Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gryficach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1945-1950
- brak danych - 1945 - 1950
Miejska Rada Narodowa w Zagórzu; Zarząd Miejski w Zagórzu tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Organizacja władz miejskich w latach 1945-1950 opierała się na ustawie z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22; zmieniona ustawami z 6 maja 1945 r. i 3 stycznia 1946 r.) oraz na dekrecie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W sprawach nie uregulowanych ww. ustawami obowiązywała przedwojenna ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (DZ.U.R.P. 1933 r. nr 35 poz. 294). W myśl powyższych aktów prawnych władzę w miastach sprawował samorząd terytorialny, reprezentowany przez miejskie rady narodowe będące organem stanowiącym i kontrolującym oraz zarządy miejskie będące organem wykonawczym rad.
Rady narodowe na Ziemiach Zachodnich zaczęły powstawać od połowy 1946 r. W Gryficach pierwsze plenarne posiedzenie MRN odbyło się 21 grudnia 1946 r., przewodniczącym Rady został Wacław Rutkowski. Rady miejskie składały się z przedstawicieli delegowanych przez organizacje polityczne i gospodarcze oraz zrzeszenia zawodowe i społeczne działające na terenie miasta, a także osoby wskazane przez radę na wniosek jej prezydium (zasłużeni przedstawiciele wojskowości, nauki, kultury, pracy społecznej itp.) Do najważniejszych kompetencji MRN należało: planowanie działalności publicznej, a w szczególności ustalanie budżetu i świadczeń w naturze, kontrolowanie działalności organów wykonawczych, gospodarowanie mieniem samorządowym. Rady miejskie podlegały bezpośredniemu nadzorowi rady powiatowej.
Organami pomocniczymi MRN były prezydium oraz komisje stałe i doraźne. Prezydium kierowało pracą rady. Wybierane było z grona rady i składało się z przewodniczącego, jego zastępcy i 3 członków. W skład komisji mogły wchodzić osoby niepełniące funkcji radnego. Każda MRN obowiązkowo musiała powołać 3 komisje stałe: kontroli społecznej, oświatową i finansowo-budżetową. Inne komisje mogły być tworzone w zależności od potrzeb. Organem wykonawczym rady był zarząd miejski. W jego skład wchodzili burmistrz, zastępca burmistrza (wicebrumistrz) oraz 3 do 6 członków. Do kompetencji zarządu miejskiego należało administrowanie gospodarką miejską w ramach uchwał MRN. Zarząd działał kolegialnie lub jednoosobowo – poprzez burmistrza, pod jego osobistą odpowiedzialnością. Działalność zarządu miejskiego nadzorował wydział powiatowy. Burmistrz podlegał bezpośrednio staroście powiatowemu.
Do rozpatrywania bieżących spraw administracyjnych i kancelaryjnej obsługi organów samorządu miejskiego zarząd powoływał biuro. Od lipca 1948 r. w ramach biura funkcjonowały komórki: 1) Referat Ogólno-Administracyjny, 2) Referat Finansowy, 3) Referat Techniczny, 4) Kasa Miejska, 5) Urząd Stanu Cywilnego.
Powyższa struktura miejskiej administracji samorządowej obowiązywała do czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Na mocy tej ustawy kompetencje dotychczasowych organów samorządu miejskiego przejęły prezydia miejskich rad narodowych. Ostatnie plenarne posiedzenie MRN w Gryficach odbyło się 25 czerwca 1950 r.
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (9 j.a., lata 1945-1949): protokoły posiedzeń: Tymczasowej Rady Doradczej (1946 r.), Kolegium Zarządu Miejskiego (1947-1949), Prezydium MRN (1949r.); sprawozdania z działalności ZM; korespondencja z zakresu spraw społeczno-politycznych; sprawy personalne.
2. REFERAT GOSPODARKI MIEJSKIEJ (6 j.a., lata 1945-1948): akta dot. rolnictwa, działalności przedsiębiorstw komunalnych, aprowizacji (dane dot. ludności, pogłowia, zapasów żywności, sieci handlowej); sygn.10 - skorowidz osiedlonych w mieście repatriantów i przesiedleńców, skorowidz ulic i posesji wraz z nazwiskami przedwojennych właścicieli posesji.
3. REFERAT FINANSOWY (7 j.a., lata 1948-1950): budżety miasta.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1969 r.

Amount of archival material

22

22

0

0.30

0.30

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.