Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Lipianach

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1961] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1961 - 1973
1990 - 1991
Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Lipianach tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy No - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Lipianach powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla miasta i gminy w Lipianach utworzono wspólną radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Lipiany była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu pyrzyckiego i obejmowała 10 sołectw: Dębiec, Derczewko, Jedlice, Krasne, Miedzyń, Mielęcinek, Nowice, Ostena, Skrzynka, Wołczyn. Urząd Stanu Cywilnego w Lipianach utworzony został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały nr 114/1536/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 grudnia 1972 r. Nie zachowały się żadne protokoły sesji i posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach. Urząd Miasta i Gminy w Lipianach funkcjonował do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W LIPIANACH, [1971] 1973-1990, 145 j.a.
1.1. Programy działania Rady Narodowej, Prezydium i Komisji, [1971] 1973-1989, 3 j.a.
1.2. Sesje Rady Narodowej, 1973-1990, 23 j.a.
1.3. Uchwały Rady Narodowej i ich realizacja, 1973-1990, 11 j.a.
1.4. Realizacja uchwał i wniosków innych instancji, 1981-1988, 2 j.a. - postulaty Samodzielnego Niezależnego Związku Zawodowego Rolników „Solidarność Wiejska”, harmonogramy realizacji uchwał Kongresu Polskich Odrodzonych Związków Zawodowych.
1.5. Kolegia, zespoły, kluby radnych, 1973-1985, 3 j.a. - powoływanie kolegiów i komisji, klub radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, klub radnych Stronnictwa Demokratycznego.
1.6. Organizacja wyborów do rad narodowych, 1977, 1984, 3 j.a. - informacje o przebiegu prac przygotowawczych i organizacji wyborów.
1.7. Sprawozdania z działalności Rady Narodowej i jej organów, 1975-1988, 2 j.a.
1.8. Ewidencja osobowa radnych, 1973-1990, 5 j.a. - kwestionariusze radnych, wykazy radnych.
1.9. Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja, 1974-1989, 11 j.a. - interpelacje i wnioski radnych oraz wyborców.
1.10. Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy (stałe), 1973-1989, 40 j.a. - akta Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług, Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska, Komisji do spraw Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komitetu Kontroli Społecznej.
1.11. Rejestr wniosków komisji, 1982-1987, 1 j.a.
1.12. Realizacja wniosków komisji, 1976-1988, 7 j.a.
1.13. Kontrole przeprowadzone przez komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1988-1989, 1 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzonych w jednostkach handlowych, kontrole przeprowadzone w ramach akcji „Posesja” oraz kontrole dotyczące realizacji planu społeczno-gospodarczego miasta i gminy.
1.14. Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1974-1989, 9 j.a.
1.15. Działalność Rady Narodowej Miasta i Gminy, 1976-1990, 2 j.a. - są to materiały przygotowane na sesje i posiedzenia Prezydium Rady Narodowej, postanowienia Prezydium, informacje i opinie komisji rady.
1.16. Samorząd mieszkańców miasta i gminy Lipiny, 1973-1989, 22 j.a. - wybory członków samorządów miasta i gminy, informacje o działalności samorządów miejskich i wiejskich.
2. AKTA URZĘDU MIASTA I GMINY W LIPIANACH, [1961] 1973-1990 [1991], 426 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Miasta i Gminy, 1976-1989, 4 j.a. - statuty urzędu z lat 1976-1989 i regulaminy organizacyjne z lat 1985-1989.
2.2. Programy działania Urzędu Miasta i Gminy, 1974-1990, 16 j.a. - programy działania urzędu, plany pracy urzędu i poszczególnych stanowisk pracy.
2.3. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy i ich realizacja, 1973-1989, 10 j.a.
2.4. Konferencje i narady pracowników własnej jednostki, 1976-1989, 8 j.a.
2.5. Skargi i wnioski, 1973-1989, 10 j.a. - zbiór skarg i wniosków wnoszonych przez mieszkańców miasta i gminy, analizy i sprawozdania dotyczące składanych skarg, informacje z tzw. „Reporterskiego dyżuru”, polegającego na przyjmowaniu skarg i wniosków mieszkańców w obecności przedstawicieli prasy i telewizji.
2.6. Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy, [1961] 1973-1982, 3 j.a. - normatywy kancelaryjno-archiwalne, informacje o stosowanych w kancelarii urzędu pieczątkach i znakach kancelaryjnych.
2.7. Sprawozdania statystyczne GUS, opisowe i inne, [1967] 1973-1990 [1991], 104 j.a. - materiały dotyczą Narodowego Spisu Powszechnego, spisów rolnych, skupu i kontraktacji płodów rolnych, szacunku plonów, pszczelarstwa, hodowli trzody chlewnej, zwalczania chorób roślin i szkodników, gospodarstw specjalistycznych, ogrodnictwa, gospodarki ziemią, gospodarki leśnej, zatrudnienia i płac, placówek oświatowych, ruchu budowlanego, dochodów i podatków, handlu i usług, funduszu samorządowego, inwestycji i kapitalnych remontów, Urzędu Stanu Cywilnego i spraw wewnętrznych.
2.8. Kontrole, [1971] 1973-1989, 20 j.a. - metodyka kontroli, kontrole zewnętrzne i wewnętrzne (problemowe i samokontrola), protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków Komisji do spraw Zwalczania Spekulacji w jednostkach handlowych i usługowych na terenie miasta i gminy.
2.9. Podział administracyjny gminy, [1971] 1973-1975, 1977, 1 j.a. - dotyczy wyłączenia z obszaru miasta terenów rolniczych i jednoczesnej zmiany granic miasta, granica miasta i liczba miejscowości wchodzących w skład nowo utworzonej jednostki administracyjnej - miasta i gminy Lipiany.
2.10. Kadry Urzędu Miasta i Gminy, [1969] 1973-1990, 11 j.a. - zasady pracy i płacy, powoływanie i odwoływanie Naczelnika Miasta i Gminy, plany i programy szkoleń, odznaczenia.
2.11. Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, 1973-1990 [1991], 71 j.a.
2.12. Plany społeczno-gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania, 1973-1989, 24 j.a. - plan perspektywiczny na lata 1975-1990, plany wieloletnie na lata 1980-1985, 1983-1985 i 1986-1990, plany roczne i sprawozdania z ich realizacji.
2.13. Inne plany, 1973-1990, 13 j.a. - plany dotyczący budownictwa na lata 1981-1989, plany inwestycyjne na lata 1985-1986, plany dotyczące zagadnień rolnych, plany w zakresie handlu i gastronomii na lata 1976-1990.
2.14. Aktywizacja gminy, czyny społeczne, 1973-1990, 9 j.a. - plany i sprawozdania z czynów społecznych, udział miasta i gminy w konkursie „Gmina-Mistrz Gospodarności”, estetyzacja wsi, opisu stanu miasta w arkuszach ewidencyjnych, wypełnianych w związku z wytypowaniem Lipian jako gminy o przyśpieszonym rozwoju.
2.15. Kultura fizyczna, turystyka, 1975-1978, 1 j.a. - informacje o bazie turystycznej, przekazywaniu obiektów rekreacyjnych, zatrudnieniu w palcówkach kultury fizycznej i wypoczynku.
2.16. Sprawy wewnętrzne, 1975-1977, 4 j.a. - nadzór nad stowarzyszeniami, Ochotnicze Straże Pożarne.
2.17. Komunikacja, Handel, Rzemiosło, 1977-1990, 5 j.a. - ewidencja dróg i mostów za lata 1977-1985, zasady zaopatrzenia rynku, przydziały opału, rozdzielniki towarów przemysłowych i artykułów spożywczych, informacje o towarach znajdujących się w obrocie handlowym, ewidencja zakładów rzemieślniczych i przemysłowych za rok 1989.
2.18. Rolnictwo, [1971] 1973-1990, 101 j.a. - gospodarka ziemią; ewidencja, dzierżawa, najem, sprzedaż nieruchomości rolnych; przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych; gospodarka leśna.
2.19. Gospodarka mieszkaniowa, sprawy budowlane, [1971] 1973, 1975, 1990, 3 j.a. - informacje o sprzedaży mieszkań w zamian za mienie pozostawione poza granicami państwa oraz decyzje dotyczące gospodarki terenami.
2.20. Ochrona środowiska, 1973-1988, 3 j.a. - informacje o pomnikach przyrody, rezerwatach i innych zabytkach ruchomych.
2.21. Zatrudnienie, 1974-1981, 5 j.a. - analizy dotyczące zatrudnienia, pośrednictwa pracy i wykorzystania czasu pracy zawarte w protokołach kontroli przeprowadzonych w jednostkach gospodarczych miasta i gminy.
3. Akcesja nr 775/2016, 1977-1990, 21 j.a. - rejestr uchwał Rady Narodowej, rejestr skarg, sprawy organizacyjne, wybory sołtysa i rady sołeckiej, realizacja wystąpień pokontrolnych, dokumentacja archiwum zakładowego, podział nieruchomości, podział administracyjny, statut Urzędu.
4. Akcesja nr 882/2018, 1978, 1 j.a. - posiedzenia (zebrania organów uchwałodawczych jednostek pomocniczych gminy.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 22 0
1 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Lipianach 0 0
1.1 Plany i programy działania Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach, Prezydium i Komisji 3 1971-1989 0
1.2 Sesje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 23 1973-1990 0
1.3 Uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach i ich realizacja 11 1973-1990 0
1.4 Realizacja uchwał i wniosków innych instancji 2 1981-1988 0
1.5 Kolegia, zespoły, kluby radnych 0 0
1.6 Kolegia, zespoły, kluby radnych - powoływanie 1 1983-1985 0
1.7 Kolegia, zespoły, kluby radnych - kluby radnych 2 1973-1980 0
1.8 Organizacja wyborów do rad narodowych 3 1977-1988 0
1.9 Sprawozdania z działalności Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach i jej organów 2 1975-1988 0
1.10 Ewidencja osobowa radnych 5 1973-1990 0
1.11 Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja 0 0
1.12 Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja-radni 9 1976-1989 0
1.13 Wnioski, interpelacje, postulaty i ich realizacja-wyborcy 2 1974-1984 0
1.14 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe) 0 0
1.15 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komisja Rozwoju Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 10 1973-1989 0
1.16 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Handlu i Usług 8 1974-1989 0
1.17 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komisja Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki 7 1974-1989 0
1.18 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochrony Środowiska 6 1973-1989 0
1.19 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komisja ds. Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 7 1973-1989 0
1.20 Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach (stałe)-Komitet Kontroli Społecznej 2 1978-1981 0
1.21 Rejestr wniosków komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 1 1982-1987 0
1.22 Realizacja wniosków komsji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 7 1976-1988 0
1.23 Kontrole przeprowadzone przez Komisje Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 1 1988-1989 0
1.24 Posiedzenia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 9 1974-1989 0
1.25 Działalność Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lipianach 2 1976-1989 0
1.26 Samorząd mieszkańców Miasta i Gminy w Lipianach 0 0
1.27 Samorząd mieszkańców Miasta i Gminy w Lipianach-wybory członków samorządów 6 1974-1987 0
1.28 Samorząd mieszkańców Miasta i Gminy w Lipianach-działalność samorządów miejskich 9 1973-1989 0
1.29 Samorząd mieszkańców Miasta i Gminy w Lipianach-działalność samorządów wiejskich 7 1975-1987 0
2 Urząd Miasta i Gminy w Lipianach 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach 4 1976-1989 0
2.2 Programy działania Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach 16 1974-1990 0
2.3 Zarządzania i decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w Lipianach 10 1973-1989 0
2.4 Konferencje i narady pracowników własnej jednostki 8 1975-1989 0
2.5 Skargi i wnioski 10 1973-1989 0
2.6 Kancelaria Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach 3 1961-1982 0
2.7 Sprawozdania statystyczne GUS, opisowe i inne 0 0
2.8 Sprawozdania statystyczne GUS-Narodowy Spis Powszechny 1 1988-1989 0
2.9 Sprawozdania statystyczne GUS-spisy rolne 3 1982-1989 0
2.10 Sprawozdania statystyczne GUS-skup i kontraktacja płodów rolnych 51 1975-1987 0
2.11 Sprawozdania statystyczne GUS-szacunek plonów 5 1978-1989 0
2.12 Sprawozdania statystyczne GUS-pszczelarstwo 2 1976-1989 0
2.13 Sprawozdania statystyczne GUS-hodowla trzody chlewnej 1 1985-1989 0
2.14 Sprawozdania statystyczne GUS-zwalczanie chorób roślin i szkodników 5 1978-1988 0
2.15 Sprawozdania statystyczne GUS-gospodarstwa specjalistyczne 2 1975-1986 0
2.16 Sprawozdania statystyczne GUS-ogrodnictwo 2 1976-1983 0
2.17 Sprawozdania statystyczne GUS-gospodarka ziemią 3 1980-1990 0
2.18 Sprawozdania statystyczne GUS-gospodarka leśna 1 1977-1977 0
2.19 Sprawozdania statystyczne GUS-zatrudnienie i płace 12 1967-1991 0
2.20 Sprawozdania statystyczne GUS-placówki oświatowe Sprawozdania statystyczne GUS-placówki oświatowe 1 1974-1975 0
2.21 Sprawozdania statystyczne GUS-ruch budowlany 2 1975-1990 0
2.22 Sprawozdania statystyczne GUS-dochody i wydatki 3 1972-1984 0
2.23 Sprawozdania statystyczne GUS-handel i usługi 1 1977-1985 0
2.24 Sprawozdania statystyczne GUS-fundusz samorządowy 1 1987-1989 0
2.25 Sprawozdania statystyczne GUS-inwestycje i kapitalne remonty 1 1978-1978 0
2.26 Sprawozdania statystyczne GUS-USC, Kolegium ds. Wykroczeń 3 1974-1982 0
2.27 Sprawozdania statystyczne GUS-inne sprawozdania statystyczne i opisowe 4 1973-1989 0
2.28 Kontrole 0 0
2.29 Kontrole-metodyka 1 1972-1973 0
2.30 Kontrole-kontrole zewnętrzne 12 1971-1990 0
2.31 Kontrole-kontrole wewnętrzne 7 1971-1989 0
2.32 Podział administracyjny gminy 1 1971-1977 0
2.33 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach 0 0
2.34 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach-zasady pracy i płacy 5 1973-1990 0
2.35 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach-powoływanie i odwoływanie Naczelnika Miasta i Gminy 1 1984-1990 0
2.36 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach-plany i programy szkoleń 3 1979-1982 0
2.37 Kadry Urzędu Miasta i Gminy w Lipianach-odznaczenia 2 1969-1989 0
2.38 Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania 0 0
2.39 Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania-planowanie i zmiany 37 1972-1990 0
2.40 Budżet miasta i gminy, bilanse i sprawozdania-sprawozdania finansowe 34 1973-1991 0
2.41 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania 0 0
2.42 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-plany perspektywiczne 2 1974-1976 0
2.43 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-plany wieloletnie 4 1979-1989 0
2.44 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania-plany roczne 18 1973-1989 0
2.45 Inne plany 0 0
2.46 Inne plany-budownictwo 3 1980-1988 0
2.47 Inne plany-inwestycje 2 1983-1986 0
2.48 Inne plany-rolnictwo 7 1973-1989 0
2.49 Inne plany-handel 1 1976-1986 0
2.50 Aktywizacja gminy 0 0
2.51 Aktywizacja gminy-czyny społeczne 7 1973-1990 0
2.52 Aktywizacja gminy-inne 2 1974-1980 0
2.53 Kultura fizyczna, turystyka 1 1975-1978 0
2.54 Sprawy wewnętrzne 0 0
2.55 Sprawy wewnętrzne-nadzór nad stowarzyszeniami 1 1976-1977 0
2.56 Sprawy wewnętrzne-Ochotnicze Straże Pożarne 3 1975-1977 0
2.57 Komunikacja, handel, rzemiosło 5 1977-1990 0
2.58 Rolnictwo 0 0
2.59 Rolnictwo-gospodarka ziemią 14 1973-1990 0
2.60 Rolnictwo-ewidencja, dzierżawa, najem, sprzedaż nieruchomości rolnych 0 0
2.61 Rolnictwo-ewidencja, dzierżawa, najem, sprzedaż nieruchomości PFZ 27 1973-1990 0
2.62 Rolnictwo-ewidencja, dzierżawa, najem, sprzedaż innych nieruchomości rolnych 6 1973-1988 0
2.63 Rolnictwo-ewidencja, dzierżawa, najem, sprzedaż nieruchomości rolnych-dzierżawy 15 1970-1989 0
2.64 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych 0 0
2.65 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych-na własność państwa 6 1973-1987 0
2.66 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych-z różnych tytułów prawnych 5 1977-1981 0
2.67 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych-nieodpłatne nabycie praw majątkowych 2 1972-1976 0
2.68 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych-odpłatne nabycie praw majątkowych 2 1974-1976 0
2.69 Rolnictwo-przejmowanie, przekazywanie, wykup nieruchomości rolnych- regulowanie własności gospodarstw rolnych 15 1971-1990 0
2.70 Rolnictwo-gospodarka leśna 5 1976-1990 0
2.71 Rolnictwo-inne z zakresu rolnictwa 4 1977-1990 0
2.72 Gospodarka mieszkaniowa, budownictwo 3 1973-1990 0
2.73 Ochrona środowiska 3 1973-1988 0
2.74 Zatrudnienie 5 1974-1981 0

Amount of archival material

593

571

0

7.06

6.90

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

W szukajwarchiwach.gov.pl udostępniliśmy nową wersję wyszukiwarki!

Zachęcamy do jej testowania oraz przesyłania nam propozycji kolejnych zmian i nowych funkcjonalności. Nasz adres znajdziesz w zakładce „Kontakt” na szukajwarchiwach.gov.pl.

Jednocześnie przypominamy, że serwis szukajwarchiwach.pl nie jest rozwijany od lutego 2019 r. – nowe opisy i skany publikowane są wyłącznie w szukajwarchiwach.gov.pl.