Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Nowogardzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Rady narodowe powołała i ich organizację określiła ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22, z późn. zm.), znowelizowana ustawą z 3 stycznia 1946 r. (Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 19; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Odnosił się do nich również dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W myśl powyższych przepisów samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Samorząd powiatowy był drugim stopniem samorządu terytorialnego i miał na celu spełnianie zadań, których nie mogłyby spełnić poszczególne gminy. Organami samorządu powiatowego były: powiatowa rada narodowa jako organ ustawodawczy, uchwałodawczy i kontroli społecznej oraz wydział powiatowy jako organ zarządzający i wykonawczy.
Skład rady tworzyli delegaci organizacji i zrzeszeń stojących programowo na gruncie nowego ustroju oraz przedstawiciele rad niższego szczebla i osoby dokooptowane przez radę. Liczba radnych powiatowej rady narodowej nie mogła przekraczać 60. Pracą rady kierowało wybierane przez nią prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków. Jego rola polegała wyłącznie na kierowania pracami rady. Rada powoływała również komisje stałe, z których trzy: finansowo-budżetową, oświatową i kontroli społecznej powoływały wszystkie rady. Inne komisje - zarówno stałe jak i doraźne – mogły być tworzone w zależności od miejscowych potrzeb.
Zakres spraw, w których radom przysługiwało prawo bezpośredniej decyzji sprowadzał się w szczególności do planowania działalności publicznej, ustalania i realizacji budżetów. Miały też szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad całą administracją państwową i samorządową oraz gospodarką określaną jako „publiczna”, działającą na obszarze podległym właściwości danej rady.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Nowogardzie odbyło się 28 sierpnia 1946 r.
W latach 1948-1949 przy powiatowych radach narodowych zaczęły powstawać Biura Prezydialne – organy pomocnicze (kancelarie) prowadzące całokształt prac kancelaryjnych rady i jej organów. Biurem kierował sekretarz rady. Od stycznia 1949 r. Biura zorganizowane były na podstawie jednolitego statutu organizacyjnego uchwalonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgodnie ze statutem Biuro dzieliło się na trzy referaty: ogólny, komisji oraz organizacyjno-inspekcyjny.
Powiatowe rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ostatnie plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Nowogardzie odbyło się 7 czerwca 1950 r.
Przy systematyzowaniu akt zastosowano układ rzeczowo-chronologiczny. Grupy rzeczowe nie zostały jednak wyraźnie określone:
GRUPA I (11 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN oraz posiedzeń Prezydium PRN (1946-1950); księgi uchwał PRN i Prezydium PRN (1948-1949); sprawozdania z działalności PRN (1948-1950).
GRUPA II (23 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych oraz ich prezydiów (1946-1950); sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych (1949 r.)
GRUPA III (20 j.a., lata 1946-1950): akta z zakresu inspekcji i kontroli; akta komisji stałych PRN oraz innych ciał społecznych działających przy PRN (Komisja Kontroli Społecznej; Komisja Finansowo-Budżetowa; Komisja Oświaty i Kultury; Komisja Regulaminowo-Prawna; Komisja Rolna; Komisja Dyscyplinarna; Komitet Daniny Narodowej; Powiatowy Komitet Odbudowy Warszawy); sprawy personalne (ewidencja radnych, sprawozdania dot. składu osobowego rad narodowych, zatrudnianie pracowników Biura Prezydialnego PRN); korespondencja dot. działalności PRN (dot. zdrowia i opieki społecznej oraz obchodów rocznic).
Zespół opracował Józef Pluciński - 1967 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/7/0/-/1 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1948 0
67/7/0/-/2 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1947 0
67/7/0/-/3 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1948 0
67/7/0/-/4 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1949 0
67/7/0/-/5 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1949 0
67/7/0/-/6 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1950-1950 0
67/7/0/-/7 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1950-1950 0
67/7/0/-/8 Księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1949 0
67/7/0/-/9 Księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1948 0
67/7/0/-/10 Sprawozdania miesięczne i kwartalne z działalności Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1950 0
67/7/0/-/11 Sprawozdania z działalności miejskich i gminnych rad narodowych. 1949-1949 0
67/7/0/-/12 Protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Dobrej. 1946-1950 0
67/7/0/-/13 Protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Goleniowie. 1947-1949 0
67/7/0/-/14 Protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Maszewie. 1946-1949 0
67/7/0/-/15 Protokoły z posiedzeń plenarnych i posiedzeń prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowogardzie. 1946-1949 0
1 2 3 4

Amount of archival material

54

54

0

0.47

0.47

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.