Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Miasta i Gminy w Łobzie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1972] 1973-1990 [1991]
- brak danych - 1972 - 1973
1990 - 1991
Rada Narodowa Miasta i Gminy i Urząd Miasta i Gminy w Łobzie tak
administracja ogólna - akta miast i administracja miejska polski
spis zdawczo-odbiorczy Yes - brak danych -
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Miasta i Gminy w Łobzie powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla miasta i gminy w Łobzie utworzono wspólną radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Łobez była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu stargardzkiego i obejmowała 18 sołectw: Bonin, Bełczna, Dobieszewo, Karwowo, Klępnica, Łobżany, Niegrzebia, Poradz, Prusinowo, Przyborze, Rożnowo Łobeskie, Suliszewice, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zagórzyce, Zajezierze. Urząd Stanu Cywilnego w Marianowie utworzony został z dniem 01 stycznia 1973 r. na mocy uchwały nr 114/1536/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 grudnia 1972 r. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Łobzie odbyła się w dniu 19 grudnia 1973 r., natomiast ostatnia sesja odbyła się w dniu 20 kwietnia 1990 r. Urząd Miasta i Gminy w Łobzie funkcjonował do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY W ŁOBZIE, 1973-1990, 157 j.a.
1.1. Plany pracy Rady Narodowej, 1978-1990, 4 j.a. - regulaminy organizacyjne z lat 1978-1983, plany pracy rady na lata 1978-1990.
1.2. Protokoły sesji Rady Narodowej, 1973-1989, 24 j.a.
1.3. Rejestry uchwał Rady Narodowej, 1973-1990, 5 j.a.
1.4. Uchwały i informacje z realizacji uchwał Rady Narodowej, 1978-1989, 9 j.a.
1.5. Zespoły, kluby radnych, 1978-1984, 1 j.a. - działalność klubu radnych-członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
1.6. Sprawozdania statystyczne z działalności rady i jej organów, 1973-1990, 12 j.a. - karty ewidencyjne i kwestionariusze radnych, karty pracy radnych, sprawozdania z działalności rady i radnych za lata 1973-1989.
1.7. Spotkania radnych z wyborcami, 1978-1988, 2 j.a. - protokoły ze spotkań z wyborcami.
1.8. Wnioski, interpelacje i postulaty radnych i wyborców, 1974-1990, 11 j.a.
1.9. Komisje Rady Narodowej (stałe), 1974-1990, 37 j.a. - akta Komisji Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Handlu, Drobnej Wytwórczości, Usług i Ochrony Konsumenta, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Terenowej, Komisji do spraw Samorządu Społecznego, Komitetu Kontroli Społecznej.
1.10. Rejestry stanowisk, opinii i wniosków poszczególnych komisji rady, 1975-1990, 8 j.a.
1.11. Protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji stałych, 1987-1990, 2 j.a.
1.12. Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej, 1974-1990, 18 j.a.
1.13. Postanowienia Prezydium Rady i ich realizacja, 1978-1990, 2 j.a.
1.14. Wybory ławników i członków Kolegium do spraw Wykroczeń, 1982, 1 j.a.
1.15. Samorząd mieszkańców miasta Łobza, 1984-1988, 5 j.a. - dokumentacja związana z wyborami do Komitetu Osiedlowego, protokoły posiedzeń członków Komitetu, informacje z jego działalności oraz kwestionariusze osobowe członków Komitetu.
1.16. Zebrania wiejskie, 1977-1990, 16 j.a. - akta związane z wyborami do samorządów, protokoły zebrań wiejskich, sprawozdania i informacje z działalności samorządów.
2. AKTA URZĘDU MIASTA I GMINY W ŁOBZIE, [1972] 1973-1990 [1991], 131 j.a.
2.1. Narady wewnętrzne pracowników urzędu, 1977-1989, 4 j.a. - protokoły dokumentujące przebieg regularnych narad roboczych przeprowadzanych pod kierownictwem Naczelnika Miasta i Gminy, a dotyczących sposobu realizacji zadań wynikających z planu pracy urzędu oraz bieżących potrzeb gminy.
2.2. Organizacja urzędu miasta i gminy, 1974-1990, 6 j.a. - statuty organizacyjne urzędu z lat 1974, 1976-1988, regulaminy organizacyjne z lat 1979-1989 oraz zakresy czynności pracowników.
2.3. Zarządzenia własne, 1973-1990, 8 j.a. - zarządzenia naczelnika miasta i gminy.
2.4. Decyzje Naczelnika Miasta i Gminy, 1976-1990, 6 j.a.
2.5. Plany pracy urzędu i ich realizacja, 1983-1989, 5 j.a.
2.6. Skargi i wnioski, 1974-1990, 6 j.a. - analizy, sprawozdania o sposobie załatwiania skarg i wniosków, rejestry skarg i wniosków.
2.7. Spisy rolne, 1974-1975 i 1978-1979, 3 j.a. - ankiety spisów rolnych-grudniowych i czerwcowych zawierające sprawozdania z zakresu upraw roślinnych, hodowli zwierząt, sadownictwa, produkcji rolnej.
2.8. Sprawozdania GUS, [1972] 1973-1990 [1991], 31 j.a. - sprawozdania dotyczą zatrudnienia i płac, gospodarki komunalnej, gospodarki ziemią, podatków, spraw oświaty i kultury, pomocy społecznej, ruchu budowlanego, pośrednictwa pracy, realizacji inwestycji i kapitalnych remontów, realizacji czynów społecznych.
2.9. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1974-1990, 5 j.a. - protokoły kontroli zewnętrznych, inspekcji i lustracji przeprowadzanych przez Urząd Wojewódzki w Szczecinie, Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łobzie, Wojewódzką Inspekcję Terenową, protokoły kontroli wewnętrznych z lat 1984-1985 i 1988.
2.10. Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe, 1973-1990, 24 j.a.
2.11. Plany społeczno-gospodarcze miasta i gminy (wieloletnie), 1974-1988, 2 j.a. - dotyczą rozwoju zagospodarowania gminy do roku 1980 oraz kierunków rozwoju drobnej wytwórczości na lata 1986-1990.
2.12. Plany społeczno-gospodarcze miasta i gminy (roczne) i sprawozdania z ich wykonania, 1973-1989, 21 j.a. - plany roczne, materiały z powszechnego przeglądu miasta i gminy za lata 1976-1977.
2.13. Oświata, 1974-1987, 7 j.a. - projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na lata 1974/75-1982/83 i 1987/88.
2.14. Sprawy społeczno-administracyjne, 1985-1987, 1 j.a. - są to sprawozdania i meldunki składane do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dotyczące sytuacji społeczno-politycznej, spraw gospodarczych, rolnictwa.
2.15. Geodezja rolna, 1976, 2 j.a. - jest to opis techniczny do uproszczonej dokumentacji na wykonanie konserwacji melioracji szczegółowych na terenie miasta i gminy.
16. Akcesja nr 740/2014, 1974-1978, 1 j.a. - wywłaszczanie nieruchomości w Łobzie, Resku i Węgorzynie.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Łobzie 0 0
1.1 Organizacja i plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy 4 1978-1990 0
1.2 Protokoły sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 24 1973-1990 0
1.3 Rejestr uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 5 1973-1990 0
1.4 Uchwały i informacje z realizacji uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 9 1978-1990 0
1.5 Zespoły, kluby radnych 1 1978-1984 0
1.6 Sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności Rady Narodowej Miasta i Gminy i jej organów 12 1973-1990 0
1.7 Spotkania radnych z wyborcami 2 1978-1988 0
1.8 Wnioski, interpelacje i postulaty radnych i wyborców 11 1974-1990 0
1.9 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja Gospodarki Żywnościowej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7 1974-1990 0
1.10 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja Handlu, Drobnej Wytwórczości, Usług i Ochrony Konsumenta 1 1988-1990 0
1.11 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 7 1974-1990 0
1.12 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 6 1974-1990 0
1.13 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Budżetu i Gospodarki Terenowej 8 1974-1990 0
1.14 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komisja ds. Samorządu Społecznego 4 1984-1990 0
1.15 Komisje Rady Narodowej (stałe) - Komitet Kontroli Społecznej 4 1978-1983 0
1.16 Rejestr stanowisk, opinii i wniosków poszczególnych komisji Rady Narodowej Miasta i Gminy 8 1975-1990 0
1.17 Protokoły kontroli przeprowadzonych przez członków komisji stałych Rady Narodowej Miasta i Gminy 2 1987-1990 0
1.18 Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 18 1974-1990 0
1.19 Postanowienia Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy i ich realizacji 2 1978-1990 0
Wybory ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń 1 1982-1982 0
1.21 Samorząd mieszkańców miasta Łobza 5 1984-1988 0
1.23 Zebrania wiejskie 16 1977-1990 0
2 Urząd Miasta i Gminy w Łobzie 0 0
2.1 Narady robocze pracowników Urzędu Miasta i Gminy 4 1977-1989 0
2.2 Organizacja Urzędu Miasta i Gminy 6 1974-1990 0
2.3 Zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy 8 1973-1990 0
2.4 Decyzje Naczelnika Miasta i Gminy 5 1976-1990 0
2.5 Plany pracy Urzędu Miasta i Gminy i ich realizacja 5 1983-1989 0
2.6 Skargi i wnioski 7 1974-1990 0
2.7 Spisy rolne 3 1974-1979 0
2.8 Sprawozdania GUS 31 1973-1990 0
2.9 Kontrole i inspekcje zewnętrzne 5 1974-1990 0
2.10 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania finansowe 23 1973-1990 0
2.11 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy - wieloletnie 2 1974-1988 0
2.12 Plany społeczno - gospodarcze miasta i gminy i sprawozdania z ich wykonania - roczne 22 1973-1989 0
2.13 Oświata - projekty organizacyjne szkół i przedszkoli 7 1974-1987 0
2.14 Sprawy społeczno - administracyjne 1 1985-1987 0
2.15 Geodezja rolna 2 1976-1976 0

Amount of archival material

289

288

0

4.75

4.70

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.