Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Sąd Obwodowy w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1666] 1879-1945
Amtsgericht Landsberg an der Warthe 1666 - 1878
1879 - 1945
- brak danych - tak
instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości - sądy, trybunały niemiecki
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
1 października 1879 r. na podstawie ustawy z dnia 27 I 1877 r. zlikwidowano sądy powiatowe i miejskie i powołano do życia sądy obwodowe (Amtsgericht) jako sądy I instancji. Była to reforma ogólno-niemiecka, która stworzyła jednolitą strukturę sądów dla całej Rzeszy. Sądami I instancji były sądy obwodowe. Jako organy II instancji powołano sądy krajowe (Landgericht). Sądy I instancji załatwiały sprawy cywilne o wartości przedmiotu sporu do 500 marek, sprawy z tytułu najmu, wykroczeń w czasie podróży, szkód wyrządzonych przez zwierzęta, sprawy alimentacyjne, spadkowe, testamentowe, opiekuńcze, adopcji. Ponadto prowadziły tez akta i księgi gruntowe, rejestry zrzeszeń, firm handlowych, związków i stowarzyszeń. Do kompetencji sądu należały też sprawy karne zagrożone karą więzienia do 6 miesięcy z oskarżenia prywatnego lub prokuratorskiego. Sprawy te rozpatrywane były przez sądy ławnicze (Schöffengerichte) złożone z sędziego i dwóch ławników. Od 1923 r. przy sądach obwodowych dodatkowo istniały sądy do spraw młodzieży (Jugendgerichte), od 1927 roku również sądy pracy (Arbeitsgerichte), a od 1934 roku sądy do spraw niepodzielnych gospodarstw chłopskich (Anerbergericht) oraz sądy zdrowia dziedzicznego (Erbgesundheitsgericht) oraz od 1935 r. Urząd do Spraw Oddłużania (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Gorzowie swoją działalność rozpoczął 1 października 1879 r. Jurysdykcją sądową obejmował miasto Gorzów i powiat gorzowski z wyłączeniem kilku miejscowości na północy i zachodzie powiatu, które administracyjnie przynależały do Sądu Obwodowego w Myśliborzu (Amtsgericht Soldin) oraz Sądu Obwodowego w Kostrzynie (Amtsgericht Küstrin). Obsadę Sądu Obwodowego w Gorzowie stanowiło siedmiu sędziów. W 1920 r. w sądzie pracowało tylko 5 sędziów. W 1925 r. wymieni są: 4 sędziowie, 1 asesor sądowy (Gerichts Assessor), 4 inspektorów sprawiedliwości (Justizinspektor) w tym jeden główny (Justizoberinspektor), 6 głównych sekretarzy sądowych (Justizobersekretäre), 2 zwykłych sekretarzy sądowych (Justizsekretär), 1 sekretarz pobierający dietę (Diätare Justizsekretäre), 2 asystentów biurowych (Justizbüreau Assistenten), 1 inspektor kancelaryjny (Kanzleiinspektor), 5 sekretarzy kancelaryjnych (Kanzleisekretäre), 1 asystent kancelaryjny (Kanzleiassistent), 2 kancelistów pobierających dietę (Kanzleidiätare), 1 pomocnik kancelaryjny (Kanzleiangestellter), 2 komorników (Obergerichtsvollzieher) i 3 wachmistrzów (Justizunterwachtmeister), w tym jeden główny (Justizwachtmeister) oraz bardzo liczny personel kasy sądu. Sąd Obwodowy w Gorzowie swoją działalność zakończył w styczniu 1945 r. po zajęciu miasta przez wojska radzieckie. 1. Akta ogólne – [1763-1878] 1879-1945, 1069 j.a.
1.1. Akta dotyczące administracji urzędem – [1763-1878] 1879-1937, 362 j.a.: zbiór zarządzeń i przepisów w sprawie organizacji sądownictwa w Prusach, obsady stanowisk sędziowskich, pisarzy sądowych, egzekutorów i komorników, rzeczoznawców sądowych i sędziów rozjemczych, przepisy w zakresie prawa karnego i cywilnego, opiekuńczego, spadkowego i gruntowego, sprawy egzekucji, utrzymania budynku Sądu Obwodowego w Gorzowie, przepisy kancelaryjne itp.
1.2. Akta dotyczące organizacji hipoteki (spraw gruntowych) – [1864-1878] 1879-1909, 452 j.a.: sprawy hipoteczne oraz recesy i układy w sprawie zmian granic, powinności służebnych wobec majątków ziemskich, nadleśnictw, sprawy serwitutów itp. Akta hipoteczne zawierają m.in. spisy właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Gorzowa i powiatu gorzowskiego. Spisy te sporządzone były do celów podatkowych i zawierały następujące informacje: nr tomu i karty księgi wieczystej, typ gospodarstwa rolnego, powierzchnia oraz imię i nazwisko właściciela.
1.3.Akta personalne – 1879-1945, 255 j.a.: podzielone są na kilka grup: sędziowie, wyższy personel kancelaryjny, komornicy i wachmistrze sądowi, średni personel kancelaryjny oraz pozostali. W aktach poza własnoręcznie napisanym życiorysem i podaniem znajdują się kwestionariusze osobowe pracowników, fotografie oraz pozostałe dokumenty obrazujące przebieg pracy w Sądzie Obwodowym w Gorzowie.
2. Akta gruntowe: [1666-1878] 1879-1945, 12512 j.a.: akta i księgi gruntowe gospodarstw rolnych i innych nieruchomości położonych na terenie należącym do jurysdykcji Sądu Obwodowego w Gorzowie w tym majątków ziemskich w: Marwice (Marwitz), Wysoka (Hohenwalde), Gralewo (Gralow), Lubno (Liebenow), Murzynowo (Morrn), Stanowice (Stennewitz), Janczewo (Jahnsfelde), Różanki (Stolzenberg), Zieleniec (Rosswiese – od 1977 część miasta Gorzowa), Lipki Wielkie (Lipke), Gorzów Wielkopolski (Landsberg an der Warthe).
3. Rejestry firm i towarzystw (Gesellschaftregister) – [1862-1878] 1879-1937, 47 j.a.: zgłoszenia firm do rejestracji w Sądzie Obwodowym w Gorzowie. Zawierają następujące informacje: nazwiska osób zgłaszających firmę do rejestracji wraz z adresem zamieszkania, nazwę firmy i jej adres, przynależność do cechów lub związków, datę założenia i nazwiska osób reprezentujących firmę na zewnątrz.
4. Rejestr spółek z nieograniczoną (ograniczoną) odpowiedzialnością (Genossenschaftregister) – 1868-1942, 141 j.a.: akta kas oszczędnościowo-pożyczkowych spółek z nieograniczoną odpowiedzialnością (Spar und Darlehenkasse eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht). Składają się na nie protokoły z posiedzeń organizacyjnych, statuty, rewizje kasy, bilanse za poszczególne lata. Drugą grupę akt stanowią materiały archiwalne stowarzyszeń producentów energii elektrycznej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. (Elektrizitäts und Maschinengenossenschaft eingetragenen Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht). Składają się na nie listy członków, sprawozdania finansowe za poszczególne lata (bilanse), protokoły z posiedzeń organizacyjnych, statuty, Podobnie jak i w materiałach archiwalnych spółek jako załączniki do akt występują magazyny i wydawnictwa o tematyce rolniczej. Kilka teczek dotyczy Banku Kredytowego w Gorzowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Landsberger Credit Verein eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht). Są to deklaracje członków, bilanse za poszczególne lata, rewizje, wyciągi z protokołów z posiedzeń zarządu banku, spisy udziałowców banku z podaniem imienia i nazwiska, zawodu i adresu zamieszkania oraz datą wystąpienia z banku itp.
5. Rejestr firm i przedsiębiorstw – 1897-1943, 90 j.a.: są to akta kupców i spółek kupieckich. Odnoszą się one do rejestracji firm, rachunków za ogłaszania się firm na łamach lokalnych gazet, informacji o zaprzestaniu działalności, skarg i wniosków oraz korespondencji w sprawie zmian w działalności firm.
6. Rejestr związków i stowarzyszeń – 1901-1941, 57 j.a.: są to akta związków branżowych (kupieckie, hodowców koni, lekarzy, urzędników i pracowników, nauczycieli, muzyków, szklarzy, handlarzy koni, mleczarzy itp.). Kilka j.a zawiera materiały dotyczące do sportu, jedna j.a. dotyczy Niemieckiego Czerwonego Krzyża „Bethesda”. W zespole znajdują się też akta dotyczące związków żydowskich jak np. Judische Friedensstiftung i Bürger Rettungs Instituts für jüdischen Glaubens Genossen.
7. Rejestr jednostek żeglugi śródlądowej (Binnenschiffsregister) – 1896-1941, 76 j.a.: są to akta rejestracyjne barek i zawierają takie informacje jak nazwisko i imię właściciela barki wraz z miejscem zamieszkania, posiadane uprawnienia, datę rozpoczęcia działalności, wartość barki, wyporność, przystosowanie do transportu towarów, datę zbudowania i nazwisko budowniczego oraz nazwę portu macierzystego. Poza tym akta notarialne w przypadku zmiany właściciela barki oraz świadectwo legalności barki (Schiffsbrief) tj. nr barki w rejestrze barek warciańskich, data zgłoszenia rozpoczęcia działalności, przystosowanie barki do transportu towarów, wyporność datę zbudowania barki i nazwisko budowniczego, nazwisko właściciela barki (szypra), podstawa prawna nabycia praw do barki oraz zapisy o prawach ciążących na danej barce na rzecz osób trzecich (długi i pożyczki) oraz ich wymazanie.
8. Akta testamentowo-notarialne – 1789-1875, 71 j.a.: są to spisy ostatniej woli (testamenty) oraz akta notarialne dotyczące spraw spadkowych.
9. Akta gospodarstw dziedzicznych (Erbhofakten) – 1933-1943, 75 j.a.: pod względem zawartości treściowej przypominają akta gruntowe. Zawierają one następujące informacje: imię i nazwisko właściciela gospodarstwa rolnego, powierzchnia gospodarstwa rolnego, nr tomu i księgi wieczystej, informacje o prawach ciążących na nieruchomościach na rzecz osób trzecich oraz postanowienia Sądu do spraw Niepodzielnych Gospodarstw Chłopskich w Gorzowie (Anerbengericht).
10. Sprawy Żydów i Dysydentów – 1847-1900, 43 j.a.: są to zgłoszenia zapowiedzi zawarcia związków małżeńskich przez ludność pochodzenia żydowskiego sporządzone przed Sądem Powiatowym w Gorzowie (Kreisgericht Landsberg an der Warthe), korespondencja w sprawie wydobycia aktów urodzenia lub zgonów oraz duplikaty ksiąg metrykalnych gminy żydowskiej w Gorzowie dotyczącej urodzeń, małżeństw i zgonów.
11. Sprawy stanu cywilnego – 1880-1939, 29 j.a.: korespondencja w sprawie wydobycia aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, sprostowań pisowni nazwisk i imion.
12. Duplikaty ksiąg metrykalnych – 1810-1874, 152 j.a.: duplikaty ksiąg metrykalnych parafii ewangelickich w: Gościnowie (Alexandersdorf) z lat 1810-1874; Gliniku (Altensorge) z lat 1812-1874; Barnówku (Berneunchen) z lat 1836-1874; Baczynie (Beyersdorf) z lat 1812-1874; Brzezince (Birkholz) z lat 1850-1874; Deszcznie (Dechsel) z lat 1812-1874; Ulimiu (Eulam) z lat 1812-1874; Genninsch Warthebruch (brak polskiego odpowiednika) z lat 1812-1874; Gralewa (Gralow) z lat 1810-1874; Goszczanowie (Guscht) z lat 1840-1874; Wysokiej (Hohenwalde) z lat 1825-1868; Karninie (Kernein) z lat 1812-1874; Kłodawie (Kladow) z lat 1812-1874; Chwałowicach (Landsberger Holländer) z lat 1812-1874; Lipkach Wielkich (Lipke) z lat 1839-1874; Wawrowie (Lorenzdorf) z lat 1852-1874; Włostowie (Lossow) z lat 1812-1874; Marwicach (Marwitz) z lat 1812-1874; Pyrzanach (Pyrechne) z lat 1812-1874; Stanowicach (Stennewitz) z lat 1812-1874;Tarnowie (Tornow) z lat 1812-1874; Witnicy (Vietz) z lat 1823-1874; Wojcieszycach (Wormsfelde) z lat 1815-1874; Głuchowie (Woxfelde) z lat 1824-1874; Santocznie (Zanzhausen) z lat 1812-1874; Gorzówie (Landsberg an der Warthe)- Marienkirche, Friedrichstadt, garnizon wojskowy, przytułek dla ubogich, Wieprzyce z lat 1812-1874; parafii ewangelicko reformowanych w: Gorzowie (Landsberg an der Warthe) z lat 1812-1874; parafii ewangelicko-unijnych w Gorzowie z lat 1812-1874; parafii katolickich w Gorzowie z lat 1849-1874 i Skwierzynie z lat 1849-1874
13. Arkusze zbiorcze do spraw karnych – 1924-1941, 115 j.a.: akta pomocnicze do spraw karnych. W zdecydowanej większości dotyczą one spraw związanych z waloryzacją nieruchomości oraz sprawami podatkowymi. Kilkanaście poszytów dotyczy też spraw spadkowych lub o zwrot długu czy zapłatę za wykonana usługę.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta ogólne 0 0
1.1 Akta dotyczące administracji urzędu 362 1765-1937 0
1.2 Akta dotyczące organizacji hipoteki (spraw gruntowych) 452 1666-1931 0
1.3 Akta personalne 255 1872-1945 0
2 Akta gruntowe 0 0
2.1 Albrechsthal (Kurzelewo) 33 1779-1937 0
2.2 Alexandersdorf (Gościnowo) 161 1785-1941 0
2.3 Altensorge (Glinik) 160 1778-1937 0
2.4 Alt Gennin (Jeninek) 74 1756-1938 0
2.5 Alt Diedersdorf (Stare Dzieduszyce) 1 1920-1926 0
2.6 Alt Lipke (Lipki Wielkie) 325 1707-1940 0
2.7 Alt Lipke Bruch (Lipki Małe) 110 1763-1937 0
2.8 Annenaue (Baranowice) 127 1786-1942 0
2.9 Antoinettenlust (Grodziec) 82 1788-1940 0
2.10 Bergenhorst (Gorzębia) 29 1763-1936 0
2.11 Bergkolonie (Górki) 40 1706-1939 0
2.12 Berkenwerder (Brzozowiec) 129 1780-1941 0
2.13 Bernhardinenhof (Pomianowice) 9 1795-1937 0
2.14 Beyersdorf (Baczyna) 120 1797-1942 0
2.15 Bayershorst (Dobrobądz) 22 1777-1937 0
2.16 Birkbruch (Brzezinka) 1 1860-1936 0
2.17 Blockwinkel (Bolemin) 156 1759-1939 0
2.18 Blumenthal (Kwiatkowice) 85 1730-1939 0
2.19 Borchertsruh (brak polskiej nazwy. Przysiółek koło Łagodzina) 1 1792-1911 0
2.20 Borkow (Borek) 190 1757-1940 0
2.21 Burchardsfleiss (brak polskiego odpowiednika) 2 1816-1911 0
2.22 Christiansaue (Wierzbica) 94 1782-1940 0
2.23 Christiansburg (brak polskiej nazwy. Przysiółek koło Jenińca) 4 1790-1909 0
2.24 Christophwalde (Jastrzębnik) 122 1780-1943 0
2.25 Cocceji Antheil Neudorf (Krzyszczyna) 35 1776-1939 0
2.26 Cocceji Antheil Neuwalde (Krzyszczynka) 40 1776-1938 0
2.27 Cocceji Antheil Stubbenhagen (brak polskiej nazwy) 5 1777-1911 0
2.28 Dechsel (Deszczno) 242 1757-1939 0
2.29 Derschau (Dzierżów) 55 1775-1938 0
2.30 Döllensradung (Nowiny Wielkie) 1 1899-1936 0
2.31 Dühringshof (Bogdaniec) 147 1776-1940 0
2.32 Egloffstein (Łagodzin) 34 1774-1938 0
2.33 Esperance (Siedlikowo) 73 1801-1942 0
2.34 Eulam (Ulim) 121 1768-1940 0
2.35 Fahlenwerder (Ściechów) 0 0
2.36 Fichtwerder (Świerkocin) 10 1846-1939 0
2.37 Friedrichsberg (Motylewo) 168 1764-1942 0
2.38 Friedrichshorst (brak polskiej nazwy. Przysiółek koło Jenińca) 2 1793-1910 0
2.39 Friedrichsthal (Głożyna) 32 1782-1936 0
2.40 Gennin (Jenin) 125 1765-1941 0
2.41 Gennin Vorwerk (Jenin Folwark) 5 1812-1935 0
2.42 Gerlachsthal (Gostkowice) 34 1777-1938 0
2.43 Giesen (Jeże) 34 1773-1936 0
2.44 Giesenaue (Jeżyki) 11 1788-1934 0
2.45 Gralow (Gralewo) 262 1753-1943 0
2.46 Gross Giesenaue (Jeżyki) 52 1788-1940 0
2.47 Gross Fahlenwerder (Ściechów) 0 0
2.48 Gross Zettritz (Ciecierzyce) 130 1772-1939 0
2.49 Gurkow (Górki) 6 1836-1936 0
2.50 Gürgenaue (Niwica) 32 1769-1936 0
2.51 Guscht (Goszczanowo) 0 0
2.52 Guschterbruch (Goszczanówko) 0 0
2.53 Hagen (Dziersławice) 66 1782-1942 0
2.54 Hammer (Rudnica) 0 0
2.55 Hammerecke (Nałęczyn) 26 1774-1937 0
2.56 Hankwitzruhe Gut (brak polskiej nazwy. Przysiółek koło Kwiatkowic) 1 1816-1853 0
2.57 Heinersdorf (Chwalęcice) 108 1725-1941 0
2.58 Henneweder Bruch (brak polskiej nazwy) 35 1793-1941 0
2.59 Himmelstädt (Mironice) 19 1805-1943 0
2.60 Himmelstädter Hammerwerk (Mironice) 28 1784-1941 0
2.61 Hohenwalde (Wysoka) 151 1743-1942 0
2.62 Hopfenbruch (Chmieliniec) 1 1932-1935 0
2.63 Jakobsfelde (Miłomin) 3 1770-1933 0
2.64 Jahnsfelde (Janczewo) 55 1760-1942 0
2.65 Johanneshof (Jasiniec) 28 1784-1939 0
2.66 Johanneswunsch (Dobrojewo) 31 1787-1939 0
2.67 Johannswalde (brak polskiej nazwy) 0 0
2.68 Karolinenhof (Koszęcin) 76 1781-1944 0
2.69 Karlsfelde (Mokrsko) 7 1789-1936 0
2.70 Karlsthal (Gubiniec) 8 1774-1937 0
2.71 Kattenhorst (Orzelec) 24 1779-1939 0
2.72 Kernein (Karnin) 104 1784-1942 0
2.73 Kladow (Kłodawa) 171 1666-1942 0
2.74 Klein Giesenaue (Jeżyki) 21 1782-1939 0
2.75 Kleinheide (Pszczelnik) 5 1864-1936 0
2.76 Klein Zettritz (Ciecierzyce) 54 1773-1939 0
2.77 Klementenschleuse (Strzegowa) 39 1779-1938 0
2.78 Költschen (Kolczyn) 0 0
2.79 Krieningswerder (Krzynka) 3 1875-1911 0
2.80 Landsberg an der Warthe Stadt (Gorzów Wielkopolski Miasto) 941 1709-1944 0
2.81 Landsberg an der Warthe Ackerberg (Gorzów Wielkopolski) 2 1805-1904 0
2.82 Landsberg an der Warthe Anger (Gorzów Wielkopolski) 288 1832-1941 0
2.83 Landsberg an der Warthe Bergkolonie (Gorzów Wielkopolski) 0 0
2.84 Landsberg an der Warthe Brücken Vorstadt (Gorzów Wielkopolski Zawarcie) 147 1748-1942 0
2.85 Landsberg an der Warthe Brücken Vorstadt Garten (Gorzów Wielkopolski) 88 1756-1935 0
2.86 Landsberg an der Warthe Brücken Vorstadt Scheune (Gorzów Wielkopolski) 21 1790-1935 0
2.87 Landsberg an der Warthe Burglehn (Gorzów Wielkopolski) 2 1813-1935 0
2.88 Landsberg an der Warthe Bürgerbruch (Gorzów Wielkopolski0 1 1936-1939 0
2.89 Landsberg an der Warthe Einzelnen Besitzungen (Gorzów Wielkopolski) 32 1821-1934 0
2.90 Landsberg an der Warthe Friedrichstadt (Gorzów Wielkopolski) 79 1781-1940 0
2.91 Landsberg an der Warthe Gerechtigkeit (Gorzów Wielkopolski) 35 1755-1910 0
2.92 Landsberg an der Warthe Hufe (Gorzów Wielkopolski) 140 1769-1939 0
2.93 Landsberg an der Warthe Kämmerei Güter (Gorzów Wielkopolski) 3 1878-1910 0
2.94 Landsberg an der Warthe Kietz (Gorzów Wielkopolski Chyża) 65 1765-1939 0
2.95 Landsberg an der Warthe Mauerhaus (Gorzów Wielkopolski) 22 1770-1932 0
2.96 Landsberg an der Warthe Mühlen Vorstadt (Gorzów Wielkopolski) 161 1763-1940 0
2.97 Landsberg an der Warthe Mühlen Vorstadt Berge (Gorzów Wielkopolski) 56 1752-1939 0
2.98 Landsberg an der Warthe Mühlen Vorstadt Garten (Gorzów Wielkopolski) 26 1762-1935 0
2.99 Landsberg an der Warthe Mühlen Vorstadt Scheune (Gorzów Wielkopolski) 47 1770-1939 0
2.100 Landsberg an der Warthe Radewiese (Gorzów Wielkopolski-Karcze-łąki na Zamościu) 7 1805-1936 0
2.101 Landsberg an der Warthe Vorwerk (Gorzów Wielkopolski. Folwark) 1 1853-1857 0
2.102 Landsberg an der Warthe Wiesen (Gorzów Wielkopolski. Łąki) 451 1729-1940 0
2.103 Landsberg an der Warthe Zantocher Vorstadt (Gorzów Wielkopolski) 182 1755-1943 0
2.104 Landsberg an der Warthe Zantocher Vorstadt Berge (Gorzów Wielkopolski) 80 1740-1939 0
2.105 Landsberg an der Warthe Zantocher Vorstadt Garten (Gorzów Wielkopolski) 13 1786-1934 0
2.106 Landsberg an der Warthe Zantocher Vorstadt Scheune (Gorzów Wielkopolski) 58 1774-1936 0
2.107 Landsberger Holländer (Chwałowice) 162 1768-1943 0
2.108 Leopoldsfahrt (Stężyca) 56 1776-1941 0
2.109 Liebenow (Lubno) 148 1801-1943 0
2.110 Liebenthal (Kołomęt) 35 1778-1938 0
2.111 Lippki Rittergut (Lipki Wielkie. Majątek ) 10 1803-1938 0
2.112 Loppow (Łupowo) 119 1774-1944 0
2.113 Loppower Haferwiese (Gosławka obecnie część Lubczyna) 31 1718-1937 0
2.114 Lorenzdorf (Wawrów) 155 1775-1940 0
2.115 Lossow (Włostów) 40 1776-1938 0
2.116 Lotzen (Łośno) 60 1707-1940 0
2.117 Louisenaue (Ludzisławice) 79 1783-1940 0
2.118 Ludwighshof (Okrąglica) 0 0
2.119 Ludwigshorst (Lubczyno) 1 1938-1938 0
2.120 Ludwigsthal (Trzęsów) 36 1786-1936 0
2.121 Marienspring (Marzęcin) 3 1876-1939 0
2.122 Marienwiese (Mąkoszyce) 124 1755-1939 0
2.123 Marwitz (Marwice) 42 1789-1942 0
2.124 Maskenaue (Maszkowice) 1 1792-1877 0
2.125 Massin (Mosina) 1 1823-1845 0
2.126 Massow (Maszewo) 18 1771-1939 0
2.127 Merzdorf (Małyszyn) 11 1821-1933 0
2.128 Meyershof (Kłodno) 28 1790-1939 0
2.129 Morrn (Murzynowo) 162 1763-1940 0
2.130 Neuendorf (Chróścik) 48 1783-1941 0
2.131 Nieder Alvensleben (Krupczyn) 50 1780-1939 0
2.132 Neu Gennin (Jenin) 83 1774-1940 0
2.133 Neu Lipke (Lipki Wielkie) 79 1790-1942 0
2.134 Neusöst (Zielnica, Nowy Dwór) 12 1789-1935 0
2.135 Ober Gennin (Jeniniec) 107 1737-1938 0
2.136 Ober Alvensleben (Krupczyn) 31 1786-1938 0
2.137 Plonitz (Płonica) 172 1766-1944 0
2.138 Pollychen (Stare Polichno) 84 1793-1942 0
2.139 Pollychen Antheil Gralow (Stare Polichno) 105 1768-1939 0
2.140 Pollychen Antheil Lipke (Stare Polichno) 154 1770-1941 0
2.141 Pollychen Luhsen Antheil Gralow (Łozy) 85 1793-1939 0
2.142 Pollychen Luhsen Antheil Lipke (Łozy) 87 1782-1942 0
2.143 Pollychener Holländer (Nowe Polichno) 65 1765-1938 0
2.144 Pyrehne (Pyrzany) 5 1854-1935 0
2.145 Pyrehner Holländer (Pyrzanki obecnie część Boguszyniec) 1 1848-1936 0
2.146 Ratzdorf (Racław) 125 1771-1939 0
2.147 Raumerswalde (Roszkowice) 75 1779-1939 0
2.148 Rodenthal (Prądcin) 54 1776-1939 0
2.149 Rohrbruch (Rybakowo) 113 1746-1943 0
2.150 Rosswiese (Zieleniec) 53 1774-1939 0
2.151 Schöneberg (Trzcinna) 0 0
2.152 Schönewald (Krasowiec) 94 1777-1942 0
2.153 Seidlitz (Siedlice) 120 1770-1939 0
2.154 Spiegel (Poźrzadło) 2 1911-1935 0
2.155 Stennewitzer Glashütte (Stanowiczki) 5 1789-1938 0
2.156 Stennewitz (Stanowice) 52 1767-1942 0
2.157 Stolzenberg (Różanki) 114 1784-1939 0
2.158 Tickwinkel (brak polskiej nazwy) 22 1806-1938 0
2.159 Tornow (Tarnów) 1 1879-1879 0
2.160 Trebisch (Trzebiszewo) 0 0
2.161 Unter Gennin (Podjenin) 213 1768-1942 0
2.162 Vietz (Witnica) 3 1899-1935 0
2.163 Wepritz (Wieprzyce) 182 1769-1943 0
2.164 Wildenow Försterei (Wilanów) 29 1756-1939 0
2.165 Wormsfelde (Wojcieszyce) 39 1764-1937 0
2.166 Zantoch (Santok) 78 1861-1943 0
2.167 Zantoch Antheil Gralow (Santok) 317 1742-1940 0
2.168 Zantoch Antheil Jahnsfelde (Santok) 83 1711-1939 0
2.169 Zantoch Antheil Stolzenberg (Santok) 73 1768-1941 0
2.170 Zanzhausen (Santoczno) 85 1767-1941 0
2.171 Zanzin (Santocko) 184 1769-1943 0
2.172 Zanzmühle 1 1880-1889 0
2.173 Zanzthal (Zdroisko) 1 1921-1936 0
2.174 Zechow (Czechów) 154 1778-1941 0
2.175 Kopalnie węgla brunatnego koło Kłodawy, Lubna i Gorzowa Wielkopolskiego 5 1853-1865 0
3 Rejestry firm i towarzystw 47 1862-1937 0
4 Rejestr spółek z nieograniczoną (ograniczoną) odpowiedzialnością 0 0
4.1 Gorzowskie Towarzystwo Kredytowe (Landsberger Credit Verein) 15 1864-1935 0
4.2 Bank Ludowy w Gorzowie (Volksbank) 1 1941-1942 0
4.3 Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe (Spar und Darlehenkasse) 42 1889-1939 0
4.4 Spółdzielnie mleczarskie 3 1896-1926 0
4.5 Stowarzyszenia rolnicze i ogrodnicze 10 1895-1936 0
4.6 Towarzystwa budowalne 9 1909-1942 0
4.7 Stowarzyszenia kupców i rzemieślników 14 1910-1937 0
4.8 Stowarzyszenia weterynarzy 2 1917-1928 0
4.9 Stowarzyszenia producentów maszyn i energii elektrycznej 41 1900-1944 0
4.10 Wspólnoty pracy 2 1919-1937 0
4.11 Spółki melioracyjne 1 1921-1939 0
4.12 Stowarzyszenia jeździeckie 1 1926-1928 0
5 Rejestr firm i przedsiębiorstw 0 0
5.1 Fabryki 13 1897-1938 0
5.2 Firmy handlowe i przemysłowe 49 1897-1943 0
5.3 Banki i kantory 12 1899-1939 0
5.4 Towarzystwa akcyjne 10 1897-1939 0
5.5 Browary 3 1907-1926 0
5.6 Wydawnictwa 3 1919-1936 0
6 Rejestr związków i stowarzyszeń 57 1901-1942 0
7 Rejestr żeglugi śródlądowej 76 1892-1942 0
8 Akta testamentowo-notarialne 71 1782-1875 0
9 Akta gospodarstw dziedzicznych 0 0
9.1 Alt Gennin (Jeninek) 1 1934-1935 0
9.2 Alt Lipke Bruch (Lipki Małe) 2 1933-1938 0
9.3 Berkenwerder (Brzozowiec) 1 1933-1936 0
9.4 Beyersdorf (Baczyna) 2 1934-1941 0
9.5 Blockwinkel (Bolemin) 2 1934-1939 0
9.6 Blumenthal (Kwiatkowice) 1 1934-1943 0
9.7 Borkow (Borek) 1 1934-1935 0
9.8 Dechsel (Deszczno) 2 1934-1938 0
9.9 Derschau (Dzierżów) 5 1934-1937 0
9.10 Dühringshof (Bogdaniec) 2 1933-1938 0
9.11 Gennin (Jenin) 2 1934-1942 0
9.12 Giesen (Jeże) 1 1934-1941 0
9.13 Giesenaue (Jeżyki) 1 1934-1937 0
9.14 Gross Zettritz (Ciecierzyce) 3 1934-1942 0
9.15 Gürgenaue (Niwica) 1 1934-1938 0
9.16 Heinersdorf (Chwalęcice) 3 1933-1941 0
9.17 Karolinenhof (Koszęcin) 1 1934-1939 0
9.18 Kattenhorst (Orzelec) 1 1936-1938 0
9.19 Kladow (Kłodawa) 1 1933-1943 0
9.20 Landsberg an der Warthe (Gorzów Wielkopolski) 11 1933-1942 0
9.21 Liebenow (Lubno) 1 1934-1937 0
9.22 Lipke (Lipki Wielkie) 4 1933-1938 0
9.23 Lotzen (Łośno) 1 1934-1939 0
9.24 Marienwiese (Mąkoszyce 1 1934-1934 0
9.25 Marwitz (Marwice) 0 0
9.26 Morrn (Murzynowo) 1 1936-1938 0
9.27 Ober Gennin (Jeniniec) 3 1934-1941 0
9.28 Plonitz (Płonica) 7 1933-1943 0
9.29 Pollychen (Stare Polichno) 3 1934-1938 0
9.30 Rohrbruch (Rybakowo) 1 1934-1942 0
9.31 Schönewald (Krasowiec) 1 1934-1940 0
9.32 Unter Gennin (Podjenin) 1 1934-1938 0
9.33 Wepritz (wieprzyce) 3 1934-1942 0
9.34 Zantoch (Santok) 1 1934-1941 0
9.35 Zanzhausen (Santoczno) 3 1934-1938 0
10 Sprawy Żydów i dysydentów 0 0
10.1 Żydzi 33 1825-1900 983
10.2 Dysydenci 10 1851-1900 2535
11 Sprawy stanu cywilnego 29 1874-1939 0
12 Duplikaty ksiąg metrykalnych 0 0
12.1 Kościół ewangelicko-unijny 4 1812-1874 0
12.2 Kościół ewangelicki 143 1810-1874 10789
12.3 Kościół ewangelicko-reformowany 3 1812-1874 0
12.4 Kościół katolicki 2 1849-1874 143
13 Arkusze zbiorcze spraw karnych 115 1924-1941 0

Amount of archival material

14477

14477

0

250.00

250.00

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.