Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1945-1974] 1975-1990 [1991]
- brak danych - 1945 - 1975
1990 - 1991
- brak danych - tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis roboczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim rozpoczął swoja działalność na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych, która weszła w życie dnia 01 czerwca 1975 r. W wyniku zmian wprowadzonych przez ustawę z 1975 r., terenowym organem administracji państwowej w mieście liczącym powyżej 50 tys. mieszkańców, był prezydent miasta tj. w przypadku Stargardu. Uprawnienia prezydenta jako terenowego organu administracji państwowej dotyczyły zarówno gospodarki uspołecznionej, jak i załatwiania spraw indywidualnych.
Swoje zadania prezydent wykonywał przy pomocy podległego sobie urzędu miejskiego oraz kierowników zakładów podporządkowanych radzie narodowej, w zakresie oświaty przy pomocy inspektora oświaty i wychowania. Podstawą ustalenia pierwszej organizacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim było rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej oraz zarządzenie Nr 60/75 Wojewody Szczecińskiego z dnia 17 lipca 1975 r. w sprawie zakresu czynności wydziałów. Pierwszy zachowany protokół nosi datę 26.03.1976 r. Przewodniczący komisji stałych powołani zostali jednocześnie na członków Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim. Ostatnia sesja Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim odbyła się w dniu 19 kwietnia 1990 r. Na przestrzeni lat 1975-1990 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim wielokrotnie zmieniał swoją strukturę organizacyjną. Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim jako terenowy organ administracji państwowej działał do dnia 27 maja 1990 r., tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym.
1. AKTA MIEJSKIEJ RADY NARODOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, [1966] 1975-1990, 578 j.a.
1.1. Organizacja Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, 1984-1988, 2 j.a. - regulaminy organizacyjne rady.
1.2. Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, 1975-1989, 54 j.a.
1.3. Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, 1976-1990, 44 j.a.
1.4. Uchwały Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja, 1975-1990, 41 j.a. - rejestr uchwał, uchwały i ich realizacja.
1.5. Działalność Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, [1973] 1975-1977, 8 j.a. - opracowanie dla Biuletynu "Z doświadczeń rad narodowych województwa szczecińskiego" opisujące działalność MRN za lata 1974-1977, inne informacje o pracy rady kierowane do urzędów i jednostek współpracujących, materiały z interwencji, które podejmowano z urzędu na skutek próśb i wniosków mieszkańców miasta; wnioski o nadanie medali, Księgi Zasłużonych dla powiatu stargardzkiego i miasta Stargardu.
1.6. Zespoły radnych, 1975-1986, 5 j.a.
1.7. Sprawozdania statystyczne z działalności Miejskiej Rady Narodowej Miasta i jej organów, 1976-1989, 5 j.a.
1.8. Ewidencja osobowa radnych. Ochrona prawna radnych, [1966] 1975-1988, 5 j.a. - rejestry wydanych legitymacji radnych, kwestionariusze radnych, informacje o sprawie związanej z wypowiedzeniem umowy o pracę dla radnego i sposobie załatwienia tego konfliktu, w kontekście ochrony prawa radnego.
1.9. Intrepelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja, [1974] 1975-1990, 59 j.a. - rejestry interpelacji i wniosków radnych, rejestry wniosków wyborców, protokoły ze spotkań radnych z wyborcami, interpelacje i wnioski radnych, realizacja wniosków i postulatów radnych i wyborców.
1.10. Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim (stałe), [1974] 1975-1990, 243 j.a. - akta Komisji Oświaty i Kultury, Komisji Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego, Gospodarki Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisji do spraw Samorządu, Komisji Zaopatrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta, Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, Miejskiego Komitetu Kontroli Społecznej.
1.11. Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim (niestałe), 1983-1990, 3 j.a. - składy osobowe komisji, ich regulaminy i plany pracy, działania podejmowane w celu realizacji zaplanowanych czynów społecznych i sprawozdania z działalności komisji.
1.12. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, 1975-1990, 65 j.a. - protokoły posiedzeń, rejestr postanowień, postanowienia i ich realizacja.
1.13. Samorząd mieszkańców, 1976-1990, 44 j.a. - wybory do organów samorządu, działalność samorządów, Komitet Osiedlowy Nr I, Komitet Osiedlowy Nr II, Komitet Osiedlowy Nr III, Komitet Osiedlowy Nr IV, Komitety Obwodowe, ławnicy ludowi i członkowie Kolegium do spraw Wykroczeń, protokoły z zebrań wyborczych, wybory na stanowiska ławników ludowych i członków Kolegium do spraw Wykroczeń.
2. AKTA URZĘDU MIEJSKIEGO W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM, [1974] 1975-1990 [1991], 904 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim, 1975-1989, 11 j.a. - statut urzędu, informacje odnośnie organizacji komisji planowania i służby geodezyjnej, organizacja poszczególnych wydziałów urzędu w zakresie czynności pracowników, regulamin organizacyjny z 1979 r.
2.2. Plany pracy Urzędu Miejskiego i jego wydziałów, 1976-1990, 76 j.a.
2.3. Zarządzenia i decyzje Prezydenta Miasta, 1974-1990, 33 j.a.
2.4. Narady pracowników własnej jednostki, 1976-1990, 18 j.a. - protokoły narad zespołu kierowniczego urzędu miejskiego, protokoły narad kadry kierowniczej urzędu, protokoły narad z przedstawicielami i kierownictwem jednostek podległych i współpracujących. 2.5. Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta, 1980-1985, 4 j.a. - Miejski Zespół Informacyjno-Doradczy do spraw Pomocy w Tworzeniu Związków Zawodowych, Miejska Społeczna Komisja do spraw Oceny i Weryfikacji Robót Remontowo-Budowlanych, pozostałe Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta.
2.6. Współdziałanie z organizacjami politycznymi, społecznymi i związkami zawodowymi, 1984-1989, 7 j.a. - harmonogram i informacje o realizacji wniosków wynikających z obrad i postanowień Kongresu Polskich Odrodzonych Związków Zawodowych, Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych i rozporządzeń Rady Ministrów.
2.7. Sprawozdania statystyczne, 1975-1990, 82 j.a - sprawozdania dotyczące gospodarki terenowej, komunalnej i mieszkaniowej, zatrudnienia, pośrednictwa pracy, kultury i sztuki, ruchu naturalnego ludności, czynów społecznych, spisów rolnych.
2.8. Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości, 1975-1986, 16 j.a. - podział miasta na rejony administracyjne z jednoczesnym wykazem funkcjonujących komitetów samorządu mieszkańców, ewidencja nieruchomości, domów i lokali, numeracja domów i nieruchomości, nazewnictwo ulic, placów i parków, ustalenie i zestawienie obowiązujących w 1986 r. nazw placów i parków miejskich.
2.9. Skargi i wnioski, 1975-1990 [1991], 94 j.a. - rejestry skarg i wniosków, analizy i oceny skarg i wniosków, skargi i wnioski.
2.10. Kroniki, informacje prasowe, 1976-1990, 30 j.a. - kroniki miasta, albumy z fotografiami odzwierciedlającymi opisywane wydarzenia, wycinki prasowe.
2.11. Biurowość, kancelaria, 1975-1985, 11 j.a. - normatywy kancelaryjno-archiwalne, pieczęcie, godła, tablice urzędowe, wykazy akt dla urzędu miejskiego i poszczególnych wydziałów urzędu, informacje i instrukcje dotyczące zasad postępowania z dokumentacją tajną i poufną, wskazówki odnośnie stosowania obowiązujących normatywów i postępowania z dokumentacją, rejestry i ewidencja pieczątek, stempli, oznaczeń służbowych.
2.12. Kadry Urzędu Miejskiego, 1975-1989, 30 j.a. - zasady pracy i płacy, plany i programy szkoleń, podnoszenie kwalifikacji, wykazy i przydziały etatów w urzędzie, plany rozmieszczenia pracowników na poszczególne wydziały, zakresy czynności pracowników i inne informacje z zakresu kadr i obsady personalnej; metodyka dokształcania pracowników urzędu, samokształcenie się pracowników, planowanie i realizacja planów w zakresie kursów, skierowań na studia wyższe i podyplomowe.
2.13. Kontrole, 1976-1989, 83 j.a. - wytyczne i tezy kontrolne (własne) do prowadzonych kontroli, protokoły kontroli zewnętrznych, protokoły kontroli wewnętrznych, protokoły kontroli w jednostkach podległych i nadzorowanych, samokontrola i samoocena, protokoły kontroli kompleksowych, problemowych i kontroli tematycznych, obejmujących wybrane zagadnienia z działalności urzędu miejskiego.
2.14. Budżet miasta i sprawozdania z jego wykonania, [1974] 1975-1990, 57 j.a. - plany budżetowe, zmiany budżetowe, bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu w poszczególnych działach, projekty budżetów, budżety jednostkowe, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, decyzje zmian budżetowych, projekty budżetu miejskiego, sprawozdania kwartalne i półroczne, akta z działu zatrudnienia i funduszu płac.
2.15. Rewizje finansowo-księgowe, 1975-1990, 15 j.a. - rewizje zewnętrzne, rewizje w jednostkach i zakładach budżetowych oraz organizacjach społecznych dotowanych z budżetu miejskiego.
2.16. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i sprawozdania z ich realizacji, 1975-1989, 69 j.a. - plany wieloletnie na lata 1976-1980, 1981-1985, 1986-1990, sprawozdania z ich wykonania, plany dla poszczególnych działów gospodarki (gospodarka terenowa, budownictwo komunalne, usługi), sprawozdania z wykonania planów, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania; plany roczne resortowe i sprawozdania z ich wykonania.
2.17. Czyny społeczne, [1974] 1975-1990, 39 j.a. - materiały z zakresu planowania czynów społecznych oraz informacje z przebiegu ich realizacji, plany roczne, informacje z realizacji poszczególnych czynów, kosztorysy na podejmowane działania, sprawozdania z efektów podjętych czynów.
2.18. Oświata, nauka, wychowanie, 1975-1988, 36 j.a. - protokoły posiedzeń Kolegium Inspektora Oświaty, protokoły konferencji dyrektorów miejskich placówek oświatowo-wychowawczych, sieć szkół i przedszkoli, organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, analizy i oceny z zakresu kadr, wyniki nauczania, poradnictwo wychowawczo-zawodowe, działalność wychowawcza organizacji młodzieżowych, kół naukowych i kół zainteresowań.
2.19. Kultura i sztuka, 1976-1990, 19 j.a. - placówki miejskie, organizacja imprez kulturalnych, programy, sprawozdania, analizy z zakresu kultury i sztuki, ewidencja zabytków i ich ochrona, miejsca walki i męczeństwa, scenariusze poszczególnych imprez, wystaw, spotkań, ich regulaminy, założenia programowe, preliminarze kosztów.
2.20. Sprawy wewnętrzne, 1977-1989, 10 j.a. - nadzór nad stowarzyszeniami, osiedlanie ludności cygańskiej - spis adresowy, informacje organizacyjne związków, organizacji, stowarzyszeń działających na terenie miasta (statuty, plany działania, sprawozdania z ich wykonania, sprawy finansowe organizacji i stowarzyszeń).
2.21. Rolnictwo, 1978-1985, 9 j.a. - ochrona gruntów rolnych, przebieg kontraktacji płodów rolnych.
2.22. Handel, 1976-1989, 57 j.a. - wykazy asortymentów oferowanych przez centrale handlowe i inne jednostki handlu, sprawozdania z ilości sprzedanych produktów, plany zbytu artykułów, informacje opisowe dotyczące zaopatrzenia rynku stargardzkiego w poszczególnych miesiącach w roku, harmonogramy dostaw towarów do placówek handlowych, prognozy zaopatrzenia rynku, rozdzielniki towarów deficytowych, zgody na zakup tych towarów poza obowiązującym limitem przydziałów, informacje dotyczące gromadzenia rezerw towarów, oceny przygotowań do poszczególnych sezonów roku, czy ważnych świąt, protokoły kontroli przeprowadzanych w placówkach handlowych pod kątem oceny prawidłowości zaopatrzenia i przestrzegania obowiązujących zasad rynkowych.
2.23. Gospodarka komunalna, 1976-1989, 32 j.a. - inwestycje komunalne, gospodarka wodno-ściekowa i ochrona powietrza, cmentarze i grobownictwo wojenne.
2.24. Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne, 1977-1990, 19 j.a. - organizacja przedsiębiorstw i nadzór nad ich działalnością, Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane, systemy wynagradzania pracowników.
2.25. Lokalizacje, geodezja, 1976-1990, 9 j.a. - opinie i decyzje lokalizacyjne, podziały geodezyjne działek, mapa zasadnicza i mapy pochodne dla miasta.
2.26. Zatrudnienie, 1979-1987, 9 j.a. - analizy i oceny stanu zatrudnienia i skierowań do pracy.
2.27. Obrona Cywilna, 1976-1989, 29 j.a. - plany obrony cywilnej opracowane dla miasta na poszczególne lata.
3. Akcesja nr 741/2014, [1945-1974] 1975-1976, 334 j.a. - karty rejestru mieszkańców miasta Stargard Szczeciński.
4. Akcesja nr 766/2015, 1973-1989, 15 j.a. - lokalizacja sieci detalicznej i zakładów gastronomicznych.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Miejska Rada Narodowa w Stargardzie Szczecińskim 0 0
1.1 Organizacja Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 2 1984-1988 0
1.2 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 0 0
1.3 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim-plany pracy MRN 13 1975-1989 0
1.4 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim-plany pracy Prezydium MRN 7 1975-1990 0
1.5 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim-plany pracy komisji MRN 34 1977-1990 0
1.6 Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 44 1976-1990 0
1.7 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim i ich realizacja 0 0
1.8 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej-rejestr uchwał 3 1978-1990 0
1.9 Uchwały Miejskiej Rady Narodowej-uchwały i ich realizacja 38 1975-1990 0
1.10 Dzialalność Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 0 0
1.11 Dzialalność Miejskiej Rady Narodowej-informacje 3 1977-1990 0
1.12 Dzialalność Miejskiej Rady Narodowej-wnioski o nadanie medali, odznaczeń, Księga Zasłużonych 5 1973-1990 0
1.13 Zespoły Radnych 5 1975-1986 0
1.14 Sprawozdania statystyczne z działalności Miejskiej Rady Narodowej i jej organów 5 1976-1989 0
1.15 Ewidencja osobowa radnych. Ochrona prawna radnych 5 1966-1988 0
1.16 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja 0 0
1.17 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja-rejestry interpelacji i wniosków radnych 5 1978-1990 0
1.18 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja-rejestry wniosków wyborców 4 1974-1990 0
1.19 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja-protokoły ze spotkań radnych z wyborcami 12 1978-1990 0
1.20 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja-interpelacje i wnioski radnych 36 1974-1990 0
1.21 Interpelacje, wnioski, postulaty radnych i wyborców i ich realizacja-realizacja 2 1972-1981 0
1.22 Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 0 0
1.23 Komisje-Komisja Oświaty i Kultury 19 1976-1990 0
1.24 Komisje-Komisja Prawa i Porządku Publicznego 23 1976-1990 0
1.25 Komisje-Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego, Gospodarki Finansowej oraz Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 29 1976-1990 0
1.26 Komisje-Komisja ds. Samorządu 8 1984-1990 0
1.27 Komisje-Komisja Zaoptrzenia Ludności, Ochrony Konsumenta, Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 21 1975-1990 0
1.28 Komisje-Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych Oraz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 20 1975-1990 0
1.29 Komisje-Miejski Komitet Kontroli Społecznej 2 1978-1982 0
1.30 Komisje-rejestry stanowisk, opinii i wniosków komisji 19 1974-1990 0
1.31 Komisje-opinie i wnioski komisji 19 1978-1990 0
1.32 Komisje-realizacja wniosków komisji 71 1975-1990 0
1.33 Komisje-plany posiedzeń, materiały na posiedzenia, protokoły przeprowadzonych kontroli 12 1976-1989 0
1.34 Komisje Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim (niestałe) 3 1984-1990 0
1.35 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 0 0
1.36 Prezydium-protokoły posiedzeń 45 1975-1990 0
1.37 Prezydium-rejestr postanowień 3 1978-1990 0
1.38 Prezydium-postanowienia i ich realizacja 17 1975-1990 0
1.39 Samorząd mieszkańców 0 0
1.40 Samorząd mieszkańców-wybory do organów samorządu 6 1976-1990 0
1.41 Samorząd mieszkańców-działalność samorządów 7 1976-1990 0
1.42 Samorząd mieszkańców-Komitet Osiedlowy Nr I 3 1976-1982 0
1.43 Samorząd mieszkańców-Komitet Osiedlowy Nr II 2 1976-1983 0
1.44 Samorząd mieszkańców-Komitet Osiedlowy Nr III 3 1976-1983 0
1.45 Samorząd mieszkańców-Komitet Osiedlowy Nr IV 3 1978-1984 0
1.46 Samorząd mieszkańców-Komitety Obwodowe 19 1976-1979 0
1.47 Samorząd mieszkańców-ławnicy ludowi i członkowie Kolegium ds. Wykroczeń 1 1976-1976 0
2 Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim 11 1975-1989 0
2.2 Plany pracy Urzędu Miejskiego i jego wydziałów 76 1975-1990 0
2.3 Zarządzenia i Decyzje Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego 0 0
2.4 Zarządzenia i Decyzje Prezydenta Miasta-zarządzenia 17 1974-1990 0
2.5 Zarządzenia i Decyzje Prezydenta Miasta-decyzje 16 1974-1990 0
2.6 Narady pracowników własnej jednostki 18 1976-1990 0
2.7 Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta 0 0
2.8 Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta-Miejski Zespół Informacyjno-Doradczy do spraw Pomocy w Tworzeniu Związków Zawodowych 1 1982-1984 0
2.9 Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta-Miejska Społeczna Komisja do spraw Oceny i Weryfikacji Robót Remontowo-Budowlanych 1 1980-1980 0
2.10 Kolegia, komisje, zespoły działające przy Prezydencie Miasta-pozostałe 2 1982-1985 0
2.11 Współdziałanie z organizacjami politycznymi, społecznymi i związkami zawodowymi 7 1984-1989 0
2.12 Sprawozdania statystyczne 0 0
2.13 Sprawozdania statystyczne-gospodarka terenowa, komunalna i mieszkaniowa 19 1974-1989 0
2.14 Sprawozdania statystyczne-zatrudnienie, pośrednictwo pracy 24 1975-1989 0
2.15 Sprawozdania statystyczne-kultura i sztuka 8 1977-1990 0
2.16 Sprawozdania statystyczne-ruch naturalny ludności 9 1976-1989 0
2.17 Sprawozdania statystyczne-czyny społeczne 3 1977-1991 0
2.18 Sprawozdania statystyczne-spisy rolne 9 1976-1982 0
2.19 Sprawozdania statystyczne-inne 9 1979-1987 0
2.20 Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości 0 0
2.21 Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości-podział miasta na rejony 1 1973-1976 0
2.22 Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości-ewidencja nieruchomości, domów lokali 6 1979-1984 0
2.23 Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości-numeracja domów i nieruchomości 9 1975-1988 0
2.24 Podział administracyjny miasta. Ewidencja nieruchomości-nazewnictwo ulic, placów, parków 1 1986-1986 0
2.25 Skargi i wnioski 0 0
2.26 Skargi i wnioski-rejestry skarg i wniosków 19 1971-1991 0
2.27 Skargi i wnioski-analizy i oceny skarg i wniosków 20 1975-1990 0
2.28 Skargi i wnioski-skargi i wnioski 55 1975-1990 0
2.29 Kroniki, informacje prasowe 0 0
2.30 Kroniki, informacje prasowe-kroniki miasta 11 1976-1988 0
2.31 Kroniki, informacje prasowe-wycinki prasowe 19 1976-1990 0
2.32 Biurowość, kancelaria 0 0
2.33 Biurowość, kancelaria-normatywy kancelaryjno-archiwalne 8 1976-1985 0
2.34 Biurowość, kancelaria-pieczęcie, godła, tablice urzędowe 3 1975-1982 0
2.35 Kadry Urzędu Miejskiego 0 0
2.36 Kadry Urzędu Miejskiego-zasady pracy i płacy 15 1975-1989 0
2.37 Kadry Urzędu Miejskiego-plany i programy szkoleń, podnoszenie kwalifikacji 15 1975-1989 0
2.38 Kontrole 0 0
2.39 Kontrole-wytyczne i tezy kontrolne (własne) 9 1976-1988 0
2.40 Kontrole-protokoły kontroli zewnętrznych 23 1974-1990 0
2.41 Kontrole-protokoły kontroli wewnętrznych 18 1976-1990 0
2.42 Kontrole-protokoły kontroli w jednostkach podległych, nadzorowanych i niepodporządkowanych 28 1975-1989 0
2.43 Kontrole-samokontrola i samoocena 5 1983-1989 0
2.44 Budżet miasta i sprawozdania z jego wykonania 0 0
2.45 Budżet miasta i sprawozdania z jego wykonania-plany budżetowe, zmiany budżetowe 23 1974-1989 0
2.46 Budżet miasta i sprawozdania z jego wykonania-bilanse i sprawozdania z wykonania budżetu miejskiego 22 1976-1990 0
2.47 Budżet miasta i sprawozdania z jego wykonania-sprawozdania z wykonania budżetu w poszczególnych działach gospodarki 12 1978-1989 0
2.48 Rewizje finansowo-księgowe 0 0
2.49 Rewizje finansowo-księgowe-rewizje zewnętrzne 1 1977-1978 0
2.50 Rewizje finansowo-księgowe-rewizje w jednostkach i zakładach budżtowych oraz organizacjach społecznych, dotowanych z budżetu miejskiego 14 1975-1990 0
2.51 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i sprawozdania z ich wykonania 0 0
2.52 Plany-plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania 14 1977-1988 0
2.53 Plany-plany roczne i sprawozdania z ich wykonania 17 1976-1988 0
2.54 Plany-plany roczne-resortowe i sprawozdania z ich wykonania 38 1975-1989 0
2.55 Czyny społeczne 39 1974-1990 0
2.56 Oświata, nauka, wychowanie 0 0
2.57 Oświata, nauka, wychowanie-protokoły posiedzeń Kolegium Inspektora Oświaty 1 1977-1980 0
2.58 Oświata, nauka, wychowanie-protokoły konferencji dyrektorów miejskich placówek oświatowo-wychowawczych 2 1975-1983 0
2.59 Oświata, nauka, wychowanie-sieć szkół i przedszkoli 12 1976-1988 0
2.60 Oświata, nauka, wychowanie-organizacja pracy w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych 9 1978-1988 0
2.61 Oświata, nauka, wychowanie-analizy i oceny z zakresu kadr 3 1980-1985 0
2.62 Oświata, nauka, wychowanie-wyniki nauczania 1 1980-1980 0
2.63 Oświata, nauka, wychowanie-poradnictwo wychowawczo-zawodowe 1 1976-1976 0
2.64 Oświata, nauka, wychowanie-działalnośćwychowawcza organizacji młodzieżowych, kół naukowych, kół zainteresowań 7 1978-1986 0
2.65 Kultura i sztuka 0 0
2.66 Kultura i sztuka-placówki miejskie 3 1976-1980 0
2.67 Kultura i sztuka-organizacja imprez kulturalnych 7 1977-1983 0
2.68 Kultura i sztuka-programy, sprawozdania, analizy z zakresu kultury i sportu 2 1988-1990 0
2.69 Kultura i sztuka-ewidencja zabytków i ich ochrona 5 1977-1983 0
2.70 Kultura i sztuka-miejsca walki i męczeństwa 2 1977-1986 0
2.71 Sprawy wewnętrzne 0 0
2.72 Sprawy wewnętrzne-nadzór nad stowarzyszeniami 8 1977-1989 0
2.73 Sprawy wewnętrzne-osiedlanie ludności cygańskiej 2 1979-1980 0
2.74 Rolnictwo 0 0
2.75 Rolnictwo-ochrona gruntów rolnych 1 1978-1978 0
2.76 Rolnictwo-ocena przebiegu kontraktacji płodów rolnych 8 1981-1985 0
2.77 Handel 0 0
2.78 Handel-lokalizacja sieci detalicznej 1 1987-1987 0
2.79 Handel-ogólne zasady zaopatrzenia rynku 32 1976-1989 0
2.80 Handel-analizy rynku 24 1976-1989 0
2.81 Gospodarka komunalna 0 0
2.82 Gospodarka komunalna-inwestycje komunalne 4 1977-1980 0
2.83 Gospodarka komunalna-gospodarka wodno-ściekowa i ochrona powietrza 12 1977-1988 0
2.84 Gospodarka komunalna-cmentarze i grobownictwo wojenne 16 1976-1989 0
2.85 Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne 0 0
2.86 Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne-organizacja przedsiębiorstw i nadzór nad ich działalnością 4 1967-1990 0
2.87 Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne-Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 11 1977-1990 0
2.88 Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne-Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane 1 1984-1989 0
2.89 Przedsiębiorstwa i zakłady komunalne-systemy wynagradzania pracowników 3 1985-1990 0
2.90 Lokalizacje, geodezja 0 0
2.91 Lokalizacje, geodezja-opinie i decyzje lokalizacyjne 7 1985-1990 0
2.92 Lokalizacje, geodezja-podziały geodezyjne działek 1 1989-1989 0
2.93 Lokalizacje, geodezja-mapa zasadnicza i mapy pochodne dla miasta Stargard Szczeciński 1 1976-1983 0
2.94 Zatrudnienie 9 1979-1987 0
2.95 Obrona Cywilna 29 1976-1989 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/266/0/1.1/99 Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 1984-1984 0
68/266/0/1.1/197 Regulamin Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 1988-1988 0
68/266/0/1.3/98 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na lata 1984-1988 1984-1988 0
68/266/0/1.3/250 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na IV-ty kwartał 1988 r., na rok 1989 i na I-sze półrocze 1990 r. 1988-1989 0
68/266/0/1.3/277 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na lata 1978-1984 1978-1983 0
68/266/0/1.3/342 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1976 rok 1976-1976 0
68/266/0/1.3/369 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim (także: wnioski radnych i wyborców kierowane do komisji, informacje o pracach komisji rady) [1975]1975-1976 0
68/266/0/1.3/527 Roczne i na okres kadencji plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 1984-1984 0
68/266/0/1.3/528 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1985 rok i zamierzenia na 1986 rok 1985-1985 0
68/266/0/1.3/529 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1986 rok i zamierzenia na 1987 rok 1986-1986 0
68/266/0/1.3/530 Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1987 rok i I-sze półrocze 1988 roku 1987-1987 0
68/266/0/1.3/531 Plan pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1988 rok i zamierzenia na 1989 rok 1988-1988 0
68/266/0/1.3/532 Plan pracy Miejskiej Rady Narodowej Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na 1989 rok i propozycje do planu na 1990 rok 1989-1989 0
68/266/0/1.3/1344 Plan pracy Rady Narodowej Miasta i Powiatu na 1975 rok i plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim na lata 1975-1976 [1975] 1975-1976 0
68/266/0/1.3/1444 Roczne i na okres kadencji plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim 1985-1986 0
1 2 3 4 ... 47 48 49 50 51 ... 96 97 98 99

Amount of archival material

1831

1482

0

21.65

16.50

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.