Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Wydział Powiatowy w Gryficach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Międzyzdrojach
- brak danych - 1946-1950
- brak danych - 1946 - 1950
- brak danych - tak
administracja ogólna - władze powiatowe, okręgowe polski
inwentarz książkowy Yes w bazie IZA
W myśl dekretu PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego (Dz.U.R.P. 1944 r. nr 14 poz. 74) wydziały powiatowe były organami wykonawczymi powiatowych rad narodowych. Do zadań wydziału należało: 1) wykonywanie uchwał rady i prezydium; 2) przygotowywanie spraw mających wejść pod obrady rady lub prezydium; 3) decydowanie we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do decyzji rady lub prezydium; 4) sprawowanie kontroli – na zlecenie rady lub prezydium - nad działalnością organów wykonawczych samorządu niższego szczebla oraz organów administracji państwowej; 5) sprawowanie władzy porządkowej dla burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych (wydziały miały prawo nakładać nań kary porządkowe w formie upomnienia lub nagany). Pracą wydziału powiatowego kierowało 6-osobowe kolegium powoływane przez powiatową radę narodową. Przewodniczącym kolegium był z urzędu starosta powiatowy lub osoba zastępująca go.
Zgodnie z dekretem z 23 listopada 1944 r. wszystkie czynności kancelaryjne wydziałów powiatowych załatwiały starostwa powiatowe (zajmowały się tym odrębne referaty samorządowe starostw powiatowych, które formalnie istniały do 1950 r.) Od 1947 r. wydziały powiatowe zaczęły jednak tworzyć własne biura. W Wydziale Powiatowym w Gryficach biuro powstało w1948 r. Statut organizacyjny biura wprowadził jego podział na 4 referaty: Ogólno-Administracyjny, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy iInspekcji.
Wydziały powiatowe zakończyły swoją działalność w okresie czerwiec-lipiec 1950 r. tj. wraz z wejściem w życie ustawy z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U.R.P. 1950 r. nr 14 poz. 130). Ustawa ta zniosła organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej. Kompetencje ich przejęły rady narodowe i ich prezydia.
1. DZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY (36 j.a., lata 1946-1950): statuty organizacyjne Wydziału, sprawozdania z działalności Wydziału, protokoły posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego; akta dotyczące organizacji i funkcjonowania organów samorządowych szczebla miejskiego oraz gmin (m.in. powoływania tych organów, sprawozdania z ich działalności, protokoły z narad i odpraw); akta dotyczące organizacji przedsiębiorstw i zakładów komunalnych; sprawy personalne; akt dot. zmian granic powiatu i gmin, wykazy miejscowości; korespondencja ogólna samorządowa.
2. DZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (110 j.a., lata 1946-1950): budżety Wydziału Powiatowego oraz zarządów miejskich i gminnych; sprawozdania z wykonania budżetu; akta z zakresu stanowienia i realizowania podatków na rzecz samorządu.
3. DZIAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY (38 j.a., lata 1946-1950): akta dot. finansowania działalności szkół, opieki społecznej, lecznictwa, remontów budynków, napraw dróg i mostów (są tu m.in. plany inwestycyjne, sprawozdania z prac, rozliczenia); akta dot. działalności zakładów i przedsiębiorstw komunalnych.
4. DZIAŁ INSPEKCJI (5 j.a., lata 1947-1950): protokoły kontroli zarządów miejskich i gminnych, wnioski i zalecenia pokontrolne.
Zespół opracował Józef Pluciński - 1970r.
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
67/9/0/1/2 Sprawozdania z działalności Wydziału Powiatowego, informacje. 1947-1947 0
67/9/0/1/3 Sprawozdania kwartalne Wydziału Powiatowego; sprawozdanie o wykonaniu zaleceń polustracyjnych. Sprawy podziału administracyjnego powiatu. 1948-1948 0
67/9/0/1/4 Protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego. 1946-1947 0
67/9/0/1/5 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego. 1948-1949 0
67/9/0/1/6 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego. 1949-1950 0
67/9/0/1/7 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego, sprawozdania o pracy Wydziału, sprawozdania podległych organów. 1946-1947 0
67/9/0/1/8 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego Korespondencja w sprawach organizacyjnych. 1948-1948 0
67/9/0/1/9 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego Korespondencja w sprawach organizacyjnych. 1949-1949 0
67/9/0/1/10 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego. 1949-1950 0
67/9/0/1/11 Protokoły z posiedzeń Kolegium Wydziału Powiatowego. 1950-1950 0
67/9/0/1/12 Powoływanie samorządowych organów wykonawczych. Protokoły z zebrań burmistrzów i wójtów. 1947-1947 0
67/9/0/1/13 Powoływanie samorządowych organów wykonawczych. Protokoły z zebrań burmistrzów i wójtów. 1948-1948 0
67/9/0/1/14 Powoływanie samorządowych organów wykonawczych. 1950-1950 0
67/9/0/1/15 Okresowe sprawozdania zarządów miejskich i gminnych zakładów podległych powiatowemu związkowi samorządowemu. 1947-1950 0
67/9/0/1/16 Okresowe sprawozdania zarządów miejskich i gminnych, statuty organizacyjne i regulaminy biur zarządów gminnych. 1948-1948 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Amount of archival material

189

189

0

1.55

1.55

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.