Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Gryficach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Rady narodowe powołała i ich organizację określiła ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22, z późn. zmianami), znowelizowana ustawą z 3 stycznia 1946 r. (Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 19; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Odnosił się do nich również dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W myśl powyższych przepisów samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Samorząd powiatowy był drugim stopniem samorządu terytorialnego i miał na celu spełnianie zadań, których nie mogłyby spełnić poszczególne gminy. Organami samorządu powiatowego były: powiatowa rada narodowa jako organ ustawodawczy, uchwałodawczy i kontroli społecznej oraz wydział powiatowy jako organ zarządzający i wykonawczy.
Skład rady tworzyli delegaci organizacji i zrzeszeń stojących programowo na gruncie nowego ustroju oraz przedstawiciele rad niższego szczebla i osoby dokooptowane przez radę. Liczba radnych powiatowej rady narodowej nie mogła przekraczać 60. Pracą rady kierowało wybierane przez nią prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków. Jego rola polegała wyłącznie na kierowania pracami rady. Rada powoływała również komisje stałe, z których trzy: finansowo-budżetową, oświatową i kontroli społecznej powoływały wszystkie rady. Inne komisje - zarówno stałe jak i doraźne – mogły być tworzone w zależności od miejscowych potrzeb.
Zakres spraw, w których radom przysługiwało prawo bezpośredniej decyzji sprowadzał się w szczególności do planowania działalności publicznej, ustalania i realizacji budżetów. Miały też szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad całą administracją państwową i samorządową oraz gospodarką określaną jako „publiczna”, działającą na obszarze podległym właściwości danej rady.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach odbyło się 12 października 1946 r.
W latach 1948-1949 przy powiatowych radach narodowych zaczęły powstawać Biura Prezydialne – organy pomocnicze (kancelarie) prowadzące całokształt prac kancelaryjnych rady i jej organów. Biurem kierował sekretarz rady. Od stycznia 1949 r. Biura zorganizowane były na podstawie jednolitego statutu organizacyjnego uchwalonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgodnie ze statutem Biuro dzieliło się na trzy referaty: ogólny, komisji oraz organizacyjno-inspekcyjny.
Powiatowe rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ostatnie plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Gryficach odbyło się 5 czerwca 1950 r.
1. DZIAŁ OGÓLNY (28 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN i jej Prezydium (do protokołów są załączniki, m.in. sprawozdania i informacje dotyczące różnych dziedzin życia); plany pracy i sprawozdania z działalności Rady i jej organów (tylko z lat 1949-1950); karty osobowe radnych; sprawozdania statystyczne o społecznym i politycznym składzie rad narodowych z terenu powiatu; korespondencja ogólna; protokoły narad gospodarczych.
2. DZIAŁ KOMISJI (17 j.a., lata 1947-1950): protokoły posiedzeń komisji oraz materiały powstałe w wyniku działalności kontrolnej komisji PRN (protokoły kontroli, sprawozdania pokontrolne, charakterystyki jednostek kontrolowanych). Zachowały się akta Komisji: Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Oświatowej, Rolnej, Zdrowia, Morskiej i Kwalifikacyjnej. Włączono tu ponadto akta Obywatelskiej Komisji Podatkowej.
3. DZIAŁ INSPEKCJI (16 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń miejskich i gminnych Tymczasowych Rad Doradczych; protokoły posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych; protokoły posiedzeń prezydiów miejskich i gminnych rad narodowych; sprawozdania i protokoły z dokonanych inspekcji rad narodowych niższego szczebla.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1970 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/5/0/1/1 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1947 0
67/5/0/1/2 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1948 0
67/5/0/1/3 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1949 0
67/5/0/1/4 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1947 0
67/5/0/1/5 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1948 0
67/5/0/1/6 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1949 0
67/5/0/1/7 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1950-1950 0
67/5/0/1/8 Plany pracy i sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej i jej organów. 1949-1950 0
67/5/0/1/9 Wyciągi z uchwał Powiatowej Rady Narodowej przesyłane dla Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydziału Powiatowego i organów samorządowych. 1949-1949 0
67/5/0/1/10 Sprawozdania kwartalne z działalności miejskich i gminnych rad narodowych. 1949-1950 0
67/5/0/1/11 Okólniki Wojewódzkiej Rady Narodowej i Rady Państwa. 1948-1948 0
67/5/0/1/12 Sprawy organizacyjne, sprawozdania i wnioski. 1948-1948 0
67/5/0/1/13 Wykonanie uchwał plenum i prezydium Powiatowej Rady Narodowej w zakresie spraw organizacyjnych rad narodowych. 1949-1949 0
67/5/0/1/14 Badanie zgodności uchwał podajmowanych przez rady narodowe nizszego szczebla. 1949-1949 0
67/5/0/1/15 Karty osobowe radnych. 1947-1948 0
1 2 3 4 5

Amount of archival material

61

61

0

0.60

0.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.