Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Kozielicach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1972] 1973-1990
- brak danych - 1972 - 1973
1990 - 1990
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Kozielicach tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Kozielicach powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gminy w Kozielicach utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Kozielice była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego i obejmowała 8 sołectw: Czarnowo, Kozielice, Mielno Pyrzyckie, Rokity, Tetyń, Trzebórz, Zadeklino i Załęże. Urząd Stanu Cywilnego w Kozielicach utworzony został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały nr 114/1536/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 grudnia 1972 r. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach odbyła się w dniu 20 grudnia 1973 r.. Ostatnia sesja Gminnej Rady Narodowej w Kozielicach odbyła się w dniu 26 kwietnia 1990 r. Urząd Gminy w Kozielicach funkcjonował do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W KOZIELICACH, 1973-1990, 198 j.a.
1.1. Organizacja Rady Narodowej, 1973-1989, 4 j.a. - regulamin rady z roku 1973, plany pracy na lata 1973, 1984 i 1988-1989 oraz sprawozdania z ich wykonania za lata 1984-1988.
1.2. Protokoły sesji Rady Narodowej, 1973-1990, 31 j.a.
1.3. Uchwały i rejestry uchwał Rady Narodowej, 1973-1990, 30 j.a.
1.4. Informacje, oceny realizacji wniosków i uchwał rady narodowej, 1978-1990, 5 j.a.
1.5 Zespoły (kluby) radnych, 1977-1989, 4 j.a. - informacje o pracy klubów radnych-członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1977-1989.
1.6 Sprawy osobowe radnych, 1978-1990, 5 j.a. - kwestionariusze radnych, ewidencja osobowa radnych, sprawozdania statystyczne z działalności rady i radnych dotyczące przygotowania zawodowego, przynależności partyjnej i aktywności radnych.
1.7. Spotkania radnych z wyborcami, 1984-1989, 3 j.a. - protokoły ze spotkań z wyborcami, prowadzonych w trakcie kampanii wyborczej.
1.8. Wnioski, interpelacje i postulaty radnych, 1973-1990, 8 j.a.
1.9. Komisje Rady Narodowej (stałe), 1973-1990, 55 j.a. -akta Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia, Budżetu i Przestrzegania Prawa, Komisji do spraw Samorządu, Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
1.10. Komisje Rady Narodowej (doraźne), 1973, 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komisji do spraw Poprawy Warunków Sanitarnych.
1.11. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, 1973-1990, 20 j.a.
1.12. Postanowienia i rejestry Prezydium Rady Narodowej, 1978-1990, 8 j.a.
1.13. Wybory samorządu mieszkańców, 1977-1990, 4 j.a. - wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań przedwyborczych i wyborczych samorządów wiejskich.
1.14. Zebrania wiejskie, 1973-1990, 18 j.a. - plany i protokoły zebrań wiejskich, statuty samorządu mieszkańców, uchwały, opinie i wnioski organów samorządowych oraz informacje z działalności za lata 1980-1989.
1.15. Kolegia, komisje, zespoły doraźne działające przy t.o.a.p., 1978-1988, 2 j.a. - protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Gminnego Zespołu d o spraw Energetyki zawierająca materiały z roku 1980.
2. AKTA URZĘDU GMINY W KOZIELICACH, [1972] 1973-1990, 224 j.a.
2.1. Narady robocze pracowników urzędu, 1981-1986, 5 j.a. - protokoły dokumentujące przebieg regularnych narad roboczych przeprowadzanych pod kierownictwem Naczelnika Gminy, a dotyczących sposobu realizacji zadań wynikających z planu pracy urzędu oraz bieżących potrzeb gminy.
2.2. Organizacja urzędu gminy, 1973, 1990, 2 j.a. regulaminy organizacyjne urzędu gminy.
2.3. Zarządzenia i decyzje własne, 1973-1987, 10 j.a. 2.4. Plany pracy urzędu i ich realizacja, 1977-1985, 4 j.a.
2.5. Ewidencja pieczęci i normatywy kancelaryjno-archiwalne, 1973-1990, 4 j.a. - ewidencja pieczęci, instrukcja obiegu dokumentów księgowych z 1982 r., spis akt przekazanych do archiwum zakładowego w latach 1978-1988, sporządzony w 1990 r..
2.6. Skargi i wnioski, 1977-1990, 4 j.a.
2.7. Spisy rolne, 1977, 1982, 1983, 3 j.a. - są to materiały z czerwcowych i lipcowych spisów zwierząt.
2.8. Sprawozdania GUS-inne, 1973-1987, 18 j.a. - materiał statystyczny dotyczy zatrudnienia, gospodarki komunalnej, gospodarki ziemią, podatków, spraw oświaty i kultury.
2.9. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1974-1985, 7 j.a.
2.10. Budżet gminy i jego realizacja, 1974-1989, 36 j.a.
2.11. Plany społeczno-gospodarcze gminy, 1973-1990, 36 j.a.- plany perspektywiczne na lata 1973-1990, wieloletnie na lata 1976-1980, 1983-1985, 1984-1988, 1986-1990 i 1988-1992, plany roczne, ocena wdrażania gminnego programu rezerw na terenie gminy oraz analizy dotyczące sytuacji gospodarczej gminy w latach 1979-1984.
2.12. Czyny społeczne, konkursy, 1985-1989, 1 j.a. - udział gminy w Konkursie „Gmina Mistrz Gospodarności”.
2.13. Oświata i kultura, 1977-1986, 5 j.a. - materiały dotyczące działalności placówek kulturalno-oświatowych w latach 1976-1984, statut Społecznego Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej w Kozielicach, wykaz obiektów zabytkowych z roku 1982.
2.14. Sprawy społeczno-administracyjne, 1979-1985, 2 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzanych w stowarzyszeniach, wnioski na odznaczenia państwowe, które zawierają charakterystyki długoletnich pracowników urzędu oraz rolników z terenu gminy osiągających najlepsze wyniki produkcyjne.
2.15. Rolnictwo, [1972] 1973-1986, 86 j.a. - przekazywanie gruntów dla i pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej, przejmowanie i przekazywanie nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemią, akta z zakresu regulowania własności gospodarstw rolnych, sprawozdawczość i programowanie zagadnień związanych z gospodarką ziemią, mapa bonitacyjna kwasowości i zasobności gleb gminy Kozielice z 1974 r., programy rozwoju rolnictwa.
2.16. Opieka społeczna, 1976-1978, 1 j.a. - plany pomocy społecznej na lata 1976-1978.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Gminna Rada Narodowa w Kozielicach 0 0
1.1 Organizacja rady narodowej 4 1973-1989 0
1.2 Protokoły sesji rady narodowej 31 1973-1990 0
1.3 Uchwały i rejestry uchwał 30 1973-1990 0
1.4 Informacje, oceny realizacji wniosków i uchwał rady narodowej 5 1978-1990 0
1.5 Zespoły (kluby) radnych 4 1977-1989 0
1.6 Sprawy osobowe radnych 5 1978-1990 0
1.7 Spotkania radnych z wyborcami 3 1984-1989 0
1.8 Wnioski, interpelacje i postulaty radnych 8 1973-1990 0
1.9 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury i Spraw Socjalnych 10 1973-1990 0
1.10 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 11 1973-1990 0
1.11 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zaopatrzenia, Budżetu i Przestrzegania Prawa 13 1973-1990 0
1.12 Komisje rady narodowej (stałe) - Komisja ds. Samorządu 4 1984-1990 0
1.13 Gminny Komitet Kontroli Społecznej 3 1978-1983 0
1.14 Komisje rady narodowej (stałe) - rejestry stanowisk, opinii i wniosków 14 1978-1990 0
1.15 Komisje rady narodowej (doraźne) 1 1973-1973 0
1.16 Protokoły posiedzeń rady narodowej 20 1973-1990 0
1.17 Postanowienia i rejestry prezydium rady narodowej 8 1978-1990 0
1.18 Wybory samorządu mieszkańców 4 1977-1990 0
1.19 Zebrania wiejskie 18 1973-1990 0
1.20 Kolegia, komisje, zespoły doraźne działające przy t.o.a.p. 2 1978-1988 0
2 Urząd Gminy w Kozielicach 0 0
2.1 Narady robocze pracowników urzędu 5 1981-1986 0
2.2 Organizacja urzędu gminy 2 1973-1990 0
2.3 Zarządzenia i decyzje własne 10 1973-1987 0
2.4 Plany pracy urzędu i ich realizacja 4 1977-1985 0
2.5 Ewidencja pieczęci i normatywy kancelaryjno - archiwalne 4 1973-1990 0
2.6 Skargi i wnioski 4 1977-1990 0
2.7 Spisy rolne 3 1977-1983 0
2.8 Sprawozdania GUS - inne 18 1973-1987 0
2.9 Kontrole i inspekcje zewnętrzne 7 1974-1985 0
2.10 Budżet gminy i jego realizacja 36 1974-1989 0
2.11 Plany społeczno - gospodarcze gminy 36 1973-1990 0
2.12 Czyny społeczne, konkursy 1 1985-1990 0
2.13 Oświata i kultura 5 1977-1986 0
2.14 Sprawy społeczno - administracyjne 2 1979-1985 0
2.15 Rolnictwo - przekazywanie gruntów dla i pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej 10 1975-1983 0
2.16 Rolnictwo - przejmowanie i przekazywanie nieruchomości PFZ 18 1972-1984 0
2.17 Rolnictwo - regulowanie własności gospodarstw rolnych 27 1973-1984 0
2.18 Rolnictwo - gospodarka ziemią 12 1974-1984 0
2.19 Rolnictwo - inne plany i sprawozdania 19 1976-1986 0
2.20 Opieka społeczna 1 1976-1977 0
Units in the collection::
Number of units per page
Reference code Title Dates Number of scans
68/294/0/1.1/1 Regulamin Gminnej Rady Narodowej 1973-1973 0
68/294/0/1.1/142 Plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1973 0
68/294/0/1.1/144 Plany pracy rady na rok 1984 i sprawozdania GUS za lata 1984 - 1988 1984-1988 0
68/294/0/1.1/145 Plany pracy Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1988-1989 0
68/294/0/1.2/17 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr I - IV (4.I - 13. IX) 1973-1973 0
68/294/0/1.2/18 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr I - III (20.XII. 1973 - 12. II. 1974) 1973-1974 0
68/294/0/1.2/19 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr IV - VI (26.III - 17.XII) 1974-1974 0
68/294/0/1.2/20 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr 1/VII - 5/XI (25.III - 30.XII) 1975-1975 0
68/294/0/1.2/21 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr XII - XV (30.III - 21.XI) 1976-1976 0
68/294/0/1.2/22 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr XVI - XVIII (28.I - 13.VII) 1977-1977 0
68/294/0/1.2/23 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr XVIII - XXI (13.VII - 29.XI) 1977-1977 0
68/294/0/1.2/24 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr I - II (15. II - 29.III) 1978-1978 0
68/294/0/1.2/25 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr III - VII (25.IV - 28.XII) 1978-1978 0
68/294/0/1.2/26 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr VIII (26.I) 1979-1979 0
68/294/0/1.2/27 Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej Nr IX - XII (27.IV - 28.XII) 1979-1979 0
1 2 3 4 ... 12 13 14 15 16 ... 26 27 28 29

Amount of archival material

422

422

0

4.52

4.52

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.