Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Górzycy

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1954-1990
- brak danych - 1954 - 1972
1973 - 1990
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Górzycy utworzono z dniem 1 stycznia 1973 roku. Przestał istnieć pod koniec maja 1990 roku na mocy ustawy o samorządzie terytorialnym. Gminne rady narodowe zakończyły swoją działalność pod koniec maja 1990 roku mocą ustawy o samorządzie gminnym. Pierwszym naczelnikiem gminy Górzyca został Czesław Mech. Pierwszy protokół z sesji Gminnej Rady Narodowej jest datowany na 21 grudnia 1973 roku, przewodniczącym został Jan Jaszczuk. Ostatnia sesja miała miejsce 30 kwietnia 1990 roku, przewodniczącą była wówczas Halina Gajewska, zaś pełniącą obowiązki naczelnika gminy była Maria Wieczorek. GMINNA RADA NARODOWA
I. Organizacja Gminnej Rady Narodowej: Organizacja Gminnej Rady Narodowej, 1976-1977, 1984-1988 – 2 j.a.
II. Sesje Gminnej Rady Narodowej: Sesje Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990 – 34 j.a.; Sprawy osobowe radnych, 1973, 1977-1990 – 11 j.a.; Spotkania radnych i posłów z wyborcami, 1976, 1979-1988 – 7 j.a.; Wnioski i postulaty radnych, 1974-1990 – 8 j.a.
III. Komisje Gminnej Rady Narodowej: Komisje Gminnej Rady Narodowej, 1975-1990 – 22 j.a.
IV. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1975-1990 – 15 j.a.
V. Samorząd mieszkańców: Samorząd wiejski, 1976-1988 – 14 j.a.; Kolegia, komisje, zespoły działające przy urzędzie gminy, 1976-1990 – 14 j.a.
VI. Plany pracy i ich realizacja: Plany pracy i ich realizacja, 1977-1982, 1984-1988 – 3 j.a.
URZĄD GMINY
VII. Organizacja urzędu: Ogólne informacje o gminie, 1975, 1988-1989 – 2 j.a.; Plany pracy i ich realizacja, 1982-1989 – 10 j.a.; Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Gminy, 1975, 1981, 1983-1990 – 7 j.a.; Protokoły z narad pracowniczych i koordynacyjnych, 1973-1974, 1976-1989 – 7 j.a.; Sprawy osobowe pracowników, 1981-1984, 1986-1990 – 3 j.a.; Archiwum zakładowe, 1954-1989 – 3 j.a.; Skargi i wnioski, 1977-1990 – 3 j.a.; Notatki prasowe, 1984-1987 – 2 j.a.
VIII. Statystyka: Sprawozdania statystyczne, 1977-1990 - 4 j.a.
IX. Kontrole: Kontrole wewnętrzne, 1978-1990 – 2 j.a.; Kontrole zewnętrzne, 1976-1990 – 11 j.a.;
X. Planowanie i wykonanie budżetu: Budżety i ich realizacja, 1973-1990 – 50 j.a.; Plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja, 1981-1990 – 2 j.a.
XI. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju i ich realizacja: Plany rozwoju społeczno-gospodarczego, [1972]-1990 – 23 j.a.
XII. Czyny społeczne: Czyny społeczne, 1975-1990 – 5 j.a.
XIII. Oświata, kultura: Organizacja szkół na terenie gminy, 1973-1975, 1981-1982 – 2 j.a.; Domy kultury, kluby, świetlice, 1976-1983 – 2 j.a.; Obiekty zabytkowe, 1979-1983 – 1 j.a.
XIV. Sprawy społeczno-administracyjne: Stowarzyszenia, 1976-1989 – 1 j.a.; Odznaczenia, 1976-1989 – 4 j.a.; Kolegium do spraw wykroczeń, 1976-1982, 1986 – 6 j.a.; Urząd Stany Cywilnego, 1976-1990 – 4 j.a.; Obrona cywilna, 1975-1989 – 8 j.a.
XV. Gospodarka rolna: Obroty nieruchomościami rolnymi, [1959]-1975, 1989-1990 – 6 j.a.; Ochrona roślin, 1980-1982 – 2 j.a.; Gospodarka paszowa, 1980 – 1 j.a.; Sprawozdania dotyczące rolnictwa, 1978 – 1 j.a.
XVI. Gospodarka wodna: Spółka wodna, 1976-1978 – 11 j.a.
XVII. Handel wewnętrzny: Ogólne zaopatrzenie rynku, 1983-1990 – 3 j.a.
XVIII. Geodezja rolna i kartografia: Ewidencja gruntów rolnych, 1984- 1990 – 2 j.a.; Numeracja domów i nieruchomości, 1985-1988 – 1 j.a.; Nazewnictwo ulic i planów, 1986 – 1 j.a.; Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, 1975 – 1 j.a.
XIX. Gospodarka komunalna: Urządzenia komunalne, 1985-1990 – 1 j.a.; Urządzenia służące do zaopatrywania ludności w wodę, 1978 – 1 j.a.; Utrzymanie dróg, mostów i przejazdów kolejowych, 1985-1990 – 1 j.a.
XX. Budownictwo i inwestycje: Lokalizacje inwestycji, 1980-1988 – 5 j.a.; Budownictwo wiejskie, 1983-1986 – 1 j.a.
XXI. Geologia surowcowa: Ewidencja złóż i kopalin, 1978-1982 – 1 j.a.
XXII. Opieka społeczna: Pomoc społeczna, 1981-1989 – 4 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 41 0
1 Organizacja Gminnej Rady Narodowej 2 1976-1988 0
2 Sesje Gminnej Rady Narodowej 0 0
2.1 Protokoły z sesji Gminnej Rady Narodowej 20 1973-1990 0
2.2 Uchwały Gminnej Rady Narodowej 9 1973-1990 0
2.3 Zawiadomienia i notatki z przebiegu sesji Gminnej Rady Narodowej 2 1984-1990 0
2.4 Regulaminy Gminnej Rady Narodowej 3 1978-1989 0
3 Sprawy osobowe radnych 0 0
3.1 Ewidencja radnych 8 1973-1990 0
3.2 Prawa i obowiązki radnych 1 1984-1989 0
3.3 Ocena pracy radnych 1 1978-1980 0
3.4 Sprawozdania statystyczne 1 1977-1989 0
4 Spotkania radnych i posłów z wyborcami 7 1976-1989 0
5 Wnioski i postulaty radnych 8 1974-1990 0
6 Komisje Gminnej Rady Narodowej 0 0
6.1 Skład Komisji Gminnej Rady Narodowej 1 1978-1978 0
6.2 Wnioski Komisji Gminnej Rady Narodowej 3 1977-1990 0
6.3 Protokoły z posiedzeń Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Kultury 4 1975-1990 0
6.4 Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, oraz Prawa i Porządku Publicznego 4 1975-1990 0
6.5 Protokoły z posiedzeń Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 4 1975-1990 0
6.6 Protokoły z posiedzeń Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 3 1978-1990 0
6.7 Protokoły z posiedzeń Komisji Drobnej Wytwórczości, Usług, Rzemiosła, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta 2 1984-1990 0
6.8 Protokoły z posiedzeń Komisji Samorządu 1 1984-1990 0
7 Prezydium Gminnej Rady Narodowej 0 0
7.1 Protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 14 1975-1990 0
7.2 Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1 1975-1990 0
8 Samorząd wiejski 0 0
8.1 Organizacja i skład osobowy 0 0
8.2 Wybory organów samorządu wiejskiego 4 1978-1984 0
8.3 Narady sołtysów 1 1984-1988 0
8.4 Protokoły z zebrań wiejskich 9 1976-1988 0
8.5 Sprawozdania z działalności sołtysów 1 1977-1977 0
9 Kolegia, komisje, zespoły działające przy urzędzie gminy 0 0
9.1 Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1 1978-1983 0
9.2 Gminna Rada Przyjaciół Harcerstwa 1 1983-1983 0
9.3 Społeczna Komisja Pojednawcza 5 1978-1990 0
9.4 Organizacja wyborów 6 1976-1985 0
9.5 Podstawowa Organizacja Partyjna 1 1976-1979 0
10 Plany pracy i ich realizacja 0 0
10.1 Plany pracy Gminnej Rady Narodowej 1 1979-1982 0
10.2 Plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej 2 1977-1988 0
11 Ogólne informacje o gminie 2 1975-1989 0
12 Plany pracy i ich realizacja 0 0
12.1 Programy realizacyjne i plany pracy urzędu gminy 5 1982-1989 0
12.2 Sprawozdania z realizacji planów pracy urzędu gminy 5 1982-1989 0
13 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 0 0
13.1 Zarządzenia Naczelnika Gminy 3 1975-1990 0
13.2 Decyzje Naczelnika Gminy 4 1981-1985 0
14 Protokoły z narad pracowniczych i koordynacyjnych 0 0
14.1 Protokoły z narad pracowniczych 2 1982-1989 0
14.2 Protokoły z narad koordynacyjnych 5 1973-1989 0
15 Sprawy osobowe pracowników 3 1981-1990 0
16 Archiwum zakładowe 3 1954-1989 0
17 Skargi i wnioski 3 1977-1990 0
18 Notatki prasowe 2 1984-1987 0
19 Sprawozdania statystyczne 4 1977-1990 0
20 Kontrole wewnętrzne 2 1978-1990 0
21 Kontrole zewnętrzne 0 0
21.1 Protokoły z kontroli zewnętrznych i zarządzenia pokontrolne 8 1978-1990 0
21.2 Lustracje gminy 3 1976-1977 0
22 Budżety ich realizacja 0 0
22.1 Budżety i plany funduszu gminnego 26 1974-1990 0
22.2 Sprawozdania budżetowe 24 1973-1990 0
23 Plany finansowania inwestycji własnych i ich realizacja 2 1981-1990 0
24 Plany rozwoju społeczno-gospodarczego 0 0
24.1 Roczne plany rozwoju 16 1972-1990 0
24.2 Wieloletnie plany rozwoju 4 1980-1986 0
24.3 Szczegółowe plany rozwoju 3 1982-1986 0
25 Czyny społeczne 5 1975-1990 0
26 Organizacja szkół na terenie gminy 2 1973-1982 0
27 Domy kultury, kluby, świetlice 2 1976-1983 0
28 Obiekty zabytkowe 1 1979-1983 0
29 Stowarzyszenia 1 1976-1989 0
30 Odznaczenia 4 1976-1989 0
31 Kolegium do spraw wykroczeń 6 1976-1986 0
32 Urząd Stanu Cywilnego 4 1974-1990 0
33 Obrona cywilna 8 1975-1989 0
34 Obrót nieruchomościami rolnymi 6 1959-1990 0
35 Ochrona roślin 2 1980-1982 0
36 Gospodarka paszowa 1 1980-1980 0
37 Sprawozdania dotyczące rolnictwa 1 1978-1978 0
38 Spółka wodna 11 1976-1978 0
39 Ogólne zaopatrzenie rynku 3 1983-1990 0
40 Ewidencja gruntów rolnych 2 1984-1990 0
41 Numeracja domów i nieruchomości 1 1985-1988 0
42 Nazewnictwo ulic i placów 1 1986-1986 0
43 Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne 1 1975-1975 0
44 Urządzenia komunalne 1 1985-1990 0
45 Urządzenia słyżące do zaopatrywania ludności w wodę 1 1978-1978 0
46 Utrzymanie dróg, mostów i przejazdów kolejowych 1 1985-1990 0
47 Lokalizacje inwestycji 5 1980-1988 0
48 Budownictwo wiejskie 1 1983-1986 0
49 Ewidencja złoża kopalin 1 1978-1982 0
50 Pomoc społeczna 4 1981-1989 0

Amount of archival material

377

377

0

4.64

4.64

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -