Archival resources online szukajwarchiwach.pl

Urząd Gminy w Pęzinie

Archiwum Państwowe w Szczecinie Oddział w Stargardzie
- brak danych - 1973-1975
- brak danych - 1973 - 1975
Gminna Rada Narodowa i Urząd Gminy w Przelewicach tak
administracja ogólna - akta gmin i gromad polski
inwentarz książkowy Yes - brak danych -
Urząd Gminy w Pęzinie powstał na mocy uchwały z 01 stycznia1973 r. Utworzono wówczas gminy jako podstawowe jednostki podziału administracyjno-gospodarczego. Powołano jednoosobowe terenowe organy administracji państwowej (t.o.a.p.) w postaci naczelników gmin oraz rozgraniczono funkcje przedstawicielskie (gminna rada narodowa) i wykonawcze (naczelnik). Gminnym radom przyznano szerokie kompetencje. Miały one koordynować całą działalność społeczno-gospodarczą i oświatowo-kulturalną w granicach gminy. Naczelnik był nie tylko organem administracji państwowej, ale zarazem organem wykonawczym i zarządzającym rady narodowej. W skład urzędu wchodziły: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i urząd stanu cywilnego (nie w każdej gminie). Na podstawie Uchwały nr XV/116/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z 07 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie szczecińskim (Dz.Urz.WRN: 1972 r. nr 15 poz. 111) oraz obwieszczenia w sprawie nowego podziału administracyjnego województwa szczecińskiego (Dz.Urz.WRN: 1973 r., nr 2 poz. 1) dla gminy w Pęzinie utworzono radę narodową, a jako terenowy organ administracji państwowej, rozpoczął urzędowanie naczelnik gminy. Gmina Pęzino była jedną z gmin utworzonych na terenie ówczesnego powiatu stargardzkiego i obejmowała 4 sołectwa: Brudzewice, Golina, Pęzino, Trzebiatów. W Urzędzie Gminy w Pęzinie nie utworzono odrębnego USC. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Pęzinie odbyła się w dniu 04 stycznia 1973 r. Dokonany w 1972 r. podział administracyjny okazał się w praktyce nie w pełni adekwatny do roli i zadań, jakie zostały postawione przed gminami. Na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 24 czerwca 1976 r. w sprawie połączenia, zniesienia, utworzenia, zmiany granic i nazw gmin na terenie 13 województw, na terenie województwa szczecińskiego z dniem 2 lipca 1976 r. zniesionych zostało 10 gmin. Jedną z nich była gmina Pęzino, której obszar w całości włączono do gminy Stargard Szczeciński. Ostatni zachowany protokół sesji Gminnej Rady Narodowej w Pęzinie, nosi datę 26 luty 1975 r. 1. AKTA GMINNEJ RADY NARODOWEJ W PĘZINIE, 1973-1975, 4 j.a.
1.1. Protokoły sesji Gminnej Rady Narodowej, 1973-1975, 2 j.a.
1.2. Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej, 1973, 1 j.a.
1.3. Zebrania wiejskie, 1975, 1 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, przeprowadzonych w styczniu 1975 r., na których omawiano bieżące problemy z zakresu rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej i rozpatrywano wnioski odnoszące się do bieżącego funkcjonowania społeczności wiejskiej.
2. AKTA URZĘDU GMINY W PĘZINIE, 1973, 1 j.a.
2.1. Kontrole i inspekcje zewnętrzne, 1973, 1 j.a. - protokoły kontroli przeprowadzonych przez pracowników Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Stargardzie Szczecińskim i dotyczą spraw kancelaryjnych, budżetowych, BHP, spraw wewnętrznych, gospodarki inwentarzowej i materiałowej urzędu.
- brak danych -

Amount of archival material

5

5

0

0.10

0.10

0.00

Amount of non-archival material

0

0.00

- brak danych -

X

Drodzy użytkownicy,

W dniu 31 maja 2021 roku wyłączony zostanie nieaktualizowany od początku 2019 roku serwis www.szukajwarchiwach.pl.

Wobec tego zachęcamy do korzystania z nowej odsłony serwisu dostępnej pod adresem www.szukajwarchiwach.gov.pl.