólna 1814-1931; sygn. 1-14b (sygn. 14a, 14b); 16 j.a. - instrukcje, podziały czynności, spisy książek i map, wykazy szkół, kontrole finansowe, podatek kościelny, spisy nauczycieli, związki szkolne.
2. Synody [1684] 1801-1944; sygn. 15-7133 (sygn. 2493a, 3224a, 5466a, 5466b); 7123 j.a. - synody kościoła protestanckiego w różnych miastach Pomorza: Altenkirchen, Dąbiu, Anklamie, Baniach, Barth, Dobrej Nowogardzkiej, Demminie, Franzburgu, Chociwlu, Gartz a/O., Garz a/R., Goleniowie, Gryficach (Greifenberg), Gryfinie (Greifenhagen), Greifswaldzie, Grimmen, Dobrzanach (Jakobshagen), Kamieniu Pomorskim, Kołbaczu (Kolbatz), Łobzie (Labes), Loitz, Nowogardzie (Naugard), Golczewie, Pasewalku, Penkun, Pyrzycach (Pyritz), Resku (Regenwalde), Richtenbergu, Stargardzie Szczecińskim (Stargard i/P.), Szczecinie, Stralsundzie, Trzebiatowie nad Regą (Treptow a/R.), Treptow a/T., Usedom, Uckermünde, Wierzbnie (Werben), Wolgast, Wolinie (Wollin).
3. Szkoły 1811-1945; sygn. 7134-7304; 171 j.a. - szkoły podstawowe i ludowe, dyscyplina szkolna, wizytacje, biblioteki, inspekcje szkolne, deputacje szkolne w miastach, dokształcanie nauczycieli, egzaminy nauczycielskie, ubezpieczenia chorobowe, wychowanie fizyczne, szkolnictwo dla dziewcząt, seminaria nauczycielskie.
4. Dochody nauczycieli i duchownych 1816-1944; sygn. 7305-7331; 27 j.a. - dzierżawy gruntów szkolnych i kościelnych, ogrody przyszkolne, hodowla jedwabników, obciążenia szkół i kościoła, służba wojskowa nauczycieli.
5. Uposażenia nauczycieli i duchownych 1810-1929; sygn. 7332-7496; 165 j.a. - kontrole rachunków kościelnych i szkolnych, wynagrodzenia nauczycieli, budżety szkół, fundacje i zapomogi, opłaty, etaty administracyjne w szkołach.
6. Budownictwo szkolne 1814-1911; sygn. 7497-7506; 10 j.a. - budowa, remonty i utrzymanie budynków szkolnych i kościelnych, fundusze na budowę, wykazy kościołów objętych patronatem królewskim, ubezpieczenia.
7. Kolekty i zapomogi dla nauczycieli i ich rodzin 1811-1932; sygn. 7507-7569; 63 j.a. - emerytowani nauczyciele, fundusz na zapomogi, schronisko dla dziewcząt, zakład dla ociemniałych, fundacje, stypendia.
8. Pomoce kancelaryjne 1857-1928; sygn. 7570-7578; 9 j.a. - dzienniki konceptów i korespondencyjne.
III. Wydział Domen i Lasów 9770 j.a.
1. Administracja ogólna 1811-1933; sygn. 1-78(sygn. 35a, 56a, 56b); 81 j.a. - ustawodawstwo, opiniowanie zarządzeń, dzierżawa i sprzedaż gruntów, ubezpieczenia przeciw pożarowe, daniny na cele kościelne i szkolne, meliorac
Zespół zmikrofilmowany R 19-273 - sygn. 11956-12211
W Landesarchiv w Greifswaldzie: Rep. 65a Stettin, z lat 1897–1947, 223 j.a., 19,0 m.b.
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Prezydialny Wydział Prezydialny 0 0
1.1 Ustawodawstwo 61 1809-1942 0
1.2 Sprawy krajowe - kontakty z innymi państwami 94 1783-1943 0
1.3 Sprawy krajowe - granice państwowe 19 1810-1837 0
1.4 Sprawy krajowe - zwierzchnie urzędy państwowe 3 1811-1813 0
1.5 Organizacja rejencji - organizacja i reorganizacja rejencji szczecińskiej 72 1810-1939 0
1.6 Organizacja rejencji - sprawy finansowe 49 1786-1935 0
1.7 Organizacja rejencji - nominacje i akta personalne radców rejencyjnych 18 1809-1933 0
1.8 Organizacja rejencji - nominacje i akta personalne asesorów 3 1822-1824 0
1.9 Organizacja rejencji - nominacje i akta personalne referendarzy rejencyjnych 11 1808-1845 0
1.10 Organizacja rejencji - inni pracownicy rejencyjni 45 1717-1903 0
1.11 Organizacja rejencji - nadzór nad administracją w powiatach 98 1806-1936 0
1.12 Organizacja rejencji - nadzór nad urzędami policyjnymi 5 1826-1919 0
1.13 Organizacja rejencji - sprawy dyscyplinarne 45 1841-1943 0
1.14 Landeshuldigung - różne sprawy dot. rodziny królewskiej 16 1841-1944 0
1.15 Landeshuldigung - odznaczenia, jubileusze, nadawanie szlachectwa 51 1841-1944 0
1.16 Administracja regaliami - eksploatacja solanek, magazyny soli, zezwolenia na przewóz soli 21 1810-1934 0
1.17 Administracja regaliami - doręczanie poczty, gońcy 8 1819-1925 0
1.18 Administracja regaliami - loterie 1 1873-1873 0
1.19 Administracja regaliami - opłaty skarbowe 4 1814-1852 0
1.20 Administracja regaliami - produkcja w hutach, warzelniach soli, górnictwie 5 1811-1872 0
1.21 Administracja regaliami - podatki 55 1809-1944 0
1.22 Nadzór nad korporacjami 62 1809-1942 0
1.23 Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami - fundacje, szpitale w powiatach 320 1800-1945 0
1.24 Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami - kontrole rachunków, stypendia, zarządzanie majątkiem 31 1796-1937 0
1.25 Nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami - rejestracja i zezwolenia dla stowarzyszeń w powiatach i miastach 21 1809-1929 0
1.26 Statystyka, mapy - zmiana nazw miejscowości 17 1809-1898 0
1.27 Statystyka, mapy - tabele statystyczne wg powiatów 552 1792-1945 0
1.28 Statystyka, mapy - ludność (rejencja, powiaty, synody) 42 1810-1914 0
1.29 Statystyka - mapy 14 1808-1871 0
1.30 Samorząd prowincji 11 1831-1911 0
1.31 Sejmy krajowe. Wybory 133 1806-1935 0
1.32 Ustawodawstwo dotyczące samorządu 69 1809-1934 0
1.33 Ustawodawsto dot. samorządu - nowe podziały gmin. Nowe nazwy posiadłości 12 1814-1925 0
1.34 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Friedrichswalde (Kołbacz) 19 1818-1943 0
1.35 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Kammin (Kamień) 5 1814-1944 0
1.36 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Klempenow 7 1813-1940 0
1.37 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Marienfliess (Marianowo) 14 1818-1895 0
1.38 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Naugard (Nowogard) 8 1811-1876 0
1.39 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Pudagla (Niemcy) 10 1812-1874 0
1.40 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Pyritz (Pyrzyce) 11 1811-1875 0
1.41 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Schwedt (Niemcy) 6 1810-1875 0
1.42 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Stepenitz (Stepnica) 9 1811-1874 0
1.43 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Stettin (Szczecin) 32 1810-1876 0
1.44 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Treptow (Trzebiatów) 6 1812-1874 0
1.45 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Ückermünde (Niemcy) 12 1812-1875 0
1.46 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Verchen (Niemcy) 8 1812-1874 0
1.47 Nadzór nad samorządem w zarządach (Amter) - Amt Wollin 7 1815-1874 0
1.48 Nadzór nad samorządem w powiatach - sejmiki powiatowe 95 1806-1939 0
1.49 Nadzór nad samorządem w powiatach - posiedzenia i uchwały wydziałów powiatowych 13 1809-1929 0
1.50 Nadzór nad samorządem w powiatach - nadzór nad samorządem, sprawozadania 37 1826-1930 0
1.51 Nadzór nad samorządem w powiatach - urzędnicy administracji powiatowej i gminnej 22 1810-1933 0
1.52 Nadzór nad samorządem w powiatach - regulacja stosunków samorządowych w powiatach 72 1810-1941 0
1.53 Nadzór nad samorządem w powiatach - sprawy kasowo-budżetowe 47 1810-1932 0
1.54 Nadzór nad samorządem w powiatach - obciążenia, zadłużenia, kredyty 29 1814-1940 0
1.55 Nadzór nad samorządem w powiatach - podatki i cła, wydatki i wpływy 70 1810-1943 0
1.56 Nadzór nad samorządem wiejskim - sołtysi i sądy wiejskie 20 1812-1931 0
1.57 Nadzór nad samorządem wiejskim - realizacja uchwały o samorządzie wiejskim 13 1828-1932 0
1.58 Nadzór nad samorządem wiejskim - dobra rycerskie 23 1809-1943 0
1.59 Nadzór nad samorządem wiejskim - zależność lenna w dobrach ziemskich 6 1818-1880 0
1.60 Nadzór nad samorządem wiejskim - uchwały gmin 4 1810-1881 0
1.61 Nadzór nad samorządem miejskim - ordynacje miejskie, zarządzenia, korespondencja 135 1807-1938 0
1.62 Nadzór nad samorządem miejskim - sprawy finansowe miast 120 1809-1943 0
1.63 Nadzór nad samorządem miejskim - w poszczególnych miastach 947 1763-1944 0
1.64 Żegluga, handel 499 1797-1943 0
1.65 Handel, jarmarki 66 1808-1944 0
1.66 Rzemiosło, handel - ogólne 133 1794-1944 0
1.67 Rzemiosło, handel - w poszczególnych miastach 264 1793-1942 0
1.68 Rzemiosło, handel - na terenie powiatów 50 1810-1928 0
1.69 Rzemiosło, handel - szkolnictwo zawodowe 221 1809-1937 0
1.70 Komunikacja - koleje szerokotorowe, generalia i budowa 542 1809-1944 0
1.71 Komunikacja - kolej wąskotorowa 200 1811-1944 0
1.72 Komunikacja - koleje prywatne, kolejki polowe 14 1807-1942 0
1.73 Komunikacja - budowa, naprawa, utrzymanie dróg i mostów na terenie rejencji 611 1752-1944 0
1.74 Komunikacja - Linie tramwajowe 38 1810-1943 0
1.75 Komunikacja - Komunikacja lotnicza 15 1811-1941 0
1.76 Poczta 5 1920-1937 0
1.77 Telegraf 10 1810-1938 0
1.78 Rolnictwo - ogólne 62 1810-1944 0
1.79 Rolnictwo - organizacje i towarzystwa rolnicze, osadnictwo, służba meteorologiczna 70 1809-1942 0
1.80 Rolnictwo - rolnicze kasy oszczędnościowo-pożyczkowe 39 1784-1921 0
1.81 Rolnictwo - regulacja stosunków własnościowych 21 1811-1931 0
1.82 Rolnictwo - parcelacja i regulacja powinności wsi 85 1810-1941 0
1.83 Rolnictwo - wywłaszczenia 26 1809-1889 0
1.84 Rolnictwo - ogrodnictwo, sadownictwo 36 1811-1896 0
1.85 Rolnictwo - szkolnictwo rolne 19 1811-1886 0
1.86 Rolnictwo - jeńcy wojenni zatrudnieni w rolnictwie 5 1812-1857 0
1.87 Rolnictwo - hodowla, pszczelarstwo 31 1811-1931 0
1.88 Rolnictwo - rzemiosło wiejskie 10 1810-1931 0
1.89 Leśnictwo, myślistwo 29 1809-1917 0
1.90 Melioracje - fundusz na melioracje 93 1809-1929 0
1.91 Melioracje - obciążenia finansowe z tytułu melioracji 24 1811-1878 0
1.92 Melioracje - prace melioracyjne spółek wodnych 51 1813-1928 0
1.93 Melioracje - na terenie powiatów 125 1811-1932 0
1.94 Melioracje - utrzymanie rowów melioracyjnych 21 1813-1922 0
1.95 Melioracje - obszarów wzdłuż Iny 30 1814-1922 0
1.96 Melioracje - obszarów wzdłuż Iny 4 1902-1908 0
1.97 Melioracje - regulacja Płoni 15 1814-1914 0
1.98 Melioracje - regulacja rzeki Randow 16 1779-1924 0
1.99 Melioracje - skargi właścieli ziemskich na koszty 7 1815-1889 0
1.100 Gospodarka wodna 48 1811-1913 0
1.101 Kanalizacja 14 1810-1905 0
1.102 Komunikacja wodna 9 1809-1817 0
1.103 Budownictwo - nadzór policyjny 37 1811-1929 0
1.104 Budownictwo - zarządzenia 12 1816-1932 0
1.105 Budownictwo - urzędy administracji budowlanej 41 1821-1943 0
1.106 Budownictwo - nadzór nad pracami budowlanymi, materiały budowlane 19 1788-1933 0
1.107 Budownictwo - zażalenia 40 1810-1933 0
1.108 Budownictwo - przemysłowe 2 1917-1928 0
1.109 Budownictwo - osadnicze 15 1762-1933 0
1.110 Budownictwo - wiejskie 8 1780-1932 0
1.111 Budownictwo - budowa ratuszy w miastach 23 1792-1933 0
1.112 Budownictwo - budowa gmachów urzędowych 85 1790-1942 0
1.113 Budownictwo - szkolne 32 1814-1930 0
1.114 Budownictwo - budynki sądowe, więzienia 106 1813-1936 0
1.115 Budownictwo - budynki użyteczności publicznej 2 1901-1927 0
1.116 Budownictwo - zabytki, pomniki 51 1832-1933 0
1.117 Budownictwo - Zamek Książąt Pomorskich 58 1736-1934 0
1.118 Przemysł, fabryki, manufaktury 30 86 1801-1930 0
1.119 Elektrownie i przesyłanie energii 27 1820-1944 0
1.120 Medycyna i weterynaria - organizacja urzędów zdrowia, ustawodawstwo 13 1886-1942 0
1.121 Medycyna i weterynaria - sprawy finansowe służby zdrowia 7 1919-1932 0
1.122 Medycyna i weterynaria - sprawozdania dot. stanu medycyny 5 1932-1938 0
1.123 Medycyna i weterynaria - medyczny personel administracyjny, wykazy lekarzy, aptekarzy 22 1816-1945 0
1.124 Medycyna i weterynaria - opieka zdrowotna w okresie drugiej wojny 13 1872-1945 0
1.125 Medycyna i weterynaria - sprawy potomstwa, sterylizacja 14 1823-1944 0
1.126 Medycyna i weterynaria - sprawy sanitarne w portach, choroby zakaźne, dezynfekcja 23 1825-1945 0
1.127 Medycyna i weterynaria - organizacja służby zdrowia 34 1812-1944 0
1.128 Medycyna i weterynaria - szpitale i zakłady lecznicze 112 1802-1943 0
1.129 Medycyna i weterynaria - lecznictwo prywatne 21 1810-1932 0
1.130 Medycyna i weterynaria - apteki i drogerie 28 1816-1931 0
1.131 Medycyna i weterynaria - uzdrowiska nadmorskie, sanatoria i domy opieki 24 1725-1942 0
1.132 Medycyna i weterynaria - akuszerki 8 1810-1933 0
1.133 Medycyna i weterynaria - opieka nad niemowlętami i źródła lecznicze 11 1841-1937 0
1.134 Medycyna i weterynaria - stan sanitarny i walka z alkoholizmem 6 1890-1933 0
1.135 Medycyna i weterynaria - weterynaria 32 1810-1942 0
1.136 Nadzór nad środkami spożywczymi 87 1742-1944 0
1.137 Opieka społeczna - zarządzenia, utrzymanie, renty, zapomogi, domy dziecka 79 1809-1931 0
1.138 Opieka społeczna - nad młodzieżą i dzieckiem 70 1810-1944 0
1.139 Opieka społeczna - sprawy ubezpieczeń 28 1824-1932 0
1.140 Opieka społeczna - kasy zapomogowe 16 1911-1930 0
1.141 Opieka społeczna - nadzór nad moralnością i obyczajnością 23 1846-1934 0
1.142 Prasa, cenzura, kultura - canzura, gazety, wydawnictwa 27 1820-1942 0
1.143 Prasa, cenzura, kultura - zabezpieczenia pomieszczeń 6 1904-1934 0
1.144 Prasa, cenzura, kultura - nadzór nad widowiskami, koncertami 8 1810-1929 0
1.145 Prasa, cenzura, kultura - nadzór nad zabytkami 4 1817-1913 0
1.146 Prasa, cenzura, kultura - pomoce kancelaryjne i registraturalne 2 1821-1851 0
1.147 Jurysdykcja 37 1809-1931 0
1.148 Rybołówstwo 203 1806-1943 0
1.149 Policja - administracja ogólna 99 1811-1945 0
1.150 Policja - urzędy policji, ustawodawstwo 77 1810-1944 0
1.151 Policja - administracja policyjna na terenie powiatów 26 1852-1941 0
1.152 Policja - administracja policyjna w miastach i miejscowościach wypoczynkowych 88 1798-1943 0
1.153 Policja - urzędnicy policji 16 1826-1938 0
1.154 Policja - zażalenia 3 1901-1922 0
1.155 Policja - wydawanie dowodów przynależności państwowej 234 1809-1941 0
1.156 Policja - nabywanie obywatelstwa pruskiego 152 1687-1941 0
1.157 Policja - wydalenia z Rzeszy 33 1900-1943 0
1.158 Policja - osadnictwo obcokrajowców na terenie rejencji 85 1811-1939 0
1.159 Policja - nadzór nad cudzoziemcami przebywającymi na terenie rejencji 7 1843-1920 0
1.160 Policja - zezwolenia na pracę cudzoziemcom 8 1840-1938 0
1.161 Policja - nabywanie i utrata przynależności państwowej, emigracja 16 1844-1939 0
1.162 Policja - emigracja do poszczególnych państw 67 1809-1942 0
1.163 Policja - emigracja do Ameryki Płn. z powiatów 79 1806-1944 0
1.164 Policja - optanci 49 1813-1943 0
1.165 Policja - paszporty, kenkarty 13 1916-1936 0
1.166 Policja - włóczęgostwo 23 1809-1942 0
1.167 Policja - zakłady karne, więzienia, domy poprawcze 92 1804-1944 0
1.168 Policja - domy opieki dla dzieci 14 1782-1941 0
1.169 Sprawy ochrony przeciwpożarowej 85 1807-1939 0
1.170 Urzędy Stanu Cywilnego, ewidencja ludności 36 1807-1933 0
1.171 Opieka społeczna robotników - ustawodawstwo, ubezpieczenia, renty 41 1810-1945 0
1.172 Opieka społeczna robotników - roboty melioracyjne wykonywane przez bezrobotnych w poszczególnych spółkach wodno-melioracyjnych 50 1810-1938 0
1.173 Opieka społeczna robotników - roboty publiczne wykonywane przez bezrobotnych - miasta, powiaty 187 1732-1943 0
1.174 Policja bezpieczeństwa - handel bronią, rejestry kar, zakłady amunicji, przepisy 6 1920-1928 0
1.175 Policja bezpieczeństwa - rozruchy polityczne 9 1869-1930 0
1.176 Policja bezpieczeństwa - transport jeńców 1 1921-1922 0
1.177 Policja bezpieczeństwa - zjazdy organizacji politycznych 8 1874-1931 0
1.178 Policja bezpieczeństwa - sprawy tajne 4 1921-1943 0
1.179 Policja bezpieczeństwa - sprawy polityczne 14 1821-1935 0
1.180 Policja bezpieczeństwa - strajki, socjaldemokraci, anarchiści, komuniści, stowarzyszenia 44 1810-1944 0
1.181 Policja bezpieczeństwa - ochrona Republiki 9 1886-1929 0
1.182 Policja bezpieczeństwa - nadzór policyjny w miastach 198 1781-1943 0
1.183 Miasta i ich obowiązki 6 1812-1872 0
1.184 Bractwa kurkowe 13 1810-1941 0
1.185 Nadzór policyjny nad konkubinatami 3 1917-1925 0
1.186 Sprawy monetarne 12 1810-1930 0
1.187 Gminy żydowskie - miasta, powiaty 46 1809-1931 0
1.188 Likwidacja gminy religijnej w Szczecinie 4 1808-1812 0
1.189 Sprawy służby 3 1810-1813 0
1.190 Finanse, podatki - pożyczki, depozyty, banki, dezercja i konfiskata majątku, statystyka, spadki 58 1809-1941 0
1.191 Finanse, podatki - likwidacja podatku od mąki 1 1887-1890 0
1.192 Finanse, podatki - dochodowy, obrotowy, lokalowy itd.. 74 1811-1932 0
1.193 Finanse, podatki - Główna Kasa Rejencyjna 123 1748-1931 0
1.194 Finanse, podatki - kasy finansowo-administracyjne 193 1779-1944 0
1.195 Finanse, podatki - kasy oszczędnościowe 52 1807-1932 0
1.196 Finanse, podatki - sprawy katastralne 79 1809-1945 0
1.197 Koncesje, sprawy przemysłowe - Ogólne 34 1816-1945 0
1.198 Koncesje, sprawy przemysłowe - w miastach 86 1809-1944 0
1.199 Koncesje, sprawy przemysłowe - na terenie powiatów 476 1798-1894 0
1.200 Policja polityczna 257 1811-1939 0
1.201 Żandarmeria, gestapo 24 1819-1937 0
1.202 Militaria - ustawodawstwo 5 1929-1934 0
1.203 Militaria - generalia 68 1808-1945 0
1.204 Militaria - odznaczenia 4 1813-1823 0
1.205 Militaria - sprawy dyscypliny 2 1812-1813 0
1.206 Militaria - inwalidzi i sprawy zapomóg 44 1808-1938 0
1.207 Militaria - zapomogi za postawę w czasie wojen 23 1792-1911 0
1.208 Militaria - Roszczenia i odszkodowania 16 1809-1907 0
1.209 Militaria - odszkodowania wojenne 37 1813-1931 0
1.210 Militaria - sprawy kantonów 158 1750-1945 0
1.211 Militaria - zakwaterowanie wojsk 203 1776-1877 0
1.212 Militaria - umocnienia i fortyfikacje 86 1800-1835 0
1.213 Militaria - dostawy i aprowizacja 92 1805-1877 0
1.214 Militaria - przemarsze wojsk i podwody 68 1692-1929 0
1.215 Militaria - sprawy bezpieczeństwa i przygotowania do obrony 12 1810-1840 0
1.216 Militaria - ćwiczenia wojskowe 15 1816-1869 0
1.217 Militaria - urzędnicy zatrudnieni w urzędach wojskowych 47 1809-1876 0
1.218 Militaria - reklamacje, odszkodowania 4 1811-1860 0
1.219 Militaria - sprawy finansowo-rachunkowe 67 1809-1926 0
1.220 Militaria - mobilizacja wojsk 33 1788-1837 0
1.221 Militaria - procesy i skargi 3 1810-1895 0
1.222 Militaria - I wojna światowa 97 1803-1930 0
1.223 Militaria - towarzystwa kombatanckie 46 1810-1929 0
2 Wydział ds. szkół i kościołów 0 0
2.1 Generalia 17 1810-1945 0
2.2 Synod Altenkirchen (Kr. Rügen - Niemcy) 9 1812-1938 0
2.3 Synod Altdamm (Dąbie) 101 1789-1940 0
2.4 Synod Anklam (Niemcy) 324 1801-1943 0
2.5 Synod Bahn (Banie) 183 1806-1942 0
2.6 Synod Barth (Niemcy) 30 1801-1942 0
2.7 Synod Bergen a/Rügen (Niemcy) 12 1818-1913 0
2.8 Synod Daber (Dobra, pow. Nowogard) 111 1809-1941 0
2.9 Synod Demmin (Niemcy) 344 1577-1944 0
2.10 Synod Franzburg (Niemcy) 12 1834-1944 0
2.11 Synod Freienwalde (Chociwel, pow. Stargard) 176 1798-1943 0
2.12 Synod Gartz (Niemcy), pow. Szczecin 161 1809-1942 0
2.13 Synod Garz (Niemcy), Kr. Rügen 17 1851-1941 0
2.14 Synod Gollnow (Goleniów, pow. Nowogard) 507 1806-1944 0
2.15 Synod Greifenberg (Gryfice) 161 1769-1942 0
2.16 Synod Greifenhagen (Gryfino) 171 1801-1938 0
2.17 Synod Greifswald (Niemcy) 13 1821-1941 0
2.18 Synod Grimmen (Niemcy) 16 1813-1943 0
2.19 Synod Jakobshagen (Dobrzany, pow. Stargard) 384 1759-1944 0
2.20 Synod Kammin (Kamień Pom.) 237 1805-1944 0
2.21 Synod Kolbatz (Kołbacz, pow. Gryfino) 375 1802-1944 0
2.22 Synod Labes (Łobez) 86 1809-1944 0
2.23 Synod Loitz (Kr. Grimmen, Niemcy) 7 1820-1943 0
2.24 Synod Naugard (Nowogard) 234 1567-1943 0
2.25 Synod Naugard-Gülzow (Nowogard-Golczewo) 85 1787-1942 0
2.26 Synod Pasewalk (Niemcy) 334 1794-1943 0
2.27 Synod Pencun (Niemcy) 156 1724-1942 0
2.28 Synod Pyritz (Pyrzyce) 280 1740-1942 0
2.29 Synod Regenwalde (Resko, pow. Łobez) 48 1809-1941 0
2.30 Synod Richtenberg (Kr. Franzburg, Niemcy) 3 1864-1935 0
2.31 Synod Soldin (Myślibórz) 3 1810-1909 0
2.32 Synod Stargard (Stargard) 253 1740-1944 0
2.33 Synod Stettin (Szczecin) 624 1667-1944 0
2.34 Synod Stralsund (Niemcy) 3 1833-1933 0
2.35 Synod Treptow a/Rega (Trzebiatów, pow. Gryfice) 178 1764-1934 0
2.36 Synod Treptow a/Tollensee (Niemcy) 307 1720-1943 0
2.37 Synod Usedom (Uznam, pow. Uznam-Wolin) 229 1809-1943 0
2.38 Synod Ückermünde (Niemcy) Cz. pow. Szczecin 300 1735-1943 0
2.39 Synod Werben (Wierzbno, pow. Pyrzyce) 193 1702-1944 0
2.40 Synod Wolgast (Niemcy) 3 1858-1939 0
2.41 Synod Wollin (Wolin, pow. Wolin-Kamień Pom.) 454 1809-1942 0
2.42 Sprawy szkolne - szkoły podstawowe, ludowe 171 1811-1945 0
2.43 Dochody nauczycieli i duchownych 27 1816-1944 0
2.44 Uposażenie nauczycieli i duchownych 165 1810-1929 0
2.45 Budownictwo szkolne 10 1814-1935 0
2.46 Kolekty i zapomogi dla nauczycieli i ich rodzin 63 1810-1932 0
2.47 Pomoce kancelaryjne 9 1810-1928 0
3 Wydział Domen i Lasów 0 0
3.1 Sprawy ogólne 80 1809-1934 0
3.2 Opisy majątków, inwentaryzacja budynków, inwentaryzacja drzewostanu 17 1811-1923 0
3.3 Ecclesiastica. Utrzymanie kościołów i duchownych 2 1829-1913 0
3.4 Wizytacje i kontrole domen 6 1807-1861 0
3.5 Dzierżawa folwarków, zagospodarowanie gruntów itp. 219 1764-1939 0
3.6 Zmiany w księgach gruntowych, daniny na rzecz gmin 86 1808-1932 0
3.7 Jurysdykcja - egzekucje finansowe 66 1782-1863 0
3.8 Fiskalia, sprawy dochodzeniowe 35 1827-1868 0
3.9 Budownictwo, sprawy ppoż. 99 1628-1934 0
3.10 Sprawy personalne, zatrudnienia, sprawozdawczość 174 1796-1944 0
3.11 Sprawy policyjne 1 1810-1827 0
3.12 Sprawy odszkodowań 5 1811-1873 0
3.13 Sprawy kasowo-budżetowe 50 1824-1941 0
3.14 Świadczenia, zapomogi 8 1842-1914 0
3.15 Pomiary 12 1809-1901 0
3.16 Kaucje 1 1802-1802 0
3.17 Rekwizycje 10 1827-1910 0
3.18 Sprawy spadkowe 37 1837-1922 0
3.19 Urzędy - Amt Dölitz 40 1809-1876 0
3.20 Urzędy - Amt Friedrichswalde 258 1776-1930 0
3.21 Urzędy - Amt Gülzow 24 1806-1916 0
3.22 Urzędy - Amt Jasenitz 7 1857-1908 0
3.23 Urzędy - Amt Kammin 291 1804-1928 0
3.24 Urzędy - Amt Klempenow 570 1802-1945 0
3.25 Urzędy - Amt Kolbatz 172 1806-1932 0
3.26 Urzędy - Amt Marienfliess 348 1809-1940 0
3.27 Urzędy - Amt Massow 49 1803-1910 0
3.28 Urzędy - Amt Naugard 214 1802-1941 0
3.29 Urzędy - Amt Pudagla 465 1801-1938 0
3.30 Urzędy - Amt Pyritz 323 1800-1949 0
3.31 Urzędy - Amt Saatzig 85 1806-1934 0
3.32 Urzędy - Amt Schwedt 402 1710-1940 0
3.33 Urzędy - Amt Stepenitz 183 1804-1932 0
3.34 Urzędy - Amt Stettin u. Jasenitz 401 1802-1928 0
3.35 Urzędy - Amt Treptow a/N. 49 1810-1897 0
3.36 Urzędy - Amt Ückermünde 383 1756-1932 0
3.37 Urzędy - Amt Verchen 319 1787-1933 0
3.38 Urzędy - Amt Wolin 326 1802-1932 0
3.39 Dzierżawa folwarków b. rejencji strzałowskiej 99 1823-1945 0
3.40 Torffkatorien Karolinenhorst, Swinemünde 26 1815-1928 0
3.41 Umowy dzierżawne - Spantekow 24 1810-1839 0
3.42 Dzierżawa folwarków i ich amortyzacja wg powiatów 595 1817-1944 0
3.43 Lasy 1454 1684-1982 0
3.44 Procesy 1125 1770-1925 0
3.45 Podatki 641 1753-1944 0
4 Varia - akta włączone do zespołu w skontrum w 1995 roku 2856 1670-1944 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
65/92/0/1.1/I/3 Acta Gener. von ergangenen Gen. Verfügungen, Publicanden und Rescripten. Vol. 3 1822-1826 0
65/92/0/1.1/I/21 Sammlung derer bei der Königl. Regierungs Polizei Deputation eingegangenen Rescriptorum. Vol. 4 1810 0
65/92/0/1.1/I/29 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/30 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/31 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/32 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/33 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/34 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/35 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/36 Sammlung der ad statum legendi vorgelegten Rescripte und Verordnungen bei der Königlichen Regierungs Finanz Deputat. 1810 0
65/92/0/1.1/I/694 …die von der Dorfschaft Ganserin Amts Stepnitz nachgesuchte Untersützung aus Staats-Kassen zur Anlegungs einer nothwendigen Wasserleitung behufs der Sicherung der Dorfbewohner bei Feuersbrünsten. 1821 0
65/92/0/1.1/I/1434 Statistische Tabellen des Kreises Naugardt. a) Kreisdörfer. Vol. 5 brak daty 0
65/92/0/1.1/I/1534 Statistische Tabellen des Kreises Regenwalde.Vol. 17 1831 0
65/92/0/1.1/I/1634 Statistische Tabellen des Kreises Usedom-Wollin. c) Amt Pudagla II. Vol. 2 1811 0
65/92/0/1.1/I/1770 Druckschriften der Proklamationen über Ernennung des Staatsministeriums, Verlegung der Nationalversammlung, Herstellung der Ordnung in Berlin und der Verfassungsurkunde vom 5.12.1848. 1848-1858 0

Amount of archival material

33640

33640

0

722.30

722.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.