Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Dobrej

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Organizacja władz miejskich w latach 1945-1950 opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22; zmieniona ustawami z 6 maja 1945 r. i 3 stycznia 1946 r.) oraz na dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W sprawach nie uregulowanych ww. ustawami obowiązywała przedwojenna ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DZ.U.R.P. 1933 r. nr 35 poz. 294). W myśl powyższych aktów prawnych władzę w miastach sprawował samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe będące organem stanowiącym i kontrolującym oraz zarządy miejskie będące organem wykonawczym rad.
W Dobrej pierwsze plenarne posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej odbyło się 23 listopada 1946 r., przewodniczącym Rady został Ryszard Kowalski. Rady miejskie składały się z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze oraz zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie miasta, a także osoby wybrane przez radę na wniosek jej prezydium (zasłużeni przedstawiciele wojskowości, nauki, kultury, pracy społecznej itp.) Do najważniejszych kompetencji MRN należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rady miejskie podlegały bezpośredniemu nadzorowi rady powiatowej.
Organami pomocniczymi MRN były prezydium oraz komisje stałe i doraźne. Prezydium kierowało pracą rady. Wybierane było z grona rady i składało się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W skład komisji mogły wchodzić osoby niepełniące funkcji radnego. Każda MRN obowiązkowo musiała powołać 3 komisje stałe: kontroli społecznej, oświatową i finansowo-budżetową. Inne komisje mogły być tworzone w zależności od potrzeb. Organem wykonawczym rady był zarząd miejski. W jego skład wchodzili burmistrz, zastępca burmistrza (wicebrumistrz) oraz 3 do 6 członków. Do kompetencji zarządu miejskiego należało administrowanie gospodarką miejską w ramach uchwał MRN. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo – poprzez burmistrza, pod jego osobistą odpowiedzialnością. Działalność zarządu miejskiego nadzorował wydział powiatowy. Burmistrz podlegał bezpośrednio staroście powiatowemu.
Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi organów samorządu miejskiego zarząd powoływał biuro. Od lipca 1948 r. w ramach biura funkcjonowały następujące komórki: 1) Referat Ogólno-Administracyjny (Sekretariat Zarządu Miejskiego), 2) Referat Finansowy, 3) Referat Techniczny, 4) Kasa Miejska, 5) Urząd Stanu Cywilnego.
Powyższa struktura miejskiej administracji samorządowej obowiązywała do czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Na mocy tej ustawy kompetencje dotychczasowych organów samorządu miejskiego przejęły prezydia miejskich rad narodowych. Ostatnie plenarne posiedzenie MRN w Dobrej odbyło się 26 czerwca 1950 r.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (24 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej, MRN, Prezydium MRN; akta komisji (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Rolnej); akta dotyczące organizacji Zarządu Miejskiego, USC, spraw społeczno-politycznych; sprawy osobowe; rejestry ludności polskiej i niemieckiej.
2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (14 j.a., lata 1945-1950): budżety miasta i sprawozdania z ich wykonania z lat 1945-1950; księga kasowa przedsiębiorstw miejskich z lat 1946-1947.
3. DZIAŁ GOSPODARKI MIEJSKIEJ (26 j.a., lata 1945-1950): statystyki osiedleńcze i gospodarcze; spisy rolne; sprawozdania o przebiegu akcji siewnych i żniwnych; sprawozdania i informacje dotyczące aprowizacji, przemysłu, rzemiosła, handlu; akta dot. przejmowania i działalności przedsiębiorstw komunalnych; spisy ulic i nieruchomości
4. DZIAŁ SPOŁECZNY (4 j.a., lata 1945-1949): akta dot. oświaty, kultury i akcji społecznych.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1969r.

Amount of archival material

68

68

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.