Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Górzycy

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - 1945-1946
- brak danych - 1945 - 1946
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Zarządy miejskie były organami wykonawczymi ciał przedstawicielskich jakimi były miejskie rady narodowe. Jednak na ziemiach zachodnich rady zaczęły powstawać dopiero w kocu roku 1945, stąd też rola zarządów w pierwszym okresie była większa niż w pozostałej części kraju. Zgodnie ze stosownymi przepisami, zarząd miejski powinien się składać z prezydenta, jego zastępcy oraz 3-6 członków. Jednak w początkowym okresie zarządy miejskie składały się najczęściej z dwóch osób – prezydenta (lub burmistrza) i jego zastępcy (tak było np. w Gorzowie). Zarządy w pełnym składzie powoływano dopiero w kilka lat później (np. w Gorzowie w kwietniu 1947 r.). Burmistrz podlegał także staroście powiatowemu, natomiast prezydent miasta na prawach powiatu (jakim był np. Gorzów) – wojewodzie. Kolegium zarządu miejskiego oprócz funkcji wykonawczych zajmowało się także przygotowywaniem materiałów na posiedzenia rady narodowej, ustalaniem projektu budżetu, podejmowało decyzje o oddaniu w dzierżawę nieruchomości, rozpatrywaniem ofert w przetargach i in. Zarząd obradował kolegialnie na odbywanych raz w tygodniu posiedzeniach. Zarządowi Miejskiemu podlegały przedsiębiorstwa miejskie. Do zadań rad należało uchwalanie budżetu, kontrola działalności organów wykonawczych, wybieranie organów wykonawczych, uchwalanie zasad zaciągania pożyczek, zbycia lub nabywania nieruchomości. Na terenie ziem odzyskanych rady powstawały dopiero w końcu 1945 r. Początkowo przewodniczącymi rad mieli być z urzędu pełnomocnicy obwodowi (w powiatach), prezydenci, burmistrzowie, wójtowie. W czerwcu 1950 r. weszła w życie ustawa z dn. 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej. Ustawa ta likwidowała zarządy miejskie. Ich zadania przejęły nowe urzędy – prezydia miejskich rad narodowych, które w połowie czerwca 1950 r. rozpoczęły działalność.
Najpóźniej w czerwcu 1945 r. w Górzycy powołany został Zarząd Miejski. Na jego czele stanął burmistrz Jan Lewandowski. Miejska Rada Narodowa ukonstytuowała się dnia 20 listopada 1945 r. Jej pierwszym przewodniczącym został z urzędu Jan Lewandowski – ówczesny burmistrz miasta. Liczyła ona 5 członków. W pierwszych miesiącach 1946 r. podjęto działania zmierzające do odebrania praw miejskich Górzycy, co uzasadniano jej rolniczym charakterem. 27 kwietnia 1946 r. Powiatowa Rada Narodowa w Słubicach podjęła uchwałę nr 31 w sprawie likwidacji gminy miejskiej w Górzycy. W ślad za nią Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Słubicach, na posiedzeniu dnia 17 maja 1946 r. podjęło uchwałę nr 60 w sprawie likwidacji samorządu miejskiego w Górzycy i utworzenie w miejsce likwidowanej gminy miejskiej samorządu wiejskiego.,Ostatnie posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Górzycy odbyło się dnia 28 lipca 1946 r. Jeszcze w roku 1946 podjął działalność Zarząd Gminy w Górzycy.
1. Zarząd Miejski, 1945-1946, sygn. 1-2: budżety na lata 1945/46 i 1946 rok.
2. Miejska Rada Narodowa, 1945-1946, sygn. 3-4 : protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej.
- brak danych -

Amount of archival material

4

4

0

0.03

0.03

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -