Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1772] 1879-1945
Amtsgericht Meseritz 1772 - 1879
1879 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Początkowo w Międzyrzeczu sądownictwo w mieście sprawował sąd ławniczy (Schöppenstuhl). Po reformie Sejmu Czteroletniego w 1792 roku utworzono tu Sąd Miejski. Po zajęciu w 1793 roku miasta przez Prusy dotychczasowe sądy zostały zlikwidowane, zaś w ich miejsce powołano Sąd Miejski funkcjonujący w ramach Magistratu. W roku 1808 po utworzeniu Księstwa Warszawskiego w jego miejsce powołany został Sąd Pokoju (I instancja). Nadzór nad nim sprawował Sąd Ziemski w Międzyrzeczu. W 1835 r. po likwidacji Sądu Najwyższego w Poznaniu zlikwidowano dotychczasowy Sąd Pokoju tworząc w jego miejsce Sąd Ziemski i Miejski (Land und Stadtgericht). Zgodnie z ustawą z dnia 2 stycznia 1849 roku utworzono wówczas Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) jako sąd I instancji. Od jego wyroków przysługiwało prawo apelacji do Królewskiego Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Königliches Appelations Gerichts).
W dniu 1 października 1879 roku w związku z reformą sądownictwa w Niemczech likwidacji uległy sądy powiatowe i miejskie, zaś w Międzyrzeczu powołano Sąd Obwodowy (Amtsgericht). Podstawę prawną jego utworzenia stanowiła ustawa o ustroju sądów w Niemczech z dnia 27 stycznia 1877 roku oraz pruskie przepisy wykonawcze do niej z dnia 28 kwietnia 1878 roku. Zasięg działania sądu obejmował miasto i powiat międzyrzecki, z wyjątkiem miejscowości położonych w południowo-wschodniej części powiatu, które podporządkowane zostały Sądowi Obwodowemu w Zbąszyniu (Amtsgericht Bentschen). Sądy obwodowe, jako sądy I instancji, rozstrzygały w sprawach cywilnych i karnych. Sądem apelacyjnym od wyroków sądu obwodowego był Sąd Krajowy (Landgericht) w Międzyrzeczu, który sprawował nad nim nadzór administracyjny i był właściwy dla załatwiania spraw nie będących w kompetencji Sądu Obwodowego. Wyższy Sąd Krajowy (Oberlandgericht) działał w Poznaniu, a od 1920 roku w Kwidzynie (Marienwalde). Podobnie jak i w przy innych sądach, także w Międzyrzeczu funkcjonowały: Sąd dla Nieletnich (Jugendgerichte), od roku 1927 Sąd Pracy (Arbeitsgericht), od roku 1934 także Sąd do Spraw Własności Dziedzicznej (Anerbengericht), a od roku 1935 Sąd Zdrowia Dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz Urząd do Spraw Oddłużenia (Entschuldigungsamt).
Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu zakończył swoją działalność na początku 1945 roku.
1. Akta ogólne, 219 j.a., 1798-1945; 2. Akta karne, 536 j.a., 1923-1944; 3. Rejestry do spraw procesów cywilnych, 2 j.a., 1900-1922; 4. Procesy cywilne, 25 j.a., 1904-1941; 5. Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych i karnych, 204 j.a., 1907-1944; 6. Rejestry do spraw testamentowych, 1 j.a., 1917-1942; 7. Akta testamentowe, 2986 j.a., 1795-1945; 8. Akta spadkowe, 280 j.a., 1826-1944; 9. Akta kurateli sądowej, 748 j.a., 1859-1944; 10. Akta opieki sądowej, 371 j.a., 1889-1944; 11. Akta wychowania w zakładach opieki społecznej, 81 j.a., 1908-1944; 12. Opieka nad dzieckiem, 8 j.a., 1924-1940; 13. Prawny przedstawiciel dziecka, 45 j.a., 1899-1942; 14. Ogłoszenia sądowe, 86 j.a., 1855-1893; 15. Akta zbiorcze do spraw towarzystw z ograniczoną (nieograniczoną) odpowiedzialnością, 64 j.a., 1877-1945; 16. Akta zbiorcze do spraw spółek handlowych, 27 j.a., 1878-1942; 17. Akta gruntowe, 3461 j.a., 1772-1945; 18 . Księgi gruntowe, 175 j.a., 1833-1945; 19. Duplikaty ksiąg metrykalnych, 54 j.a., 1817-1939. W trakcie skontrum (1995) stwierdzono brak 6 jednostek: 57, 1673, 5022, 5106, 6349, 8000. W trakcie opracowania w ich miejsce umieszczono nowoutworzone jednostki. Decyzją KM z dnia 23.10.2015 przesunięto z zespołu Sąd Obwodowy w Trzcielu do zespołu Sąd Obwodowy w Międzyrzeczu 10 j.a. (0.04 m.b.)
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta ogólne 0 0
1.1 Akta dotyczące organizacji urzędu 142 1805-1945 0
1.2 Akta dotyczące organizacji hipoteki 77 1798-1913 0
2 Akta karne 0 0
2.1 Akta karne z oskarżenia publicznego 340 1923-1944 0
2.2 Akta karne z oskarżenia prywatnego 196 1931-1943 0
3 Rejestry do spraw procesów cywilnych 2 1900-1922 0
4 Procesy cywilne 25 1904-1941 0
5 Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych i karnych 0 0
5.1 Akta zbiorcze do spraw procesów cywilnych 196 1907-1944 0
5.2 Akta zbiorcze do spraw karnych 8 1930-1943 0
6 Rejestry do spraw testamentowych 1 1917-1942 0
7 Akta testamentowe 2989 1795-1945 0
8 Akta spadkowe 281 1826-1944 0
9 Akta kurateli sądowej 751 1859-1944 0
10 Akta opieki sądowej 373 1889-1944 0
11 Akta wychowania w zakładach opieki społecznej 81 1908-1944 0
12 Opieka nad dzieckiem 8 1924-1940 0
13 Prawny przedstawiciel dziecka 45 1899-1942 0
14 Ogłoszenia sądowe 86 1855-1893 0
15 Akta zbiorcze do spraw towarzystw z ograniczoną (nieograniczoną) odpowiedzialnością 64 1877-1945 0
16 Akta zbiorcze do spraw spółek handlowych 0 0
16.1 Firmy i spółki handlowe 17 1878-1942 0
16.2 Spółki komandytowe i akcyjne 10 1900-1939 0
18 Akta gruntowe 0 0
18.1 Altenhof Gutsbezirk (Stary Dwór, Starydwór-majątek ziemski) 2 1900-1929 0
18.2 Altenhof (Stary Dwór, Starydwór) Altenhof (Stary Dwór, Starydwór) 46 1827-1944 0
18.3 Bauchwitz Rittergutsbezirk (Bukowiec, majątek ziemski) 6 1818-1932 0
18.4 Bauchwitz (Bukowiec) 72 1829-1944 0
18.5 Betsche (Pszczew, Pczewo) 439 1772-1956 0
18.6 Brätz (Brójce, Brodziec) 594 1803-1944 0
18.7 Bobelwitz Rittergutsbezirk (Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko-majątek ziemski) 7 1835-1944 0
18.8 Bobelwitz (Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko) 15 1830-1944 0
18.9 Dürlettel (Lutol Suchy, Suchy Lutolek, Lutola, Suchylutot, Lutolek Suchy, Suche Lutole) 126 1820-1945 0
18.10 Georgsdorf (Święty Wojciech, Wojciechowo) 33 1823-1945 0
18.11 Grunzig Gutsbezirk (Goruńsko, majątek ziemski) Grunzig Gutsbezirk (Goruńsko, majątek ziemski) 10 1818-1936 0
18.12 Grunzig (Goruńsko) 30 1832-1943 0
18.13 Hochwalde (Wysoka) 81 1827-1945 0
18.14 Janau (Janowo) 12 1826-1942 0
18.15 Kainscht (Kęszyca) 279 1826-1944 0
18.16 Kainscht-Braunkohlenbergwerk (Kęszyca- kopalnie węgla brunatnego) 8 1858-1925 0
18.17 Kalau ( Kaława ) 61 1827-1944 0
18.18 Kulkau ( Kuligowo) 23 1819-1942 0
18.19 Kurzig (Kursko) 12 1822-1941 0
18.20 Kurzig Gutsbezirk (Kursko -majątek ziemski) 5 1819-1939 0
18.21 Kutschkau (Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew) 75 1828-1944 0
18.22 Kutschkau Gutsbezirk (Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew- majątek ziemski) 7 1838-1933 0
18.23 Lagowitz Rittergut (Łagowiec, Łagowice-majątek ziemski) 11 1822-1937 0
18.24 Lagowitz (Łagowiec, Łagowice) 41 1827-1944 0
18.25 Lagowitz Berwerk (Łagowiec, Łagowice-kopalnie węgla brunatnego) 1 1863-1921 0
18.26 Meseritz (Międzyrzecz) 670 1777-1945 0
18.27 Meseritz Schloss (Międzyrzecz Zamek) 19 1838-1944 0
18.28 Nipter (Nietoperek) 96 1827-1944 0
18.29 Nipter Bergwerk ( Nietoperek-kopalnie węgla brunatnego) 11 1867-1921 0
18.30 Ober Görzig ,Obergörtzig, Obergörzig, Obergoertzig, Obergoerzig (Gorzyca) 24 1827-1940 0
18.31 Ober Görzig ,Obergörtzig, Obergörzig, Obergoertzig, Obergoerzig Rittergut (Gorzyca-majątek ziemski) 4 1819-1945 0
18.32 Pannwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk (Panowice, Średni Folwark) 1 1926-1942 0
18.33 Pannwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk Gutsbezirk (Panowice- majątek ziemski) 2 1910-1926 0
18.34 Pannwitz , Pannwitz, Mittelvorwerk Braunkohlenbergwerk ( Panowice-kopalnie węgla brunatnego) 9 1872-1921 0
18.35 Paradies (Gościkowo) 36 1827-1942 0
18.36 Paradies Gutsbezirk ( Gościkowo- majątek ziemski) 2 1906-1928 0
18.37 Pieske (Pieski) 17 1827-1945 0
18.38 Pieske Rittergut ( Pieski- majątek ziemski) 2 1839-1929 0
18.39 Politzg ( Policko ) 15 1817-1944 0
18.40 Politzig Rittergut ( Policko- majątek ziemski ) 7 1834-1933 0
18.41 Reinzig, Reinsker, Reinziger Hauland, Reinzig Hauland (Rańsko, Roińskie Holendry) 13 1820-1945 0
18.42 Samst ( Ziemsko, Zamostowo, Zamsko ) 5 1840-1880 0
18.43 Samst Gutsbezirk ( Ziemsko, Zamostowo, Zamsko- majątek ziemski ) 2 1823-1928 0
18.44 Scharzig (Szarcz, Sarcz, Szorcz, Sorcz, Sardz ) 40 1826-1950 0
18.45 Schönfelde, Stalun ( Stołuń ) 75 1827-1944 0
18.46 Schierzig (Siercz) 106 1801-1945 0
18.47 Schierzig Rittergut ( Siercz- majątek ziemski) 12 1823-1939 0
18.48 Schindelmühl (Szumiąca, Dranica, Szyndelmłyn, Szkudłowo ) 92 1828-1944 0
18.49 Seemühle ( Jeziernik, Młynek zajeziorny, Zajezierny Młyn) 1 1827-1851 0
18.50 Solben ( Żółwin) 65 1805-1976 0
18.51 Betsche -Schkoss (Pszczew, Pczewo-zamek) 2 1839-1892 0
18.52 Weissensand ( Bieleń, Biały Piasek, Piaski ) 1 1828-1860 0
18.53 Weissensee (Chycina, Chyciny ) 7 1827-1934 0
18.54 Weissensee Rittergut ( Chycina, Chyciny- majątek ziemski) 10 1793-1914 0
18.55 Wischen (Wyszanowo) 35 1830-1944 0
18.56 Wilhelmstal, Zielomischel ( Zielomyśl) 38 1826-1944 0
18.57 Wilhelmsthal, Zielomischel-Gutsbezirk ( Zielomyśl -majątek ziemski) 5 1827-1914 0
18.58 Winnitze, Winnice ( Winnica) 11 1827-1937 0
18.59 Kopalnie węgla brunatnego 25 1871-1921 0
18.131 Hohenbirken, Sorge (Kwiecie, Folwark Kwiecie, Wysoka Brzoza) 5 1831-1876 0
18.181 Kupfermühle, Deutschmühle (Kuźnik, Kopernik, Kuperny Młyn, Miedziany Młyn) 1 1836-1869 0
19 Księgi gruntowe 0 0
19.1 Altenhof ( Stary Dwór, Starydwór ) 5 1913-1945 0
19.2 Bauchwitz ( Bukowiec ) 6 1921-1945 0
19.3 Bauchwitz- Gutsbezirk ( Bukowiec-majątek ziemski ) 1 1907-1941 0
19.4 Betsche ( Pszczew, Pczewo ) 15 1860-1997 0
19.5 Bobelwitz ( Bobowicko, Bobelwicko, Bobolewicko, Bobłowicko ) 2 1918-1944 0
19.6 Brätz ( Brójce, Brodziec ) 15 1902-1948 0
19.7 Dürlettel ( Lutol Suchy, Suchy Lutolek, Lutola, Suchylutot, Lutołek Suchy, Suche Lutole ) 7 1838-1945 0
19.8 Georgsdorf ( Święty Wojciech, Wojciechowo ) 2 1833-1945 0
19.9 Grunzig ( Goruńsko ) 5 1891-1945 0
19.10 Hochwalde ( Wysoka ) 3 1910-1945 0
19.11 Janau ( Janowo ) 1 1940-1943 0
19.12 Kainscht ( Kęszyca ) 1 1931-1945 0
19.13 Kalau ( Kaława ) 3 1903-1945 0
19.14 Kulkau ( Kuligowo ) 3 1900-1963 0
19.15 Kupfermühle, Deutschmühle ( Kuźnik, Kopernik, Koperny Młyn, Miedziany Młyn ) 1 1928-1945 0
19.16 Kurzig ( Kursko ) 3 1897-1945 0
19.17 Kutschkau ( Chociszewo, Chodziszewo, Chociszew ) 7 1898-1945 0
19.18 Lagowitz ( Łagowiec, Łagowice ) 5 1887-1945 0
19.19 Meseritz ( Międzyrzecz) 47 1840-1969 0
19.20 Nipter ( Nietoperek ) 6 1905-1945 0
19.21 Ober Görzig, Obergörzig , Obergoerzig, Obergoertzig( Gorzyca ) 5 1883-1945 0
19.22 Panwitz, Pannwitz, Mittelvorwerk ( Panowice, Średni Folwark ) 1 1888-1945 0
19.23 Paradies ( Gościkowo ) 3 1907-1948 0
19.24 Pieske ( Pieski ) 2 1901-1945 0
19.25 Politzig ( Policko ) 4 1874-1945 0
19.26 Scharzig ( Szarcz, Sarcz, Szorcz, Sorcz, Sardz ) 2 1913-1986 0
19.27 Schierzig ( Siercz ) 5 1911-1945 0
19.28 Schindelmühl ( Szumiąca, Dranica, Szyndelmłyn, Szkudłowo ) 3 1937-1945 0
19.29 Schönfelde, Stalun ( Stołuń ) 3 1938-1996 0
19.30 Solben ( Żółwin ) 1 1932-1945 0
19.31 Weissensee ( Chycina, Chyciny ) 2 1883-1945 0
19.32 Wilhelmstal, Zielomischel ( Zielomyśl ) 3 1914-1964 0
19.33 Wischen ( Wyszanowo ) 2 1902-1945 0
19.34 Bergwerke ( Kopalnie węgla brunatnego ) 1 1908-1921 0
21 Duplikaty ksiąg metrykalnych 0 0
21.1 Gmina żydowska w Brójcach 27 1817-1847 305
21.2 Gmina żydowska w Międzyrzeczu 25 1817-1846 663
21.3 Gmina żydowska w Zbąszyniu (Bentschen) Pszczewie, ( Betsche ), Trzcielu ( Tirschtiegel, Alt Tirschtiegel), Brójcach ( Braetz) 2 1847-1939 344
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
66/247/0/1.1/16 Die gerichtlich ausgestellen Quittungen 1844-1854 0
66/247/0/1.1/17 Die gerichtlich ausgestellten Quittungen 1835-1854 0
66/247/0/1.1/18 Die vor dem Gericht aufgenommen Contracte 1835 bis 1838 1835-1848 0
66/247/0/1.1/19 Die vor dem Gericht aufgenommen Contracte 1846 bis 1854 1846-1854 0
66/247/0/1.1/20 Die gerichtlichen Vollmachten 1843 bis December 1847. Vol. IV 1843-1855 0
66/247/0/1.1/21 Die gerichtlichen Vollmachten 1848-1850 1848-1850 0
66/247/0/1.1/22 Die gerichtlichen Vollmachten de 1851 1851-1853 0
66/247/0/1.1/23 Die wegen der Heirathen der Juden aufgenommen Verhandlungen vom 9 September 1847 und Juny 1848 1847-1848 0
66/247/0/1.1/24 Die wegen der Heirathen der Juden aufgenommen Vergandlungen vom 17 July 1848 bis October 1849 1848-1849 0
66/247/0/1.1/25 Die wegen der Heirathen der Juden aufgenommen Verhandlungen 1849-1851 0
66/247/0/1.1/26 Die wegen der Heirathen der Juden aufgenommen Verhandlungen 1852-1853 0
66/247/0/1.1/29 Die nicht zur Einleitung gekommen Vormundschafts-Nachlass und Testament Sachen 1845-1877 0
66/247/0/1.1/255 Justiz Commisarius Wolny Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1826-1827 0
66/247/0/1.1/256 Justiz Commisarius Wolny Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1828-1829 0
66/247/0/1.1/257 Justiz Commissarius Wolny Verhandlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit 1830-1834 0
1 2 3 4 ... 311 312 313 314 315 ... 623 624 625 626

Amount of archival material

9383

9383

0

90.04

90.04

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -