Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łobzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1971] 1972-1992 [1993]
- brak danych - 1971 - 1971
1972 - 1992
1993 - 1993
- brak danych - tak
instytucje gospodarcze - rolnictwo i leśnictwo polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Kombinaty były to wielozakładowe przedsiębiorstwa państwowe w skład których wchodziły zakłady, działające na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Posiadały wydzielone środki własne oraz sporządzały własny bilans i rachunki wyników, dysponowały środkami finansowymi w ramach określonych w planie gospodarczo-finansowym kombinatu oraz zaciągały zobowiązania finansowe w imieniu kombinatu w granicach upoważnień udzielonych przez dyrektora kombinatu.
Organami zarządzającymi w kombinatach był dyrektor i kolegium. Nadzór na kombinatami sprawował minister rolnictwa poprzez Centralny Zarząd Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej za pośrednictwem zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Od lipca 1972 r. w miejsce zlikwidowanego Inspektoratu PGR w Łobzie zaczęło działać przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wielozakładowe Państwowe Gospodarstwo Rolne w Łobzie.
Na podstawie zarządzenia nr 445 ministra rolnictwa z dnia 12 XII 1974 roku byłe Wielozakładowe Państwowe Przedsiębiorstwo w Łobzie otrzymało z dniem 1 stycznia 1975 roku nazwę Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych i przeszło pod nadzór ministra rolnictwa. Jednostką nadrzędną było Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Szczecinie. Taki układ funkcjonował do końca 1976 roku. Na mocy zarządzenia nr 313 ministra rolnictwa z dniem 31 grudnia 1976 roku. Powołano z dniem 1 stycznia 1977 roku Łobeski Kombinat Rolny w Łobzie. Kolejna zmiana miała miejsce w roku 1981. Na mocy zarządzenia wojewody szczecińskiego nr 19/81 z dnia 10 lipca 1981 roku utworzony został Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łobzie, który przeszedł pod zarząd wojewody szczecińskiego. Z chwilą utworzenia, w jego skład weszły: gospodarstwa rolne Bełczna, Dobieszewo, Dalno z mieszalnią i suszarnią, Radzimin, Rekowo z gorzelnią, Smarowina z gorzelnią, Suliszewo, Starogard Łobeski; zakład usług remontowo-budowlanych w Łobzie oraz zakład mechanizacji w Łobzie.
Terytorialny zasięg działania Kombinatu obejmował miasto i gminę Łobez, miasto i gminę Resko i gminę Radowo Małe.
Na mocy decyzji nr R-pgr-0170/238/92 wojewody szczecińskiego z dnia 10 października 1992 roku, Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Łobzie został zlikwidowany i wykreślony z rejestru przedsiębiorstw państwowych. Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych Łobez z dniem 1 listopada 1992 roku Decyzją Dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Szczecinie zostało utworzone Gospodarstwo Rolne Skarbu Państwa w Łobzie.
1. ORGANIZACJA KPGR W ŁOBZIE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1972-1991, 12 j.a.
1.1. ZARZĄDZANIE, POSIEDZENIA KOLEGIUM D/S ZMIAN WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK PRACY, 1972-1990, 2 j.a. - akta dotyczące połączenia i wprowadzenia zmian organizacyjnych Kombinatu.
1.2. REGULAMINY ZAKŁADOWE, 1975-1982, 2 j.a. - regulaminy pracy i wynagradzania pracowników.
1.3. ZARZĄDZENIA WEWNĘTRZNE DYREKTORA, 1972-1991, 6 j.a.
1.4. RADA PRACOWNICZA, 1981-1990, 2 j.a. - protokoły z narad roboczych Rady Pracowniczej Kombinatu i jednostek podległych.
2. KONTROLE KPGR W ŁOBZIE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1975-1988, 9 j.a.
2.1. KONTROLE KPGR W ŁOBZIE, 1979-1988, 5 j.a. - materiały z kontroli Kombinatu z lat 1979-1988.
2.2. KONTROLE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1975-1986, 4 j.a.
3. PLANOWANIE, 1972-1982, 57 j.a.
3.1. PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1979, 1 j.a.
3.2. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE KPGR W ŁOBZIE, 1972-1982, 17 j.a.
3.3. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD MECHANIZACJI I CHEMIZACJI W ŁOBZIE1973-1981, 3 j.a.
3.4. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY W ŁOBZIE, 1979-1981, 2 j.a.
3.5. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY BEŁCZNA, 1975-1981, 4 j.a.
3.6. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY DALNO, 1972-1981, 6 j.a.
3.7. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY DOBIESZEWO, 1975-1981, 4 j.a.
3.8. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY ŁOBEZ, 1977-1981, 13 j.a.
3.9. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY RADZIM, 1979-1981, 2 j.a.
3.10. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY REKOWO, 1975-1981, 3 j.a.
3.11. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY RESKO, 1979-1981, 2 j.a.
3.12. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY SMORAWINA, 1975-1981, 2 j.a.
3.13. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY SULISZEWO, 1979-1981, 2 j.a.
3.14. PLANY GOSPODARCZO-FINANSOWE JEDNOSTEK PODLEGŁYCH - ZAKŁAD ROLNY STAROGARD ŁOBESKI, 1979-1981, 2 j.a.
4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ, 1972-1992, [1993], 117 j.a.
4.1. SPRAWOZDANIA I ANALIZY FINANSOWE KPGR W ŁOBZIE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1973-1986, 32 j.a.
4.2. SPRAWOZDANIA I ANALIZY FINANSOWO-GOSPODARCZE, GOSPODARCZO-PRODUKCYJNE KPGR W ŁOBZIE I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH, 1972-1992 [1993], 56 j.a.
4.3. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KPGR W ŁOBZIE, 1975-1982, 10 j.a.
4.4. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK PODLEGŁYCH KPGR W ŁOBZIE, 1979-1981, 2 j.a.
4.5. SPRAWOZDANIA ZATRUDNIENIA, PODNOSZENIA KWALIFIKACJI, 1973-1985, 10 j.a.
4.6. SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SOCJALNO-BYTOWEJ, BHP, 1975-1983, 4 j.a.
4.7. SPRAWOZDANIA Z ZAŁATWIENIA SKARG I WNIOSKÓW, 1975-1976, 1 j.a.
4.8. SPRAWOZDANIA Z WYPADKÓW PRZY PRACY, 1985-1991, 2 j.a.
5. REJESTRY POMIAROWO-KLASYFIKACYJNE, PRZEJĘCIA, PRZEKAZYWANIE GRUNTÓW, [1971] 1972-1988, 5 j.a. - zachowany materiał to przejęcia i przekazania gruntów ornych w nieodpłatne użytkowanie Kombinatu.
6. DOKUMENTACJA INWESTYCYJNA I TECHNICZNA, 1974-1980, 4 j.a.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Organizacja KPGR w Łobzie i jednostach podległych 0 0
1.1 Zarządzanie, posiedzenia Kolegium d/s Zmian Wartości Poszczególnych Stanowisk Pracy 2 1972-1990 0
1.2 Regulaminy zakładowe 2 1975-1982 0
1.3 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora 6 1972-1991 0
1.4 Rada Pracownicza 2 1981-1990 0
2 Kontrole KPGR w Łobzie i jednostach podległych 0 0
2.1 Kontrole KPGR w Łobzie 5 1979-1988 0
2.2 Kontrole jednostek podległych 4 1975-1986 0
3 Planowanie 0 0
3.1 Plany finansowe jednostek podległych 1 1979-1979 0
3.2 Plany gospodarczo-finansowe KPGR w Łobzie 17 1972-1982 0
3.3 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Mechanizacji i Chemizacji w Łobzie 3 1973-1981 0
3.4 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Remontow-Budowalny w Łobzie 2 1979-1981 0
3.5 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Bełczna 4 1975-1981 0
3.6 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Dalno 6 1972-1981 0
3.7 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Dobieszewo 4 1975-1981 0
3.8 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Łobez 13 1977-1981 0
3.9 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Radzim 2 1979-1981 0
3.10 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Rekowo 3 1975-1981 0
Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Resko 2 1979-1981 0
3.12 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Smorawina 2 1975-1981 0
3.13 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Suliszewo 2 1979-1981 0
3.14 Plany gospodarczo-finansowe jednostek podległych - Zakład Rolny Starogard Łobeski 2 1979-1981 0
4 Sprawozdawczość 0 0
4.1 Sprawozdania i analizy finansowe KPGR w Łobzie i jednostek podległych 32 1973-1986 0
4.2 Sprawozdania i analizy finansowo-gospodarcze,gospodarczo-produkcyjne KPGR w Łobzie i jednostek podległych 56 1972-1993 0
4.3 Sprawozdania z działalności KPGR w Łobzie 10 1975-1982 0
4.4 Sprawozdania z działalności jednostek podległych KPGR w Łobzie 2 1979-1981 0
4.5 Sprawozdania zatrudnienia,podnoszenia kwalifikacji 10 1973-1985 0
4.6 Sprawozdania z działalności socjalno-bytowej, bhp 4 1975-1983 0
4.7 Sprawozdania z załatwienia skarg i wniosków 1 1975-1976 0
4.8 Sprawozdania z wypadków przy pracy 2 1985-1991 0
5 Rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne, przejęcia, przekazywanie gruntów 4 1971-1988 0
6 Dokumentacja inwestycyjna i techniczna 4 1974-1980 0

Amount of archival material

209

209

0

1.70

1.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.