Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Kamieniu Pomorskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
Powiatowa Rada Narodowa w Kamieniu tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Rady narodowe powołała i ich organizację określiła ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22, z późn. zm.), znowelizowana ustawą z 3 stycznia 1946 r. (Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 19; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Odnosił się do nich również dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W myśl powyższych przepisów samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Samorząd powiatowy był drugim stopniem samorządu terytorialnego i miał na celu spełnianie zadań, których nie mogłyby spełnić poszczególne gminy. Organami samorządu powiatowego były: powiatowa rada narodowa jako organ ustawodawczy, uchwałodawczy i kontroli społecznej oraz wydział powiatowy jako organ zarządzający i wykonawczy.
Skład rady tworzyli delegaci organizacji i zrzeszeń stojących programowo na gruncie nowego ustroju oraz przedstawiciele rad niższego szczebla i osoby dokooptowane przez radę. Liczba radnych powiatowej rady narodowej nie mogła przekraczać 60. Pracą rady kierowało wybierane przez nią prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków. Jego rola polegała wyłącznie na kierowania pracami rady. Rada powoływała również komisje stałe, z których trzy: finansowo-budżetową, oświatową i kontroli społecznej powoływały wszystkie rady. Inne komisje - zarówno stałe jak i doraźne – mogły być tworzone w zależności od miejscowych potrzeb.
Zakres spraw, w których radom przysługiwało prawo bezpośredniej decyzji sprowadzał się w szczególności do planowania działalności publicznej, ustalania i realizacji budżetów. Miały też szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad całą administracją państwową i samorządową oraz gospodarką określaną jako „publiczna”, działającą na obszarze podległym właściwości danej rady.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim odbyło się 24 sierpnia 1946 r.
W latach 1948-1949 przy powiatowych radach narodowych zaczęły powstawać Biura Prezydialne – organy pomocnicze (kancelarie) prowadzące całokształt prac kancelaryjnych rady i jej organów. Biurem kierował sekretarz rady. Od stycznia 1949 r. Biura zorganizowane były na podstawie jednolitego statutu organizacyjnego uchwalonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgodnie ze statutem Biuro dzieliło się na trzy referaty: ogólny, komisji oraz organizacyjno-inspekcyjny.
Powiatowe rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ostatnie plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu Pomorskim odbyło się 5 czerwca 1950 r.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (33 j.a.; lata 1946-1950): ; protokoły plenarnych posiedzeń PRN (brak protokołów z 1948 r.); protokoły posiedzeń Prezydium Rady z lat 1947-1950; sprawozdania z działalności PRN i jej organów z lat 1948-1950; sprawozdania z działalności rad niższego szczebla z lat 1949-1950; informacje urzędów i instytucji składane na posiedzenia plenarne PRN; protokoły posiedzeń plenarnych rad niższego szczebla; wykazy radnych.
2. DZIAŁ KOMISJI (9 j.a., lata 1947-1950): akta Komisji Kontroli Społecznej (1947-1950); Komisji Oświaty (1947-1950), Komisji Drogowej (1949-1950); sprawozdania z działalności komisji PRN (za rok 1949 i I półr. 1950 r.); protokoły i sprawozdania z posiedzeń ciał społecznych powoływanych przez PRN (1947-1950).
3. DZIAŁ INSPEKCJI (3 j.a., lata 1948-1949): protokoły i sprawozdania z kontroli działalności rad niższego szczebla oraz ich organów wykonawczych (materiał zachowany szczątkowo).
Zespół opracował Józef Pluciński - 1969 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/6/0/1/1 Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1948-1948 0
67/6/0/1/2 Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1949-1949 0
67/6/0/1/3 Sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1950-1950 0
67/6/0/1/4 Sprawozdania różnych instytucji przedkładane Powiatowej Radzie Narodowej w Kamieniu. 1949-1950 0
67/6/0/1/5 Sprawozdania kwartalne z działalności rad narodowych niższego szczebla. 1949-1950 0
67/6/0/1/6 Wykazy radnych i członków prezydiów rad narodowych niższego szczebla. 1948-1948 0
67/6/0/1/7 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1946-1947 0
67/6/0/1/8 Księga Uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1948-1948 0
67/6/0/1/9 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1949-1949 0
67/6/0/1/10 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1950-1950 0
67/6/0/1/11 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1947-1947 0
67/6/0/1/12 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1948-1948 0
67/6/0/1/13 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1949-1949 0
67/6/0/1/14 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kamieniu. 1950-1950 0
67/6/0/1/15 Protokoły z posiedzeń plenarnych Miejskiej Rady Narodowej w Kamieniu. 1946-1950 0
1 2 3

Amount of archival material

45

45

0

0.45

0.45

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.