Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Świnoujściu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W myśl dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74) wydziały powiatowe były organami wykonawczymi powiatowych rad narodowych. Do zadań wydziału należało: 1) wykonywanie uchwał rady i prezydium; 2) przygotowywanie spraw mających wejść pod obrady rady lub prezydium; 3) decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji rady lub prezydium; 4) sprawowanie kontroli – na zlecenie rady lub prezydium - nad działalnością organów wykonawczych samorządu niższego szczebla oraz organów administracji państwowej; 5) sprawowanie władzy porządkowej dla burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych (wydziały miały prawo nakładać nań kary porządkowe w formie upomnienia lub nagany). Pracą wydziału powiatowego kierowało 6-osobowe kolegium powoływane przez powiatową radę narodową. Przewodniczącym kolegium był z urzędu starosta powiatowy lub osoba zastępująca go.
Zgodnie z dekretem z 23 listopada 1944 r. wszystkie czynności kancelaryjne wydziałów powiatowych załatwiały starostwa powiatowe (zajmowały się tym odrębne referaty samorządowe starostw powiatowych, które formalnie istniały do 1950 r.) Od 1947 r. wydziały powiatowe zaczęły jednak tworzyć własne biura. Statut organizacyjny biura przewidywał jego podział na 4 referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy iInspekcji.
Wydziały powiatowe zakończyły swoją działalność w okresie czerwiec-lipiec 1950 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ustawa ta zniosła organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Kompetencje ich przejęły rady narodowe i ich prezydia.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (9 j.a., lata 1947-1949): protokoły posiedzeń Wydziału; sprawy organizacyjne; sprawy personalne pracowników samorządowych.
2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (72 j.a., lata 1946-1950): zarządzenia i uchwały w sprawach budżetowych, budżety Wydziału Powiatowego oraz sprawozdania wykonania budżetu; budżety miast i gmin oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (6 j.a., lata 1947-1950): sprawy gospodarki komunalnej i inwestycji; organizacja zakładów samorządowych; sprawozdania i informacje.
4. DZIAŁ INSPEKCJI (9 j.a., lata 1947-1949): odpisy protokołów posiedzeń rad narodowych niższego szczebla; protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1971 r.

Amount of archival material

96

96

0

0.70

0.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.