Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Kolinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1963] 1973-1976
- brak danych - 1963 - 1973
1976 - 1976
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kolinie tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Kolinie powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gmin Kolin utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Kolin była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego i obejmowała 7 sołectw: Kolin, Krępcewo, Morzyca, Przewłoki, Rzeplino, Strzebielewo i Żalęcino. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Kolinie odbyła się w dniu 04 stycznia 1973 r. Dokonany w 1972 r. podział administracyjny okazał się w praktyce nie w pełni adekwatny do roli i zadań, jakie zostały postawione przed gminami. Na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin na terenie 13 województw, na terenie województwa szczecińskiego z dniem 2 lipca 1976 r. zniesionych zostało 10 gmin. Jedną z nich była gmina Kolin, której obszar w całości włączono do gminy Dolice. Ostatni zachowany protokół sesji Gminnej Rady Narodowej w Kolinie, nosi datę 29 maja 1976 r. 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W KOLINIE, [1972] 1973-1976, 17 j.a.
1.1.Organizacja Rady Narodowej, 1973-1975, 1 j.a. - korespondencja odnośnie organizacji, przebiegu, planowania sesji, plany pracy i wykazy członków rady.
1.2. Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej i ich realizacja, 1973-1976, 5 j.a.
1.3. Spotkania radnych z wyborcami, 1973-1976, 1 j.a. - informacje o planowaniu i organizacji spotkań, protokoły z ich przebiegu.
1.4. Wnioski i interpelacje radnych, 1973-1976, 2 j.a.
1.5. Protokoły posiedzeń komisji Gminnej Rady Narodowej, [1972] 1973-1976, 4 j.a. - akta Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rolnictwa.
1.6. Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973-1976, 4 j.a.
2. AKTA URZĘDU GMINY W KOLINIE, [1971] 1973-1976, 18 j.a.
2.1. Zarządzenia Naczelnika Gminy, 1974, 2 j.a. - zarządzenia w sprawie: wyboru sołtysów, przeprowadzenia kontroli stanu porządkowania i estetyzacji gminy, kontroli rolniczego użytkowania gruntów, przeprowadzenia konserwacji urządzeń melioracyjnych, czasu pracy pracowników urzędu.
2.2. Narady, konferencje, 1973, 1 j.a. - są to protokoły z narad kierowników jednostek działających na terenie gminy oraz z aktywem społeczno-gospodarczym.
2.3. Współdziałanie z organizacjami państwowymi i społeczno-politycznymi, 1973-1975, 2 j.a. - materiały dotyczą współpracy z ogniwami Frontu Jedności Narodu w zakresie organizowania czynów społecznych, uczestnictwa w konkursach regionalnych, estetyzacji wsi.
2.4. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1973-1976, 2 j.a. - są to protokoły kontroli przeprowadzonych przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pyrzycach.
2.5. Budżet gminy i jego realizacja, 1973-1976, 7 j.a. - akta planowania budżetowego, sprawozdania z wykonania budżetu.
2.6. Plany wieloletnie i roczne, 1973-1976, 3 j.a. - plan perspektywicznego rozwoju społeczno-gospodarczego gminy na lata 1974-1990, plany roczne na rok 1974 i 1975, część opisową do Powszechnego Przeglądu Gminy Kolin za rok 1976.
2.7. Spółka Wodna w Kolinie, [1971] 1973-1976, 1 j.a. - są to sprawozdania o ilości urządzeń wodno-melioracyjnych, pielęgnacja i konserwacja pól i łąk,
3. Akcesja nr 632/2011, [1963] 1973-1976, 4 j.a. - akta z zakresu rolnictwa dotyczące umów dzierżawnych, sprzedaży i przekazywania państwowych nieruchomości ziemskich, zmian własnościowych gospodarstw.
- brak danych -
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/293/0/1/1 Pisma dotyczące organizacji i terminów sesji Rady Narodowej, projekty i plany pracy rad, wykazy członków. 1973-1975 0
68/293/0/1/2 Protokoły sesji. Nr I - IV ( 04.0I.- 28.IX.) 1973-1973 0
68/293/0/1/3 Protokoły sesji. Nr I ( 20.XII.1973.) Nr V ( 28.XII.1974) 1973-1974 0
68/293/0/1/4 Protokoły sesji. Nr VI ( 12.XII.1975) Nr X ( 30.XII.1975 ) 1975-1975 0
68/293/0/1/5 Protokoły sesji. Nr XI-XIII ( 26.II.-29.V.) 1976-1976 0
68/293/0/1/6 Realizacja uchwał Gminnej Rady Narodowej. 1974-1976 0
68/293/0/1/7 Spotkania posłów, radnych kandydatów do Rady z wyborcami ( określenie terminów, plany spotkań, protokoły z tych zebrań) 1973-1976 0
68/293/0/1/8 Realizacja wniosków, postulatów, interpelacji radnych dotyczących kampanii wyborczych, budowy różnych obiektów, naprawy dróg, itp. spraw. 1973-1973 0
68/293/0/1/9 Interpelacje, wnioski, postulaty i wnioski odznaczeniowe, organizacja wyborów. 1975-1976 0
68/293/0/1/10 Protokoły posiedzeń Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. 1973-1976 0
68/293/0/1/11 Protokoły posiedzeń Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1973-1976 0
68/293/0/1/13 Protokoły posiedzeń Komisji Rolnictwa. 1973-1976 0
68/293/0/1/14 Protokoły posiedzeń Prezydium. Nr I-11 ( 22.II-06.XI) 1973-1973 0
68/293/0/1/16 Protokoły posiedzeń Prezydium. Nr I - 22 ( 30.I-29.XII) 1975-1975 0
68/293/0/1/17 Protokoły posiedzeń Prezydium. Nr 23-26 ( 03.II-30.IV) 1976-1976 0
1 2 3

Amount of archival material

39

39

0

0.58

0.58

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.