Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wielkopolskim

Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
- brak danych - [1945] 1950-1973 [1975]
- brak danych - 1945 - 1950
1950 - 1973
1974 - 1975
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
20 marca 1950 roku została przyjęta ustawa przekształcająca rady narodowe w terenowe organy jednolitej władzy państwowej. Zlikwidowała organy administracji ogólnej (urzędy wojewódzkie i starostwa powiatowe), terenowe organy pierwszej i drugiej instancji podległe dotychczas ministrom finansów, oświaty, pracy i opieki społecznej oraz państwowej komisji planowania gospodarczego. Zlikwidowano także związki samorządu terytorialnego (zarządy miejskie i gminne) oraz ich organy wykonawcze. Kompetencje zlikwidowanych organów administracji rządowej i samorządowej powierzono radom narodowym. Wśród nich ustawa z marca 1950 roku wymienia m.in.: kierowanie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, zapewnienie porządku publicznego, ochrona własności społecznej, uchwalanie terenowego budżetu i planu gospodarczego i nadzór nad jego wykonaniem. Na terenie miast kompetencje zlikwidowanych organów przekazano miejskim radom narodowym jako terenowym organom jednolitej władzy państwowej oraz i ich prezydiom, które stały się teraz kolegialnymi organami wykonawczymi i zarządzającymi rad narodowych oraz organami administracji państwowej. Na ich czele stali przewodniczący, kierujący pracami prezydium i reprezentujący je na zewnątrz. Prezydium było wybierane przez właściwą radę, jednak musiało zostać zatwierdzone przez radę wyższego stopnia. 9 grudnia 1973 roku, na mocy ustaw z 22 listopada tegoż roku prezydia miejskich rad narodowych uległy likwidacji. W ich miejsce powołano terenowe organy administracji państwowej, którymi w mniejszych miastach zostali naczelnicy (w większych prezydenci), wykonujący swe zadania za pośrednictwem podległych urzędów miejskich. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie rozpoczęło działalność w czerwcu 1950 roku. 3 czerwca odbyła się pierwsza sesja Miejskiej Rady Narodowej, na której wybrano nowe prezydium i jego przewodniczącego. Został nim dotychczasowy prezydent Andrzej Polus. PMRN w Gorzowie zakończyło działalność w grudniu 1973 roku, po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o radach narodowych. 9 grudnia 1973 r. odbyły się wybory do rad. Dzień później podjął działalność Urząd Miejski w Gorzowie.

Nabytki, cd.: 10-01-1972 KN 209; 20-01-1973 KN 219; 30-01-1974 KN 234; 20-12-1974 KN 249; 27-01-1975 KN 253; 10-02-1977 KN 292; 30-06-1977 KN 296; 11-09-1980 KN 319; 5-08-1981 KN 335; 23-05-1983 KN 366; 4-09-1990 KN 447; 22-05-1995 KN 659; 14-08-2002 KN 1307

Ubytki: 11-12-2002 KU 49 i 50
1. Wydział Organizacyjno-Prawny, sygn. 1-527, [1947] 1950-1973
2. Miejska Komisja Planowania Gospodarczego, sygn. 528-625, 1950-1973
3. Wydział Finansowy, sygn. 626-654, 1955-1973 [1974]
4. Wydział Oświaty, sygn. 655-787, [1945] 1950-1966
5. Wydział Kultury, 788-897, 1952-1973 [1975]
6. Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta i powiatu, sygn. 898-1012, [1948] 1950-1973 [1974]
7. Wydział Spraw Wewnętrznych, sygn. 1013-1293, [1945] 1950-1971, 1973
8. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, sygn. 1294-1372, [1948] 1950-1973 [1974]
9. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, sygn. 1373-1398, [1949] 1950-1970
10. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, sygn. 1399-1495, [1945] 1950-1973 [1974]
11. Wydział Zatrudnienia, sygn. 1496-1512, 1960-1972
12. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, sygn. 1513-1578, 1950-1973 [1974]
13. Wydział Komunikacji, sygn. 1579, 1960-1961
14. Księga rejestru teczek osobowych, sygn. 1580, 1951-1954
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Wydział Organizacyjno-Prawny 0 0
1.1 Sesje miejskiej rady narodowej 78 1950-1973 0
1.2 Spotkania radnych z wyborcami 1 1954-1954 0
1.3 Interpelacje radnych 1 1954-1955 0
1.4 Komisje stałe Miejskiej Rady Nardowej 189 1950-1973 0
1.5 Komisje doraźne Miejskiej Rady Narodowej 1 1971-1971 0
1.6 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 135 1950-1973 0
1.7 Konferencje i narady członków organów kolegialnych 23 1947-1973 0
1.8 Organizacja Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 45 1950-1973 0
1.9 Zmiana granic miasta, zmiany nazw ulic 6 1950-1973 0
1.10 Materiały dotyczące członków organów kolegialnych 2 1954-1969 0
1.11 Sprawozdania dotyczące spraw pracowniczych 12 1950-1973 0
1.12 Skargi i wnioski 11 1950-1973 0
1.13 Wydawnictwa własne 14 1955-1969 0
1.14 Wycinki prasowe 1 1951-1951 0
1.15 Kontrole Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i jego jednostek podległych 7 1950-1973 0
1.16 Plakaty i druki ulotne 2 1950-1955 0
2 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 0 0
2.1 Protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego, sprawy organizacyjne 4 1950-1970 0
2.2 Plany perspektywiczne 4 1967-1973 0
2.3 Plany wieloletnie 21 1967-1973 0
2.4 Plany roczne 47 1952-1973 0
2.5 Inne plany 17 1951-1973 0
2.6 Bilanse siły roboczej 3 1954-1962 0
2.7 Okresowe oceny sytuacji gospodarczej 2 1971-1972 0
3 Wydział Finansowy 0 0
3.1 Plany pracy i sprawozdania 2 1962-1965 0
3.2 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 27 1955-1974 0
4 Wydział Oświaty 0 0
4.1 Okólniki i zarządzenia, spisy spraw 12 1951-1955 0
4.2 Konferencje i narady organizowane przez wydział 9 1949-1958 0
4.3 Organizacja szkół 4 1945-1966 0
4.4 Plany pracy i sprawozdania 2 1950-1957 0
4.5 Skargi i zażalenia 1 1954-1956 0
4.6 Dożywianie dzieci i opieka nad sierotami 7 1946-1958 0
4.7 Obchody świąt i rocznic 2 1951-1953 0
4.8 Sprawozdania statystyczne 8 1951-1958 0
4.9 Budżety i sprawozdania 6 1953-1958 0
4.10 Kontrole 4 1949-1957 0
4.11 Sprawozdania z klasyfikacji uczniów 5 1951-1958 0
4.12 Oświata dorosłych 3 1952-1959 0
4.13 Walka z analfabetyzmem 1 1951-1951 0
4.14 Przedszkola 21 1949-1958 0
4.15 Szkoły 42 1945-1966 0
4.16 Kolonie letnie 6 1951-1957 0
5 Wydział Kultury 0 0
5.1 Realizacja wniosków organów kolegialnych 10 1969-1973 0
5.2 Plany gospodarcze, budżety i sprawozdania z ich realizacji 46 1955-1974 0
5.3 Sprawozdania statystyczne 17 1952-1973 0
5.4 Nadzór nad jednostkami kultury 9 1953-1973 0
5.5 Obchody rocznic 1 1971-1971 0
5.6 Konkursy, przeglądy 11 1960-1973 0
5.7 Budowa domów kultury i pomników 15 1955-1975 0
5.8 Wycinki prasowe 1 1957-1959 0
6 Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki dla miasta i powiatu 0 0
6.1 Zarządzenia przewodniczącego KKFiT i ich realizacja 2 1963-1968 0
6.2 Organizacja KKFiT 2 1960-1969 0
6.3 Protokoły z posiedzeń KKFiT 12 1950-1969 0
6.4 Narady i konferencje 1 1963-1969 0
6.5 Plany i sprawozdania z ich wykonania 7 1963-1974 0
6.6 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 8 1950-1970 0
6.7 Organizacja imprez sportowych 29 1949-1969 0
6.8 Powszechne wychowanie fizyczne 5 1952-1969 0
6.9 Nadawanie klas sportowych 3 1948-1969 0
6.10 Ewidencja klubów i działaczy sportowych, sprawy dyscyplinarne zawodników 5 1948-1972 0
6.11 Dyscypliny sportu 12 1950-1967 0
6.12 Kluby sportowe 11 1948-1970 0
6.13 Analizy 2 1951-1972 0
6.14 Opracowania statystyczne 6 1960-1973 0
6.15 Kontrole i rewizje 2 1960-1972 0
6.16 Budowa bazy sportowej 7 1955-1972 0
6.17 Wycinki prasowe 1 1964-1969 0
7 Wydział Spraw Wewnętrznych 0 0
7.1 Zarządzenia, sprawy organizacyjne 11 1959-1973 0
7.2 Szkolenie pracowników, ewidencja pieczęci 3 1968-1971 0
7.3 Plany pracy i sprawozdania z ich wykonania 6 1967-1972 0
7.4 Kontrole 5 1968-1973 0
7.5 Sprawy wywłaszczeniowe 1 1966-1966 0
7.6 Rozminowanie miasta 9 1963-1971 0
7.7 Sprawy różne 16 1962-1971 0
7.8 Kancelaria tajna 234 1945-1973 0
8 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 0 0
8.1 Organizacja wydziału 2 1960-1970 0
8.2 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 28 1955-1974 0
8.3 Sprawy przedsiębiorstw miejskich 23 1949-1974 0
8.4 Analizy 1 1966-1967 0
8.5 Sprawozdania statystyczne 1 1965-1965 0
8.6 Kontrole 7 1965-1971 0
8.7 Nieruchomości, tereny uzbrojone 12 1948-1973 0
8.8 Nazewnictwo ulic 3 1970-1973 0
8.9 Budowa kąpieliska 1 1963-1965 0
8.10 Czyny społeczne 1 1959-1959 0
9 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług 0 0
9.1 Plany i programy 7 1954-1970 0
9.2 Sprawozdania statystyczne 13 1951-1959 0
9.3 Zapotrzebowania na artykuły spożywcze i przemysłowe 6 1949-1950 0
10 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 0 0
10.1 Okólniki 3 1945-1951 0
10.2 Protokoły z posiedzeń 7 1961-1972 0
10.3 Plany wieloletnie 2 1969-1972 0
10.4 Plany i sprawozdania roczne 12 1954-1974 0
10.5 Budżety i sprawozdania z ich wykonania 43 1951-1974 0
10.6 Analizy 10 1954-1972 0
10.7 Sprawozdania statystyczne 6 1950-1973 0
10.8 Kontrole 6 1961-1967 0
10.9 Współpraca z innymi jednostkami 1 1961-1961 0
10.10 Sprawy personelu medycznego i pracownicze 3 1951-1970 0
10.11 Nadzór nad punktami opieki zdrowotnej 4 1950-1955 0
11 Wydział Zatrudnienia 0 0
11.1 Organizacja wydziału 1 1960-1971 0
11.2 Sprawozdania z pośrednictwa pracy 5 1960-1972 0
11.3 Analizy zatrudnienia 5 1962-1971 0
11.4 Zarządzenia organów zwierzchnich i ich realizacja 6 1962-1970 0
12 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 0 0
12.1 Decyzje w sprawie zatwierdzenia planu realizacyjnego 1 1971-1971 0
12.2 Informacje o terenie 10 1970-1974 0
12.3 Lokalizacja ogólna i szczegółowa inwestycji 42 1955-1974 0
12.4 Plany zagospodarowania przestrzennego 13 1950-1970 0
13 Wydział Komunikacji 0 0
13.1 Sprawozdania statystyczne 1 1960-1961 0

Amount of archival material

1585

1584

0

25.16

25.14

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -