Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Suchaniu

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1969] 1973-1990 [1991-2011]
- brak danych - 1969 - 1973
1990 - 1990
1991 - 2011
Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Suchaniu tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Suchaniu powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenie w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla miasta i gminy Suchań utworzono wspólną radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik miasta i gminy. Jedną z nich była gmina Suchań. Gmina Suchań była jedną z dziewięciu gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu stargardzkiego i obejmowała 9 sołectw. Były to: Modrzewo, Nosowo, Sadłowo, Słodkowo, Słodkówko, Suchanówko, Tarnowo, Wapnica, Żukowo. Utworzono również USC. Organizacja Urzędu nie odbiegała od schematów przyjętych w innych gminach. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suchaniu odbyła się w dniu 04 stycznia 1973 r. Rada ta funkcjonowała do maja 1990 r. tj. do czasu wprowadzenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Suchaniu odbyła się 10 kwietnia 1990 r. Urzędy miast oraz miast i gmin funkcjonowały do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W SUCHANIU, 1973-1990, 304 j.a.
1.1. Organizacja rady narodowej, 1973-1989, 5 j.a. - regulaminy organizacyjne z lat 1973-1989, plan pracy na 1973 r.
1.2. Plany i programy działania rady narodowej, prezydium i komisji, 1973-1989, 18 j.a.
1.3. Protokoły sesji rady narodowej, 1973-1990, 26 j.a.
1.4. Rejestry uchwał i postanowień rady narodowej, 1973-1990, 9 j.a.
1.5. Uchwały rady narodowej i ich realizacja, 1976-1990, 28 j.a.
1.6. Realizacja uchwał i wniosków innych instancji, 1975-1987, 4 j.a. - informacje o realizacji zadań wynikających z programów i zaleceń instancji partyjnych szczebla wojewódzkiego i centralnego oraz Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie.
1.7. Zespoły, kluby radnych, 1979, 1984-1985, 2 j.a. - akta dotyczą pracy zakładowego zespołu radnych Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Suchaniu, ponadto jest to ewidencja istniejących zespołów, komisji i kolegiów.
1.8. Sprawozdania z działalności rady narodowej i jej organów, 1974-1990, 5 j.a.
1.9. Ewidencja osobowa radnych, 1973-1981, 3 j.a. - ewidencja składów osobowych komisji, kwestionariusze radnych i karty pracy radnych i komisji, wykazy radnych z roku 1981.
1.10. Spotkania posłów i radnych z wyborcami, 1973-1989, 11 j.a. - protokoły spotkań radnych z wyborcami.
1.11. Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja, 1976-1990, 21 j.a.
1.12. Ewidencja wniosków, interpelacji i postulatów, 1974-1988, 6 j.a. - rejestry interpelacji, wniosków i postulatów składanych przez radnych, kluby, komisje rady oraz przedstawicieli samorządu mieszkańców.
1.13. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe), 1973-1990, 86 j.a. - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska, Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej, Komisja do Spraw Samorządu, Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług, Komisja Kontroli Społecznej.
1.14. Rejestry postanowień, opinii i wniosków komisji, 1978-1989, 6 j.a. - rejestry postanowień, opinii i wniosków składane wspólnie przez różne komisje rady narodowej.
1.15. Kontrole przeprowadzone przez komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1978-1980, 1988-1989, 2 j.a.
1.16. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (niestałe), 1976-1982, 5 j.a. - akta Zespołu do spraw Wstępnego Opiniowania wniosków o nadanie orderów, odznaczeń państwowych i odznak regionalnych, akta Komitetu Kontroli Społecznej, Społecznej Komisji Pojednawczej, Komisji Czynów Społecznych oraz Społecznej Komisji Ochrony Pracy.
1.17. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1973-1990, 21 j.a.
1.18. Postanowienia, rejestry postanowień i wnioski Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy i ich realizacja, 1978-1988, 6 j.a. - rejestr postanowień prezydium, postanowienia prezydium za lata 1978-1989 oraz sprawozdania z realizacji wniosków prezydium za rok 1978 i lata 1984-1988.
1.19. Samorząd mieszkańców miasta Suchań, 1973-1990, 16 j.a. - akta Komitetu Osiedlowego Samorządu Mieszkańców - wybory członków, ankiety personalne członków samorządu, plany pracy, protokoły prowadzonych kontroli, sprawozdania z działalności, szczątkowe plany rzeczowo-finansowe.
1.20. Samorząd wiejski - zebrania wiejskie, 1973-1984, 13 j.a. - protokoły zebrań wiejskich i realizacja podjętych uchwał.
1.21. Samorząd wiejski - sołtysi, 1974-1984, 10 j.a. - protokoły narad sołtysów oraz szkolenia sołtysów i podsołtysów.
2. AKTA URZĘDU MIASTA I GMINY W SUCHANIU, [1972] 1973-1990, 430 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy, 1973-1990, 8 j.a. - regulaminy organizacyjne urzędu z lat 1979, 1980, 1984, 1990, statuty z 1979 i 1988 r. oraz materiały z oceną pracy naczelnika za okres 1985-1988, a także powoływaniem i odwoływaniem naczelników w latach 1987-1990, powoływanie i organizacja jednostek podległych.
2.2. Plany i programy działania Urzędu Miasta i Gminy, 1973-1990, 20 j.a. - programy działania urzędu, plany pracy i plany kontroli.
2.3. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy i ich realizacja, 1973-1989, 40 j.a.
2.4. Realizacja zarządzeń organów wyższego szczebla, 1979-1985, 4 j.a. - aą to materiały z realizacji zarządzeń i decyzji Wojewody.
2.5. Organy kolegialne, narady, 1976-1990, 18 j.a. - protokoły narad koordynacyjnych z kierownictwem urzędu i narad wewnętrznych z pracownikami własnej jednostki.
2.6. Skargi i wnioski, 1978-1990, 7 j.a.
2.7. Dokumentacja prasowa, kroniki, 1984-1989, 3 j.a. - księga zasłużonych dla miasta i gminy Suchań, wycinki z prasy.
2.8. Biurowość, archiwum zakładowe, 1973-1990, 6 j.a. - normatywy kancelaryjne dla urzędów miast i gmin oraz część spisów akt przekazywanych do archiwum zakładowego.
2.9. Ewidencja oznak i pieczęci, 1973-1976, 3 j.a.
2.10. Sprawozdania statystyczne GUS i opisowe, 1973-1990, 61 j.a. - dotyczą rolnictwa, dochodów i podatków, zatrudnienia i podnoszenia kwalifikacji, ruchu budowlanego, czynów społecznych, USC i spraw wewnętrznych.
2.11. Kontrole, inspekcje, lustracje, 1973-1990, 36 j.a. - protokoły kontroli zewnętrznych (prowadzone przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, Wojewódzką Inspekcję Terenową), protokoły kontroli przeprowadzonych w jednostkach własnych i podległych.
2.12. Kadry Urzędu Miasta i Gminy, 1975-1989, 10 j.a. - akta dotyczą zasad pracy i płacy, planów i programów szkoleń pracowników, informacje o atestacji stanowisk i przeglądzie kadrowym.
2.13. Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, [1972] 1973-1990, 33 j.a.
2.14. Plany społeczno-gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania, 1973-1989, 22 j.a. - plany perspektywiczne na lata 1974-1990, 1978-1985, plany wieloletnie na lata 1983-1985, 1986-1990, plany roczne i sprawozdania z ich realizacji.
2.15. Aktywizacja gminy, czyny społeczne, konkursy, 1973-1985, 16 j.a. - materiały dotyczą udziału miasta i gminy w konkursach „Gmina Mistrz Gospodarności”, „Pomorze Szczecińskie Piękne, Gospodarne, Kulturalne”, „Najlepsze sołectwo”, ponadto plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania oraz materiały z przeglądów gminy w roku 1976.
2.16. Oświata, kultura, 1981-1990, 5 j.a. - informacje o kierunkach rozwoju kultury w gminie, programie imprez masowych oraz decyzje o wpisaniu obiektu do rejestru zabytków.
2.17. Sprawy wewnętrzne, stowarzyszenia, organizacje, 1978-1982, 8 j.a. - akta dotyczą nadzoru sprawowanego nad działalnością stowarzyszeń, informacje o działalności posterunku Milicji Obywatelskiej oraz związków zawodowych.
2.18. Urząd Stanu Cywilnego, 1981-1984, 1 j.a. - plan pracy urzędu oraz sprawozdania z czynności prowadzonych przez USC w 1982 r.
2.19. Kolegium do spraw Wykroczeń, 1979-1986, 4 j.a. - sprawozdania z działalności Kolegium, informacje o wyborach ławników przeprowadzonych w 1986 r.
2.20. Rolnictwo i leśnictwo, 1973-1980, 15 j.a. - programy rozwoju gospodarki rolnej, upraw, kontraktacji, rolniczy przegląd gminy, podział na obwody łowieckie.
2.21. Regulowanie własności ziemi i obrotu nieruchomościami rolnymi, 1973-1990, 36 j.a. - materiały dotyczą obrotu nieruchomościami rolnymi, przekazywania gospodarstw, spadków i dzierżaw, zmian w użytkowaniu nieruchomości rolnych, inwentaryzacji nieruchomości, dokumentacji podstawowej nieruchomości, akta związane z nieruchomościami Państwowego Funduszu Ziemi oraz jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.22. Ochrona przyrody, 1979-1985, 2 j.a. - ewidencja parków i pomników przyrody oraz szczątkowa dokumentacja związana z lokalizacją wysypiska odpadów komunalnych.
2.23. Geodezja rolna, 1973-1990, 13 j.a. - materiały dotyczą procesów wymiany i scalania gruntów, ponadto jest to dokumentacja geodezyjna podziału działek, protokoły przekazania znaków geodezyjnych.
2.24. Handel i usługi, 1982-1983, 1 j.a. - plan rozwoju usług i handlu na terenie gminy.
2.25. Urządzenia komunalne, 1984-1990, 4 j.a. - ewidencja urządzeń melioracyjnych oraz zaopatrzenia wsi w wodę na terenie miasta i gminy.
2.26. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i lokalowa, 1975-1989, 5 j.a. - plany rozwoju budownictwa indywidualnego i komunalnego, ewidencja nieruchomości miasta Suchań.
2.27. Gospodarka terenami i nieruchomościami nierolniczymi, 1974-1988, 8 j.a. - materiały dotyczą szacunkowych wycen budynków miasta Suchań, sprzedaży działek budowlanych, wykazów gruntów przeznaczonych do rekultywacji i na cele nierolnicze.
2.28. Podział administracyjny miasta i gminy, 1974-1989, 3 j.a. - ewidencja ulic i placów miejskich, podziały administracyjne gminy z roku 1985 i lat 1988-1989.
2.29. Budownictwo, urbanistyka i architektura, 1977-1990, 19 j.a. - decyzje o ustaleniu lokalizacji szczegółowych i ogólnych, materiały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, plany ogólnego zagospodarowania przestrzennego oraz programy rozwoju budownictwa wiejskiego oraz zagospodarowania ogólnego miasta.
2.30. Opieka społeczna, 1977-1990, 13 j.a. - są to analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej udzielanej mieszkańcom miasta i gminy.
2.31. Zatrudnienie, 1979-1981, 9 j.a. - analizy stanu zatrudnienia w kilku jednostkach gospodarczych na terenie gminy, bilanse siły roboczej, informacje o stanie zatrudnienia, skierowań do pracy, sytuacji na rynku pracy.
3. Akcesja nr 643/2011, [1969] 1973-1990, 10 j.a. - materiały dotyczą uregulowania własności gospodarstw rolnych, sprzedaży działek budowlanych, gospodarstw rolnych i nieruchomości, rolniczego wykorzystania gruntów, ponadto protokoły kontroli, inspekcji, lustracji oraz plany pracy rady miasta i gminy.
4. Akcesja nr 756/2015, 1975-1989, 6 j.a. - ewidencja pieczęci, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne z wymiany gruntów, ewidencja urządzeń melioracji wodnej.
5. Akcesja nr 781/2016, [1961] 1973-1990, 15 j.a. - narady pracowników własnej jednostki, zatrudnienie i zwalnianie pracowników administracyjnych, zarządzenia Burmistrza, ewidencja podstawowa nieruchomości, nadzór nad działalnością USC, spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji, wybory członków kolegium do spraw wykroczeń i ławników.
6. Akcesja nr 844/2017, 1975-1990 [1991-2011], 2 j.a. - karty osobowe mieszkańców miejscowości: Brudzewice, Modrzewo, Nosowo, Sadłowo, Słodkowo, Słodkówko, Suchań (ul. 22 Lipca, Boczna, Feliksa Dzierżyńskiego, Kardynała Augusta Hlonda, Krótka, Leśna, Młyńska, Plac Bohaterów Stalingradu, Plac Rynek, Polna, Pomorska, Sportowa, Strzelecka), Suchanki, Suchanówko, Tarnowo, Wapnica, Żukowo.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Suchaniu 0 0
1.1 Organizacja Rady Narodowej Miasta i Gminy 5 1973-1989 0
1.2 Plany i programy działania Rady Narodowej Miasta i Gminy, Prezydium i Komisji 18 1973-1990 0
1.3 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 26 1973-1990 0
1.4 Rejestry uchwał i postanowień Rady Narodowej Miasta i Gminy 9 1973-1990 0
1.5 Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy i ich realizacja 28 1976-1990 0
1.6 Realizacja uchwał i wniosków innych instancji 4 1975-1987 0
1.7 Zespoły, kluby radnych 2 1979-1985 0
1.8 Sprawozdania z działalności Rady Narodowej Miasta i Gminy i jej organów 5 1974-1990 0
1.9 Ewidencja osobowa radnych 4 1973-1981 0
1.10 Spotkania posłów i radnych z wyborcami 11 1973-1989 0
1.11 Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja 21 1976-1990 0
1.12 Ewidencja wniosków, interpelacji i postulatów 6 1974-1988 0
1.13 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) 0 0
1.14 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska 27 1973-1990 0
1.15 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 14 1973-1989 0
1.16 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej 20 1973-1990 0
1.17 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja ds. Samorządu 5 1984-1989 0
1.18 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług 17 1973-1990 0
1.19 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe) - Komisja Kontroli Społecznej (stała) 3 1978-1981 0
1.20 Rejestry postulatów, opinii i wniosków komisji (wspólne) 6 1978-1989 0
1.21 Kontrole przeprowadzone przez komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy 2 1978-1989 0
1.22 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (niestałe) 5 1976-1982 0
1.23 Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 21 1973-1990 0
1.24 Postanowienia, rejestry postanowień i wnioski Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy i ich realizacja 6 1978-1988 0
1.25 Samorząd mieszkańców miasta Suchań 16 1973-1990 0
1.26 Samorząd wiejski - zebrania wiejskie 13 1973-1984 0
1.27 Samorząd wiejski - sołtysi 10 1974-1984 0
2 Urząd Miasta i Gminy w Suchaniu 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 8 1973-1990 0
2.2 Plany i programy działania Urzędu Miasta i Gminy 20 1973-1990 0
2.3 Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy i ich realizacja 0 0
2.4 Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy i ich realizacja 22 1973-1989 0
2.5 Decyzje Naczelnika Miasta i Gminy i ich realizacja 18 1977-1989 0
2.6 Realizacja zarządzeń organów wyższego szczebla 4 1960-1985 0
2.7 Organy kolegialne, narady 18 1976-1990 0
2.8 Skargi i wnioski 7 1978-1990 0
2.9 Dokumentacja prasowa, kroniki 3 1984-1989 0
2.10 Biurowość, archiwum zakładowe 6 1973-1990 0
2.11 Ewidencja oznak i pieczęci 3 1973-1976 0
2.12 Sprawozdania statystyczne GUS i opisowe 0 0
2.13 Sprawozdania GUS - spisy rolne 13 1973-1982 0
2.14 Sprawozdania GUS - rolnictwo 5 1977-1983 0
2.15 Sprawozdania GUS - dochody i podatki 8 1973-1990 0
2.16 Sprawozdania GUS - zatrudnienie i podnoszenie kwalifikacji 10 1972-1990 0
2.17 Sprawozdania GUS - ruch budowlany 8 1977-1990 0
2.18 Sprawozdania GUS - czyny społeczne 1 1979-1981 0
2.19 Sprawozdania GUS - USC, sprawy wywnętrzne 9 1973-1984 0
2.20 Inne sprawozdania statystyczne i opisowe 7 1973-1990 0
2.21 Kontrole, inspekcje, lustracje 0 0
2.22 Kontrole, inspekcje, lustracje - kontrole zewnętrzne 24 1973-1990 0
2.23 Kontrole, inspekcje, lustracje - kontrole przeprowadzone w jednostkach własnych i podległych 11 1973-1987 0
2.24 Samokontrola i samoocena 1 1984-1984 0
2.25 Kadry Urzędu Miasta i Gminy 10 1975-1989 0
2.26 Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania 33 1972-1990 0
2.27 Plany społeczno - gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania 0 0
2.28 Plany społeczno - gospodarcze (perspektywiczne) 3 1974-1980 0
2.29 Plany społeczno - gospodarcze (wieloletnie) 2 1982-1986 0
2.30 Plany społeczno - gospodarcze (roczne) i sprawozdania z ich wykonania 17 1973-1989 0
2.31 Aktywizacja gminy, czyny społeczne, konkursy 16 1973-1985 0
2.32 Oświata i kultura 5 1981-1990 0
2.33 Sprawy wewnętrzne, stowarzyszenia, organizacje 5 1978-1982 0
2.34 Urząd Stanu Cywilnego 1 1981-1984 0
2.35 Kolegium ds. Wykroczeń 4 1979-1986 0
2.36 Rolnictwo i leśnictwo 15 1973-1980 0
2.37 Regulowanie własności ziemi i obrotu nieruchomościami rolnymi 36 1973-1990 0
2.38 Ochrona przyrody 2 1979-1985 0
2.39 Geodezja rolna 13 1973-1990 0
2.40 Handel i usługi 1 1982-1983 0
2.41 Urządzenia komunalne 4 1984-1990 0
2.42 Gospodarka komunalna, mieszkaniowa i lokalowa 5 1975-1989 0
2.43 Gospodarka terenami i nieruchomościami nierolniczymi 8 1974-1988 0
2.44 Podział administracyjny miasta i gminy 3 1974-1989 0
2.45 Budownictwo, urbanistyka i architektura 19 1977-1990 0
2.46 Opieka społeczna 13 1977-1990 0
2.47 Zatrudnienie 9 1979-1981 0
3 Dopływ 643-Rada Narodowa Miasta i Gminy w Suchaniu 2 1987-1990 0
4 Dopływ 643-Urząd Miasta i Gminy w Suchaniu 8 1969-1990 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/270/0/1.1/1 Regulamin i plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy i Komisji Rady na 1973 r. 1973-1973 0
68/270/0/1.1/2 Regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy 1978-1978 0
68/270/0/1.1/85 Organizacja sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1975-1975 0
68/270/0/1.1/718 Organizacja Rady Narodowej Miasta i Gminy 1984-1988 0
68/270/0/1.1/719 Organizacja Rady Narodowej Miasta i Gminyj 1988-1989 0
68/270/0/1.2/63 Plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy i komisji Rady na lata 1979 - 1984 1979-1984 0
68/270/0/1.2/64 Plany pracy Komisji Kontroli Społecznej na lata 1979 - 1980 i ewidencja członków komisji Rady 1979-1980 0
68/270/0/1.2/65 Plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy na 1973 r. i ewidencja członków komisji Rady 1973-1973 0
68/270/0/1.2/68 Plany pracy komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy na lata 1975 - 1976 1975-1976 0
68/270/0/1.2/69 Plany pracy komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy na 1975 r. 1975-1975 0
68/270/0/1.2/70 Plany pracy komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy na 1976 r. 1976-1976 0
68/270/0/1.2/71 Plany pracy komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy na 1973 r. 1973-1973 0
68/270/0/1.2/86 Plan pracy Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy na rok 1976 1976-1976 0
68/270/0/1.2/87 Plan pracy Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy na rok 1973 1973-1973 0
68/270/0/1.2/88 Plan pracy Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy na rok 1974 1974-1974 0
1 2 3 4 ... 23 24 25 26 27 ... 47 48 49 50

Amount of archival material

767

744

0

6.65

6.12

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.