Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Marianowie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - [1958,1972] 1973-1990 [1991-1992]
- brak danych - 1958 - 1958
1972 - 1972
1973 - 1990
1992 - 1992
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Marianowie tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Marianowie powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gminy w Marianowie utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Marianowo była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu stargardzkiego i obejmowała 7 sołectw: Czarnkowo, Dalewo, Dzwonowo, Gogolewo, Sulino, Trąbki i Wiechowo. Urząd Stanu Cywilnego w Marianowie utworzony został z dniem 1 stycznia 1973 r. na mocy uchwały nr 114/1536/72 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 28 grudnia 1972 r. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Marianowie odbyła się w dniu 05 stycznia 1973 r.. Urząd Gminy w Marianowie funkcjonował do 27 maja 1990 tj. do wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym (Dz.U.R.P. nr 16 poz. 95). 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W MARIANOWIE, 1973-1990, 136 j.a.
1.1. Regulaminy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej, 1974, 1984, 4 j.a.
1.2. Plany i programy pracy Gminnej Rady Narodowej i jej organów, 1978-1990, 6 j.a.
1.3. Sesje Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990, 27 j.a.
1.4. Uchwały Gminnej Rady Narodowej: uchwały Gminnej Rady Narodowej, 9 j.a.
1.5. Zespoły radnych, 1973-1979, 1988, 1 j.a.
1.6. Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i jej organów, 1977-1990, 5 j.a.
1.7. Kwestionariusze radnych, 1973-1988, 5 j.a.
1.8. Spotkania radnych z wyborcami, 1981-1988, 3 j.a.
1.9. Interpelacje, wnioski i postulaty radnych, 1984-1990, 4 j.a.
1.10. Komisje Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990, 37 j.a. - akta Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Wodnej i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Finansowej, Komisji do spraw Samorządu, Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej.
1.11. Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973-1990, 12 j.a.
1.12. Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1977-1990, 4 j.a.
1.13. Samorząd mieszkańców, 1973-1990, 19 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, wybory do samorządów wiejskich, narady i szkolenia sołtysów, akta Społeczne Komisji Pojednawczej.
2. AKTA URZĘDU GMINY W MARIANOWIE, [1958,1972] 1973-1990 [1991,1992], 139 j.a.
2.1. Organizacja Urzędu Gminy, 1973-1990, 8 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne, plany pracy.
2.2. Zarządzenia, decyzje i obwieszczenia Naczelnika Gminy, 1973-1989, 8 j.a.
2.3. Narady pracowników własnej jednostki, 1983-1989, 4 j.a.
2.4. Skargi i wnioski, 1974-1990, 5 j.a.
2.5. Sprawozdania statystyczne, 1973-1990 [1992], 7 j.a. - dotyczą spraw wewnętrznych, zatrudnienia i płac, rolnictwa, zobowiązań pieniężnych.
2.6. Kontrole, inspekcje, lustracje, 1973-1989, 13 j.a.
2.7. Podział administracyjny gminy, 1988, 1 j.a.
2.8. Kadry Urzędu Gminy, 1974, 1982-1989, 6 j.a.
2.9. Budżet gminy, bilanse i sprawozdania, [1972] 1973-1989, 25 j.a.
2.10. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich realizacji, 1973-1990, 11 j.a. - plan perspektywiczny na lata 1975-1990, plany wieloletnie na lata 1977-1980, 1983-1985, 1984-1988, plany roczne, sprawozdania z ich wykonania.
2.11. Aktywizacja gminy, 1976-1990, 6 j.a. - dotyczą udziału gminy w konkursach „Gmina Mistrz Gospodarności”, „Pomorze Szczecińskie-Piękne, Gospodarne, Kulturalne", informacje o realizacji czynów społecznych.
2.12. Oświata i kultura, 1984-1988, 4 j.a. - informacje o działalności domu kultury, świetlic wiejskich i bibliotek działających na terenie gminy, a także o działalności organizacji młodzieżowych i kół zainteresowań istniejących w placówkach oświatowych gminy.
2.13. Sprawy wewnętrzne, [1958] 1973-1989, 21 j.a. - nadzór nad stowarzyszeniami, ewidencja i działalność stowarzyszeń, informacje o działalności i funkcjonowaniu Kolegium do spraw Wykroczeń.
2.14. Rolnictwo, 1977-1988, 3 j.a. - gminny plan upowszechniania postępu rolniczego, plan rozwoju produkcji zwierzęcej, opinie i wnioski wynikające ze spisów rolnych.
2.15. Gospodarka terenami i nieruchomościami, 1976-1989, 3 j.a. - przekazywanie obiektów majątkowych pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej.
2.16. Budownictwo, urbanistyka, 1973-1988, 5 j.a. - księga ewidencyjna ruchu budowlanego, analizy i oceny ruchu budowlanego, programy rozwoju budownictwa wiejskiego, uproszczony plan zagospodarowania gminy Marianowo.
2.17. Geodezja i kartografia, 1977-1990 [1991], 9 j.a. - mapy glebowo-rolnicze, rejestry gruntów, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne wsi z terenu gminy Marianowo.
2.18. Akcesja nr 735/2014, 1973-1989, 29 j.a. - ewidencja nieruchomości, scalanie i wymiana gruntów, sprzedaż państwowych nieruchomości rolnych, ewidencja urządzeń wodno-melioracyjnych szczegółowych, ewidencja gruntów rolnych, zmiany i ich aktualizacja.
- brak danych -
No. Name Units Dates Number of scans
Units without series 0 0
1 Akta Gminnej Rady Narodowej w Marianowie 0 0
1.1 Regulaminy organizacyjne Gminnej Rady Narodowej 4 1973-1984 0
1.2 Plany i programy pracy Gminnej Rady Narodowej i jej organów 6 1978-1990 0
1.3 Sesje Gminnej Rady Narodowej 27 1973-1990 0
Uchwały Gminnej Rady Narodowej 0 0
1.5 Uchwały Gminnej Rady Narodowej-uchwały 3 1984-1990 0
1.6 Uchwały Gminnej Rady Narodowej-realizacja uchwał 4 1976-1986 0
1.7 Uchwały Gminnej Rady Narodowej-rejestr uchwał 2 1984-1990 0
1.8 Zespoły radnych 1 1973-1988 0
1.9 Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej i jej organów 5 1977-1990 0
1.10 Kwestionariusze radnych 5 1978-1988 0
1.11 Spotkania radnych z wyborcami 3 1981-1988 0
1.12 Interpelacje, wnioski i postulaty radnych 2 1984-1990 0
1.13 Rejestry wniosków, postulatów i interpelacji radnych 2 1984-1990 0
1.14 Komisje Gminnej Rady Narodowej 0 0
1.15 Komisje Gminnej Rady Narodowej-Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury; Zdrowia i Spraw Socjalnych 10 1973-1990 0
1.16 Komisje Gminnej Rady Narodowej-Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Wodnej i Ochrony Środowiska 6 1974-1990 0
1.17 Komisje Gminnej Rady Narodowej-Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Finansowej 7 1973-1990 0
1.18 Komisje Gminnej Rady Narodowej-Komisja ds. Samorządu 3 1984-1990 0
1.19 Komisje Gminnej Rady Narodowej-Gminny Komitet Kontroli Społecznej 7 1978-1990 0
1.20 Komisje Gminnej Rady Narodowej-tworzenie, plany pracy, kontrole 4 1974-1989 0
1.21 Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej-protokoły 12 1973-1990 0
1.22 Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 4 1977-1990 0
1.23 Samorząd mieszkańców 0 0
1.24 Samorząd mieszkańców-protokoły zebrań wiejskich 5 1973-1988 0
1.25 Samorząd mieszkańców-wybory do samorządów wiejskich 4 1982-1989 0
1.26 Samorząd mieszkańców-narady i szkolenia sołtysów 3 1979-1990 0
1.27 Samorząd mieszkańców-organizacja i działalność 5 1976-1988 0
1.28 Samorząd mieszkańców-Społeczna Komisja Pojednawcza 2 1973-1988 0
2 Akta Urzędu Gminy w Marianowie 0 0
2.1 Organizacja Urzędu Gminy 0 0
2.2 Organizacja Urzędu Gminy-statuty i regulaminy organizacyjne 5 1984-1989 0
2.3 Organizacja Urzędu Gminy-plany pracy 3 1983-1988 0
2.4 Organizacja Urzędu Gminy-organizacja pracy urzędu 0 0
2.5 Zarządzenia, decyzje i obwieszczenia Naczelnika Gminy 8 1973-1989 0
2.6 Narady pracowników własnej jednostki 4 1983-1989 0
2.7 Skargi i wnioski 0 0
2.8 Skargi w wnioski-rejestry 1 1984-1988 0
2.9 Skargi w wnioski-rozpatrywanie skarg 2 1986-1989 0
2.10 Skargi w wnioski-sprawozdania 2 1976-1990 0
2.11 Sprawozdania statystyczne 0 0
2.12 Sprawozdania statystyczne-sprawy wewnętrzne 1 1977-1985 0
2.13 Sprawozdania statystyczne-zatrudnienie, płace 3 1978-1990 0
2.14 Sprawozdania statystyczne-rolnictwo 1 1974-1974 0
2.15 Sprawozdania statystyczne-zobowiązania pieniężne 2 1983-1992 0
2.16 Kontrole, inspekcje, lustracje 13 1973-1989 0
2.17 Podział administracyjny gminy 1 1988-1988 0
2.18 Kadry Urzędu Gminy 6 1974-1989 0
2.19 Budżet gminy, bilanse i sprawozdania 25 1972-1989 0
2.20 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy-perspektywiczne i wieloletnie 5 1974-1990 0
2.21 Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy i sprawozdania z ich wykonania-roczne 6 1973-1990 0
2.22 Aktywizacja gminy-konkursy 2 1980-1989 0
2.23 Aktywizacja gminy-czyny społeczne 4 1976-1990 0
2.24 Oświata i kultura 4 1984-1992 0
2.25 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia (nadzór nad stowarzyszeniami) 4 1972-1989 0
2.26 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia (ewidencja) 3 1958-1981 0
2.27 Sprawy wewnętrzne-stowarzyszenia (działalność) 9 1973-1984 0
2.28 Sprawy wewnętrzne-Kolegium ds. Wykroczeń; ławnicy ludowi 5 1975-1986 0
2.29 Rolnictwo 3 1976-1988 0
2.30 Gospodarka terenami i nieruchomościami 3 1976-1989 0
2.31 Budownictwo, urbanistyka 5 1973-1988 0
2.32 Geodezja i kartografia 9 1977-1990 0

Amount of archival material

304

275

0

4.00

3.60

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.