Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Goleniowie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1951 - 1951
Miejska Rada Narodowa w Gołonogu; Zarząd Miejski w Gołonogu tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Organizacja władz miejskich w latach 1945-1950 opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22; zmieniona ustawami z 6 maja 1945 r. i 3 stycznia 1946 r.) oraz na dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W sprawach nie uregulowanych ww. ustawami obowiązywała przedwojenna ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DZ.U.R.P. 1933 r. nr 35 poz. 294). W myśl powyższych aktów prawnych władzę w miastach sprawował samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe będące organem stanowiącym i kontrolującym oraz zarządy miejskie będące organem wykonawczym rad.
Rady narodowe na Ziemiach Zachodnich zaczęły powstawać od połowy 1946 r. (pierwszy z zachowanych protokołów posiedzeń MRN w Goleniowie pochodzi z 25 października 1947 r.; przewodniczącym Rady był Leonard Olendarek). Rady miejskie składały się z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze oraz zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie miasta, a także osoby wskazane przez radę na wniosek jej prezydium (zasłużeni przedstawiciele wojskowości, nauki, kultury, pracy społecznej itp.) Do najważniejszych kompetencji MRN należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rady miejskie podlegały bezpośredniemu nadzorowi rady powiatowej.
Organami pomocniczymi MRN były prezydium oraz komisje stałe i doraźne. Prezydium kierowało pracą rady. Wybierane było z grona rady i składało się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W skład komisji mogły wchodzić osoby niepełniące funkcji radnego. Każda MRN obowiązkowo musiała powołać 3 komisje stałe: kontroli społecznej, oświatową i finansowo-budżetową. Inne komisje mogły być tworzone w zależności od potrzeb. Organem wykonawczym rady był zarząd miejski. W jego skład wchodzili burmistrz, zastępca burmistrza (wicebrumistrz) oraz 3 do 6 członków. Do kompetencji zarządu miejskiego należało administrowanie gospodarką miejską w ramach uchwał MRN. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo – poprzez burmistrza, pod jego osobistą odpowiedzialnością. Działalność zarządu miejskiego nadzorował wydział powiatowy. Burmistrz podlegał bezpośrednio staroście powiatowemu.
Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi organów samorządu miejskiego zarząd powoływał biuro. Od lipca 1948 r. w ramach biura funkcjonowały komórki: 1) Referat Ogólno-Administracyjny, 2) Referat Finansowy, 3) Referat Techniczny, 4) Kasa Miejska, 5) Urząd Stanu Cywilnego.
Powyższa struktura miejskiej administracji samorządowej obowiązywała do czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Na mocy tej ustawy kompetencje dotychczasowych organów samorządu miejskiego przejęły prezydia miejskich rad narodowych. Ostatnie plenarne posiedzenie MRN w Goleniowie odbyło się 26 czerwca 1950 r.
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (16 j.a., lata 1945-1950): protokoły posiedzeń Tymczasowej Rady Doradczej, MRN, Prezydium MRN (niekompletne); akta komisji (Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowo-Kulturalnej, Rolnej, Mieszkaniowej, Komitetów Domowych, Drogowej);organizacji zarządu miejskiego; sprawy osobowe; akta Koła Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych przy ZM w Goleniowie.
2. REFERAT FINANSOWY (15 j.a., lata 1945-1950): komplet budżetów i sprawozdań z ich wykonania.
3. REFERAT SPOŁECZNY (21 j.a., lata 1945-1949): spisy rolne; raporty sytuacyjne i statystyczne o stanie osadnictwa i gospodarki; opisy i charakterystyki miasta (sygn. 39 i 41); akta dot. organizacji służby zdrowia, stanu sanitarnego miasta; karty ewidencyjne grobów wojennych.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1968 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/14/0/3/52 Arkusz zbiorczy badania (ankiety) w sprawie klasyfikacji gruntów. 1949-1949 0
67/14/0/3/51 Raporty o stanie gospodarki rolnej i sytuacji ludnościowej miasta (miesięczne). 1949-1949 0
67/14/0/3/50 Raporty statystyczne o stanie gospodarki rolnej i sytuacji ludnościowej miasta (miesięczne). 1948-1948 0
67/14/0/3/49 Informacje, sprawozdania, wykazy i korespondencja w sprawach rolnictwa, akcji siewnych i żniwnych. Ankieta o stanie gospodarczym miasta. 1948-1948 0
67/14/0/3/48 Spis rolny - zestawienia jednostkowe i zbiorcze: - powierzchni zasiewów i użytków - powierzchni warzyw, liczby drzew i krzewów owocowych - pogłowia zwierząt gospodarskich 1949-1949 0
67/14/0/3/47 Spis rolny - zestawienia jednostkowe i zbiorcze: - powierzchni zasiewów i użytków - stanu pogłowia zwierząt gospodarskich 1948-1948 0
67/14/0/3/46 Spis rolny - zestawienia jednostkowe i zbiorcze: - powierzchni zasiewów i użytków - stanu pogłowia zwierząt gospodarskich 1947-1947 0
67/14/0/3/45 Spis rolny - zestawienia jednostkowe i zbiorcze: - powierzchni zasiewów i użytków - stanu pogłowia zwierząt gospodarskich 1946-1946 0
67/14/0/3/44 Wykazy gospodarstw i stanu pogłowia. 1945-1947 0
67/14/0/3/43 Sprawy kwaterunkowe. 1947-1947 0
67/14/0/3/42 Sprawy zabezpieczania nieruchomości i majątku ruchomego. Korespondencja w sprawach kwaterunkowych. 1946-1946 0
67/14/0/3/41 Przejmowanie i zabezpieczanie majątku ruchomego i nieruchomości, sprawy kwaterunkowe. Ankieta o stanie gospodarczym miasta. 1945-1945 0
67/14/0/3/40 Raporty statystyczne, miesięczne referatu Osiedleńczego o stanie zasiedlenia miasta i gospodarki rolnej. 1949-1949 0
67/14/0/3/39 Korespondencja, informacje w sprawach osiedleńczych miasta. 1947-1947 0
67/14/0/3/38 Raporty statystyczne miesięczne i dekadowe o stanie osadnictwa i gospodarki rolnej. 1946-1946 0
1 2 3 4

Amount of archival material

52

52

0

0.35

0.35

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.