Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Starej Dąbrowie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1945, 1971-1972] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1945 - 1945
1971 - 1972
1973 - 1990
1991 - 1991
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Starej Dąbrowie tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Starej Dąbrowie powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenie w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gminy Stara Dąbrowa utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Stara Dąbrowa była jedną z dziewięciu gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu stargardzkiego. Utworzono również USC. Organizacja Urzędu nie odbiegała od schematów przyjętych w innych gminach. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Starej Dąbrowie odbyła się w dniu 03 stycznia 1973 r. Rada ta funkcjonowała do maja 1990 r. tj. do czasu wprowadzenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie odbyła się 30 kwietnia 1990 r. Urzędy miast oraz miast i gmin funkcjonowały do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W STAREJ DĄBROWIE, 1973-1990, 210 j.a.
1.1. Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji, 1977-1990, 20 j.a. - plany pracy Gminnej Rady Narodowej, plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej, komisje rady.
1.2. Sesje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, 1973-1990, 27 j.a. - protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, informacje Naczelnika Gminy składane na sesjach Gminnej Rady Narodowej.
1.3. Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i ich realizacja, 1973-1990, 23 j.a.
1.4. Kolegia i zespoły, 1987, 1 j.a. - akta dotyczą powołania i funkcjonowania Zespołu do spraw Konkursów przy Gminnej Radzie Narodowej w Starej Dąbrowie.
1.5 Sprawozdania z działalności Rady Narodowej i jej organów, 1978-1990, 3 j.a. - sprawozdania GUS mówiące o społecznej działalności rady i jej organów.
1.6. Ewidencja osobowa radnych, 1984-1990, 2 j.a. - kwestionariusze radnych, karty ewidencyjne radnych, wykazy radnych dla kadencji z lat 1988-1990.
1.7. Spotkania radnych z wyborcami, 1979-1988, 5 j.a. - protokoły ze spotkań z wyborcami, odbytymi przez radnych gminy oraz informacje o realizacji postulatów i wniosków zgłaszanych przez wyborców na tych spotkaniach.
1.8. Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja, 1978-1990, 20 j.a. - rejestr i ewidencja wniosków, interpelacji i postulatów.
1.9. Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie (stałe), 1973-1990, 62 j.a. - protokoły komisji, rejestry stanowisk, opinii i wniosków komisji, realizacja wniosków komisji, protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji.
1.10. Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, 1973-1990, 33 j.a. - protokoły posiedzeń, uchwały i postanowienia, ich realizacja, informacje z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej.
1.11. Samorząd mieszkańców gminy Stara Dąbrowa, 1973-1988, 14 j.a. - zebrania wiejskie, sołtysi.
2. AKTA URZĘDU GMINY W STAREJ DĄBROWIE, [1966] 1973-1990 [1991], 214 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 1974-1981, 7 j.a. - regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy oraz inne informacje dotyczące zmian w organizacji urzędu.
2.2. Plany i programy działania Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 1977-1982, 4 j.a. - programy działania i plany pracy urzędu na lata 1977, 1979 i 1982.
2.3. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy Stara Dąbrowa, 1973-1990, 13 j.a.
2.4. Konferencje i narady pracowników własnej jednostki, 1973-1990, 16 j.a.
2.5. Skargi i wnioski,1973-1984, 5 j.a.
2.6. Kancelaria Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 1973-1988, 6 j.a. - instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt i postępowanie kancelaryjne, zakresy czynności pracowników urzędu, ewidencja oznak i pieczęci.
2.7. Sprawozdania statystyczne GUS, opisowe i inne, 1973-1990 [1991], 26 j.a. - sprawozdania dotyczą rolnictwa, podatków i rzemiosła, zatrudnienia, USC i Kolegium do spraw Wykroczeń, gospodarki komunalnej.
2.8. Kontrole zewnętrzne i wewnętrzne, 1973-1990, 17 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzonych we własnym urzędzie i wskazujące błędy w organizacji pracy, protokoły kontroli przeprowadzonych w jednostkach gospodarczych gminy, kontrole w obiektach budowlanych prowadzone pod kątem legalności zabudowy.
2.9. Podział administracyjny gminy, 1973-1976, 4 j.a. - akta związane z ustalaniem granic gminy, jej podziału na sołectwa i nadania numerów statystycznych.
2.10. Kadry Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, 1973-1985, 8 j.a. - tabele i wykazy stanowisk pracy, zasady zatrudniania i wynagradzania, przydziały etatów, fundusz wynagrodzeń, ewidencja osób typowanych do odznaczeń państwowych i regionalnych, opinie o odznaczonych, wnioski na odznaczenia.
2.11. Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, 1973-1990 [1991], 40 j.a. - planowanie i zmiany, sprawozdania finansowe.
2.12. Plany społeczno-gospodarcze gminy, 1973-1989, 18 j.a. - plany perspektywiczne i wieloletnie na lata 1986-1990, 1976-1980, 1983-1985, plany roczne i sprawozdania z ich realizacji.
2.13. Aktywizacja gminy, 1973-1975, 1 j.a. - dotyczy działalności Komisji Sanitarno-Porządkowej i kontroli przeprowadzanych przez jej członków w gospodarstwach rolnych na terenie gminy.
2.14. Kultura i oświata, 1973-1976, 3 j.a. - informacje, sprawozdania, korespondencja odnośnie działalności jednostek oświatowych gminy, organizacji imprez kulturalno-oświatowych, rozwoju kultury i sztuki.
2.15. Sprawy wewnętrzne, 1976-1986, 10 j.a. - akta Kolegium do spraw Wykroczeń zawierają analizy, oceny i sprawozdania z działalności kolegium, informacje z wyborów ławników ludowych i rejestry spraw o wykroczenia, nadzór nad stowarzyszeniami i organami samorządowymi gminy.
2.16. Rolnictwo, [1966] 1973-1989, 14 j.a. - akta dotyczą regulowania własności gospodarstw rolnych, dzierżaw, sprzedaży, scalania nieruchomości rolnych, klasyfikacji gruntów, ewidencja gruntów, wykazy zmian gruntowych, rejestry pomiarowo klasyfikacyjne, sprzedaż gruntów.
2.17. Handel, gospodarka komunalna, 1973-1989, 22 j.a. - zasady zaopatrzenia rynku, gospodarka komunalna.
3. Akcesja nr 624/2010, 1983-1989, 12 j.a. - ewidencja gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne.
3. Akcesja nr 634/2011, [1958] 1973-1990, 11 j.a. - ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych na terenie gminy, przekazywanie gospodarstw na Skarb Państwa za emerytury i renty, dokumentacja prawna kółek rolnych z terenu gminy.
4. Akcesja nr 638/2011, 1973-1990 [1991], 3 j.a. - rejestry zarządzeń i decyzji Naczelnika Gminy, uchwał, postanowień i wniosków Prezydium Gminnej Rady Narodowej, rejestry wniosków komisji Gminnej Rady Narodowej.
5. Akcesja nr 639/2011, [1961] 1973-1985, 9 j.a. - rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gruntów, rejestry właścicieli gruntów, decyzje o przejęciu gruntów na własność państwa, sprawy sprzedaży i dzierżawy gruntów.
6. Akcesja nr 715/2012, 1984-1990, 2 j.a. - rejestr interpelacji i wniosków radnych, rejestr uchwał Gminnej Rady Narodowej.
7. Akcesja nr 759/2015, 1945-1978, 45 j.a. - karty rejestru mieszkańców miejscowości: Białuń, Chlebowo, Chlebówko, Kicko, Krzywnica, Łęczyca, Łęczyna, Nowa Dąbrowa, Parlino, Rokicie, Rosowo, Stara Dąbrowa, Storkówko, Tolcz, Załęcze.
8. Akcesja 862/2017, 1975-1989, 3 j.a. - statut, regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie, protokoły kontroli, inspekcji, zarządzenia pokontrolne i sprawozdania z ich realizacji w jednostkach podległych.
9. Akcesja nr 863/2017, 1973-1990, 6 j.a. - planowanie i sprawozdawczość, plany programu rozwoju i usług, uchwały Gminnej Rady Narodowej, sprawy zabytków archeologicznych.
10. Akcesja nr 893/2018, [1971-1972] 1973-1989, 1 j.a. - arkusze organizacyjne Przedszkola Białuń.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 0 0
1.1 Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji 0 0
1.2 Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji - działalność GRN 8 1980-1990 0
1.3 Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji - działalność Prezydium GRN 4 1977-1985 0
1.4 Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji - działalność Komisji GRN 7 1977-1985 0
1.5 Plany i programy działania Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie, jej Prezydium i Komisji - reprezentacja gminy 1 1979-1983 0
1.6 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 0 0
1.7 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - protokoły sesji 19 1973-1990 0
1.8 Sesje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - informacje Naczelnika Gminy składane na sesjach 8 1977-1988 0
1.9 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i ich realizacja 0 0
1.10 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i ich realizacja - uchwały GRN 20 1977-1990 0
1.11 Uchwały Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i ich realizacja - realizacja uchwał GRN 2 1973-1976 0
1.12 Kolegia i zespoły 1 1987-1987 0
1.13 Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i jej organów 3 1978-1990 0
1.14 Ewidencja osobowa radnych 2 1984-1990 0
1.15 Spotkania radnych z wyborcami 5 1979-1988 0
1.16 Wnioski i postulaty radnych 0 0
1.17 Wnioski i postulaty radnych - wnioski 17 1978-1990 0
1.18 Wnioski i postulaty radnych - rejestry i ewidencja wniosków i postulatów radnych 3 1978-1988 0
1.19 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 0 0
1.20 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych 10 1973-1990 0
1.21 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Zaopatrzenia 10 1973-1990 0
1.22 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego, Budżetu i Finansów 10 1973-1990 0
1.23 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Komisja ds. Samorządów 8 1973-1990 0
1.24 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1 1978-1982 0
1.25 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - Społeczna Komisja Pojednawcza 1 1974-1976 0
1.26 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - pozostałe protokoły 3 1973-1982 0
1.27 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie -rejestry stanowisk komisji 4 1978-1982 0
1.28 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - realizacja wniosków komisji 13 1977-1989 0
1.29 Komisje Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji 2 1985-1989 0
1.30 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 0 0
1.31 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - protokoły posiedzeń Prezydium 21 1973-1990 0
1.32 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - uchwały i postanowienia Prezydium i ich realizacja 12 1974-1990 0
1.33 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie - informacje z działalności Prezydium 1 1982-1982 0
1.34 Samorząd mieszkańców gminy Stara Dąbrowa 0 0
1.35 Samorząd mieszkańców gminy Stara Dąbrowa - zebrania wiejskie 12 1973-1988 0
1.36 Samorząd mieszkańców gminy Stara Dąbrowa - sołtysi 2 1978-1979 0
2 Akta Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 7 1974-1981 0
2.2 Plany i programy działania Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 4 1977-1982 0
2.3 Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Gminy w Starej Dąbrowie 0 0
2.4 Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Gminy w Starej Dąbrowie-zarządzenia 9 1973-1984 0
2.5 Zarządzenia i Decyzje Naczelnika Gminy w Starej Dąbrowie-decyzje 4 1980-1990 0
2.6 Konferencje i narady pracowników własnej jednostki 16 1973-1989 0
2.7 Skargi i wnioski 5 1973-1984 0
2.8 Kancelaria Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 0 0
2.9 Kancelaria Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie-normatywy kancelaryjno-archiwalne 2 1973-1988 0
2.10 Kancelaria Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie- ewidencja oznak i pieczęci 4 1973-1976 0
2.11 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe 0 0
2.12 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe-rolnictwo 6 1973-1981 0
2.13 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe-podatki i rzemiosło 11 1973-1990 0
2.14 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe-zatrudnienie 4 1973-1984 0
2.15 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe-USC i Kolegium ds. Wykroczeń 4 1974-1984 0
2.16 Sprawozdania statystyczne:GUS i opisowe-gospodarka komunalna 1 1989-1990 0
2.17 Kontrole 0 0
2.18 Kontrole-kontrole zewnętrzne 14 1973-1988 0
2.19 Kontrole-kontrole wewnętrzne 3 1973-1990 0
2.20 Podział administracyjny gminy 4 1973-1976 0
2.21 Kadry Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie 0 0
2.22 Kadry Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie-zasady pracy i płacy 5 1973-1985 0
2.23 Kadry Urzędu Gminy w Starej Dąbrowie-odznaczenia 3 1979-1985 0
2.24 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania 0 0
2.25 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania-planowanie i zmiany 19 1973-1990 0
2.26 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania-sprawozdania finansowe 21 1973-1990 0
2.27 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 0 0
2.28 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy-perspektywiczne i wieloletnie 6 1974-1986 0
2.29 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy-roczne 12 1973-1989 0
2.30 Aktywizacja gminy 1 1973-1975 0
2.31 Kultura i oświata 3 1973-1976 0
2.32 Sprawy wewnętrzne 0 0
2.33 Sprawy wewnętrzne-Kolegium ds. Wykroczeń 7 1976-1986 0
2.34 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia,samorządy 3 1979-1986 0
2.35 Rolnictwo 0 0
2.36 Rolnictwo-regulowanie własności gospodarstw rolnych 3 1973-1976 0
2.37 Rolnictwo-dzierżawy,sprzedaż,scalanie i klasyfikacja gruntów 11 1973-1977 0
2.38 Handel,gospodarka komunalna 0 0
2.39 Handel,gospodarka komunalna-zasady zaopatrzenia rynku 14 1977-1989 0
2.40 Handel,gospodarka komunalna-gospodarka komunalna 8 1973-1977 0
3 Dopływ Nr I - Urząd Gminy 12 1983-1989 0
4 Dopływ Nr II 0 0
4.1 Usługi 1 1979-1979 0
4.2 Rolnictwo 1 1981-1990 0
4.3 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia 9 1958-1974 0
5 Dopływ III 0 0
5.1 Gminna Rada Narodowa w Starej Dąbrowie 3 1982-1990 0
6 Dopływ IV 0 0
6.1 Rolnictwo 9 1961-1985 0
7 Dopływ V 0 0
7.1 Akta Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 2 1984-1990 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/264/0/1.2/150 Plan pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1983 rok i informacje na sesje Gminnej Rady Narodowej 1983-1983 0
68/264/0/1.2/154 Plan pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1984 rok 1984-1984 0
68/264/0/1.2/174 Plan pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1985 rok 1985-1985 0
68/264/0/1.2/182 Plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na lata 1986 - 1988 i informacje na sesje 1986-1988 0
68/264/0/1.2/277 Plany pracy Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i Komisji na lata 1984 - 1988 1984-1988 0
68/264/0/1.2/350 Plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1990 rok, informacje o działalności rady w ostatniej kadencji 1990-1990 0
68/264/0/1.2/352 Plany pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1989 rok, informacje o działalności rady w ostaniej kadencji 1988-1989 0
68/264/0/1.2/392 Plan pracy Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1980 rok 1980-1980 0
68/264/0/1.3/67 Plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na rok 1977 1977-1977 0
68/264/0/1.3/81 Plan pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na rok 1978 1978-1978 0
68/264/0/1.3/153 Plan pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1984 rok i informacje na posiedzenia Gminnej Rady Narodowej 1984-1984 0
68/264/0/1.3/173 Plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie i informacje na posiedzenia 1985-1985 0
68/264/0/1.4/63 Plany pracy komisji Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na rok 1977 1977-1977 0
68/264/0/1.4/71 Plany pracy Komisji Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie na 1978 rok, informacje Naczelnika Gminy o realizacji planów i uchwał Gminnej Rady Narodowej oraz inne informacje gospodarcze 1978-1978 0
68/264/0/1.4/87 Plan pracy Komisji Gminnej Rady Narodowej w Starej Dąbrowie 1979-1979 0
1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 ... 28 29 30 31

Amount of archival material

516

461

0

6.91

5.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.