Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Dobrzanach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1972] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1972 - 1973
1990 - 1991
Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Dobrzanach tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Dobrzanach powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla miasta i gminy Dobrzany utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Dobrzany była jedną z 9 gmin na terenie powiatu stargardzkiego. W skład gminy weszło miasto Dobrzany oraz teren gminy z trzynastoma sołectwami: Biała, Błotno, Bytowo, Dolice, Kępno, Kozy, Krzemień, Lutkowo, Mosina, Odargowo, Ognica, Sierakowo, Szadzko. Utworzono również USC. Organizacja Urzędu nie odbiegała od schematów przyjętych w innych gminach. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrzanach odbyła się w dniu 04 stycznia 1973 r. Rada ta funkcjonowała do maja 1990 r. tj. do czasu wprowadzenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Dobrzanach odbyła się 26 kwietnia 1990 r. Urzędy miast oraz miast i gmin funkcjonowały do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W DOBRZANACH, 1973-1990, 150 j.a.
1.1. Plany pracy Rady Narodowej, 1978-1988, 4 j.a. - plany pracy na lata 1978, 1980, 1978-1984, 1984-1988.
1.2. Protokoły sesji Rady Narodowej, 1973-1990, 19 j.a.
1.3. Uchwały i rejestry uchwał Rady Narodowej, 1973-1990, 14 j.a.
1.4. Sprawozdania i informacje z realizacji uchwał Rady, 1973-1990, 9 j.a.
1.5. Sprawozdania statystyczne z działalności Rady i jej organów, 1977-1988, 2 j.a.
1.6. Spotkania radnych z wyborcami, 1973-1984, 2 j.a.
1.7. Wnioski, interpelacje i postulaty radnych, 1978-1988, 6 j.a. - ewidencja postulatów, wniosków i interpelacji radnych oraz wniosków zgłaszanych przez wyborców, wnioski i interpelacje radnych złożone w latach 1978-1987.
1.8. Komisje Rady Narodowej (stałe), 1973-1990, 37 j.a. - Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Handlu, Usług i Ochrony Konsumenta, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Komisja do spraw Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Gminny Komitet Kontroli Społecznej.
1.9. Rejestry stanowisk, opinii i wniosków poszczególnych komisji rady, 1975-1986, 12 j.a.
1.10. Realizacja wniosków komisji stałych, 1974-1977, 7 j.a.
1.11. Komisje Rady Narodowej (doraźne), 1979, 1 j.a. - sprawozdania pracy doraźnych zespołów kontrolnych, których zadaniem była ocena prawidłowości rozwoju samorządów lokalnych.
1.12. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, 1973-1990, 14 j.a.
1.13. Rejestr postanowień Rady i sprawozdania z ich realizacji, 1978-1987, 5 j.a.
1.14. Samorząd mieszkańców miasta Dobrzany, 1976-1990, 6 j.a. - sprawozdania z działalności organów samorządu za lata 1985-1986, sprawozdania finansowe za lata 1988-1989, oraz dokumentacja ze współpracy z komitetami Frontu Jedności Narodu.
1.15. Zebrania wiejskie, 1973-1987, 12 j.a. - protokoły z zebrań wiejskich, sprawozdania z działalności za lata 1973-1975, ewidencja wniosków z zebrań wiejskich oraz sprawozdania z ich realizacji.
2. AKTA URZĘDU MIASTA I GMINY W DOBRZANACH, [1972] 1973-1990 [1991], 169 j.a.
2.1. Ustalenie administracyjnych granic miasta Dobrzany, 1973, 1 j.a.
2.2. Narady robocze pracowników urzędu, 1981-1989, 1 j.a. - protokoły dokumentujące przebieg regularnych narad roboczych przeprowadzanych pod kierownictwem Naczelnika Gminy, a dotyczących sposobu realizacji zadań wynikających z planu pracy urzędu oraz bieżących potrzeb gminy.
2.3. Organizacja urzędu miasta i gminy, [1972] 1973-1984, 4 j.a. - protokół zdawczo-odbiorczy majątku biura gromadzkiego i miejskiego, przekazywanego do urzędu miasta i gminy, zarządzenia organizacyjne Naczelnika, regulaminy organizacyjne z roku 1979 i 1984.
2.4. Zarządzenia własne, 1973-1990, 18 j.a. - zarządzenia naczelnika miasta i gminy.
2.5. Plany pracy urzędu i ich realizacja, 1977-1989, 1 j.a.
2.6. Ewidencja odznak i pieczęci, 1973-1975, 1 j.a.
2.7. Skargi i wnioski, 1977-1990, 15 j.a. - analizy skarg i wniosków za lata 1977-1990, rejestr skarg i wniosków obejmujący lata 1984-1985.
2.8. Spisy rolne, 1977-1989, 12 j.a. - są to ankiety spisów rolnych - grudniowych i czerwcowych zawierające sprawozdania z zakresu upraw roślinnych, hodowli zwierząt, sadownictwa, produkcji rolnej.
2.9. Sprawozdania GUS, [1972] 1973-1989, 15 j.a. - dotyczą zatrudnienia, gospodarki komunalnej, gospodarki ziemią, podatków, spraw oświaty i kultury.
2.10. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1973-1990, 6 j.a.- protokoły kontroli zewnętrznych, inspekcji i lustracji przeprowadzanych przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim, Wojewódzką Inspekcję Terenową.
2.11. Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, [1972] 1973-1989, 40 j.a.
2.12. Plany społeczno-gospodarcze gminy, 1974-1981, 8 j.a. - plany roczne.
2.13. Czyny społeczne, 1974-1990, 2 j.a. - sprawozdania z przeprowadzonych czynów społecznych za lata 1974-1977 i 1984-1990.
2.14. Oświata i kultura, 1988, 1 j.a. -materiały Dobrzańskiego Towarzystwa Kultury dotyczące organizacji konkursów wiedzy o regionie i innych akcji oświatowych.
2.15. Sprawy społeczno-administracyjne, 1978-1990 [1991], 3 j.a. - sprawozdania z działalności Urzędu Stanu Cywilnego za lata 1978-1990, protokoły kontroli przeprowadzanych w stowarzyszeniach działających na terenie gminy.
2.16. Rolnictwo, [1972] 1973-1986, 9 j.a. - ewidencja, oznaczanie granic, dokumentacja podstawowa nieruchomości, rejonizacja upraw, struktura zasiewów, sprawozdawczość dotycząca zwalczania chorób roślin i szkodników
2.17. Geodezja rolna, 1979-1990, 11 j.a. - ewidencja gruntów rolnych, zmiany i aktualizacja ewidencji za lata 1979-1990.
2.18. Usługi, 1977, 1 j.a. - ewidencja zakładów przemysłowych i rzemieślniczych.
2.19. Gospodarka komunalna, 1976-1985, 4 j.a. - są to informacje o urządzeniach komunalnych podlegających gminie, ewidencja urządzeń podziemnych na terenie gminy.
2.20. Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, 1975-1977, 1983-1990, 6 j.a.
2.21. Opieka społeczna, 1977-1989, 5 j.a. - analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej.
2.22. Zatrudnienie i sprawy socjalne, 1976-1978, 1986-1987, 5 j.a. - analizy stanu zatrudnienia i skierowań do pracy.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Dobrzanach 0 0
1.1 Plany pracy rady narodowej 4 1978-1988 0
1.2 Protokoły sesji rady narodowej 19 1973-1990 0
1.3 Rejestry uchwał rady narodowej 14 1973-1990 0
1.4 Sprawozdania i informacje z ralizacji uchwał rady narodowej 9 1973-1990 0
1.5 Sprawozdania statystyczne z działalności rady narodowej i jej organów 2 1977-1988 0
1.6 Spotkania radnych z wyborcami 2 1973-1984 0
1.7 Wnioski, interpelacje i protokoły radnych i wyborców 6 1978-1988 0
1.8 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 4 1973-1990 0
1.9 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Handlu, Usług i Ochrony Konsumenta 1 1988-1990 0
1.10 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Oświaty i Kultury 5 1973-1990 0
1.11 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 8 1973-1990 0
1.12 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego 7 1973-1990 0
1.13 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja ds. Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 8 1973-1989 0
1.14 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej 3 1978-1990 0
1.15 Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1 1979-1980 0
1.16 Rejestr stanowisk, opinii i wniosków poszczególnych komisji rady 12 1978-1988 0
1.17 Realizacja wniosków komisji stałych 7 1978-1988 0
1.18 Komisje rady narodowej (doraźne) 1 1979-1979 0
1.19 Protokoły posiedzeń prezydium rady narodowej 14 1973-1990 0
1.20 Rejestr postanowień rady, sprawozdania z ich realizacji 5 1978-1987 0
1.21 Samorząd mieszkańców miasta Dobrzany 6 1976-1990 0
1.23 Zebrania wiejskie 12 1973-1988 0
2 Urząd Miasta i Gminy w Dobrzanach 0 0
2.1 Ustalenie administracyjnych granic miasta Dobrzany 1 1973-1973 0
2.2 Narady robocze pracowników urzędu 2 1973-1989 0
2.3 Organizacja urzędu miasta i gminy 4 1972-1984 0
2.4 Zarządzenia własne 18 1973-1990 0
2.5 Plany pracy urzędu i ich realizacja 1 1977-1989 0
2.6 Ewidencja odznak i pieczęci 1 1973-1975 0
2.7 Skargi i wnioski 15 1977-1990 0
2.9 Spisy rolne 12 1977-1989 0
2.10 Sprawozdania GUS 15 1972-1989 0
2.11 Kontrole i inspekcje zewnętrzne 6 1973-1990 0
2.12 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe 40 1972-1989 0
2.13 Plany społeczno - gospodarcze gminy 7 1974-1981 0
2.14 Czyny społeczne 2 1974-1990 0
2.15 Oświata i kultura 1 1988-1988 0
2.16 Sprawy społeczno - administracyjne 3 1978-1991 0
2.17 Rolnictwo 9 1977-1988 0
2.18 Geodezja rolna 11 1979-1990 0
2.19 Usługi 1 1977-1977 0
2.20 Gospodarka komunalna 4 1976-1985 0
2.21 Opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych 6 1975-1990 0
2.23 Opieka społeczna 5 1977-1989 0
2.24 Zatrudnienie i sprawy socjalne 5 1976-1987 0

Amount of archival material

319

319

0

5.74

5.74

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.