Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Starostwo Powiatowe Kamieńskie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1945-1950 [1951]
- brak danych - 1945 - 1950
1945 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
niemiecki
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Administracja polska zaczęła powstawać w maju 1945 r. Jej specyfiką na Ziemiach Zachodnich - w pierwszym okresie działalności - było istnienie Pełnomocników Rządu: Obwodowych (na szczeblu powiatu) i Okręgowych (na szczeblu województwa). Podstawą prawną działalności Pełnomocników był dekret Rady Ministrów z 13.XI.1945 r. o zarządzaniu Ziem Odzyskanych (Dz.Urz.M.Z.O. 1945 r. nr 1 poz. 1).
Instancja Pełnomocnika Rządu była rozwiązaniem tymczasowym. W połowie 1946 r. obwody zostały przekształcone w powiaty, a urzędy pełnomocników rządu - w starostwa powiatowe ze starostami na czele (pismo okólne M.Z.O. z 7.VI.1946 r.: Dz.Urz.M.Z.O. 1946 r. nr 6 poz. 101). Pierwszym Starostą Powiatowym Kamieńskim został Jan Tyliński.
Kompetencje starosty określił dekret PKWN z 21.VIII.1944 r. o trybie powoływania władz administracji ogólnej I i II instancji (Dz.Urz.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Starosta – podobnie jak Pełnomocnik - zajmował kluczową pozycję w administracji terenowej. Był
szefem administracji ogólnej na szczeblu powiatu, przedstawicielem rządu uprawnionym do reprezentowania rządu oraz koordynowania działalności zespolonych organów administracji rządowej, przewodniczącym samorządowego organu wykonawczego (tj. wydziału powiatowego).
Statut organizacyjny starostw powiatowych na terenie województwa szczecińskiego określiło zarządzenie Wojewody Szczecińskiego z 1.II.1946 r. (Szcz.Dz.Urz. 1946 nr 2). Wprowadziło ono podział starostwa na 18 referatów. Liczba referatów na przestrzeni lat 1946-1950 zmieniała się (od 15 do 21). Zmieniał się również zakres ich działania (m.in. w 1947 r. zniesiono Referat Samorządowy, w 1949 r. – Referat Kultury i Sztuki; w 1947 r. utworzono Referat Rolnictwa i Reform Rolnych, a pod koniec 1949 r. – Karno-Administracyjny, Spraw Inwalidzkich i Powiatowy Inspektorat Oświaty Rolniczej).
Starostwa powiatowe działały do połowy czerwca 1950 r. tj. do czasu wejścia w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130).
1. REFERAT OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY (18 j.a., lata 1945-1949): akta dotyczące organizacji Urzędu Pełnomocnika Rządu oraz Starostwa Powiatowego; sprawozdania ze zjazdów burmistrzów i wójtów: raporty sytuacyjne; sprawozdania statystyczne i opisowe; akta dotyczące obsady personalnej Starostwa i organów samorządowych; podział administracyjny powiatu, wykazy miejscowości (z uwzględnieniem dawnych nazw niemieckich).
2. REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY (1 j.a., lata 1948-1949): raporty inwestycyjne.
3. REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (35 j.a., lata 1945-1950): akta dot.: rejestracji związków i stowarzyszeń; referendum 1946 r,; spraw narodowościowych (autochtonów, wysiedlania Niemców; obywateli radzieckich); spraw wyznaniowych (Kościoła ewangelicko-reformowanego i augsburskiego, majątku Kościoła katolickiego).
4. REFERAT WOJSKOWY (3 j.a., lata 1947-1948): sprawozdania Referatu oraz podległego mu Urzędu Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego.
5. REFERAT OSIEDLEŃCZY (13 j.a., lata 1947-1950): protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Osadnictwa Rolnego; sprawozdania o stanie osadnictwa rolniczego i nierolniczego; akta dot. Osadnictwa spółdzielczo-parcelacyjnego.
6. REFERAT PRZEMYSŁU (37 j.a., lata 1945-1950): raporty, sprawozdania, statystyki Referatu; instrukcje i zarządzenia dot. Przemysłu i handlu; akta dot. Organizowania przemysłu i rzemiosła w powiecie (protokoły przejęcia obiektów przemysłowych od wojska; sprawy upaństwowienia, prywatyzacji i dzierżawy zakładów; spisy zakładów; wykazy stanu zatrudnienia w zakładach; sprawy cechów); akta poszczególnych przedsiębiorstw.
7. REFERAT APROWIZACJI I HANDLU (28 j.a., lata 1945-1949): protokoły narad gospodarczych; protokoły posiedzeń Powiatowej Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia; protokoły posiedzeń i sprawozdania Komisji Notowań Cen; plany zaopatrzenia i sprawozdania z ich wykonania;sprawozdania statystyczne i opisowe Referatu; sprawozdania o sieci placówek handlowych i gastronomicznych; zestawienia statystyczne dot. Aprowizacji i handlu wg gmin; raporty o cenach hurtowych i detalicznych; notowania cen targowych.
8. REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (4 j.a., lata 1945-1948): sprawozdania opisowe i meldunki; sprawy budżetu; zestawienia dot. Rozdawnictwa darów UNRRA; rejestracja inwalidów wojennych.
9. REFERAT ODBUDOWY (14 j.a., lata 1945-1949): sprawy organizacyjne Referatu; sprawozdania z działalności Referatu; sprawozdania z realizacji planów odbudowy; akta dot. Akcji odbudowy wsi; odbudowy budynków państwowych oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; ewidencja poniemieckich budynków państwowych. Akta Referatu dotyczą obszaru dwóch powiatów: kamieńskiego i wolińskiego.
10. REFERAT ZDROWIA (3 j.a., lata 1946-1947): sprawozdania o stanie organizacyjnym służby zdrowia; sprawy personalne placówek ochrony zdrowia; sprawozdania statystyczne.
11. REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (5 j.a., lata 1949-1950): plany i sprawozdania o zasiewach i likwidacji odłogów, wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych; osadnictwo na gospodarstwach poniemieckich.

12. Akta osobowe, 2 j.a. (sygn. 164-165) z lat 1945-1950:
Akta osobowe pracowników (kwestionariusze osobowe, podania o pracę, zaświadczenia).
Zespół opracował Józef Pluciński - 1968r.
Deczyzję Komisji Metodycznej z dn. 1.07.2010 r. do zespołu włączono akta wydzielone z zespołu 67/286 i przekwalifikowane na kat. A.

Amount of archival material

163

163

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.