Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Powiatowa Rada Narodowa w Świnoujściu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950 [1951]
- brak danych - 1946 - 1950
1951 - 1951
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
Rady narodowe powołała i ich organizację określiła ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 5 poz. 22, z późn. zm.), znowelizowana ustawą z 3 stycznia 1946 r. (Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 19; tekst jednolity: Dz.U.R.P. 1946 r. nr 3 poz. 26). Odnosił się do nich również dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74). W myśl powyższych przepisów samorząd terytorialny reprezentowany przez terenową radę narodową stanowił korporację prawa publicznego i posiadał osobowość prawną. Samorząd powiatowy był drugim stopniem samorządu terytorialnego i miał na celu spełnianie zadań, których nie mogłyby spełnić poszczególne gminy. Organami samorządu powiatowego były: powiatowa rada narodowa jako organ ustawodawczy, uchwałodawczy i kontroli społecznej oraz wydział powiatowy jako organ zarządzający i wykonawczy.
Skład rady tworzyli delegaci organizacji i zrzeszeń stojących programowo na gruncie nowego ustroju oraz przedstawiciele rad niższego szczebla i osoby dokooptowane przez radę. Liczba radnych powiatowej rady narodowej nie mogła przekraczać 60. Pracą rady kierowało wybierane przez nią prezydium złożone z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz 3 członków. Jego rola polegała wyłącznie na kierowania pracami rady. Rada powoływała również komisje stałe, z których trzy: finansowo-budżetową, oświatową i kontroli społecznej powoływały wszystkie rady. Inne komisje - zarówno stałe jak i doraźne – mogły być tworzone w zależności od miejscowych potrzeb.
Zakres spraw, w których radom przysługiwało prawo bezpośredniej decyzji sprowadzał się w szczególności do planowania działalności publicznej, ustalania i realizacji budżetów. Miały też szerokie uprawnienia do sprawowania kontroli nad całą administracją państwową i samorządową oraz gospodarką określaną jako „publiczna”, działającą na obszarze podległym właściwości danej rady.
Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu odbyło się 23 sierpnia 1946 r.
W latach 1948-1949 przy powiatowych radach narodowych zaczęły powstawać Biura Prezydialne – organy pomocnicze (kancelarie) prowadzące całokształt prac kancelaryjnych rady i jej organów. Biurem kierował sekretarz rady. Od stycznia 1949 r. Biura zorganizowane były na podstawie jednolitego statutu organizacyjnego uchwalonego przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie. Zgodnie ze statutem Biuro dzieliło się na trzy referaty: ogólny, komisji oraz organizacyjno-inspekcyjny.
Powiatowe rady narodowe zostały zlikwidowane na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ostatnie plenarne posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej w Świnoujściu odbyło się 6 czerwca 1950 r.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (22 j.a., lata 1946-1950): protokoły posiedzeń plenarnych PRN i Prezydium PRN;księgi uchwał Rady i jej Prezydium;sprawozdania z działalności Rady i jej organów; sprawy organizacyjne Biura Prezydialnego PRN (dzienniki podawcze z lat 1946-1950, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna z 1949 r.); sprawy osobowe; korespondencja dotycząca oświaty i kultury oraz spraw samorządowych.
2. DZIAŁ KOMISJI (13 j.a., lata 1946-1951): akta komisji stałych (Komisji Kontroli Społecznej, Finansowo-Budżetowej, Rolnej, Zdrowia, Morskiej, Kwalifikacyjnej, Dyscyplinarnej, Racjonalizacji Pracy w Samorządzie); akta komisji doraźnych i innych ciał przedstawicielskich (Obywatelskiej Komisji Podatkowej, Komitetów Obywatelskich, Obwodowej Ligi do Walki z Rasizmem).
3. DZIAŁ INSPEKCJI (5 j.a., lata 1946-1950): protokoły z przeprowadzanych kontroli miejskich i gminnych rad narodowych; protokoły posiedzeń rad narodowych niższego szczebla, sprawozdania z ich działalności.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1970 r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/8/0/1/1 Dziennik podawczy Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1948 0
67/8/0/1/2 Dziennik podawczy Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1950 0
67/8/0/1/3 Statut organizacyjny, podział czynności i instrukcja kancelaryjna Biura Prezydialnego Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1949 0
67/8/0/1/4 Protokoły z posiedzeń plenarnych Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1947 0
67/8/0/1/5 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1946-1947 0
67/8/0/1/6 Protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1950-1950 0
67/8/0/1/7 Księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej. 1948-1950 0
67/8/0/1/8 Księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej. 1949-1950 0
67/8/0/1/9 Sprawozdania miesięczne z działalności Powiatowej Rady Narodowej i jej organów. 1946-1948 0
67/8/0/1/10 Sprawozdania kwartalne z działalności Powiatowej Rady Narodowej i jej organów. 1949-1950 0
67/8/0/1/11 Reorganizacja składu osobowego rad narodowych; zestawienia imienne, statystyki. 1948-1949 0
67/8/0/1/12 Korespondencja poufna i tajna przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej. 1947-1948 0
67/8/0/1/13 Korespondencja dotycząca funkcjonowania samorządu terytorialnego. 1947-1947 0
67/8/0/1/14 Korespondencja dotycząca funkcjonowania samorządu terytorialnego. 1948-1948 0
67/8/0/1/15 Korespondencja dotycząca funkcjonowania samorządu terytorialnego. 1949-1950 0
1 2 3

Amount of archival material

40

40

0

0.50

0.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Zapraszamy do testowania nowej odsłony serwisu na szukajwarchiwach.gov.pl!

Przed nami kolejny etap modernizacji. Weź w nim udział – prześlij nam swoje propozycje zmian i nowych funkcjonalności.

Nasz adres znajdziesz w zakładce "Kontakt" na szukajwarchiwach.gov.pl.