Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Kamieniu Pomorskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - [1945] 1946-1950
- brak danych - 1945 - 1945
1946 - 1950
Wydział Powiatowy w Kamieniu tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W myśl dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74) wydziały powiatowe były organami wykonawczymi powiatowych rad narodowych. Do zadań wydziału należało: 1) wykonywanie uchwał rady i prezydium; 2) przygotowywanie spraw mających wejść pod obrady rady lub prezydium; 3) decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji rady lub prezydium; 4) sprawowanie kontroli – na zlecenie rady lub prezydium - nad działalnością organów wykonawczych samorządu niższego szczebla oraz organów administracji państwowej; 5) sprawowanie władzy porządkowej dla burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych (wydziały miały prawo nakładać nań kary porządkowe w formie upomnienia lub nagany). Pracą wydziału powiatowego kierowało 6-osobowe kolegium powoływane przez powiatową radę narodową. Przewodniczącym kolegium był z urzędu starosta powiatowy lub osoba zastępująca go.
Zgodnie z dekretem z 23 listopada 1944 r. wszystkie czynności kancelaryjne wydziałów powiatowych załatwiały starostwa powiatowe (zajmowały się tym odrębne referaty samorządowe starostw powiatowych, które formalnie istniały do 1950 r.) Od 1947 r. wydziały powiatowe zaczęły jednak tworzyć własne biura. Statut organizacyjny biura przewidywał jego podział na 4 referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy iInspekcji.
Wydziały powiatowe zakończyły swoją działalność w okresie czerwiec-lipiec 1950 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ustawa ta zniosła organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Kompetencje ich przejęły rady narodowe i ich prezydia.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (3 j.a., lata 1947-1950): sprawozdania z kontroli Wydziału Powiatowego; protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału; protokoły posiedzeń zarządów gminnych.
2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (124 j.a., lata 1945-1950): budżety Wydziału Powiatowego i sprawozdania z ich wykonania; budżety poszczególnych gmin i sprawozdania z ich wykonania (są tu akta z 1945 r.); akta dot. uchwalenia statutów podatkowych i opłat.
3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (5 j.a., lata 1946-1950): charakterystyki miast i gmin powiatu; zestawienia statystyczne dotyczące stanu nieruchomości stanowiących własność samorządu; raporty o realizacji inwestycji.
4. DZIAŁ INSPEKCJI (3 j.a., lata1947-1949): protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych powiatu.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1969 r.

Amount of archival material

135

135

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.